последна промяна:

Валентина Георгиева Драганова

Кандидат за изборен член на ВСС.
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Валентина Георгиева Драганова
 • Дата и място на раждане

  Родена на 20.07.1954 г. в гр. Златица, Софийско
  Източник: www.comdos.bg

 • Семейно положение

  Няма данни.

 • Образование

  Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност Право, вечерно обучение завършва през 1982 г.

  Общ успех от държавните изпити: „Среден (3,33)” и среден успех през периода на следване: „Добър (3,78)”.
  Източник: Автобиография и кадрова справка на Валентина Драганова, актуална към 24.07.2012 г., предоставени на Интернет страницата на Народното събрание на РБ

 • Езици

  Френски език владее писмено и говоримо. Изучавала е английски и руски език.
  Източник: Автобиография и кадрова справка на Валентина Драганова, актуална към 24.07.2012 г., предоставени на Интернет страницата на Народното събрание на РБ

 • Продължаващо обучение

  Няма данни. Притежава компютърна грамотност.
  Източник:
  Автобиография и кадрова справка на Валентина Драганова, актуална към 24.07.2012 г., предоставени на Интернет страницата на Народното събрание на РБ

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  от 30.09.1972 г. до 01.02.1975 г. – инспектор, Висш химико-технологичен институт, гр. София

  от 01.02.1975 г. до 01.10.1976 г. – секретар машинописец , ХТМУ, гр. София

  от 01.12.1976 г. до 01.10.1982 г. – лаборант НИС ХТМУ, гр.София

  В органите на съдебната власт:
  от 20.09.1982 г. до 20.09.1983 г. – стажант съдия

  от 04.06.1984 г. до 16.02.1987 г. – младши прокурор в районна прокуратура - гр. Ловеч

  от 16.02.1987 г. до 01.01.1991 г. – заместник-районен прокурор в Софийска районна прокуратура

  от 01.01.1991 г. до 22.05.2006 г. – прокурор в Софийска градска прокуратура – с ранг на прокурор във ВКП и ВАП

  от 22.05.2006 г. до момента – прокурор във Върховна административна прокуратура
  Източник:
  Автобиография и кадрова справка на Валентина Драганова, актуална към 24.07.2012 г., предоставени на Интернет страницата на Народното събрание на РБ

   

 • Текуща длъжност Прокурор във Върховна административна прокуратура
 • Кариерно израстване

  Валентина Драганова е завършила висшето си юридическо  образование в Юридическия факултет на Софийски университет „Климент Охридски” през 1982 г. и е правоспособен юрист от 10.10.1983 г. Има общ юридически стаж в органите на съдебната власт над 28 години. Започва професионалната си кариера като младши прокурор в районна прокуратура – гр.Ловеч. През 1987 г. е избрана за заместник-районен прокурор в Районна прокуратура – гр. София. През 1991 г. става прокурор в Софийска градска прокуратура. С Решение на ВСС с Протокол N 12 от 01.04.1998 г. е повишена в ранг „прокурор във ВКП и ВАП”. Придобива статут на несменяемост през 2002 г. (ДВ бр.74 от Юни 2002 г.).

  През 2006 г. е назначена на длъжността прокурор във Върховна административна прокуратура, видно от Протокол на ВСС N 24 от 17.05.2006 г., където продължава да работи и до днешна дата.

  Прокурор Драганова работи в областта на наказателното, гражданското, търговското и административното право. Специализирала е както гражданско, така и административно право и процес, като в гражданската материя специализацията й е във връзка с интелектуалната собственост.

  Член е на и Комисията по професионална етика към ВАП.

  На 24.07.2012 г. Валентина Драганова е номинирана за кандидат-член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, като кандидатурата е издигната от народни представители от ПП ГЕРБ - Красимир Л.Велчев, Димитър Н. Лазаров, Димитър Б. Главчев, Цвета В. Караянчева, Пламен Д. Нунев, Румен И. Иванов и Доброслав Д. Димитров.
  Източник:
  Автобиография и кадрова справка на Валентина Драганова, актуална към 24.07.2012 г., предоставени на Интернет страницата на Народното събрание на РБ

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Няма информация, тъй като на Интернет страницата на ВСС не е публикуван Единен атестационен формуляр за нея.

 • Висящи дела

  Няма информация, тъй като на Интернет страницата на ВСС не е публикуван Единен атестационен формуляр за нея.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Няма информация, тъй като на Интернет страницата на ВСС не е публикуван Единен атестационен формуляр за нея.

 • Натовареност

  В областта на административното право за миналата 2011 г. Валентина Драганова е участвала в 438 дела в съдебни заседания, като средната месечна натовареност е около 37 дела и отделно произнасяне по 35 преписки, съгласно данни от Мотиви за номинацията й.
  Източник:
  Мотиви към предложението за номинацията на Валентина Драганова, публикувано на Интернет страницата на Народното събрание

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  На Валентина Драганова не са образувани дисциплинарни производства, респективно наложени дисциплинарни наказания.

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си по чл.12, т.2 във вр. с чл.14 ЗПУКИ Валентина Драганова декларира, като задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5 000 лв.: 20 000 лева потребителски кредит от Райфайзенбанк.

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Валентина Драганова не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2007 г., 2010 г., 2011 г.

  Валентина Драганова е подала само уведомление пред Сметната палата за 2006 г., 2008 г. и 2009 г.

  Kъм момента на избора на интернет страницата на Народно събрание е била публикувана Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт (http://parliament.bg/bg/vss).


  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 02.06.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  Виж придобитото недвижимо имущество на Валентина Драганова към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  Данни от Имотния регистър – няма данни за лицето Валентина Георгиева Драганова към дата 08.08.2012 г.

 • Моторни превозни средства

  Виж придобитите моторни превозни средства на Валентина Драганова към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

   

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Валентина Драганова към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

   

 • Вземания над 5 000 лв.

  Виж декларираните вземания над 5 000 лв на Валентина Драганова към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

   

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Валентина Драганова към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

   

 • Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността

  Виж декларираните направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността на Валентина Драганова към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

   

 • Участие в НПО

  Няма данни.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Валентина Георгиева Драганова е извършена една проверкаот Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия –  на 27.05.2009 г. Заключението е  „неустановена принадлежност”.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • Допълнителна информация

  1. Друга информация

  Валентина Драганова участва в проекта „Укрепване на административния капацитет на РБ за противодействие на нарушенията и престъпленията за защита обществения интерес и правата на гражданите”, осъществен по програма ОПАК, по подприоритетна ос „Добро управление”, 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна система”. По гореспоменатата тема е била лектор при организирането на обучителни семинари на територията на цялата страна за периода 2009 г. – 2011 г. С оглед разработване на тази тема е участвала и при обучението на група по ОПАК, чрез посещението си в две държави-членки на ЕС – Унгария и Португалия.
  От 2009 г. до 2011 г. участва в работна група и е част от авторския колектив на учебното помагало – Методика „За взаимодействие на прокуратурата с контролните органи при противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите”, което е одобрено със заповед на Главния прокурор на РБ и е въведено в действие в работата на прокуратурите на регионално ниво в цяла България.
  Източник:
  Автобиография и кадрова справка на Валентина Драганова, актуална към 24.07.2012 г., предоставени на Интернет страницата на Народното събрание на РБ

  3. Магистратът в медиите 

  Кратка информация  Връзки към публикации
    Драганова е прокурор на тричленния състав по делото за конфликта на интереси на арестувания по-късно за търговия с влияние вече бивш депутат от ГЕРБ Димитър Аврамов, известен и като Митко Пилето. Преди година той и колегата му от ГЕРБ Стоян Гюзелев станаха първите санкционирани за конфликт на интереси от петчленен състав на Върховния административен съд. Двамата бяха предложили и гласували на първо четене допълнение в закона за земята, от което са имали лична изгода. Законовата поправка даваше първенство на арендаторите при продажба на земя. Тя мина на първо четене в пленарната зала, но бе оттеглена след скандал.

  Прокурорката на Пилето в новия ВСС

  в. "Стандарт"/ 24 Юли 2012/ Йова АПОСТОЛОВА
  Антония КЮМЮРДЖИЕВА

   

   

   

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре