последна промяна:

Милчо Иванов Генжов

Кандидат за изборен член на ВСС.
виж видео от участие в онлайн изслушването (2012.09.13), фасилитирано от БИПИ
Статус процедура: Приключила
Задай въпрос »

Лична информация

 • Име Милчо Иванов Генжов
 • Дата и място на раждане

  Роден на 11.08.1957 г. в гр. Габрово.
  Източник: www.comdos.bg 

 • Семейно положение

  Женен за Валентина Йорданова Киркова-Генжова, съдия по граждански дела в Окръжен съд Габрово. Има две дъщери - Йоана Милчева Генжова е съдия в Районен съд Велико Търново и Ина Милчева Генжова - също юрист, успешно издържала изпита за младши адвокати, проведен през месец ноември, 2011 г. предстои вписване в АК. Работила е по програма "Старт в кариерата" на Агенция по заетостта в Дирекция "Законодателна дейност и европейско право" към Народно събрание.
  Източник: Декларация по чл. 12 т.2. във връзка с чл. 14 ЗПРКИ, достъпна на интернет страницата на ВСС, данни от прокурор Генжов.

 • Образование

  Завършва СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Право през 1982 г. 
  Източник: Професионална биография, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Езици

  Няма данни

 • Продължаващо обучение

  Прокурор Милчо Генжов участва в следните програми за допълнителна специализация:

  • Разследване и наказателно преследване на измами и кражби на самоличност, извършени чрез компютър;
  • Ефективно разследване на злоупотреби със средства от фондовете на ЕС;
  • Компютърна престъпност, пране на пари, отнемане на незаконно придобити печалби и имущество;
  • Европейско сътрудничество по наказателни дела, Европейска заповед за арест;
  • Права на човека  - чл. 5 и чл. 6 (наказателни аспекти) от ЕКПЧ;
  • Изпиране на пари. Престъпления против данъчната, финансовата и осигурителните системи;
  • Престъпления против околната среда;
  • Противодействие на високотехнологичните престъпления, новите форми на организирана престъпност;
  • Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право;
  • Престъпления против културното, историческото и археологическото наследство;
   Източник: Професионална биография, част от кадровото досие на прокурор Генжов, публикувано на сайта на ВСС
 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:

  Няма


  В органите на съдебната власт:

  от 09.06.2009 г. - към момента – административен ръководител, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Габрово

  от 25.02.2005 г. до 09.06.2009 г. – заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Габрово

  от 04.04.1988 г. до 25.02.2005 г. – Районен прокурор в Районна прокуратура гр. Севлиево

  от 07.05.1985 г. до 04.04.1985 г. – Заместник-районен прокурор в Районна прокуратура гр. Севлиево

  от 26.04.1983 г. до 04.04.1985 г. – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Севлиево
  Източник: Професионална биография, част от кадровото досие на прокурор Генжов, публикувано на сайта на ВСС

 • Текуща длъжност Прокурор в Окръжна прокуратура Габрово
 • Кариерно израстване

  Милчо Иванов Генжов започва своята професионална кариера в системата на Прокуратурата през 1983 г., когато е назначен за младши прокурор в Районна прокуратура гр. Севлиево. /Заповед № 402.26.04.1983 Главен прокурор на НРБ/. През 1985 г. Генжов е повишен на длъжността  заместник-районен прокурор  на Районна прокуратура гр. Севлиево, а от април 1988 г. става районен прокурор на същия град /Заповед № 243/04.04.1988 г. Главен прокурор на НРБ/, която длъжност изпълнява до 2005 г. През този период Милчо Генжов три пъти е повишаван в ранг: през 1989 г. - „Прокурор в Окръжна прокуратура”/Заповед № 1385/18.12.1989 г. Главен прокурор на НРБ /; през 1993 г. – в ранг „Заместник окръжен прокурор” /Решение по протокол № 8/31.3.1993 г ВСС / и през 1995 – в ранг „Прокурор в АП” /Решение по протокол № 37/ноември 1995 г. ВСС /.


  Нa 09.02.2005 г. Милчо Генжов е преназначен на длъжността заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Габрово /Решение по протокол № 3/09.02.2005 г. ВСС/. В средата на 2008 г. прокурор Генжов е атестиран, като комплексната оценка, която получава от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС е „Много добра” и на 08.10.2008 г. е повишен в ранг „Прокурор във ВКП и ВАП” /Решение по протокол №  39/08.10.2008 г. ВСС/.


  Следващото повишение на Милчо Генжов е на 03.06.2009 г., когато с Решение на ВСС, прието с 24 гласа „за”, и нито един „против” или „въздържал се”, той е назначен за Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Габрово.


  На 10.07.2012 г. Милчо Генжов е избран за кандидат за член на ВСС от професионалната квота на прокурорите. Номинацията му е предложена от Диян Димитров Атанасов – прокурор в Районна прокуратура гр. Севлиево. /Мотивите на прокурор Диян Атанасов и Концепцията на Милчо Генжов могат да бъдат видяни в секция "Всички приложения"/
  Източник: Протоколи от заседания на ВСС и Кадровото досие на прокурор Милчо Генжов публикувано на интернет страницата на ВСС.

   

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  I.СПАЗВАНЕ НА СРОКОВЕ

  Срок за приключване на преписките

  Несвършени преписки в началото на периода

  Възложени преписки

  Приключени в 1-месечен срок

  Приключени с разрешение  до 2 месеца

  Приключени в срок над 3 месеца

  Приключени в срок над 6 месеца

  Несвършени преписки в края на периода

  0

  653

  478

  173

  2

  -

  9

  Източник: Единен формуляр за атестиране на прокурор Милчо Генжов, връчен му на 12.08.2008 г. и който е част от неговото кадрово досие, публикувано на интернет страницата на ВСС

   

  II. БРОЙ, ВИД СЛОЖНОСТ И ТЕЖЕСТ НА РАЗЛГЕЖДАНИТЕ ПРЕПИСКИ И ДЕЛА

  Наказателни преписки и дела от общ характер

  Наказателни преписки и дела от частен характер

  Административни дела

  Граждански дела

  134

  37

  165

  29

  Общ брой възложени преписки  -

  Предмет

  Изготвени обвинителни актове

  Предложения за споразумение

  Приключени бързи и незабавни полицейски производства

  Изпълнение

  на присъди

  Дежурства и извършване на лични проверки

  Постановления за спиране и прекратяване

  Прекратени нак. производства от съд

  30

  5

  -

  -

  27

  75

  -

  Брой досъдебни производства, взети на специален отчет  - 8

  Брой проведени и приключени разследвания - 110

  Източник: Единен формуляр за атестиране на прокурор Милчо Генжов, връчен му на 12.08.2008 г и който е част от неговото кадрово досие, публикувано на интернет страницата на ВСС

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Потвърдени

  Изцяло отменени 

  Изменени

  Оправдателни присъди по внесени обвинителни актове

  Дела, върнати от съда за доразследване

  2005

  9

  4

   

  2

  2

  2006

  8

  -

   

  Не

  2

  2007

  4

  -

   

  Не

  1

  Източник: Единен формуляр за атестиране на прокурор Милчо Генжов, връчен му на 12.08.2008 г и който е част от неговото кадрово досие, публикувано на интернет страницата на ВСС

 • Натовареност

  Натовареността на прокурор Милчо Генжов за периода, за който е бил атестиран (2005 – 2007 г) е както следва:

  - Преписки: 653

  - Досъдебни производства: 110

  - Обвинителни актове: 30

   

  Средната натовареност за 2007 г. на прокурор от съдебния район е 68,2, а индивидуаланта натовареност на Милчо Генжов е 66.

  Средната натовареност за 2006 г. на  прокурор от съдебния район е 61,3 а индивидуалната натовареност на Милчо Генжов е 65.

  По общият брой на преписките и наказателните производства Габровска окръжна прокуратура е като цяло една от най-малко натоварените окръжни прокуратури от Великотърновския апелативен район.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на прокурор Милчо Генжов, връчен му на 12.08.2008 г и който е част от неговото кадрово досие, публикувано на интернет страницата на ВСС

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е проверил работата на прокурор Милчо Генжов в рамките на извършените:

  -  Комплексна планова проверка на ОП – Габрово, на основание Заповед № 176/23.10.2008 г. на Главния инспектор, за констатациите от която е съставен Акт за резултати № 479/2009 г. и

  -  Контролна проверка, извършена в ОП – Габрово, на основание Заповед № 121/28.09.2010 г. на Главния инспектор, за констатациите от която е съставен Акт за резултати № 121/01.11.2010г.


  При извършените проверки не са констатирани пропуски в работата на прокурор Генжов.

  Заключенията от последната атестация на прокурор Генжов, връчена му на 12.08.2008 г. са, че срещу него няма налагани наказания, както и че не са констатирани данни за нарушаване правилата на професионалната етика.

  Източник: Писмо № А-01-238/24.07.2012 г. на Главния инспектор на ИВСС, и Единен формуляр за атестиране на прокурор Милчо Генжов, достъпни на интернет страницата на ВСС 

   

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 

  В декларацията си от 14.01.2009 г. Милчо Иванов Генжов не е декларирал данни за конфликт на интереси.

  Отбелязал е като задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв:

  1. Договор за банков кредит на стойност 20 000 /двадесет хиляди/ лева със „СИБАНК” клон гр. Габрово, с оставащи за погасяване към 14.01.2009 г. три месечни вноски на обща стойност 2 200 /две хиляди и двеста/ лева

  2. Договор за банков кредит на стойност 20 000 / двадесет хиляди/ лева с „Райфайзенбанк” клон гр. Габрово, с оставащи за погасяване към 14.01.2009 г. 31 месечни вноски на обща стойност 13 000 лв.

  Като свързани лица по смисъла н на § 1, т. 1 ДР на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересиПрокурор Милчо Генжов в посочил:

  1. Съпругата си Валентина Йорданова Киркова, която е съдия по граждански дела в Окръжен съд – Габрово;

  2. Дъщеря си Йоана Милчева Генжова, която към момента на подаване на декларацията е младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, а от 28.01.2009 г. е назначена са съдия в Районен съд – Велико Търново.

  По т. 6 (друга информация за частен интерес) от Декларацията си прокурор Генжов е избрал да посочи данни за тъщата си Мария Николова Киркова, която е имала регистрирана през 1991 г. фирма на едноличен търговец – „Валма” - Мария Киркова”, която не е развивала дейност и е заличена през 2002 г.

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Милчо Иванов Генжов не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: Интернет страница на Сметната палата на Република България.

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.

  Милчо Генжов е подал само уведомление пред Сметната палата за 2008 г.

  Kъм момента на избора на интернет страницата на Висшия съдебен съвет е била публикувана Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт.


  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 04.06.2015 г.

   

 • Недвижимо имущество

  Виж придобитото недвижимо имущество на Милчо Генжов към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  Няма данни за имотни партиди, свързани с Милчо Иванов Генжов.

 • Моторни превозни средства

  1. Придобити

  Виж придобитите моторни превозни средства на Милчо Генжов към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2.Отчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Милчо Генжов към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Милчо Генжов към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Милчо Генжов към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Милчо Генжов към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността

  Виж декларираните направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността на Милчо Генжов към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Милчо Генжов е член на Асоциацията на прокурорите в България.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На прокурор Милчо Генжов е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 27.05.2009 г. Заключението е „неустановена принадлежност”.

  Източник: www.comdos.bg

Други

Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре