последна промяна:

Георги Методиев Асенов

Кандидат за изборен член на ВСС.
виж видео от участие в онлайн изслушването (2012.09.12), фасилитирано от БИПИ
Статус процедура: Приключила
Задай въпрос »

Лична информация

 • Име Георги Методиев Асенов
 • Дата и място на раждане

  Роден на 19.11.1968 г. в с. Изгрев, гр. Левски, обл. Плевен
  Източник: www.comdos.bg

 • Семейно положение

  Женен. Съпругата - Искра Асенова е съдебен деловодител в РС Плевен.
  Източник: Декларации по ЗПИЛЗВДД и декларация на съпругата по ЗПРКИ пред РС Плевен

 • Образование

  Завършва Висшия институт към МВР с квалификационна степен "юрист - магистър" през 1992г.
  Източник: Приложение "Професионална биография" към Предложението за кандидат за изборен член на ВСС, достъпно на официалната интернет страница на ВСС

 • Езици

  В атестационния формуляр на Георги Асенов е посочено, че е преминал курс по английски език.

 • Продължаващо обучение

  Семинар "Данъчни престъпления"
  Семинар "Теоретични и практически аспекти при разследване на престъпления, извършени от организирана престъпна група" 
  Семинар "Защита на финансовите интереси на Общността"
  Семинар "Изпиране на пари. Престъпления против данъчната, финансовата и осигурителната система"
  Курс по компютърна грамотност
  Курс по английски език 
  Източник: Приложение "Професионална биография" към Предложението за кандидат за изборен член на ВСС, достъпно на официалната интернет страница на ВСС; Атестационен формуляр, актуален към месец юни 2008г.

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  Няма.

  В органите на съдебната власт:

  от 01.10.1992 г. до 01.05.1994 г. - следовател в ОСС-Плевен
  от 01.05.1994 г. до 01.07.1997 г. - прокурор в РП-Плевен
  от 01.07.1997 г. до 19.04.2001 г. - зам.районен прокурор на РП-Плевен
  от 19.04.2001 г. до настоящия момент - прокурор в ОП-Плевен 
  Общ юридически стаж към 01.07.2012 г. - 19 г. и 09 м.
  Източник: Приложение "Професионална биография" към Предложението за кандидат за изборен член на ВСС, достъпно на официалната интернет страница на ВСС

 • Текуща длъжност Прокурор в Окръжна прокуратура Плевен
 • Кариерно израстване

  Професионалният път на прокурор Георги Асенов е свързан само със съдебната система. Кариерата му започва като следовател в ОСС-Плевен през октомври 1992г. След по - малко от две години е назначен като прокурор в РП-Плевен, на която става зам.районен прокурор през 1997г. Изпълнява тези служебни функции до април 2001г., когато с Решение по Протокол № 16/ 18.04.2001г. е преназначен за прокурор в ОП-Плевен, където е и до момента. В следващите четири години е повишен в ранг два пъти: 2002г. в ранг "прокурор в АП" (с Решение по Протокол № 20/ 12.06.2002г.) и 2005г. в ранг "прокурор във ВКП и ВАП" (с Решение по Протокол № 27/ 28.09.2005г.).

  През 2008г. прокурор Асенов е атестиран. Помощната атестационна комисия в състав (не се чете) - зам. апелативен прокурор , Жоро Нинов - прокурор от АП - В. Търново, Борис Миновски прокурор от АП - В. Търново му поставя 100т. и оценка "много добра". Комисията по предложенията и атестирането към ВСС намалява точките с 5, поради това, че за периода на атестацията Инспекторатът към ВСС не е извършвал проверка на работата му. Комплексната му оценка обаче си остава "много добра" (Протокол № 28/ 10.07.2008г.). Атестационният формуляр е връчен на прокурор Асенов на 05.06.2008г. и е приет от него без възражения.

  През 2011г. прокурор Георги Асенов е един от кандидатите за позицията "окръжен прокурор - административен ръководител" на ОП-Плевен заедно с Ваня Савова –  прокурор във Върховна касационна прокуратура,  Георги Иванов – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Плевен, Иво Радев – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Плевен,  Искра Ганева – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен и Снежана Георгиева – Блажева – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен. Комисията по избора е в състав: Пенка Маринова, Петър Стоянов и Пламен Стоилов. В гласуването участват 24 от членовете на Съвета. Прокурор Асенов получава 3 гласа "за" от Георги Шопов, Георги Гатев и Нестор Несторов. За административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен е избран Иво Радев с 17 гласа "за" (Решение по Протокол №35/03.11.2011 г.). Снежана Георгиева и Георги Асенов обжалват решението пред ВАС и искат отмяната му. Съдът приема, че жалбите са процесуално допустими, но по същество са неоснователни и ги отхвърля. Решението е достъпно в секция "Всички приложения". За повече информация вж. в секция "Други" - В медиите.

  На 13.07.2012г. предложението му за кандидат за изборен член на ВСС е издигнато от 12 негови колеги прокурори от ОП Плевен. Мотивите на предложенито, както и Концепцията на прокурор Асенов са достъпни в секция "Всички приложения".
  Източник: Протоколи от заседания на ВСС; Приложение "Професионална биография" към Предложението за кандидат за изборен член на ВСС, достъпно на официалната интернет страница на ВСС; Атестационен формуляр, актуален към месец юни 2008г.

 • Брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела
  Наказателни преписки
  и дела общ характер
  Наказателни преписки
  и дела частен характер
  Административни
  дела
  Граждански 
  дела
   652 123 - 71

   

  Общ брой възложени преписки - 443
  Предмет
  Изготвени обв.
  актове
  Предложения
  за споразумения
  Приключени бързи и
  незабавни полиц. пр-ва
  Изпълнение
  на присъди
  Дежурства и 
  извършване на
  лични проверки
  Постановления
  за спиране и
  прекратяване
  Прекратени нак.
  пр-ва от съд
   42 6 2 - 117 78 -
  Брой досъдебни производства, взети на специален отчет - 19
  Брой проведени и приключени разследвания -

  Коментар: Голяма част от преписките и делата, възлагани на атестирания прокурор са били със значителна правна и фактическа сложност.
  Източник:
   Атестационен формуляр на прокурор Асенов, актуален към месец юни 2008г.

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове
  Срок за приключване на преписките
  Несвършени в 
  началото на периода
  ВъзложениПриключени
  в 1-мес. срок
  Приключени
  с разрешение
  до 2 мес.
  Приключени
  в срок над 3 мес.
  Приключени
  в срок над 6 мес.
  Несвършени в 
  края на периода
   - 335 331 4 - - -
  Изпълнение на присъди - няма
  В 7-дневен срокВ срок 1 месецВ срок над 1 месец
   - - -

  Коментар: Болшинсвото от преписките са приключени в 1-месечн срок и само 4 бр. в срок от 2 месеца.
  Източник:
   Атестационен формуляр на прокурор Асенов, актуален към месец юни 2008г.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това
  годинапотвърдениизцяло
  отменени 
  изменениоправдателни присъди
  по внесени
  обвинителни актове 
  дела, върнати от съда
  за доразследване
  2005 2 2  - -
  2006  1 1  1 2
  2007  1 1  1 2

  Източник: Атестационен формуляр на прокурор Асенов, актуален към месец юни 2008г.

 • Натовареност

  Натовареността на прокурора за атестирания период е както следва:

  - преписки: 443
  - досъдебни производства: 108
  - обвинителни актове: 42

  По общия брой на преписките и наказателните производства Плевенска окръжна прокуратура е като цяло най - натоварената ОП от Великотърновския апелативен район. Така съдебният район е определен с висока натовареност, а атестирания - със средна по отношение на преписки и досъдебни производства.
  Източник: Атестационен формуляр на прокурор Асенов, актуален към месец юни 2008г.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Работата на прокурор Асенов е била обект на проверки от страна на Инспектората към ВСС като част от извършена комплексна планова проверка на Окръжна прокуратура - Плевен на основание Заповед № 142/ 18.09.2008г. на Главния инспектор. Според заключенията в Акт за резултати с изх. № 654/ 04.03.2008г. не са констатирани нарушения в работата на прокурор Асенов. Срещу последния са постъпили два сигнала в Инспектората към ВСС през 2009 и 2010 г., но след като е установено, че не е в компетентността на ИВСС да ги раглежда, по тях не са изготвени становища.

  Към отдел "Инспекторат" при ВКП са извършвани проверки, свързани с работата на прокурор Георги Асенов, за които са образувани 8 (осем) преписки. 
  По 5 (пет) от тях не е констатирано нарушение на служебните задължения/не е установено извършване на дисциплинарно нарушение. Една от тях е прекратена след обръщане на внимание на прокурор Асенов от Административния ръководител - Окръжен прокурор на гр. Плевен Марио Василев (Заповед № РД-04-67/23.09.2008г.), по една е прието, че сигналът на съдията е неоснователен и една е секретна.
  Източник: Справки, предоставени от ИВСС и ВКП, достъпни на интернет страницата на ВСС

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 15.01.2009г. прокурор Асенов не е декларирал данни за наличие на конфликт на интереси.

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Георги Асенов не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228.

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.

  Kъм момента на избора на интернет страницата на Висшия съдебен съвет е била публикувана Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт.


  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 04.06.2015 г.

   

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито 

  Виж придобитото недвижимо имущество на Георги Асенов към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - Плевен за периода от 01.01.1992 г. до 17.08.2012 г.

  Пореден № по справката 1
  КНИГА ОТБЕЛЯЗВАНИЯ
  Тип Акт Заличаване на законна ипотека
  Година 2007
  Условие Hа 16.02.2007 г.: заличава ипотеката изцяло, съгласно нот.заверена молба  от 16.02.2007 г.
   на нот.С.Иванова.Вн.д.т. 5.00 лв. с вн.б. от 16.02.2007 г. 
  Страни КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК СОФИЯ /КЛОН ПЛЕВЕН/ 
   ДЛЪЖНИК - Георги Методиев Асенов
   ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот Поземлен имот, АПАРТАМЕНТ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ПЛЕВЕН,
   С ПЛОЩ ОТ 53.05 КВ.М.,ЗАЕДНО С МАЗА, 
  Пореден № по справката2
  КНИГАВПИСВАНИЯ
  Тип АктДоговор за отст. право на строеж
  Година2004
  СтраниСОБСТВЕНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 000413974 ОБЩИНА ПЛЕВЕН 
  ПОЛЗВАТЕЛ - Георги Методиев Асенов
  ПОЛЗВАТЕЛ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот Поземлен имот, ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПРИСТРОЯВАНЕ ВЪРХУ 11.75 КВ.М. ВЪРХУ
  ТЕРЕН ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В УПИ, "ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,
  МАГАЗИН И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ", СТР.КВ.124 ПО ПЛАНА НА ГР.ПЛЕВЕН,
  ЗА ПРИСТРОЙКА ЗА ТЕРАСА КЪМ СОБСТВЕНОТО МУ ЖИЛИЩЕ, СЪГЛАСНО
  ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ ОТ 19.12.2002Г.
  ПО ОДОБРЕН АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ОТ 25.06.2004Г., 
   Пореден № по справката 3
   КНИГА ЗАКОННИ ИПОТЕКИ
   Тип Акт Законна ипотека
   Година 2002
   Страни КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК СОФИЯ /КЛОН ПЛЕВЕН/ 
   ДЛЪЖНИК - Георги Методиев Асенов
   ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   Имот Поземлен имот, АПАРТАМЕНТ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ПЛЕВЕН,
    С ПЛОЩ ОТ 53.05 КВ.М.,ЗАЕДНО С МАЗА, 
   Пореден № по справката 4
   КНИГА ВПИСВАНИЯ
   Тип Акт Договор за покупко-продажба
   Година 2002
   СтраниПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 000413974 ОБЩИНА ПЛЕВЕН 
  КУПУВАЧ - Георги Методиев Асенов
  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   ИмотПоземлен имот, АПАРТАМЕНТ,НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ПЛЕВЕН,
  С ПЛОЩ ОТ 53.05 КВ.М.,ЗАЕДНО С МАЗА И ТАВАН, 


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити 

  Виж придобитите моторни превозни средства на Георги Асенов към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Георги Асенов към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Георги Асенов към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Георги Асенов към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Няма данни.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На прокурор Георги Методиев Асенов са извършени две проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия: на 27.05.2009г. и на 28.10.2009г. Заключенията и на двете проверки са "неустановена принадлежност".

  Източник: www.comdos.bg

Други

Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

 • 1. В случай, че бъдете избран за член на ВСС, как смятате, че ще спомогнете за преодоляване дефицита на обществено доверие в съдебната система?


  Преодоляването на дефицита на обществено доверие в съдебната система и личния ми принос за това виждам единствено чрез действия в тази насока, а не само в говорене с пожелания за това да се случи. Смятам, че и обществото и самите магистрати са уморени от многогодишни и постоянни обещания за реформа без реално да се постигна нещо стойностно и обществено полезно в тази изключително важна сфера на живота, каквато е правосъдието. В този смисъл личното поведение, пример, отговорност и най-вече работата на всеки член на ВСС, като отговор на очакванията към него ще са показателите, че промяна в общественото доверие към съдебната власт е възможна и тя е осъществима и на най-високо административно ниво. Никой на никого няма да повярва, ако след поредните обещанията не последва нищо по реализацията им, а размиването на личната отговорност зад колективните решения на органа, какъвто е ВСС трябва да остане само спомен за отминало време и начин на мислене. Тук естествено не става въпрос за излишно конфронтиране и вътре във ВСС и на целия орган с обществото и магистратите, за което вече имаме горчив пример, а точно обратното признаването на проблемите и вътре в системата, и в комуникацията и със структурите на гражданското общество и медиите, но най-вече предприемането на реални действия и решения -структурни, функционални, кадрови, дисциплинарна практика и т.н  това положение да се промени. Очевидно е, че за решаване на този проблем е нужно известно време-ресурс, с който новия ВСС няма да разполага, но толерантност и разбиране от страна на обществото и самите магистрати ще има само ако се покаже още от първите дни, че има воля за промяна и тази воля няма да остане само в сферата на пожеланията.

 • 2. Смятате ли, че съществуващите структура и организация на работа на ВСС позволяват на съвета ефективно да изпълнява функциите си по администриране на съдебната власт и да брани нейната независимост?


  Формално погледнато организацията на работата на ВСС чрез постоянните комисии обхваща всички проблеми и задачи които стоят пред него.

  Реално той не се справя по желания начин с функциите по администриране и констатацията е на всички, които са се сблъскали като магистрати или граждани с  работата на ВСС. Очевидно е, че ВСС  като орган е структуриран първо в преследване на политически и едва след това с цели търсещи ефективност в администрирането и браненето на независимостта на съдебната власт.

  Това не е случайност  т.к. съдебната власт, като една от трите власти  е прекалено важна сфера на държавната власт и резултатите от управлението и, решенията на органите и –съд и прокуратура, както и начина на функционирането им и имат непосредствено отражение върху дейността  на политическите субекти и общественото доверие в тях.

  Желанието на управляващите политически  партии – независимо кои са те чрез дейността на правителството и парламента по законотворчество, винаги е било да може да контролира съдебната власт – институционално и кадрово, специално ВСС чрез парламентарната квота, а не да си взаимодейства и взаимно възпира /според конституционното разделение/ с нея и това си личи именно в начина на структуриране и на съдебната власт и на ВСС, както и на непроменящото се през годините желание статуквото, като принцип да не се променя т.к. биха се загубили лостовете за влияние.

  В този смисъл и т.к. законодателна промяна в обозримо бъдеще едва ли ще има въпреки това обществено неприемливо като резултат от дейността на досегашния ВСС положение единствения начин да се търси и постигне ефективност в администрирането и браненето на независимостта на съдебната власт при тази структура и организация на работа на този орган е изцяло зависим от персоналния избор на състава му, като лични качества, поне от магистратската квота. Предвид това информацията за всеки един кандидат от тази квота и въобще процедурата по избора трябва да бъдат проведени при максимална прозрачност с цел избор на хора, които действително имат професионалните, нравствени и морални качества да бъдат членове на ВСС и изпълняват като орган тези функции без политически ангажименти и зависимости и в интерес на системата и обществото, а не на партия, която ги е посочила.   

 • 3. Как смятате, че един член на ВСС трябва да носи отговорност пред тези, които са го избрали и пред обществото?


  Според мен не би следвало носенето на отговорност да е оставено на самооценката, макар в демократичните страни акта на оставката да е обичайния начин да се преодолеят персонални проблеми в управлението на една система или орган на власт.

  Досегашната практика в България явно сочи, че не може да се разчита при преминаване на определени обществено неприемливи граници на поведение и действия на адекватност от страна на власт имащи лица каквито са и членовете на ВСС и трудно се намира пътя/ако въобще се търси от тях/ към този морален акт за преценка на собствения управленски или професионален провал. За съжаление въпреки претенциите за демократични традиции и механизми на обществен контрол, оставките са изключително редки изключения и това се дължи на простия факт, че гражданското общество в страната ни чрез НПО и медиите, а и общественото мнение, като цяло  очевидно нямат все още ресурса и тежестта не само да изискват и поставят въпросите за оставка  при загуба на доверието, което е гласувано на определени лица, но  което е далеч  по-важно, тези лица да не могат да  пренебрегнат тази негативна оценка без настъпването на такива последствия именно  в обществен план за тях.

  В конкретния случай с член на ВСС смятам, че трябва да бъде създаден механизъм за носене на персонална отговорност, чрез периодичен отчет пред избралите го, а при отрицателна оценка за работата му и процедура по гласуване на недоверие и прекратяване на мандата.

 • 4. Моля, посочете Вашите идеи за отговор на изведени по – долу критики, отправени от Европейската комисия в последния Доклад по механизма за сътрудничество и проверка:


  По отношение на тези въпроси мнението ми е, че критиките на ЕК в последния и доклад са преди всичко политически оценки и отговорите следва да се дават не от нас, а от политическите лица и сили имащи  правомощията, но и задължение да ги решат чрез промени в законодателството касаещо ВСС, като структура и правомощия. Нито един магистрат  пък били те Председателите на Върховните съдилища, Главния прокурор и ВСС като орган нямат право на законодателна инициатива и в този смисъл единственото което можем да направим е да изложим вижданията си. Доколко те се възприемат и има ли желание за промяна на статуквото е явно от отговора ми на втория въпрос. При това положение очевидно, че засега ще трябва да се ограничим в търсене на възможност за решаване на проблемите в изградената вече институционална и законова рамка без да преставаме като магистрати да полагаме усилия да бъде чуто и отчетено мнението ни и тя да бъде променена за да се промени и негативната оценка.


  4.1. Липса на ефективно администриране на съдебната система от страна на ВСС:

  Ефективното администриране би следвало да е  функция на правомощията и структурата на ВСС ако те бяха съобразени със специфичните задачи на всеки един от органите на съдебната власт и ако се осъществяват от хора които са наясно с проблемите на всеки един от тези органи.


  Смятам, че в сегашната структура на ВСС е заложено противоречие както между квотите на магистратите – съдии, прокурори и следователи, така и между всички тях и квотата на членове на ВСС избрани от НС и това често се вижда при вземането на определени управленски и кадрови решения.


  В този смисъл намирам за удачно разделянето на ВСС по въпросите на първоначалното назначаване, кадровото израстване, избор на адм.ръководители и дисциплинарната отговорност на съдиите, прокурорите и следователите на две – съвет на съдиите и съвет на прокурорите и следователите.


  Естествено тук съществува риск от капсулиране вътре в отделните звена, но функциите на всеки един от тези органи и гарантирането на независимостта им изисква подобно разделение  според мен.

  Редуциране на броя на членовете на парламентарната квота  до такъв, който да не може да влияе при вземането на решенията на ВСС т.к. сегашното положение -11 члена от тази квота гарантира значителен контрол от друга власт, каквато е законодателната върху решения на висшия административен орган на независимата съдебна власт и то по всички въпроси от правомощията му-нещо което е ако не  открито противоречие то поне начин за заобикаляне на принципа на разделение на властите.

  4.2. Липса на ясна политика за управление на човешките ресурси в съдебната система и по – специално непоследователна кадрова практика:

   

  Явно е, че непоследователната кадрова политика е последица от досегашната система за атестиране, характеризираща се с голяма доза формализъм и отчетливия и на моменти явен субективизъм на кадровите решения при конкурсните процедури и изборите на адм.ръководители, които нямат нищо общо със заявената  прозрачност и привидно гарантирана равнопоставеност на участниците в тези процедурите без при това решенията да се мотивират по един ясен, достъпен и разбираем начин, като плод на реално отчитане на доказани високи професионални, морални и нравствени качества на предпочетения кандидат.

  Най-големият минус обаче според мен е липсата на пряка връзка между резултатите от досегашната работа на съответния кандидат и решението за кадровото му израстване, последица от  съвсем умишлено създадени празнини и неясноти в системата за оценяване, като в концепцията си съм дал и конкретен пример за това.

  При това положение и съобразно правомощията на ВСС следва да се изменят или променят по-голяма част от правилата и методиката за атестирането, провеждането на конкурсите и изборите на адм.ръководители, след като ВСС се запознае с мнението и на действащите магистрати  и неправителствения сектор за такива изисквания и процедури, така, че да се гарантира пълна прозрачност при вземане на кадровите решения и обективност на същите, като оценка на кандидатите.   

  Следва също така да се сведе до минимум заобикалянето на конкурсното начало с командироването и последващата тенденция за  предпочитане именно на тези кандидати, като ВСС следва своевременно, а не само веднъж годишно да организира конкурси за незаетите щатове и длъжности.

  4.3. Липса на пълноценна защита на независимостта на съдебната власт:

   

  Независимостта на съдебната власт в нашите условия и реалности очевидно не е гарантирана напълно въпреки принципа за разделение на властите. Домогванията на изпълнителната и законодателната власт са не изключения, а по-скоро правило чрез законодателните решения взети по отношение на структурата, функционирането и механизма на вземане на кадровите решения касаещи възловите назначения в съдебната власт.

  В този смисъл независимостта и обезпечаването и като система от мерки и правила е поставено в зависимост от политически решения които преследват други цели и единствения възможен отговор от страна на органите на съдебната власт и всеки магистрат е да полага усилия и да има активна позиция на непримиримост към всяко вмешателство в работата им от лица и органи от другите власти.

  ВСС като висш административен орган на съдебната власт следва да гарантира и осигурява спокойствието на магистратите  когато става въпрос за правомощията им по закон и създава увереност, че те са защитени да взимат решенията си само въз основа на него и вътрешното си убеждение. Самият ВСС като колективен орган макар и структуриран по начин даващ възможност за политическа пристрастност трябва да е критичен към опитите за такава намеса в работата му, което не изключва диалога с другите власти, но при който се демонстрира мислене, поведения и действия, внушаващи респект и уважение,  а не рушене на доверието на гражданите в собствената им държава с оглед безпринципни, неверни или не аргументирани изказвания. При наличието на такива прояви на намеса и ограничаване на независимостта на органите на съдебната власт естествения съюзник на ВСС и всеки отделен магистрат са неправителствените организации и медиите, като се търси максимално възможността да бъде обяснено на обществото и гражданите законовите основания за определени актове на органите на съдебната власт и конкретните факти за тези произнасяния. Времето на капсулирането, мълчанието, високомерието и липса на диалог трябва да бъде забравено ако искаме обществото да разбере, че независимостта на съдебната власт е не параван за недосегаемост, а общественополезна ценност и гаранция, че така търсещия правосъдие ще го получи при условия на равенство и прозрачност независимо от това кой е от другата страна на спора по едно дело и гаранцията за това е точно независимия магистрат.


  4.4. Непоследователност на дисциплинарната практика на ВСС:


  При този въпрос положението е идентично с въпрос 4.2 и проблемите следва да намерят решение в промяна или поне изменение на процедурите по търсене и налагане на дисциплинарни наказания за да се гарантира прозрачност и уеднаквяване на практиката в такива случаи. ВСС следва да вземе предвид и мнението на редовите магистрати т.к. този въпрос пряко ги касае и за да не се допусне тези процедури да се превърнат освен като резултат от допуснати нарушения на правилата за поведение на даден магистрат и в средство за вътрешносистемен натиск и начин за разправа с такива съдии, прокурори или следователи проявили характер и смелост да защитават определена позиция – нещо на което сме свидетели понастоящем.

  4.5. Невъзможност за регулиране натовареността на  магистратите

  Наличната невъзможност за регулиране на натовареността на магистратите е последица от нерешаването с години на проблемите като кадровото осигуряване на органите на съдебната власт по места съобразно демографските процеси, навременния анализ и преценка за закриване, преместване и откриване на щатове и най-вече формалното отчитане на работата като бройки дела, но не и като фактическа и правна сложност на същите, което води и до изкривени и неверни изводи. Именно в тази насока следва да се променят  програмните продукти отчитащи натовареността в съдилищата и прокуратурите и като органи по места и като данни за всеки магистрат. В този случай  професионалната преценка на хора работили в тези органи и сблъсквали  се постоянно с проблема ще е от най-голяма полза при изготвяне на даващи точна оценка правилата за отчитане , като  следва да бъде взето под внимание и забележките и предложенията и на самите магистрати.

   

 • 5. Как, според Вас, ВСС трябва да работи с гражданското общество?


  С максимална откритост и прозрачност, като се изработи съвместно механизъм на периодични срещи за информиране на обществото в лицето на НПО и медиите за проблемите, предприетите за решаването им мерки и препоръките които те могат да дадат, като външен поглед върху системата с цел обезпечаване на нормалното и функциониране за постигане на основната цел – навременно  и справедливо правосъдие.

 • 6. Следва ли ВСС да наблюдава конкретни дела с високо обществено значение, и ако да, как да става това? Кои, според Вас, са дела с високо обществено значение? Може ли да бъде изведена дефиниция за дело с високо обществено значение?


  Според мен да и това не би следвало да се възприема от органите на съдебната власт като вид вмешателство или натиск. В крайна сметка ВСС е също орган на тази власт, но не той взема решенията по тези дела и не упражнява инстанционен контрол. Да се твърди, че няма дела с високо обществено значение според мен е премълчаване на истината, а макар да няма дефиниция за тях е явно, че в такива се превръщат делата, с които се засягат чувствителни за обществото  отношения /като например при изборни дела/ или права и интереси  и на цели групи/да речем реституционни претенции и спорове за собственост/ или на отделни хора /всякакви граждански, административни или наказателни дела/ в зависимост от мястото и положението на страните им в това общество. Наблюдението на ВСС върху такива дела и целта му по-скоро би следвало да се възприема от органите на съдебната власт не като заплаха за решаването му въз основа на вътрешното убеждение на магистратите, а като допълнителна гаранция, че това наблюдение ще доведе до заостряне на вниманието по точното и еднакво прилагане от тях на закона такъв, какъвто е, независимо от това кои са страните по делото и какви и колко големи интереси преследват и зависят от изхода на самото дело. Само така би се гарантирал и принципа на равнопоставеност. Ето защо наблюдението би следвало да се ограничи единствено до оповестяване по подходящ начин на страницата на ВСС, а и в медиите, че делото се наблюдава, както и се следи хода му, като процедура по своевременно разглеждане и решаване съобразно сроковете в НПК, ГПК или АПК. Всякакви други действия без съмнение би могло да се третират и като натиск върху решаващия орган на съдебната власт и са недопустими.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре