последна промяна:

Бойко Илиев Рашков

Кандидат за изборен член на ВСС.
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Бойко Илиев Рашков
 • Дата и място на раждане

  Роден на 28.09.1954 г. в село Огняново, общ.Гърмен, обл. Благоевград
  Източник: Автобиография на Бойко Рашков, предоставена на Интернет страницата на Народното събрание на РБ, актуална към 24.07.2012 г.

 • Семейно положение

  Женен. Съпругата му е юрист. Работилa е като юрисконсулт, съветник в отдел „Правен” на Министерски съвет, ръководител на управление „Правно” на „Стопанска и инвестиционна банка”АД, а към настоящия момент работи като нотариус. Дъщерята на Бойко Рашков е работила като помощник-нотариус, а към момента е съдия в Софийски районен съд.
  Източник: Автобиография на Бойко Рашков,  предоставена на Интернет страницата на Народното събрание на РБ, актуална към 24.07.2012 г.

 • Образование

  Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност Право, завършва през 1979 г.

  Общ успех от държавните изпити: „Добър (4,33)” и среден успех през периода на следване: „Много добър (5,09)”.

  Средното си образование завършва в гр. Пазарджик от 1968 г. до 1972 г.
  Източник: Автобиография на Бойко Рашков,  предоставена на Интернет страницата на Народното събрание на РБ, актуална към 24.07.2012 г.

   

 • Езици

  Няма данни.

 • Продължаващо обучение

  Няма данни.

 • Стаж


  Извън органите на съдебната власт:

  от 1996 г. до 2011 г. – извънреден доцент по наказателно-процесуално право в Юридически факултет на УНСС

  от17.06.2001 г. до 17.06.2005 г. – народен представител в 39-тото Народно събрание. Член на Правната комисия и заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

  от 01.02.2008 г. до 10.06.2009 г. – заместник-министър на правосъдието

  от 18.06.2009 г. до 09.11.2009 г. – председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

  от 2011 г. до момента – редовен доцент по наказателно-процесуално право в Юридически факултет на УНСС


  В органите на съдебната власт:

  От 08.02.1980 г. до 08.02.1981 г. – стажант съдия

  от 25.05.1981 г. до 12.06.1992 г. – следовател в Районна следствена служба – София

  от 12.06.1992 г. до 28.05.1995 г. – заместник-директор на Национална следствена служба

  от 28.06.1995 г до 16.06.2001 г. – директор на Национална следствена служба

  от 1997 г. до 1999 г. – член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдебната власт

  от15.11.1998 г. до 17.06.2001 г. – директор на Специализираната следствена служба

  от 11.07.2005 г. до 01.02.2008 г. – ръководител на отдел в НСлС

  от 10.06.2009 г. до 18.06.2009 г. – следовател в НСлС

  от 11.2009 г. до момента – следовател в НСлС

  Източник: Автобиография на Бойко Рашков и предложение за номиниране,  предоставени на Интернет страницата на Народното събрание на РБ, актуална към 24.07.2012 г.

   

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
 • Кариерно израстване

  Бойко Рашков е завършил висшето си юридическо  образование в Юридическия факултет на Софийски университет „Климент Охридски” през 1979 г. Към настоящия момент има повече от 32 години юридически стаж.

  Професионалната му кариера започва като стажант съдия през 1980 г. От май 1981 г. постъпва на работа като следовател в Районна следствена служба – гр. София. От 1992 до 1995 г. е заместник-директор на Национална Следствена служба /НСлС/. На 28.05.1995 г. с решение и по предложение на Висшия съдебен съвет, с Указ N 201 на Президента на РБ е назначен за директор на НСлС. До 2001 г. работи също като директор и на Специализираната следствена служба /СпСлС/. Година по-късно колегите му го избират за член на Висшия съдебен съвет. През 1998 г. е избран за главен прокурор от ВСС, но президентът Петър Стоянов не
  издава указ за неговото назначаване, видно от Указ N 6 от 15.01.1999 г.

  През юни 2001 г. е избран за народен представител в 39-тото Народно събрание като част от политическа партия  “Коалиция за България”, получил 17.15% от гласовете и представлява 13-и избирателен район –гр. Пазарджик. Бойко Рашков е член на Комисията по правни въпроси и Комисията за борба с корупцията, заместник-председател е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, член е на Временната комисия по искането на главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Върбанов, както и срещу народния представител Никола Джипов Николов (вж. Решение на НС от 31.01.2003 г.). През юли 2005 г. доц. д-р Бойко Рашков се връща в органите на съдебната власт на позиция завеждащ отдел „Инспекторат” в НСлС, след  като ВСС възлага на Комисия "Правна политика" и Комисия "Бюджет и финанси" да изготвят становище по молбата му за възстановяване на най-високата длъжност в НСлС, видно от Протокол N 20 от заседанието на 22.06.2005 г.

  През юли ВСС отхвърля предложението на директора на НСлС за назначаване Бойко Илиев Рашков на длъжност "заместник на административния ръководител-заместник-директор на НСлС", съгласно Протокол N 23 от заседанието на 12.07.2005 г. През 2007 г. Съвета приема за сведение постъпилото предложение от членове на ВСС за кандидатура за "директор" на Националната следствена служба за доц.д-р Рашков, видно от Протокол N 37 oт 1.11.2007 г.

  През 2008 г. доц.д-р Рашков става заместник-министър на правосъдието. Ресорите, за които отговаря са Консултативният съвет по наказателна политика към министъра на правосъдието, Дирекция „Българско гражданство“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Участва и в работата на различни междуведомствени комисии. През 2009 г. е избран за председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, видно от Решение на НС от 30.05.2009 г. ( обн. ДВ, бр.42 от 05.06.2009 г.). Съгласно Протокол на ВСС N 24 от 10.06.2009 г. доц.д-р Бойко Рашков е възстановен на позицията „следовател” в НСлС. През същия месец е освободен от тази длъжност, съгласно Протокол N 25 от заседанието на ВСС на 17-18.06.2009 г. и отново възстановен на длъжност през ноеври 2009 г. (вж Протокол 47 от 26.11.2009 г.).

  Последната атестация на Бойко Рашков му е връчена на 11.04.2012 г., като работата му е оценена с 92 точки и „Много добра” оценка.  Според становището на административния му ръководител към момента на атестацията - Бойко Найденов, г-н Бойко Рашков няма отрицателни прояви и притежава отлична теоретична подготовка, която му позволява правилно да решава юридическите казуси. За периода на атестирането (04.09.1999 – 01.07.2010 г.) няма извършвани проверки от Инспектората към ВСС.
  Източник: Протоколи от заседания на ВСС и Единен атестационен формуляр на Бойко Рашков, актуален към 11.04.2012 г.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Спазване на законовите срокове 

  Година

  Неприключили в началото на периода

  Възложени

  Неприключили над 6 месеца

  Неприключени над 1 години с приповдигнато обвинение за умишлено престъпление

  Неприключени над 2 години с приповдигнато обвинение за умишлено престъпление

  Дела без искано разрешение за продължаване на срока

  Неприключили в края на периода

  2009 г.*

  0

  1

  0

  0

  0

  0

  1

  2010 г.*

  1

  2

  0

  0

  0

  0

  2

  *Забележка: За периода на атестиране Б.Рашков има приключени дела срещу неизвестен извършител: 1 бр. с мнение за спиране. Няма върнати дела за доразследване и има 8 броя международни следствени поръчки.

  Източник: Единен атестационен формуляр на Бойко Рашков, актуален към 11.04.2012 г. 

 • Висящи дела

  Период

  Брой дела

   

  2009             

  2010

  До 2 месеца

  0

  1

  От 2 до 4 месеца

  0

  0

  От 4 месеца до 6месеца

  0

  0

  Над 6 месеца

  0

  0

  Източник: Единен атестационен формуляр на Бойко Рашков, актуален към 11.04.2012 г.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Съпоставимост между актовете на следователя и прокурора.

  Актове на следователя

  Актове на прокурора

  Вид

  Брой

  Вид

  Брой

  Обвинително заключение

  0

  Обвинителен акт

  -

  Заключение с мнение за прекратяване

  0

  Постановление за прекратяване

  -

  Заключение с мнение за спиране

  1

  Постановление за спиране

  -

  Брой дела, върнати от съда за доразследване - 0

   Източник: Единен атестационен формуляр на Бойко Рашков, актуален към 11.04.2012 г.
   

 • Натовареност

  Съгласно Единния атестационен формуляр на Бойко Рашков от 2012 г. натовареността на НСлС, където той работи е над средната за следствените органи, като се водят следствени дела с фактическа и правна сложност.
  Източник: Единен атестационен формуляр на Бойко Рашков, актуален към 11.04.2012 г.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  За периода на атестиране на Бойко Рашков спрямо него не са образувани дисциплинарни производства, респективно наложени дисциплинарни наказания. Изплатено му е ДМС за целия период на атестиране.
  Източник: Единен атестационен формуляр на Бойко Рашков, актуален към 11.04.2012 г.

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 15.12.2009 г. Бойко Рашков декларира, че няма задълженията към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Бойко Рашков не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228


  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 02.06.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  Година на Придобиване

  Обект на деклариране

  Площ

  Цена на придобиване

  Произход на средствата

  Основание за придобиване

  Собственик

   2008 г.

  Къща гр. Несебър

  315 кв.м.

  150 000 лв.

  Трудови и заемни

  Право на строеж

  Мария М. Михова- Рашкова

   2009 г.

   

   

   

  Апартамент и гараж, гр. София

  145 кв.м.

  130 500 лв.

  по Таблица 13 – ръчно*

  Покупко-продажба

  ½ идеална част на Бойко Рашков и Мария М. Михова- Рашкова

  Апартамент и гараж, гр. София

  111 кв.м

  81 500 лв.

  по Таблица 13 – ръчно*

  Покупко-продажба

  ½ идеална част на Бойко Рашков и Мария М. Михова- Рашкова

  Нива, с. Скребатно, Гърмен

  0,275 дка

  1000 лв.

  по Таблица 13 – ръчно*

  Покупко-продажба

  ½ идеална част на Бойко Рашков и Мария М. Михова- Рашкова

  Нива, с. Скребатно, Гърмен

  1,019 дка

  600 лв.

  по Таблица 13 – ръчно*

  Покупко-продажба

  ½ идеална част на Бойко Рашков и Мария М. Михова- Рашкова

  2010 г.

  Къща , с.Антон, гр..Пирдоп

   

  *Към дата 14.07.2012 г.)Б.Рашков декларира, че имота се състои от  :

  Дворно място

  Жилищна сграда

  Жилищна сграда

  1265 кв.м

   

   

   

   

   

   

   

   

  1265 кв.м.

  РЗП 153,32 кв.м.

  РЗП 176,90 кв.м.

  *Към дата 14.07.2012 г.)Б.Рашков декларира, че цената на имота  е:

  44 135 лв.

  заплата

  Покупко-продажба 

   

  *Към дата 14.07.2012 г.)Б.Рашков уточнява, че става въпрос за: постановление за възлагане на публична продан

  Бойко Рашков

   

  *Към дата 14.07.2012 г.)Б.Рашков декларира, че  притежава :

  ½ идеална част

  1992 г.

  Апартамент гр. София

  (декларирано към дата 14.07.2012 г.) *

  98,91 кв.м.

  25,355 лв.

  Трудово възнаграждние

  замяна

  Бойко Рашков – ½ СИО

  1999 г.

  Апартамент гр. София

  (декларирано към дата 14.07.2012 г.) *

  108 кв.м.

  25 000 лв.

  Трудово възнаграждние и банков кредит

  ЖСК

  Бойко Рашков – ½ СИО

  2000 г.

  Дворно място, гр. София

  (декларирано към дата 14.07.2012 г.) *

  1870 кв.м.

  27 937 лв.

  Трудово възнаграждние

  Покупка

  Бойко Рашков – ½ СИО

  2002 г.

  Апартамент, гр. София

  (декларирано към дата 14.07.2012 г.) *

  56 кв.м.

  -

   

  12 000 лв.

  Трудово възнаграждение

  Наследяване

  Покупка и наследяване

  Б.Рашков – 1/6

  З.В.Рашкова – 2/3

  2007 г.

  Дворно място, с.Равна гора, Варна

  (декларирано към дата 14.07.2012 г.) *

  1320 кв.м.

  -

  -

  Дарение

  М.М.Рашкова

  2001 г.

  Жилище, с.Ново Оряхово, Варна

  (декларирано към дата 14.07.2012 г.) *

  60 кв.м. и ¼ ид.ч. двроно място от 670 кв.м.

  -

  -

  Доброволна делба

  М.М.Рашкова

  2011 г.

  Дворно място, гр. София

  494 кв.м.

  97 750 лв.

  Ипотечен кредит – титуляр М.Рашкова

  Покупка

  Ил.Рашкова

  * Данните, отбелязани със звезда, са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 20072009, 2009, 2010 и 2011 г.

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - Гоце Делчев за периода от 01.01.1992 г. до 06.08.2012 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2009 

  № от описна книга

  1722 от 04/09/2009  

  Страни

  Продавач - ИВАН Г. МИЛЕВ
  Продавач - ЛИНА А. МИЛЕВА  

   

  Купувач(Частна собственост) – БОЙКО ИЛИЕВ РАШКОВ  

  Имот

  Поземлен имот площ по док. - 1.019 дка, с.Скребатно, местност - В СЕЛОТО, обл. БЛАГОЕВГРАД, общ. ГЪРМЕН, с.Скребатно 

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2009 

  № от описна книга

  1586 от 06/08/2009  

  Страни

  Продавач - Анета Д. Георгиева  

   

  Купувач(Частна собственост) - БОЙКО ИЛИЕВ РАШКОВ  

  Имот

  Поземлен имот, , площ по док. - 0.275 дка, с.Скребатно,  обл. БЛАГОЕВГРАД, общ. ГЪРМЕН, с.Скребатно 

  Служба по вписванията - Пирдоп за периода от 01.01.1992 г. до 06.08.2012 г.

   

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Придобиване чрез публичен търг/постановление за възлагане (ГПК) 

  Година

  2010 

  Страни

  Кредитор - ИНВЕСТБАНК АД  

   

  Купувач(Частна собственост) БОЙКО ИЛИЕВ РАШКОВ
  Длъжник - Виолета Д. Цончева
  Ипотекарен длъжник - "ВЕЖЕН-100-92-ЦОНЧО ЦОНЧЕВ"
  Ипотекарен длъжник - ЦОНЧО Н. ЦОНЧЕВ  

  Имот(вид, адрес)

  Поземлен имот, площ по док. - 1265.000 кв. с.Антон, обл. СОФИЯ, общ. АНТОН, с.Антон 

  Страни

  Кредитор - ИНВЕСТБАНК АД  

   

  Купувач(Частна собственост) - БОЙКО ИЛИЕВ РАШКОВ
  Длъжник - Виолета Д. Цончева
  Ипотекарен длъжник - "ВЕЖЕН-100-92-ЦОНЧО ЦОНЧЕВ"
  Ипотекарен длъжник - ЦОНЧО Н. ЦОНЧЕВ  

  Имот

  Сграда, предназначение - Жилищна сграда - еднофамилна, площ по док. - 0.000 кв. м., с.Антон, обл. СОФИЯ, общ. АНТОН, с.Антон 

  Страни

  Кредитор - ИНВЕСТБАНК АД  

   

  Купувач(Частна собственост) - БОЙКО ИЛИЕВ РАШКОВ
  Длъжник - Виолета Д. Цончева
  Ипотекарен длъжник - "ВЕЖЕН-100-92-ЦОНЧО ЦОНЧЕВ"
  Ипотекарен длъжник ЦОНЧО Н. ЦОНЧЕВ  

  Имот

  Сграда, предназначение - Постройка на допълващото застрояване, площ по док. - 64.400 кв. м., с.Антон, жилищна сграда, обл. СОФИЯ, общ. АНТОН, с.Антон 

  Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 06.08.2012 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

  Година

  2005 

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА  

   

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - БОЙКО ИЛИЕВ РАШКОВ
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - МАРИЯ М. МИХОВА-РАШКОВА  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 98.910 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе: 10.8; Тип на имота: Градски , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

  Година

  2004 

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА  

   

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ БОЙКО ИЛИЕВ РАШКОВ
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ -  МАРИЯ М. МИХОВА-РАШКОВА  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 98.910 кв.м., гр.СофияОписание: АПАРТАМЕНТ; Мазе: 10.8; Тип на имота: Градски;; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  АКТОВЕ ПО ЖСК 

  Година

  1999 

  Условие

  ЗАЕДНО С ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ НОМ.10.  

  Страни

  СОБСТВЕНИК - БОЙКО ИЛИЕВ РАШКОВ
  ЖСК - ЖСК АЛОЕ 91  

  Имот

  Поземлен имот, парцел - 12, площ по док. - 108.640 кв.м., гр.София,  АПАРТАМЕНТ; Мазе: 10; Тип на имота: Градски; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София,

 • Моторни превозни средства


  1.1 Придобити

  Година на придобиване

  Обект на деклариране

  Марка

  Цена на придобиване

  Правно основание

  Произход на средствата

  Собственик

  2007 г.

  Лек автомобил

  Мерцедес А 160

  15 000 лв.

  Покупко-продажба

  Заплата

  Мария М. Михова- Рашкова- СИО

  2009 г.

  Лек автомобил

  Нисан Патрол

  42 012 лв.

   

  *Към дата 14.07.2012 г.)Б.Рашков декларира, че цената е: 35 000 лв.

   

   

   

  Покупко-продажба

  по Таблица 13 – ръчно*

  ½ идеална част на Бойко Рашков

   

  Лек автомобил

  (декларирано към дата 14.07.2012 г.) *

  УАЗ 469

  650 лв.

  покупка

  Трудови възнаграждения

  ½ идеална част на Бойко Рашков

  2011 г.

  Лек автомобил

  (декларирано към дата 14.07.2012 г.) *

  Субару

  30 000 лв.

  Покупка

  Трудови възнаграждения на М.Рашкова

  Ил.Рашкова

  5.07.2012 г.

  Лек автомобил

  (декларирано към дата 14.07.2012 г.) *

  БМВ 525 Д

  6800 лв.

  Покупка

  Трудови възнаграждения

  ½ идеална част на Бойко Рашков

   

  1.2 Отчуждени

  Обект на деклариране

  Марка

  Цена на сделката

  Правно основание

  Година на прехвърляне

  Прехвърлител

  Лек автомобил

  (декларирано към дата 14.07.2012 г.) *

  Мерцедес А 160

  2000 лв.

  Продажба

  2010 г.

  М.Рашкова

  * Данните, отбелязани със звезда, са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 20072009, 20092010 и 2011 г.

 • Банкови влогове /депозити/

  Година

  Размер на влога

  Титуляр на влога

  Произход на средствата

  2007 г.

  50 000 лв

  Бойко Илиев Рашков

  Заплата

  50 000 евро

  Мария М. Михова- Рашкова

  Заплата

  2008 г.

  154 832 лв.

  Бойко Ил.Рашков

  От трудови възнаграждения на лицето и неговата съпруга

  2010 г.

  3622 лв.

  Бойко Ил.Рашков

  Заплата

  2011 г.

  17 726 лв.

  Бойко Ил.Рашков

  Заплата

  16 500 лв.

  *Декларирано към дата 14.07.2012 г.

  166 229 лв.

  Бойко Ил.Рашков

  Заплата

  * Данните са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 20072009, 2009, 2010 и 2011 г.

 • Задължения над 5 000 лв

  Година

  Вид на задължението

  Размер

  Титуляр на задължението

  Правно основание

  Към банки

  2008 г.

  Заем

  33 634 лв.

  Бойко Ил.Рашков

  Договор

  ДСК

  2010 г.

  Заем

  18 649 лв.

  Бойко Ил.Рашков

  Заем

  ДСК

  2011 г.

  Заем /остатък

  10 118 лв.

  Бойко Ил.Рашков

  Заем

  ДСК

  *Декларирано към дата 14.07.2012 г.

  Договор за кредит

  5565 лв.

  Бойко Ил.Рашков

  Заем

  ДСК

  * Данните са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 20072009, 2009, 2010 и 2011 г.

 • Налични парични средства

  Година

  Размер на средствата

  Титуляр

  Произход на средствата

  2008 г.

  154 832 лв.

  Бойко Ил.Рашков

  От трудови възнаграждения на лицето и неговата съпруга

  *Декларирано към дата 14.07.2012 г.

  166 229 лв.

  Бойко Ил.Рашков

  От трудови възнаграждения

  * Данните са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 20072009, 2009, 2010 и 2011 г.

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева

  Година

  Видове доход

  На декларатора

  На съпруга

  2007 г.

  Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност

  2582 лв.

  370 447 лв.

  2009 г.

  Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност

  47 470 лв.

   

  Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

  2676 лв.

  271 469 лв.

  2010 г.

  Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ

  3482 лв.

   

  2011 г.

  Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност

  8092 лв.

   

  Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

  800 лв.

   

  * Данните са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 20072009, 2009, 2010 и 2011 г.

 • Доходи през предходната календарна година, оповестени в декларация по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ

  Видове доход

  На декларатора

  На съпруга

  Доходи от трудови правоотношения

  70 338 лв.

  376 504 лв.

  Доходи от извънтрудови правоотношения

  400 лв.

  400 лв.

 • Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества

  Вид на ценните книги

  Емитент

  Цена на придобиване

  Собственик

  Правно основание за придобиване

  Произход на средствата

  2010 г. Облигации – 56 797 бр.

  ДСК Управление и активи АД

  74 898 лв.

  Бойко Ил.Рашков

  Покупко-продажба 

  Заплата

  2011 г.

  Облигации – 83 594 бр.

  ДСК Управление и активи АД

  99 853 лв.

  Бойко Ил.Рашков

  Покупко-продажба 

  Заплата

  * Данните са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 по ЗСВ, публикувана на интернет страницата на ВСС.
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 20072009, 2009, 2010 и 2011 г.

 • Участие в НПО

  Няма данни.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Бойко Илиев Рашков са извършени три проверкиот Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия –  на 05.07.2007 г. в качеството му на член на Висшия съдебен съвет, на 04.09.2007 г. като член на Народното събрание и на 28.10.2009 г. като следовател. Заключението и от трите е  „неустановена принадлежност”.
  Източник:
  www.comdos.bg

       

 • Допълнителна информация

  Бойко Рашков е доктор по наказателно-процесуално право и доцент в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство, хабилитиран университетски преподавател по наказателен процес. През 1986 г. печели конкурс за задочна аспирантура (сега доктурантура) по наказателно-процесуално право. През 1993 г. Бойко Рашков защитава дисертация и му е присъдена научна степен „Доктор по право”. От 1996 г. до 2011 г. работи като извънреден доцент, а от 2011 г. до момента – като редовен доцент по наказателно-процесуално право в Юридически факултет на УНСС. Дългогодишен преподавател е по същата дисциплина в Юридическия факултет на Варненския свободен университет.
  Източник: Автобиография на Бойко Рашков, предоставена на интернет страницата на Народното събрание на РБ, актуална към 24.07.2012 г.

   

 • В Медиите

  "Заместник-министърът на правосъдието Бойко Рашков: Прокуратурата е пощенска кутия, следствието – в клинична смърт, а дознанието – в кома"

  Когато през есента на 2005 г. се върнахте в съдебната власт, ВСС не ви възстанови на предишната длъжност, а ви направиха ръководител на отдел. Според вас това какво точно беше – отмъщение, подигравка или обикновено безразличие?

  Най-вече – потъпкване на Закона за избиране на народни представители, където се казва, че работодателят е длъжен да те възстанови на същата длъжност, а в случай на преструктуриране на ведомството, е длъжен да те назначи на друга – равна по степен и възнаграждение.

  Ако в началото на февруари 2004 г. членовете на ВСС бяха помислили малко, щяха да стигнат до извода, че подобен казус би могъл да възникне. И щяха да назначат не титулярен директор на следствието, а временно изпълняващ длъжността. Но по онова време главен прокурор беше известният колега Никола Филчев, който имаше други виждания и  интереси по въпроса и затова ВСС назначи Ангел Александров с петгодишен мандат. След което, през есента на 2005 г. аз бях назначен за ръководител на отдел без подчинени, бях човекът оркестър. И съвсем умишлено не ми се възлагаше работа. Така че като си помисля – да, май наистина имаше от всичко по... повечко: и отмъщение, и подигравка и колегиално безразличие.

  Интервюто с Бойко Рашков можете да прочете в секция "Всички приложения" на профила.
  Източник: Сп. „Правен свят”, бр. 4 от 2008 г                                                                             

   

Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре