последна промяна:

Магдалена Атанасова Лазарова-Проданова

Кандидат за изборен член на ВСС. Член на Съвета от 03.10.2012.
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Магдалена Атанасова Лазарова-Проданова
 • Дата и място на раждане

  Родена на 04.07.1970 г. в гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград.
  Източник: www.comdos.bg

 • Семейно положение

  Омъжена. Съпруг - Антон Михайлов Проданов.
  Източник: Декларации по ЗПИЛЗВДД

 • Образование

  Завършва специалност "Право" в "ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград през 1996 г. със среден успех от обучението: "Много добър" 5, 15 и среден успех от държавните изпити: "Добър" 3, 67.
  Източник: Приложения към предложението за издигане на кандидатура за член на ВСС от квотата на Народното събрание, достъпно на интернет страницата на Парламента

 • Езици

  Английски език.
  Източник: Единен атестационен формуляр на прокурор Лазарова-Проданова, актуален към месец септември 2010 г.

 • Продължаващо обучение

  Двусеместриален курс на обучение по специалност "Международни отношения" в магистърската програма "Право на Европейския съюз" към СУ "Св. Климент Охридски". Среден успех от обучението: "Много добър" 5,08. Среден успех от държавни изпити: "Отличен" 6,00. /2010 г./
  Удостоверение за квалификация в областта "Противодействие на корупцията и организираната престъпност"
  Удостоверение за квалификация в областта "Борба срещу прането на пари"
  Сертификат за участие в Европейската регионална конференция на Международната асоциация на прокурорирте на тема "По следите на парите" /Хага, Холандия 11 - 13.03.2009 г./
  Участие в следните семинари:
  Защита правата на интелектуалната собственост и борба с фалшификатите /2007 г./
  Първоинстанционното производство в общия исков процес и основания за допустимост на касационното обжалване по новия НПК /2008 г./
  Законодателни, институционални и практически измерения на пробацията /2008 г./
  Усвояване на опита на комуникационната мрежа на ОЛАФ и новите европейски модели за партньорство със Съдебната власт /2009 г./
  Сравнителен анализ на правната рамка на съдебната система след приемането на новата правна рамка. Основни принципи и механизми на достъп до съдебните органи от страна на съдиите - подбор, назначаване, повишаване и понижаване. Основни принципи и механизми за оценка на работата, дисциплинарни производства и отговорност /2009 г./
  Подобряване капацитета на комуникация с медиите и обществеността /2009 г./
  Анализ на стоящата уредба на етични стандарти и Етичния кодекс на българските магистрати /2009 г./
  Сравнителен и правен анализ на международната роля на ВСС /2009 г./
  Общи принципи и механизми за борба с корупцията в съдебната система /2009 г./
  Анализ на причините за отлагане на делата и мерки за преодоляване на негативните фактори, водещи до неоправдано забавяна на процеса за 2009г. /2010 г./
  Съдебната власт срещу трафика на хора: успехът на усилието /2010 г./
  Повишаване на професионалния капацитет на специализираните звена към МВР, правоприлагащите органи (съд и прокуратура) и медиите за ефективно противодействие на престъпността, свързана с незаконна търговия, посегателство и трафик на културни ценности, част от културното наследство на Р България - по проект на Асоциацията "Форум", финансиран от Фондация "Америка за България" /2010 г./
  Предприемане на действия за преодоляване на осъдителните решения, постановени от ЕСПЧ - Страсбург, Франция срещу България /2010 г./
  Кръгла маса на тема "Добрите практики при административното управление на съдилищата и прокуратурите в САЩ" /2011 г./
  "Правна рамка и практика на сътрудничество между съдебните и административните органи при борбата срещу измамите, които засягат финансовите интереси на бюджета на ЕС" /2011 г./
  Национална кръгла маса на тема "Имотни измами" /2011 г./
  IV Конференция на председателите на апелативните съдилища и административните ръководители на апелативните прокуратури на столиците на Европейския съюз. Мадрид, Кралство Испания /2011 г./
  Кръгла маса на тема "Наказателно-правна защита на публичните финанси" /2011 г./
  "Обсъждане на необходимостта от законодателни промени и организационни мерки, с оглед преодоляване факторите, водещи до неоправдано забавяне хода на наказателния процес" /2012 г./
  "Европейски стандарти относно подбора, професионалното израстване и дисциплинарните производства в съдебната власт. Преглед на съдебната практика по Европейската конвенция за правата на човека с акцент върху разпоредбите на чл. 6 и чл. 10" /2012 г./
  Източник: Приложение "Кадрова справка" към предложението за издигане на кандидатура за член на ВСС от квотата на Народното събрание, достъпно на интернет страницата на Парламента

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  от 30.03.1998 г. до 18.05.1998 г. - старши юрисконсулт в ТУДА


  В органите на съдебната власт:
  от 01.11.1996 г. до 01.11.1997 г. - съдебен кандидат в ОС Благоевград
  от 18.05.1998 г. до 14.05.2000 г. - младши прокурор в РП Благоевград
  от 15.05.2000 г. до 10.06.2003 г. - прокурор в РП Благоевград
  от 11.06.2003 г. до 03.01.2011 г. - прокурор в ОП Благоевград /командироване в АП София от 01.03.2007г. до 03.01.2011 г./
  от 03.01.2011 г. до настоящия момент - зам. апелативен прокурор - София

  Общ юридически стаж към 23.07.2012 г. - 15 години, 3 месеца и 24 дни.
  Източник: Приложение "Кадрова справка" към предложението за издигане на кандидатура за член на ВСС от квотата на Народното събрание, достъпно на интернет страницата на Парламента

 • Текуща длъжност Избрана за член на ВСС (встъпила в длъжност на 3.10.2012)
 • Кариерно израстване

  Прокурор Лазарова-Проданова има над 15 годишен юридически стаж, като този извън органите на съдебната власт е само месец и 18 дни като старши юрисконсулт в ТУДА. В периода 01.11.1996 г. - 01.11.1997 г. e съдебен кандидат в ОС Благоевград, а от месец май 1998 г. е младши прокурор в РП Благоевград. Две години по - късно е назначена като прокурор РП Благоевград, където е до 11.06.2003 г., когато става прокурор в ОП Благоевград. В периода 01.03.2007г. до 03.01.2011 г. е командирована в АП София.

  През 2010 г. на прокурор Лазарова-Проданова е извършена атестация за периода 25.05.2007г. - 25.05.2010г. Помощна атестационна комисия (ПАК) в състав: Красимир Кожухаров, Валя Начева и Николина Стойнова, й поставя комплексна оценка "Много добра", 94 точки. Комисията по предложенията и атестирането към ВСС приема изцяло оценката на ПАК. Единният атестационен формуляр е връчен на прокурор Лазарова-Проданова на 23.09.2010г. и е приет от нея без възражения. С Решение Протокол № 36/06.10.2010г. на ВСС прокурор Лазарова-Проданова е повишена на място в ранг "прокурор във ВКП и ВАП". 

  От началото на 2011 г. Магдалена Лазарова-Проданова е зам. апелативен прокурор при АП София. На 26.09.2012 г. е избрана за член на ВСС от парламентарната квота.

  Кандидатурата й за член на ВСС е издигната от Лютви Местан, Христо Бисеров, Четин Казак и Митхат Метин. Мотивите към предложението, както и Концепцията на прокурор Лазарова-Проданова, са достъпни в секция "Всички приложения".
  Източник: Приложения към Предложението за издигане на кандидатура за член на ВСС от квотата на Народното събрание, достъпно на интернет страницата на Парламента; Единен атестационен формуляр на прокурор Лазарова-Проданова, актуален към месец септември 2010 г.

 • Брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела
  Наказателни преписки
  и дела общ характер
  Наказателни преписки
  и дела частен характер
  Административни
  дела
  Граждански 
  дела
   213 91  

   

  Общ брой възложени преписки - 1584
  Предмет
  ГодинаИзготвени обв.
  актове
  Предложения
  за споразумения
  Приключени
  бързи и
  незабавни 
  полиц. пр-ва
  Изпълнение
  на присъди
  Дежурства и 
  извършване на
  лични проверки
  Постановления
  за спиране и
  прекратяване
  Прекратени нак.
  пр-ва от съд
          
  Брой досъдебни производства, взети на специален отчет - 67
  Брой проведени и приключени разследвания -

  Източник: Единен атестационен формуляр на прокурор Лазарова-Проданова, актуален към месец септември 2010 г.

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове
  Срок за приключване на преписките
  Несвършени в 
  началото на периода
  ВъзложениПриключени
  в 1-мес. срок
  Приключени
  с разрешение
  до 2 мес.
  Приключени
  в срок над 3 мес.
  Приключени
  в срок над 6 мес.
  Несвършени в 
  края на периода
    1584 1584    
  Изпълнение на присъди -
  В 7-дневен срокВ срок 1 месецВ срок над 1 месец
     

  Източник: Единен атестационен формуляр на прокурор Лазарова-Проданова, актуален към месец септември 2010 г.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това
  годинапотвърдениизцяло
  отменени 
  измененипрекратениуважени
  жалби за бавност 
  недопуснати до
  касационно обжалване 
   25.05.2007 -
   31.12.2007
   9 0    
   2008 13 1    
   2009  12 1    
   01.01.2010 -
   25.05.2010 
   4 0    

  Източник: Единен атестационен формуляр на прокурор Лазарова-Проданова, актуален към месец септември 2010 г.

 • Натовареност

  2007 година
  Броят на прокурорите по щат в АП - София е бил 21, а реално работилите 19,8. Средно за годината прокурорските актове и участия в съдебни заседания /брой дела/ за АП - София са 176,26 бр., а на прокурор Лазарова - 152 бр. (за периода 02.05.2007 г. - 31.12.2007).

  2008 година
  Броят на прокурорите по щат в АП - София е бил 21, а реално работилите 19,9. Средно за годината прокурорските актове и участия в съдебни заседания /брой дела/ за АП - София са 148,66 бр., а на прокурор Лазарова - 260 бр. - натовареност много над средната.

  2009 година
  Броят на прокурорите по щат в АП - София е бил 21, а реално работилите 20,1. Средно за годината прокурорските актове и участия в съдебни заседания /брой дела/ за АП - София са 164,98 бр., а на прокурор Лазарова - 203 бр. - натовареност много над средната.

  2010 година
  Прокурорските актове и участия в съдебни заседания за периода 01.01.2010 г. - 25.05.2010 г. на прокурор Лазарова - общо 137 бр.

  Забележка (от Атестационния формуляр): посочените по - горе данни за натовареност са съобразени с отразените в отчетите на АП - София за посочените години. В отчетената средна натовареност и конкретно на прокурор Лазарова не влизат броят на произнасянията по искания, взетите на специален надзор преписки и участия в мерки.
  Източник: Атестационен формуляр, актуален към месец септември 2010

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  1. Няма данни за наложени наказания

  2. Поощрения:

  • На 21.12.2009 г. прокурор Лазарова получава благодарствено писмо № 7517/21.12.2009 от заместник-главния прокурор Валери Първанов, провокирано от писмо, получено в кабинета на главния прокурор Борис Велчев от група жители на гр. Кюстендил, в което те изказват благодарността си към Магдалена Лазарова за проявения  от нея професионализъм.
  • Във връзка с участието си като постоянен експерт в работната група от българска страна  на тунинг проект BG/07/IB/JH/07 „Укрепване на публичното управление на съдебната власт и съдебната администрация", изпълняван съвместно от ВСС на Република България, и Генералния съвет на съдебната влалст на Кралство Испания в сътрудничество с Германската фондация за международно правно сътрудничество, нс 29.04.2010 г.прокурор Магдалена Лазарова получава положително становище от г-жа Пилар Йоп Куенка, постоянен съветник по проекта и старши магистрат в испанската съдебна система.
  • Във връзка с участието си в основната експертна група по тунинг лайт проект по програма ФАР BG/07/IB/JH/02/UE/TWL между Прокуратурата на Република България и Министерство на правосъдието на Република Италия "Укрепване на административния капацитет на Прокуратурата за борба с организираната престъпност в частност в областта на културните ценности и свързаните приложими достижения на правото на ЕО", на 28.05.2012 г. прокурор Магдалена Лазарова получава положителна оценка на дейността си от Николай Соларов, мениджър на проекта от българска страна и прокурор при ВКП.

   (За повече информация виж описаните по-горе благодарствени писма и становища в секция „Всички приложения”)

   Източник: Данни предоставени от магистрата

   

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 15.01.2009г. прокурор Лазарова не е декларирала данни за наличие на конфликт на интереси. Посочила е следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.:
  - потребителски кредит в размер на 20 000 лв. от Райфайзенбанк.

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на прокурор Магдалена Лазарова не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 02.06.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито 

  година
  на придоб.
  вид на имота/
  правото 
  место-
  нахождение
  площ
  /кв.м./ 
  собственикценаправно
  основ. 
  произход
  на средствата 
   1988Жилищен етаж и
  ½ ИЧ от дворно място* 

  Гр.Гоце Делчев

   235Атанас Крумов Лазаров,
  Антоанета Георгиева Лазарова,
  по 1/2 ИЧ
   3 000 лв. Покупко-продажба Спестявания от трудови възнаграждения
   1991 Апартамент*Гр.Благоевград 57,41Атанас Крумов Лазаров,
  Антоанета Георгиева Лазарова, 
  по 1/2 ИЧ
   9 326 лв. Продажба на държавен
  недвижим имот  от ВЖФ
   Дарение от родители  и
  трудови възнаграждения
   1994 Етаж от къща*

  гр.Благоевград

   88Антон Михайлов Проданов  Дарение от родители 
   2001 Апартамент*гр.Благоевград 79

  Магдалена Лазарова и 
  Антон Проданов, по1/2

   5 623,60 лв Договор за суперфиция Трудови възнаграждения
   2006 Апартамент гр. София 68Магдалена Атанасова Лазарова и
  Антон Михайлов Проданов, 1/2 ИЧ
   20 000 лв. Покупко-продажба Заеми
   Земя  гр. София 23Магдалена Атанасова Лазарова и 
  Антон Михайлов Проданов, 1/2 ИЧ
   9 328 лв Покупко-продажба Заплата

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2006 г.
  *Данните са извлечени от Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Народното събрание

  Коментар на прокурор Магдалена Лазарова-Проданова:
  1. В декларациите по чл. 2, ал. 1 от ЗПИЛЗВДД не се изисква деклариране на информация за имуществото на роднините по права линия, с изключение на ненавършилите пълнолетие лица, поради което в подаваните такива не съм декларирала имотното състояние на родителите ми - Атанас и Антоанета Лазарови.

  2. Недвижимите имоти - етаж от къща, дарение на съпруга ми от родителите му и апартамент в Благоевград 79 кв. м., съм декларирала с първоначалната декларация по чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗПИЛЗВДД.

 • Имотен регистър

  В Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 28.08.2012 г.

  Пореден № по справката 1
  КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
  Тип Акт ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
  Година 2006 
  Страни ПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 030430659 С А Г  
   КУПУВАЧ - МАГДАЛЕНА АТАНАСОВА ЛАЗАРОВА-ПРОДАНОВА
   КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 67.840 кв.м., гр.София, Описание:
   АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА 


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити 

  Година
  на придоб. 
  Обект 
  на деклариране
  МаркаЦена
  на придобиване
  Произход
  на средствата
  Правно
  основание 
  Собственик 
   2007 Лек автомобил Деу Такума 9 100 лв. Трудови възнаграждения Покупко-продажба Антон Михайлов Проданов

  2. Отчуждени

  Година на отчуждаване

  Обект на деклариране

  Марка

  Цена на отчуждаване

  Правно основание

  Прехвърлител

   2007

   Лек автомобил

   Опел кадет седан

   1 500 лв.

   Възмездно

   Антон Михайлов Проданов

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007 г.

 • Банкови влогове /депозити/
  ГодинаРазмер на
  средствата
  Титуляр
  на влога
  В странатаВ чужбинаПроизход
  на средствата
   2010 45 871 лв. Магдалена Атанасова Лазарова-Проданова Да  Заплата
   18 600 лв. Антон Михайлов Проданов Да  Заплата
   2011 68 000 лв. Магдалена Атанасова Лазарова-Проданова Да  Заплата
   26 000 лв. Антон Михайлов Проданов Да 

   Заплата

   * 11 297 лв. Магдалена Лазарова-Проданова

   Да,
   разплащателна сметка

   

   Трудово
   възнаграждение

   * 56 000 лв. Магдалена Лазарова-Проданова

   Да,
   депозит 12 мес.

    Спестявания от
   трудово възнаграждение
   * 24 185 лв. Магдалена Лазарова-Проданова Да,
   депозит микс
    Спестявания от
   трудово възнаграждение
   * 26 720 лв. Антон Михайлов Проданов Да  Трудово
   възнаграждение
   * 14 000 лв. Антоанета Георгиева Лазарова Да 

   Спестявания от трудови
   възнаграждения и от
   продажба на наследствен
   имот

   * 7 200 EUR Антоанета Георгиева Лазарова Да  От продажба на
   наследствен имот
  * 5 000 лв. Атанас Крумов Лазаров Да  Спестявания от трудови
   възнаграждения и пенсия
   * 6 400 EUR Атанас Крумов Лазаров Да  Спестявания от трудови 
   възнаграждения

  *Данните са извлечени от Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Народното събрание
  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2010 и 2011 г. 

  Коментар на прокурор Магдалена Лазарова-Проданова:
  1. Сумите са декларирани ежегодно с натрупване.
  2. Банковите влогове /депозити/ декларирани през 2011 и 2012 г. касаят едни и същи парични суми - променен е само видът на депозита.

 • Задължения над 5 000 лв
  годинавид размертитулярправно
  основание
  към банкикъм ФЛ/ЮЛ
   2006 Банков кредит 20 000 лв. Магдалена Атанасова Лазарова Договор за банков Кредит Райфайзенбанк 
   2010 Потребителски кредит 20 000 лв. Магдалена Атанасова Лазарова-Проданова Кредит Да 

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2006 и 2010 г.

 • Налични парични средства
  ГодинаРазмерСобственикПроизход
   2009 14 482 лв. Магдалена Атанасова Лазарова - Проданова Заплата
   10 000 лв. Антон Михайлов Проданов Заплата

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2009 г.

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева
  ГодинаВидове  доход от Размер
  /на декларатора/

  Размер
  /на съпруга/

   2006 Трудови и приравнени към тях правоотношения,
   извън тези за заеманата длъжност
    20 316 лв.
   2007 Годишна данъчна основа за доходи от трудови
   правоотношения, извън тези за заеманата длъжност
    23 700 лв.
   2008 Годишна данъчна основа за доходи от трудови
   правоотношения, извън тези за заеманата длъжност
    24 803 лв.

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2006, 2007 и 2008 г.

 • Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
  ГодинаВид на разходаРазмер на разхода
  и вид на валутата 
  Разходите са направени
  В полза на декларатораЗа чия сметка е направен разходътВ полза на съпруг/а
  или непълнолетни деца
  За чия сметка
  е направен разходът
   2009 Командировъчни 690 EUR Да Програма "Фар"  

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2009 г.

 • Доходи през предходната календарна година, оповестени в декларация по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ
  Доход от:Размер на дохода:
   Доходи от трудови правоотношения 42 933.65 лв.Магдалена Лазарова-Проданова
   31 237 лв. Антон Проданов
   1 000 лв. Атанас Крумов Лазаров   
   3 379 лв. Антоанета Георгиева Лазарова
   Доходи от извънтрудови правоотношения

  4 050 лв. Атанас Крумов Лазаров 

  2 220 лв. Антоанета Георгиева Лазарова/пенсия/


 • Участие в НПО

  Магдалена Лазарова-Проданова е член на "Асоциацията на прокурорите".

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На прокурор Лазарова-Проданова е извършена проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 27.05.2009 г. Заключението е  неустановена принадлежност.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • Допълнителна информация

  Участие като лектор в:
  "Противодействие на нелегалното производство и разпространение на фалшиви и контрабандни цигари" /2011 г./
  "Защита права на интелектуалната собственост от нелегално производство на фалшива продукция в съответствие с чл.172б НК и мерки срещу държането на склад, превозването и предлагането на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон" /2011 г./

  Участие в туининг проекти:

  Обучение на обучители по Туининг проект BG/06/IL/JH/04/UE/TL по програма ФАР /2009 г./
  Участник в основната експертна група по Туининг лайт проект между ПРБ и Министерство на правосъдието на Република Италия 
  BG/07/IB/JH/02/UE/TWL, "Укрепване на административния капацитет на Прокуратурата за борба с организираната престъпност в частност в областта на културните ценности и свързаните приложими достижения на правото на ЕО" /2009 - 2010 г./
  Постоянен експерт Туининг лайт проект BG/07/IB/JH/07 "Укрепване на публичното управление на съдебната власт и съдебната администрация", изпълнители: ВСС и Генералният съвет на съдебната власт на Испания в сътрудничество с Германската фондация за международно правно сътрудничество /2009 - 2010 г./

  Ръководител на работна група на ниво апелативна прокуратура по проекта на ВСС "Правила за отчитане на степента на натовареност на органите на съдебната власт и индивидуалната натовареност на прокурорите" 
  Източник: Приложение "Кадрова справка" към предложението за издигане на кандидатура за член на ВСС от от квотата на Народното събрание, достъпно на интернет страницате на Парламента

Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

 • 1. В случай, че бъдете избран за член на ВСС, как смятате, че ще спомогнете за преодоляване дефицита на обществено доверие в съдебната система?

  Личното ми мнение, че доверието не се получава даром, то трябва да се заслужи. Една от първостепенните по важност задачи, стоящи пред новия ВСС като цяло, и неговите отделни членове е предприемане на незабавни мерки по преодоляване на дефицита на доверие в институцията, рефлектиращ негативно върху цялата съдебна система. Наясно съм, че това няма да се случи отведнъж, а ще е необходимо да бъдат полагани ежедневни последователни  усилия  в тази насока - изграждане на авторитет на база качествена и резултатна дейност, а не въз основа на  декларативно поети ангажименти и клиширани обещания.    С решенията и действията си ВСС трябва да вдъхва респект и уважение. С поведението си членовете на ВСС трябва да бъдат образец за спазване на закона.

  ВСС трябва да поеме ролята на лидер в създаването на една нова политика за информиране на обществото.  При всеки един случай на отправени критики към него или към съдебната система трябва да бъде  извършвана  незабавна проверка и даване на бърз, мотивиран   и категоричен отговор в случай на необосновани обвинения, както и предприемане на  незабавни адекватни действия при констатирано неетично поведение, данни за конфликт на интереси или данни за корупционни  прояви, защото обществото има право и трябва да знае как се променя системата отвътре. 

  ВСС трябва да се превърне в говорител на съдебната власт, обясняващ на разбираем за обикновените граждани език  не само собствените си кадрови решения, но и постигнатите успехи в съдебната реформа.

 • 2. Смятате ли, че съществуващите структура и организация на работа на ВСС позволяват на съвета ефективно да изпълнява функциите си по администриране на съдебната власт и да брани нейната независимост?

  Настоящият ВСС е първият постоянно действащ. Съгласно Становище 10/2007г на Консултативния съвет на европейските съдии щатната работа е по –ефективна  и осигурява по-голяма независимост, като запазването на контакта със съдебната практика може да се постигне с ограничение на мандатите и времето  на действие.

  Независимо, че напълно споделям това становище , считам, че  ефективността в дейността на един колективен орган е в пряка зависимост основно от качествата на неговите членове, от професионалния им капацитет, персонална ангажираност и  отговорност. Дори и най-добре структурираният и перфектно организиран орган, без качествено съдържание, е обречен на провал.

  Персоналната работа  на всеки член от колективния орган е от ключово значение за постигане на компетентно  и отговорно управление на дейността на съдебната власт, защото общата воля на колективния орган е краен израз на отделните волеизявления на членовете му и имиджът му  е изцяло зависим от авторитета на всеки негов член.

  Едновременно с това не отпада ангажиментът за преосмисляне и усъвършенстване на структурата на ВСС напр. относно броя и вида на постоянно действащите комисии и евентуалното им закриване или обединяване; ефективно разпределяне на функциите на ВСС между отделните комисии; установяване на трайни форми на сътрудничество между тях от една страна  и административните ръководители, редовите магистрати, неправителствения сектор, професионалните сдружения - от друга, с цел обсъждане на важни за магистратската общност въпроси и вземане на най- правилните  и адекватни решения.

  Несъмнено е необходим внимателен анализ на щата на администрацията на ВСС и неговото оптимизиране.

  ВСС трябва да бъде инициатор при обсъждане на предложения за законодателни промени, продиктувани от продължаващата съдебна реформа , при извеждане на проблемите в дейността на съдебните органи , при намирането на най-адекватните решения.

  Относно въпроса за независимостта и нейното отстояване, считам че на първо място това е личен ангажимент на всеки отделен магистрат. Същевременно обаче  това е важен ангажимент и на ВСС като институция, защото независимите магистрати са гаранция за независимо и справедливо правосъдие, за качествено реформиране на цялата система.

  Именно на ВСС е вменено задължението  за  утвърждаване на независимостта в съдебната система чрез осигуряване на  адекватно възнаграждение, съответстващо на  тежестта на отговорностите; ясно разписани единни правила за кариерно развитие, почиващо единствено на показаните резултати   и професионални заслуги; прозрачен  избор на административни ръководители; равномерна натовареност; обективна, предвидима и последователна дисциплинарна практика.   ВСС трябва  да бъде гарант за стриктното  спазване  на конституционно закрепения принцип за разделението на властите  , както и  за своевременна защита на всеки магистрат при  оказването външен и вътрешно-институционален натиск  , независимо от неговото естество.

  От болшинството магистрати понастоящем ВСС е възприеман, основно като кадрови орган. Това усещане следва да се промени, защото наред с кадровите си функции той е призван да представлява  магистратите и да осигурява независимостта на съдебната система. 

 • 3. Как смятате, че един член на ВСС трябва да носи отговорност пред тези, които са го избрали и пред обществото?

  В чл.27 ал.5 ЗСВ    е предвидена процедура по отзоваване на изборен член от парламентарната квота при конкретни основания, предвидени в Конституцията на Република България (влязъл в сила съдебен акт за извършено престъпление; трайна фактическа невъзможност за изпълнение на задължения за повече от една година; дисциплинарно освобождаване от длъжност или лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност ) или при установяване на несъвместимост.                  

  Независимо , че при евентуалното ми избиране ще бъда член на ВСС именно от тази квота /ще бъда избрана от народните представители , които съгласно чл.67 ал.1 от  Конституцията на Р България са представители на целия народ/, в бъдещата си дейност ще защитавам интересите на магистратите , като част от висшия административен и кадрови орган на съдебната система, призван да представлява съдебната власт и да осигурява нейната независимост. Наред с това ще нося отговорност пред обществото за кадровите и управленски  решения на ВСС, имащи ключово значение за успешното реализиране на съдебната реформа и  подобряване на имиджа на съдебната власт пред европейските ни партньори.

  Чувството за отговорност трябва да намери израз  в периодичен  публичен отчет за дейността на ВСС пред магистратската общност и цялото общество , включващ и предложения за конкретни  мерки, целящи  подобряване  функционирането на съдебната система; системни посещения в отделните звена на съдебната система, дори и без конкретен повод, за добиване на лични впечатления  от битовите условия и непосредствено запознаване с трудностите от професионален и финансов характер, пред чието разрешаване са изправени съответните административни ръководители и редови прокурори, защото именно при тези неформални срещи, на място при самите проблеми,  се раждат най-правилните идеи  и решения за справянето  с тях.

  Всеки член на ВСС, независимо от квотата от която е избран, следва да има ангажимент да изпълнява предизборната си концепция и дължи отчет за това пред магистратите и обществото.

 • 4. Моля, посочете Вашите идеи за отговор на изведени по – долу критики, отправени от Европейската комисия в последния Доклад по механизма за сътрудничество и проверка:

  4.1. Липса на ефективно администриране на съдебната система от страна на ВСС:

  Формулирането на проблемите, ясната визия за техния първоизточник и  естеството им  е първата крачка към тяхното разрешаване.

  В  този смисъл е необходим детайлен и задълбочен анализ на състоянието на съдебната система, базиращ се, както на вътрешната информация получавана от органите в нея, така и на резултатите от реализирани проекти  на неправителствения сектор. Въз основа на него следва да бъдат изведени проблемите, допуснатите пропуски в досегашната работа на ВСС и да се намерят най-адекватните и ефективни решения за тяхното отстраняване.

  С цел гарантиране на прозрачност и отчетност в бъдещата дейност на ВСС  е необходимо създаването на единна концепция, включваща цели, приоритети и задачи в краткосрочен и дългосрочен план и начините за тяхното постигане през 5-годишния мандат .

  4.2. Липса на ясна политика за управление на човешките ресурси в съдебната система и по – специално непоследователна кадрова практика:

  За решаването на този проблем  е необходимо създаването на ясна дългосрочна политика за планиране на човешките ресурси в съдебната система, с прогнозиране на кадровите нужди и планиране на адекватни  мерки за задоволяването им, защото де факто ефективното управление на човешкия ресурс рефлектира пряко върху качеството, бързината и резултатността на правосъдието.

  Необходимо е въвеждането на ясни правила за кариерно израстване, опростяване на процедурите и съкращаване на сроковете за провеждане на конкурсите.

  Атестирането следва да отразява реално качеството на работа, професионалните постижения и квалификацията на отделните магистрати, с ясно разграничаване на добрите професионалисти от посредствените магистрати.

  При кандидатстване с предимство да бъдат кандидатите с професионален опит в областта на правото, съответна   на обявената длъжност. Така всеки магистрат ще се ползва от възможността за кариерно израстване, но компетентността му ще бъде подложена на оценка , което ще е гаранция за попълване на свободните места с качествени и добре подготвени в съответната област на правото  юристи.

  Да се въведат различни критерии за оценка на кандидатите за апелативните и върховните съдилища и прокуратури. Несъмнено формата на събеседването при тях следва да се различава от тази при конкурсите за районно и окръжно ниво. 

  Същото се отнася  и за конкурсите за преместване в равен по степен орган на съдебната система, тъй като в случая не се касае за кариерно израстване.

  Необходимо  е създаването на постоянно действащ централен  орган по атестирането към ВСС, което  ще допринесе за укрепване на капацитета на самия ВСС прилагане на единен стандарт при изготвяне на атестациите.  В състава му трябва да се включат магистрати с опит в областта на атестирането и оценяването, които за определен период от време да се занимават единствено с тази дейност. 

  За административни ръководители трябва да се избират най-качествените кандидати  в професионален и в личен план, защото именно те са „лицето“ на съответния съдебен орган, защото от техните лидерски  качества и управленски умения зависи резултатността му.

  Процедурата по номинирането и провеждането на избора следва да протича при максимална публичност, състезателност на концепции  и личности , конкуренция на идеи, провеждане на активен дебат по важни въпроси за съдебната система  и за успешното й реформиране , с цел открояване на кандидатите, наложили   добри управленски практики в досегашната си работа и имащи ясна визия  за бъдещи такива.

  Необходимо е изготвяне на профили на кандидатите от неправителствения сектор и предвиждане на възможност за изразяване на становище по кандидатурите от магистратите , работещи в съответния орган.

  Всяко кадрово решение на ВСС трябва да е максимално ясно мотивирано, подробно аргументирано относно направеното предпочитание.

  4.3. Липса на пълноценна защита на независимостта на съдебната власт:

  Становище по този въпрос съм изложила в концепцията ми :

  Независимостта на съдебната власт, и в частност на всеки магистрат е гаранция за справедливо и качествено правосъдие. Неспазването на принципа на разделение на властите несъмнено рефлектира върху независимостта на съдебната система  и  предизвиква дефицит на обществено доверие.

  В този смисъл  в ЗСВ  трябва да залегнат разпоредби , даващи гаранции срещу неправомерно въздействие върху магистратите или срещу опити за оказване на такова. В случай, когато  магистрат  счита, че e нарушена или застрашена независимостта му, да разполага с възможност за сезиране на  Висшия съдебен съвет, който от своя страна  да има задължение незабавно да разгледа  фактите и обстоятелствата, представени в сигнала  на  засегнатия магистрат и при налични данни за нарушена или застрашена независимост, да вземе съответни мерки за осигуряване на защитата му. Успоредно с това случаят да бъде разгласен чрез публикуване на декларация, изразяваща активната  позиция на ВСС за нетолериране на  подобен вид явления.

  4.4. Непоследователност на дисциплинарната практика на ВСС:

  Липсата на последователна дисциплинарна практика се дължи на  отсъствието на установени стандарти , ясни  и прозрачни процедурни правила  за образуване, провеждане на дисциплинарните производства и индивидуализиране на наказанията.

  Абсолютно наложително е разграничаването между нарушенията на етичните правила и дисциплинарните нарушения, тъй като настоящият подход води до дефицит на правна сигурност и  създава реална опасност  от прояви на произвол и репресия. Наложително е и  точното и ясно законово дефиниране на дисциплинарните нарушения, степенуването им  според тежестта напр.  на тежки, средни и леки нарушения, както и  обвързване на тежестта на нарушението с вида на наказанието с цел гарантиране на пропорционалност и предвидимост, и избягване на субективизъм при определяне на санкцията.

  При ангажиране на дисциплинарната отговорност за неизпълнение в срок на служебни задължения  трябва да се държи сметка , не само за натовареността на конкретния магистрат, но и за качеството и ефективността на неговата работа

  Докладите на ВСС относно дисциплинарната практика до момента  предлагат единствено  статистически данни , без адекватен анализ. Няма създаден качествен регистър на дисциплинарната практика , предоставящ възможности за съпоставка на сходни случаи, с цел прилагане на унифициран подход при решаването им.

  Това налага от една страна незабавен  анализ на практиката на ВСС и ВАС по дисциплинарните производства с извеждане на проблемите и набелязване на конкретни мерки за тяхното преодоляване и от друга - периодичен системен мониторинг върху дисциплинарната практика  и своевременни действия при констатиране  на противоречива такава.

  4.5. Невъзможност за регулиране натовареността на  магистратите:

  Въпросът за неравномерната натовареност е най-наболелият и дискутиран проблем, останал нерешен от сегашния ВСС.   Разрешаването му налага провеждане на обективен мониторинг на натовареността; създаване на нарочна комисия  във ВСС, която на база резултатите от него и ползването на сравнителен анализ на добрите европейски практики и опит , да създаде правила за оценяване и планиране на натовареността и установяване на национални стандарти за нейното измерване. Преди въвеждането им в действие те трябва да бъдат подложени на дебат в магистратската общност, както и от експерти от НПО-та.

  Абсолютно наложително е въвеждането на качествени критерии , коефициент на сложност и обем на делата, като се съобрази спецификата на всяка магистратска дейност; определяне на средна норма на натовареност и граница на максимална натовареност; часова норма за разглеждане на едно дело, включваща всички дейности по подготовка, разглеждане и приключване.

  Несъмнено става въпрос за  решаването нелека  и отговорна задача, която не търпи отлагане , тъй като натовареността  е относима,  както при атестирането на магистратите, кариерното им развитие така и при обективната преценка за ангажирането на дисциплинарната им отговорност.

  Равномерната натовареност на магистратите е гаранция за качествено, бързо и ефективно правораздаване.

 • 5. Как, според Вас, ВСС трябва да работи с гражданското общество?

  Личното ми мнение, че НПО-та биха могли да бъдат реални партньори на ВСС в процеса на успешно реформиране на съдебната система. Те разполагат с полезна информация за обществените процеси и настроения , имат обективен поглед отвън върху дейността на органите на съдебната система и техните проблеми  , поради което постоянният  и активен  диалог с тях  е абсолютно необходим и задължителен.

  Съдебната система се нуждае от обективен външен  коректив и в този смисъл ВСС трябва да намери подходящи механизми за ползване на потенциала и възможностите на НПО- та и  медиите, за  изграждане на ползотворно сътрудничество, почиващо на взаимно уважение  и ясна визия за общата крайна цел – постигане на бързо, качествено и независимо правораздаване и утвърждаване върховенството на закона.

  Необходимо е създаване на общ  план за партньорство, включващ подобряване информираността на гражданите, повишаване на правната им култура, повишаване на имиджа на съдебната власт и преодоляване на натрупания негативизъм  и липса на доверие в съдебната система.

 • 6. Следва ли ВСС да наблюдава конкретни дела с високо обществено значение, и ако да, как да става това? Кои, според Вас, са дела с високо обществено значение? Може ли да бъде изведена дефиниция за дело с високо обществено значение?

  Липсва законова дефиниция на понятието „дело с високо обществено значение“. Понастоящем към тази категория дела се отнасят делата , наблюдавани от ЕК  и отделни дела , обект на повишен , специален интерес от медиите, в зависимост от субекта или обекта на престъплението , причинените вреди, засегнатите обществени отношения и т.н.

  В този смисъл липсват  ясни критерии за определяне на конкретно дело като такова „ с високо обществено значение“.

  В повечето случаи, обаче именно по хода на тези дела се прави извод за напредъка на България в съдебната реформа. В този смисъл засиленият интерес към тях е обясним. Това оправдава донякъде и необходимостта от осъществяване на мониторинг върху тях , но при внимателна преценка на прилагания подход и преследваните цели.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре