последна промяна:

Любка Борисова Илиева-Въндева

Кандидат за изборен член на ВСС.
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Любка Борисова Илиева-Въндева
 • Дата и място на раждане

  Родена на 10.03.1949 г. в гр. София.
  Източник: www.comdos.bg 

 • Семейно положение

  Омъжена.

 • Образование

  Завършва СУ "Св. Климент Охридски", Юридически факултет. Период на обучение: 1967 - 1972 г.
  Източник: Професионална биография, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. Стенограма от пленарно заседание на Народното събрание от 11.12.1998 г. (включва цитат от представена тогава биографична справка на съдия Илиева, по повод номинацията и за член на ВСС).

 • Езици

  Ползва немски и руски език.
  Източник:Стенограма от пленарно заседание на Народното събрание от 11.12.1998 г. (включва цитат от представена тогава биографична справка на съдия Илиева, по повод номинацията и за член на ВСС).

 • Продължаващо обучение

  Специализация по търговско право в Институт "Макс Планк", Хамбург, Германия.
  Източник: Предложение на съдия Емилия Василева, достъпно на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  от 02.06.1972 г. до 01.02.1973 г. - стажант-адвокат в Юридическа консултация, гр. Кюстендил, след което до края на 1973 г. аспирант в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и гр. Хале, ГДР.
  от 17.071974 г. до  16.11.1974 г. - стажант адвокат в Юридическа консултация, гр. София


  В органите на съдебната власт:
  от 09.06.1975 г. до 31.07.1977 г. - младши съдия в Окръжен съд Перник
  от 31.01.1977 г. до 06.03.1978 г. - съдия в Районен съд Перник
  от 06.03.1978 г. до 02.04.1979 г. - заема длъжността нотариус и е избрана да работи по съвместителство и като районен съдия в Пернишкия районен съд
  от 02.04.1979 г. до 01.04.1982 г. - избрана е на постоянно място за районен съдия в Пернишкия районен съд
  от 01.04.1982 г. до 12.09.1990 г. - съдия в Софийски районен съд
  от 12.09.1990 г. до 14.01.1991 г. - член-съдия на Софийски градски съд
  от 15.01.1991 г. до 05.02.1995 г. - член съдия във Върховния съд на Република България
  от 05.02.1995 г. до 19.04.1995 г. - работи като адвокат към САК
  от 19.04.1995 г. до 15.10.2002 г. - съдия във Върховен съд на РБ и ВКС с ранг "председател на отделение"
  от 15.10.2002 г. до 29.09.2003 г. - избрана за председател на V отделение на ВКС
  от 16.12.1998 г. до 16.12.2003 г. - член на Висшия съдебен съвет
  от 29.09.2003 г. до 12.05.2009 г. - заместник-председател на ВКС и ръководител на Търговска колегия
  от 13.05.2009 г. досега Любка Илиева е съдия в Първо отделение на Търговската колегия на ВКС.
  Източник: Професионална биография, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Текуща длъжност Съдия във Върховен касационен съд
 • Кариерно израстване

  Любка Илиева има над 37 години юридически стаж. Професионалният и опит включва работа като съдия последователно в Районен съд Перник, Районен съд София, Софийски градски съд. През 1991 г. бива избрана за член-съдия във Върховния съд, където е работила поетапно в Делбено, Административно и Търговско отделение. От 15.10.2002 г. до 29.09.2003 г. е избрана за председател на Пето отделение на ВКС. Съдия Илиева е с ранг "председател на отделение".

  От 16.12.1998 г. до 16.12.2003 г. съдия Любка Илиева е член на Висшия съдебен съвет, кандидатурата и е издигната от парламентарната квота. Видно от стенограмата от 210 пленарно заседание на Народното събрание, проведено на 11.12.1998 г. съдия Илиева получава 127 гласа в своя подкрепа от 127 гласували.

  Считано от 12 май 2004 г. е преназначена за заместник на председателя на Върховния касационен съд - административен ръководител на Търговска колегия. От 13.05.2009 г. понастоящем е съдия в Първо отделение на Търговска колегия на ВКС (видно от протокол №24/10.06.2009 г.). През 2009 г. съдия Илиева е предложена за член на Конституционния съд от съдийската квота. 

  Съдия Илиева е Председател на Етичната комисия при ВКС. По време на дългогодишната и работа в съда не са налагани дисциплинарни наказания. 

  На 12.07.2012 г. Емилия Василева - съдия във ВКС предлага съдия Илиева за изборен член на Съвета. Кандидатурата и, заедно с тази на съдия Савка Стоянова, получава най-много гласове на Общото събрание на ВКС. Пълният текст на мотивите и предложението на съдия Василева са достъпни в секция "Всички приложения".
  Източник: Професионална биография и документи от кадровото досие, достъпни на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, Стенограма от пленарно заседание на Народното събрание от 11.12.1998 г. (включва цитат от представена тогава биографична справка на съдия Илиева, по повод номинацията и за член на ВСС).

 • Тълкувателни решения:

  Съдия Илиева е била докладчик по:

  - Тълкувателно решение №2 от 25.VI.1996 г. по гр. д. №2/1996 г.
   на ВКС
  ("Субекти на правото на възстановяване на собствеността по чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ са гражданите. Не се възстановяват правата на собствениците върху незастроени земеделски земи по чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ, ако са били продадени на трети лица с валидни договори за покупко-продажба. Правото на собственост на лицата, оземлени по Закона за трудовата поземлена собственост от 1946 г., се възстановява и ако не са изплатили нито една от дължимите вноски. Предмет на иска по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ е правото на възстановяване на собствеността върху земеделските земи, относимо към всеки един от претендираните имоти. Декларацията с нотариална заверка на подписа по чл. 12, ал. 3 ЗСПЗЗ в производството пред районния съд по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ представлява самостоятелно доказателствено средство само ако е била представена пред общинската поземлена комисия. Тя представлява годно доказателствено средство и за частта от претендираните имоти, за които не са представени доказателства по чл. 12, ал. 2 ЗСПЗЗ.").

  Тълкувателно решение №1 по дело №1 по описа за 2009 г. на ОСГКТК, докладвано от съдиите СИМЕОН ЧАНАЧЕВ, ЛЮБКА ИЛИЕВА и СВЕТЛА ЦАЧЕВА

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела
  Съдия Любка
  Илиева
   
  насрочени  Решени
  дела 
  Решени дела в з.з.

  в о.з. от  тях
  прекратени
  допустимост т.д. ч.пр. ОБЩО
   2009 г.  13  12  -  67  10  75  152
   2010 г.  25  23  1  102  15  134  251

  Година

  Общо
  решени

  Решени в
  5-чл. с-в

  Общо
  свършени
  вкл. 5-чл. с-в

  Отложени Спрени Без движение
   2009 г.  164  1  165  1  -   -
   2010 г.  274  няма данни  няма данни  1  1  -

  Източник: СВЕДЕНИЕ за дейността на ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ за периода 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г., извлечено от Годишния отчетен доклад на Върховен касационен съд за 2009 г.
  СВЕДЕНИЕ за дейността на ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ за периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г., извлечено от Годишния отчетен доклад на Върховен касационен съд за 2009 г.

 • Висящи дела

  Не е достъпен наличен атестационен формуляр.

 • Натовареност

  Не е достъпен наличен атестационен формуляр.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Видно от отговор на Инспектората към ВСС на писмо с изх. №11-01-067/17.07.2012 г. ИВСС не е извършвал проверка на работата на съдия Любка Илиева.
  След справка в деловодната система на ИВСС е установено, че срещу нея е постъпвал 1 сигнал с вх. №1644/04.12.2009 г., по който е извършено предварително проучване и е изготвено становище, изх. №3903/30.12.2009 г. по описа на ИВСС на инспектор Мария Кузманова.
  В становището е установено, че е налице жалба, подадена от г-н Х.Д.Х. в качеството му на изп. директор на (заличено)  по повод движението на ТД№ (заличено) по описа на ВКС. В жалбата са посочени съображения за неправомерни, според жалбоподателя, действия на зам.-председателя на ВКС съдия Любка Илиева, която "в противоречие в предвидения по ГПК триинстанционен контрол на обжалване, с няколко реда ни лишава от правораздаване". След установеното от фактическа страна, в становището се заключава, че в жалбата не се съдържат данни, даващи основание за образуване на проверка по чл.56, ал.1 ЗСВ, във вр. с чл. 57, ал. 2 и чл. 58 ЗСВ. 


  Няма извършвани проверки, свързани с Любка Илиева-Въндева в отдел "Инспекторат" при Върховна касационна прокуратура.
  Източник: Справки от ИВСС/ИВКП, достъпни на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 22.01.2009 г. Любка Илиева отбелязва следните данни:
  1) Като 
  участие в търговски дружества: "САМО ОТ МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ 
  25 броя акции в “Доверие-обединен холдинг” АД; 
  25 броя акции в ПФ “Акционер-Фаворит” АД, преобразувано във “Фаворит Холд” АД, по наследство от съпруга ми Стоян Въндев; 
  25 броя акции в ПФ”Петрол Фонд” АД, преобразувано във “Синергон Холдинг” АД, по наследство от съпруга ми Стоян Въндев;"


  2) Като участие в търговски дружества дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването и на длъжността: "САМО ОТ МАСОВАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ
  25 броя акции в “Доверие-обединен холдинг” АД; 
  25 броя акции в ПФ “Акционер-Фаворит” АД, преобразувано във “Фаворит Холд” АД, по наследство от съпруга ми Стоян Въндев;
  25 броя акции в ПФ”Петрол Фонд” АД, преобразувано във “Синергон Холдинг” АД, по наследство от съпруга ми Стоян Въндев"


  3) Като задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.:
  Задължение от 98 000 лв. към “Уни Кредит Булбанк” АД като солидарен длъжник с дъщеря ми Алина Въндева за отпуснат на нея кредит в посочения размер, като непогасеното задължение по главницата към настоящия момент е 70 000 лв. Задължение от 5 500 лв. към ВСК към Върховния касационен съд, а към настоящия момент останало непогасено задължение от около 3 000 лв.


  4) Като свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПРКИ, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси: 
  АЛИНА СТОЯНОВА ВЪНДЕВА дъщеря, юрисконсулт в “Алфа банка” клон София.

  В Декларацията си за настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 3 ЗПУКИ от дата 12.04.2012 г., съдия Илиева пише: "Дъщеря ми Алина Стоянова Въндева е напуснала длъжността „юрисконсулт” в „Алфа банка” клон София и понастоящем е адвокат в Софийска адвокатска колегия.

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Любка Борисова Илиева-Въндева не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито 

  година
  на придоб.
  вид на имота/
  правото 
  место-
  нахождение
  площ
  /кв.м./ 
  собственик цена правно
  основ. 
  произход
  на средствата 
   2008  нива  гр. Кюстендил  1198 дка  Любка Илиева,
   1/2 ИЧ
   -  чл.14, ал.1
   ЗСПЗЗ
   08.04.2008 г.*
   -
   2007  апартамент  гр. София,
   Манастирски ливади
   52 кв.м.  Алина Въндева - дъщеря  98 000 лв.  покупко-продажба
   22.08.2007 г.
   трудово възнаграждение
   и банков кредит
   1999  *апартамент  гр. София,
   Център
   102 кв.м.  Любка Илиева,
   1/2 ИЧ
   Алина Въндева - дъщеря,
   1/2 ИЧ
   -  наследство
   23.06.1999 г.
   -
   1999  *апартамент  гр. София,
   Лозенец
   51 кв.м.  Любка Илиева,  1/12 ИЧ
   Алина Въндева - дъщеря,
   7/12 ИЧ
   -  наследство
   23.06.1999 г.
   -
   1993  *апартамент  гр. Кюстендил  100 кв.м.  Алина Въндева - дъщеря  -  договор за издръжка 
   и гледане 1993 г.
   -

   


  2. Отчуждено 

  година
  на отч. 
  вид на имота  место-
  нахождение
  площ прехвърлител

  цена на
  сделката 
  правно
  основание
   17.07.2008 г.  Нива  Кюстендил  1, 198 дка

  Любка Илиева,
  1/2 ИЧ

   -  Дарение

  Източник: Данни от декларация по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ, декларирани към 12.07.2012 г., декларация по ЗПИЛЗВДД за 2008 г.

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - Кюстендил за периода от 01.01.1992 г. до 14.08.2012 г.

  Пореден № по справката 
  КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
  Тип Акт Дарение 
  Година 2008 
  Страни ДАРИТЕЛ - Любка Борисова Илиева-Въндева
   НАДАРЕН - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот Поземлен имот, 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОЗЕМЛ.ИМОТ- НИВА, ЦЯЛАТА С ПЛОЩ ОТ 1.198 ДКА В М.ГАЛЕВИЦА,
   ИМОТ В ЗЕМЛ. НА ГР.КЮСТЕНДИЛ.
  Пореден № по справката 2
  КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
  Тип Акт Решение на ПК
  Година 2008 
  Условие н-к на ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ б.ж. на гр.Кюстендил  
  Страни СОБСТВЕНИК - Любка Борисова Илиева-Въндева
  Имот Поземлен имот, ПОЛСКА КУЛТУРА ОТ 1.198 ДКА В М.ГАЛЕВИЦА, ИМОТ В ЗЕМЛ. НА ГР.КЮСТЕНДИЛ, 


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити 

  Година
  на придоб. 
  Обект 
  на деклариране
  Марка Цена
  на придобиване
  Произход
  на средствата
  Правно
  основание 
  Собственик 
   *14.01.2008 г.   лек автомобил  Опел Корса  25 800 лв.  трудово
   възнаграждение
   покупка
   14.01.2008 г.

   Алина Въндева,
   дъщеря

  2. Отчуждени

  Година на отчуждаване

  Обект на деклариране

  Марка

  Цена на отчуждаване

  Правно основание

  Прехвърлител

   2007 г.

   Лек автомобил

   Опел-Корса

   2 600 лв.

   продажба

  Любка Илиева-Въндева

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007 г., *Данни от декларация по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ, декларирани към 12.07.2012 г.

 • Банкови влогове /депозити/
  Година Размер на
  средствата
  Вид на
  валутата
  Титуляр
  на влога
  В страната В чужбина Произход
  на средствата
   2006  7 000  BGN  Любка Илиева  да  -  трудово възнаграждение
   2007  8 000  BGN  Любка Илиева  да  -  заплата
   2008  9 000  BGN  Любка Илиева  да  -  заплата
   2009  5 000  BGN  Любка Илиева  да  -  заплата
   2010  5 000  BGN  Любка Илиева  да  -  заплата
   2011  9 000  BGN  Любка Илиева  да  -  заплата
   *към  
  12.07.2012 г.
   20 000  BGN  Любка Илиева  да  -  трудово възнаграждение

   Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2006 г., за 2007 г., за 2008 г., за 2009 г., за 2010 г., за 2011 г. 
  *Данни от декларация по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ, декларирани към 12.07.2012 г.

 • Задължения над 5 000 лв
  година вид  размер титуляр правно
  основание
  към банки към ФЛ/ЮЛ
   2007  кредит  98 000 BGN  Алина Стоянова Въндева
  и Любка Борисова Илиева-Въндева - солидарен длъжник
   договор за кредит  да  -
   2008  кредит  69 817 BGN  Алина Стоянова Въндева 
  и Любка Борисова Илиева-Въндева - солидарен длъжник
   договор  да  -

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007 г., за 2008 г.

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева
  Година  Видове доход от  Размер на дохода
       На декларатора  На съпруга
   2006  Извършване на услуги с личен труд  4044 лв.  -
   2007  ГДО за доходи от друга стопанска дейност   1326 лв.  -
   2008  ГДО за доходи от друга стопанска дейност  1920 лв.  -
   2009  ГДО за доходи от друга стопанска дейност  3780 лв.  -
   2010  ГДО за доходи от друга стопанска дейност  1792 лв.  -
   2011  ГДО за доходи от друга стопанска дейност  1192 лв.  

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2006 г., за 2007 г., за 2008 г., за 2009 г., за 2010 г., за 2011 г.

 • Доходи през предходната календарна година, оповестени в декларация по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ
  Доход от: Размер на дохода:
   Доходи от трудови правоотношения  64 186, 41 лв.
   Доходи от извънтрудови правоотношения  1 192, 50 лв. - Бюлетин ВКС
 • Участие в НПО

  Няма данни.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Любка Илиева-Въндева са извършени две проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия: на 05.07.2007 г. и на 25.06.2008 г. Заключенията на проверките са "неустановена принадлежност". 
  Източник: www.comdos.bg  

Други

 • Допълнителна информация

  1. Магистратът в медиите: 

   Кратка информация:   Връзки към публикации: 
   Статия по повод предложението за назначаване на съдия Илиева
   за съдия в Конституционния съд от съдебната квота
   

  "Стефка Стоева и Румен Ненков са новите конституционни съдии"
  сп. Правен свят, 14 юли, 2009 г., автор Ралица Христова

   Интервю на съдия Илиева по темата за спорните въпроси по
   приложението на новия ГПК (интервюто е от 2008 г.) 
   и откроените тенденции при търговските дела за 2007 г.
   
   Интервю от 9 юли 2008 г. на 
   Павлина Желева в dnevnik.bg
   Отводът на съдия Илиева по делото за регистрацията на 
   новото ръководство на СДС.
   Още един съдия си направи отвод по делото "СДС"
   сп. Правен свят, 28 април 2009 г.
   Интервю в рамките на информационно-образователната кампания
   „Съдът и ние“ на Клуб „Журналисти срещу корупцията“ и с подкрепата
   на проект „Укрепване на съдебната система“ на Агенцията за държавен вътрешен контрол.

   Български дипломатически преглед 
   Интервю на Ренета Николова

Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

 • 1. В случай, че бъдете избран за член на ВСС, как смятате, че ще спомогнете за преодоляване дефицита на обществено доверие в съдебната система?

  Висшият съдебен съвет не следва да се разглежда само като кадрови орган на системата, а като неин върховен управленски орган, който осигурява  независимостта на съдебната система, осъществява управлението на дейността й и легитимира българският магистрат пред обществото и сродните международни институции.  Преодоляването  дефицита на обществено доверие в съдебната система трябва да се извърши чрез дейности вътре в системата и извън нея. Ако бъда избран за член на ВСС, бих могла да допринеса чрез участието си в следните дейности вътре в системата:

  - изготвяне на план за действие при най-широко участие на съдии от всички съдебни инстанции за гарантиране спазването на закона и еднаквото му прилагане от различните съдилища спрямо страните  в процеса чрез постановяване на законосъобразни и предвидими съдебни актове;

  - преодоляване на противоречива съдебна практика;

  - осигуряване  на достъп на съдилищата до съдебната практика на ВКС;

 • 2. Смятате ли, че съществуващите структура и организация на работа на ВСС позволяват на съвета ефективно да изпълнява функциите си по администриране на съдебната власт и да брани нейната независимост?

  Структурата и организацията на ВСС са законово определени. Значителна част от дейността на ВСС се извършва предимно в комисиите. В чл.37, ал.2, във  вр. с чл.30, ал.4 ЗСВ е предвидена възможността за промяна във вида и числеността на постоянните комисии, а с нормата на чл.37, ал.5 ЗСВ се допуска създаване на временни комисии за изпълнение на конкретни задачи.

 • 3. Как смятате, че един член на ВСС трябва да носи отговорност пред тези, които са го избрали и пред обществото?

  ВСС е колективен орган. Отговорността на отделните му членове пред тези, които са ги избрали и обществото, не е законово дефинирана, поради което за избраните от съдебната квота би могла да се осъществява чрез подържане на обратната връзка между ВСС и правосъдните органи в страната. За целта ВСС следва:

  - да разработи модел за връзка с конкретните съдебни райони, в който да се застъпи разпределяне на отделните съдебни райони между  съдиите- членове на ВСС, избрани от съдийската квота, които пряко да съдействат за разрешаване на проблемите в съответните съдилища;

  - да организира съвместни общи събрания на съдилищата за разрешаване на значимите правни проблеми;

 • 4. Моля, посочете Вашите идеи за отговор на изведени по – долу критики, отправени от Европейската комисия в последния Доклад по механизма за сътрудничество и проверка:

  Превръщане на ВСС в главно действащо лице в изпълнение на поетите ангажименти, произтичащи от присъединяването ни към ЕС, към българските граждани и към Европейския съюз чрез:

  -  Подобряване дейността на съвета във връзка с последователността при правоприлагането, включително и активното участие на Върховния касационен съд при преодоляване на противоречивата съдебна практика;

  -  Извършване на системни правни, икономически и финансови анализи и в резултат на тях да се посочат открито, ясно и категорично причините за допуснатите слабости в съответните звена на съдебната система и да се набележат конкретни мерки за преодоляването им.


  4.1. Липса на ефективно администриране на съдебната система от страна на ВСС:
  Повишаването на ефективността в администрирането на съдебната система следва да се осъществи чрез най-правилното осигуряването от ВСС на кадровия потенциал, включително и  избор на административни ръководители, както и чрез преодоляване на прекомерната натовареност на съдилищата. 


  4.2. Липса на ясна политика за управление на човешките ресурси в съдебната система и по – специално непоследователна кадрова практика:
  ВСС следва да разработи подробен модел с ясни и непротиворечащи вътрешни правила за встъпване в системата и за кариерно израстване, както и да инициира и да участва в съвместното разработване с органите на изпълнителната власт- Министерски съвет и Министерство на правосъдието на проекти за  подзаконови нормативни актове, които да съдържат тези правила.

   

  4.3. Липса на пълноценна защита на независимостта на съдебната власт:
  Съдебната система в лицето на ВСС следва да докаже независимостта си, за да не се отчита, че значимите стъпки в  тази насока са направени под външен натиск.

   

  4.4. Непоследователност на дисциплинарната практика на ВСС:
  Утвърждаване на общи стандарти и единна практика на ВСС по глава ХVІ ЗСВ- дисциплинарни производства чрез следните дейности-обобщаване на практиката на ВСС и резултатите от съдебния контрол върху актовете на ВСС.

  Средства за постигане на тази цел.

  -  Внасяне на периодична информация в съвета  за наложените дисциплинарни наказания;

  -  Отчитане на резултатите от направените предложения за налагане на дисциплинарни наказания и упражнения съдебен контрол върху решенията на ВСС.

  -  Възлагане върху член от съвета, извън дисциплинарния състав, задължението на застъпник, който да изразява становищата на съсловните организации и съдиите по образуваното дисциплинарно производство.

   

  4.5. Невъзможност за регулиране натовареността на  магистратите:
  Прекомерната натовареност на съдилищата възпрепятства постановяването на добре обосновани и в срок съдебни актове. За преодоляването й ВСС да разработи единна средна норма на натовареност на един съдия от съответната съдебна инстанция, която норма да отчита не само количеството, но и сложността на компютърно разпределените му дела. Да се изработи национална карта на натовареността на съдилищата в съответните съдебни райони и да се предприемат мерки за преодоляването на прекомерността й.

 • 5. Как, според Вас, ВСС трябва да работи с гражданското общество?

  Работата на ВСС с гражданското общество е и средство за повишаване авторитета на съдебната власт чрез дейности, насочени извън системата. Такива биха могли да бъдат:

  - Периодично информиране на обществеността  чрез експертите за връзки с обществеността за обема на работата на съдилищата, както и за разрешаването на обществено значими въпроси. Понастоящем гражданите са загубили ориентация за сложността на правораздавателната дейност като и за значимостта й, като регулатор на обществените отношения.

  - Подържане на засилен контакт в социалните мрежи. Провеждане на обществени дискусии по актуални правни проблеми със съвместно участие на неправителствени организации, професионални сдружения и граждани.

 • 6. Следва ли ВСС да наблюдава конкретни дела с високо обществено значение, и ако да, как да става това? Кои, според Вас, са дела с високо обществено значение? Може ли да бъде изведена дефиниция за дело с високо обществено значение?

  ВСС не може да наблюдава каквито и да е било висящи дела, независимо от тяхната значимост, защото правораздавателната власт е предоставена само на съдилищата. Би могъл само да съдейства за техническата и организационната обезпеченост на такива процеси, да извършва системен анализ и обобщаване на практиката по тях, и въз основа на тях да допринася за отстраняване на евентуални бъдещи процедурни нарушения.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре