последна промяна:

Ясен Тодоров Тодоров

Кандидат за изборен член на ВСС. Член на Съвета от 03.10.2012.
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Ясен Тодоров Тодоров
 • Дата и място на раждане

  Роден на 27.12.1968 г. в гр. София.
  Източник: www.comdos.bg 

 • Семейно положение

  Женен. С три деца.
  Източник: Подробна автобиография, достъпна на интернет страницата на Народно събрание на РБ.

 • Образование

  Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност - МВР (сега Академия на МВР). Специалности "Право" и "Охрана на обществения ред и борба с 
  Среден успех от изпитите през курса на следване "Мн.добър 4,82" и успех от държавните изпити "Добър 3,66".
  Период на обучение от 1988 г. до 1993 г.
  Източник: Подробна автобиография и копие на диплома за завършено висше образование, достъпни на интернет страницата на Народно събрание на РБ.

 • Езици

  Владее руски език писмено и говоримо и английски език на начално ниво (второ ниво по системата Headway).
  Източник:
   Подробна автобиография, достъпна на интернет страницата на Народно събрание на РБ.

 • Продължаващо обучение

  Участие в квалификационни курсове и семинари относно методиките на разследване на различни видове престъпления (данъчни, против финансовата и кредитната система, пране на пари, разпространение на наркотични вещества, извършени от непълнолетни и др.), сред които:
  Семинар "Измами с кредитни карти и електронни системи за разплащане"
  Семинар "Стратегии за борба срещу корупцията"
  Семинар "Правни инструменти за съдебно сътрудничество по наказателни дела"
  Семинар "Аспекти на досъдебното производство по смисъла на чл.194, ал.1, т.1-3 от НПК"
  Източник:
   Подробна автобиография, достъпна на интернет страницата на Народно събрание на РБ.

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  няма


  В органите на съдебната власт:
  от 27.02.2012 г. до сега - Следовател в специализирано звено "Противодействие на корупцията и финансово-данъчните измами" към Софийска градска прокуратура (създадено след споразумение между Прокуратурата на РБ, МВР и ДАНС от 22.02.2012 г.)
  от 19.01 до 26.02.2012 г. - Следовател в следствения отдел към Софийска градска прокуратура
  от 16.01.2008 г. до 18.01.2012 г. - Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
  11 - 12.2007 г. - Следовател в специализираното икономическо отделение в Столична следствена служба
  07 - 10.2007 г. - Вр.и.д. ръководител на специализираното икономическо отделение в Столична следствена служба
  01.2005 г. - 11.2007 г. - Ръководител на 10 ТО към Столична следствена служба
  07.2004 г. - 01.2005 г. - Ръководител на 6 ТО към Столична следствена служба
  07.1998 г. - 07.2004 г. - Ръководител на 2 ТО към Столична следствена служба
  03.1998 г. - 07.1998 г. - Следовател в Специализираното криминално отделение при Столична следствена служба
  01.12.1993 г. до 03.1998 г. - Следовател във 2 ТО при Столична следствена служба
  Източник: Подробна автобиография, достъпна на интернет страницата на Народно събрание на РБ.

 • Текуща длъжност Избран за член на ВСС (встъпил в длъжност на 3.10.2012)
 • Кариерно израстване

  Професионалният стаж на Ясен Тодоров (почти 19 години) тече изцяло в органитe на съдебната власт. От края на 1993 г.  той встъпва в длъжност следовател във Втора районна следствена служба в гр. София. За периода 04 - 07.1998 г. е бил командирован в специализираното криминално отделение на Столична следствена служба. На 01.08.1998 г. с решение на ВСС е назначен за ръководител на Втора РСС, гр. София. На 29.07.2004 г. е назначен за ръководител на 6 ТО  при Столична следствена служба. От 10.01.2005 г. до 16.01.2008 г. е бил ръководител на 10 ТО при ССлС, като временно е изпълнявал и длъжността "ръководител" на специализираното икономическо отделение при ССлС. Водил е разследвания по дела за криминални, икономически и транспортни престъпления.
  Ясен Тодоров уточнява, че последната му атестация е от 2007 г., като поставената му оценка е "много добра".

  С решение на ВСС от 27.06.2007 г. е повишен на място в ранг "следовател в Националната следствена служба" (протокол 22).

  С решение на 40 НС от 19.12.2007 г. е избран за инспектор в Инспектората при ВСС. Кандидатурата му е внесена от БНС и представена от депутата Борислав Българинов. При ласували 181 народни представители са налице 166 гласа "за", 15 "против" 15, въздържали се няма. Изпълнява длъжността от 16.01.2008 г. до изтичането на мандата му на 18.01.2012 г. От 19.01.2012 г. (подробната професионална разбивка вж. в секция "Стаж" при "ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ"). 
  Към настоящия момент, считано от 27.02.2012 г., е следовател в специализирано звено "Противодействие на корупцията и финансово-данъчните измами" към Софийска градска прокуратура.
  Няма данни за образувани досъдебни производства и повдигнати обвинения.

  Кандидатурата за изборен член на Ясен Тодоров е внесена от депутата Николай Пехливанов (ПП АТАКА) на 24.07.2012 г. Предложението с мотивите към него и концепцията на Ясен Тодоров са достъпни в секция "Всички приложения".

  Избран е за член на ВСС и встъпва в тази длъжност на 03.10.2012 г.
  Източник: Професионална биография, мотиви и предложение, служебна бележка от НСЛС, публикувани на интернет страницата на Народно събрание на РБ, протоколи на ВСС,  стенограма от пленарно заседание на НС от 19/12/2007 г.

 • Справка за дейността в ИВСС за периода 2008-2012

  1. Комплексни проверки

  2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.
  10191214 -


  2. Жалби и сигнали от граждани

  2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.
  1411501151201


  3. Предложения до ВСС за налагане на дисциплинарни наказания

  2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.
  672 - -


  4. Предложения до Административните ръководители на органите на съдебната власт за налагане на дисциплинарни наказания

  2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.
  11- 1 -


  5. Предложения до Административните ръководители на органите на съдебната власт за налагане на мярка по чл. 327 от ЗСВ

  2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.
  122 1 -

  Източник: Справка за дейността на инспектор Тодоров в ИВСС за периода 2008 -2012 г. с рег.№Ж-01-301 от 03/09/2012 г., предоставена от него.

 • Данни от отчети за дейността на ИВСС


  1) Отчет за дейността на ИВСС през 2010 г.:

  През 2010г. Инспекторатът към Висшия съдебен съвет  извършва комплексни планови проверки в прокуратурите на територията на Апелативен район – София: на 6 окръжни прокуратури и СГП и съответните следствени отдели към тях и 33 районни прокуратури. Проверките в ОП-Кюстендил и ОСлС, РП-Кюстендил, РП-Дупница, ОП-Благоевград и ОСлО, РП-Благоевград, РП-Сандански, РП-Петрич, РП-Разлог, РП-Гоце Делчев и СРП са извършени от инспектор Ясен Тодоров и експретите Димитрина Долапчиева и Сия Иванчова.
  Източник: Отчет за дейността на Инспектората към ВСС през 2010 г. 


  2) Ясен Тодоров предостави уточняваща информация относно лично проверяваните от него прокуратури и следствени отдели в работата му като инспектор в ИВСС:

  - „Планови комплексни проверки: РП Бургас, РП Малко Търново, РП Царево, РП Сливен, ОП Ямбол, РП Ямбол, РП Тополовград, РП Велико Търново, РП Елена, РП Горна Оряховица, РП Свищов, РП Павликени, ОП Силистра, РП Силистра, РП Дулово, РП Тутракан, ОП Търговище, РП Търговище, РП Попово, РП Омуртаг, АП Пловдив, ОП Пловдив, РП Пловдив, РП Първомай, РП Карлово, РП Асеновград, ОП Благоевград, РП Благоевград,РП Разлог, РП Гоце Делчев, РП Сандански, РП Петрич, ОП Кюстендил, РП Кюстендил, РП Дупница, Софийска районна прокуратура, Окръжните следствени отдели към ОП Бургас, ОП Сливен, ОП Ямбол, ОП Велико Търново, ОП Силистра, ОП Търговище, ОП Пловдив, ОП Благоевград и ОП Кюстендил. 

  - Контролни проверки: РП Разлог 

  - Тематични проверки: "Прилгане на чл. 234 ал. 3 - 7 от НПК. Удължаване срока на разследване" в ОП и РП Сливен,
  "Имотни измами" в Софийска районна прокуратура,
  "Имотни измами и документни престъпления" в ОП и РП Велико търново, ОП и РП Русе, ОП и РП Варна.”

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Няма данни за такива.

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 25.01.2012 г. Ясен Тодоров отбелязва следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.: потребителски кредит към ЦКБ в размер на 20 000 лв.;
  както и "частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси: Гергана Тодорова Тодорова - сестра, адвокат."

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Ясен Тодоров Тодоров не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Ясен Тодоров е подал само уведомление пред Сметната палата за 2006 г.

  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 02.06.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито 

  година
  на придоб.
  вид на имота/
  правото 
  площ
  /кв.м./ 
  разг.застр.
  площ /кв.м./
  собственикценаправно
  основ. 
  произход
  на средствата 
   18.12.1998 г. парцел II-135,
   с. Главановци
   общ. Трън
   1000 - Ясен Тодоров, 1/2 ИЧ
   Марина Войнова, 1/2 ИЧ
   1 235 880 лв.
   /неденом./
   покупко-
   продажба
   трудови
   възнаграждения
   
   25.04.1996 г. апартамент 106 - Антоанета Драганова
   Тодорова - съпруга
   141 985 лв. покупко-
   продажба
   спестявания и 
   средства на родителите
   25.04.1996 г. гараж 15 - Антоанета Драганова 
   Тодорова - съпруга
   16 069 лв. покупко-
   продажба
   спестявания и 
   средства на родителите
   Допълнение към Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Народното събрание на роднините
   му по права линия
  21.09.1999 г. апартамент в
   гр. София
   45  Тодор Тодоров и
   Мария Тодорова
   по 1/2 ИЧ
   14 411, 50 лв. покупко-
   продажба
   продажба на компесаторни
   записи и спестявания от
   трудови възнаграждения
  05.06.1998 г. магазаин в
   гр. София
   160  Мария Тодорова,
   24, 46% ИЧ
   данъчна оценка
   на имота
   335 038, 30 лв.
   реституция
   заповед на обл.
   управител
   05.06.1998 г.
   -
  16.10.1992 г. дюкян
   и дворно място
   в гр. Русе
   45,6 дюкян
   362 дв.място
    Мария Тодорова,
   14% ИЧ
   данъчна оценка
   на имота
   26 359, 40 лв.
   реституция
   заповед на
   кмета на общ. Русе
   16.10.1992 г.
   -
  26.05.1999 г. земеделски земи
   в с.Чинтулово,
   общ. Сливен 
   51 968  Мария Тодорова,
   2/3 ИЧ
   данъчна оценка
   на имотите
   9 102, 90 лв.
   реституция
   решение на поз.к.
   26.05.1999 г.
   -
  23.12.1970 г. парцел в с.Ромча
   общ.Своге
   1 000  Мария Тодорова данъчна оценка
   на имота
   3 655 лв.
   дарение
   23.12.1970 г.
   -

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД към датата на освобождаване от длъжност следовател 16.01.2008 и Декларация по ЗПИЛЗВДД към датата на встъпване в длъжност следовател 19.01.2012, Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Народното събрание

 • Имотен регистър
   Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 29.08.2012 г.

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2004 

  Страни

  ДАРИТЕЛ -  ЯСЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ  

  ДАРЕН - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 49.780 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски;  обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София,

   

  Служба по вписванията - Трън за периода от 01.01.1992 г. до 29.08.2012 г.

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  Договор за покупко-продажба 

  Година

  1999 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - Република България  

  КУПУВАЧ - Ясен Тодоров Тодоров  

  Имот

  Поземлен имот, УРЕГ. ПАРЦЕЛ II-135 ОТ 1000 КВ.М.В КВ. 20 ПО ПЛ. НА С. ГЛАВАНОВЦИ ОБЩ. ТРЪН.  


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити 

  Година
  на придоб. 
  Обект 
  на деклариране
  МаркаЦена
  на придобиване
  Произход
  на средствата
  Правно
  основание 
  Собственик 
   09.05.2011 лек автомобил Тойота Авенсис 38 151 лв. трудови възнаграждения
   продажба на лек автомобил
   потребителски кредит
   покупко-продажба Ясен Тодоров
   08.05.2007 лек автомобил Тойота Авенсис 23 700 лв. спестявания от 
   трудови възнаграждения
   потребителски кредит
   покупко-продажба Ясен Тодоров
   Антоанета Тодорова
   по 1/2 ИЧ
  Допълнение към Декларацията по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ за имотното състояние и произхода на
  средствата за придобиване на същото на роднините
   му по права линия
   27.05.2010  лек автомобил Тойота Ярис 500 лв. спестявания от трудови
   възнаграждения и пенсии
   наеми, продажба на НИ
   покупко-продажба Тодор Тодоров и
   Мария Тодорова
   по 1/2 ИЧ

  2. Отчуждени

  Година на отчуждаване

  Обект на деклариране

  Марка

  Цена на отчуждаване

  Правно основание

  Прехвърлител

   02.05.2011 г.

   лек автомобил

   Тойота Авенсис

   10 000 лв.

   продажба

  Ясен Тодоров
  Антоанета   Тодорова
  по 1/2 ИЧ

  Допълнение към Декларацията по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на същото на роднините
   му по права линия

   15.07.2010 г.

  лек автомобил

   АУДИ 90

   500 лв.

   продажба

  Тодор Тодоров и  Мария Тодорова
  по 1/2 ИЧ

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД към датата на освобождаване от длъжност следовател 16.01.2008 и Декларация по ЗПИЛЗВДД към датата на встъпване в длъжност следовател 19.01.2012Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Народното събрание

 • Задължения над 5 000 лв
  годинавид размертитулярправно
  основание
  към банкикъм ФЛ/ЮЛ
   2008 Потребителски кредит 20 000 BGN Ясен Тодоров договор за потребителски
   кредит
   ЦКБ АД -

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД към датата на освобождаване от длъжност следовател 16.01.2008 и Декларация по ЗПИЛЗВДД към датата на встъпване в длъжност следовател 19.01.2012, Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Народното събрание

 • Доходи през предходната календарна година, оповестени в декларация по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ
  Доход от:Размер на дохода:
   Трудови правоотношения Ясен Тодоров: 52 534,89 лв.
   Антоанета Тодорова: 4 200 лв.
   Извънтрудови правоотношения 10 000 лв. продажба на лек автомобил
  Допълнение към Декларацията по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ за имотното състояние 
  и произхода на средствата за придобиване на същото на 
  роднините
   му по права линия
   Трудови правоотношения Тодор Тодоров: 28 488, 93 лв.
   Извънтрудови правоотношения Тодор Тодоров: 8 400 лв. (пенсия)
   Мария Тодорова: 1 980 лв. (пенсия)
   Мария Тодорова: 11 481, 60 лв. (наем на НИ)


 • Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
  ГодинаВид
  на имуществото
  Размер на
  дяловото участие
  Наименование на
  др-вото и седалище
  Стойност
  на дяловото
  участие
  Собственик
  или титуляр
  на правото
  Основание
  за придобиване 
  Произход
  на средствата
   към 24.07.2012 г. дялове 1/2  "ДД Травъл" ООД 2 Антоанета Драганова
   Тодорова
   регистриране на
   ООД
   спестявания

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД към датата на освобождаване от длъжност следовател 16.01.2008 и Декларация по ЗПИЛЗВДД към датата на встъпване в длъжност следовател 19.01.2012, Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт, която към момента на избора е била публикувана на интернет страницата на Народното събрание

 • Участие в НПО

  Няма данни.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На следовател Ясен Тодоров е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия –  на 28.10.2009 г. Заключението е  „неустановена принадлежност”.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • Допълнителна информация

  1. Магистратът в медиите 

  Кратка информация   Връзки към публикации
  Из публикацията: 
  "В началото на тази година, след изтичане на мандата им, шестима инспектори от ИВСС
  подадоха молби във ВСС да бъдат въстановени на по-високи длъжности от преди заеманите
  като се възползваха от промяна в чл. 50 от ЗСВ, според който магистратите се възстановяват на длъжност
  "не по-ниска от заеманата преди избора". Бившият шеф на Окръжен съд-Перник Петър Михайлов поиска
  да стане съдия в Софийския апелативен съд, Елка Пенчева, Мария Кузманова и Милка Итова искаха
  да отидат директно във ВАС, Александър Мумджиев подаде документи за ВКП или НСлС,
  а Ясен Тодоров искаше от следовател в столичното следствие да стане прокурор във ВКП.
  След дебат ВСС отхвърли молбите им и ги възстанови на предишните длъжности.

  Единствено Ясен Тодоров обжалва решението на съвета пред ВАС."
   

  Следователят Ясен Тодоров в жалбата си до ВАС: 
  Времето, през което бях инспектор, е заличено от професионалната ми биография
  сп. Правен свят, 20 август 2012 

  Из публикацията:
  "За пореден път от годишния доклад на ИВСС стана ясно, че веществените доказателства
  по наказателните дела не се съхраняват добре, има възможност да изчезнат,
  да бъдат унищожени и да не бъдат върнати на хората. 
  Някои прокуратури изобщо не съхраняват веществени доказателства или пазят само отделни вещи в каси."
  ..."Масово веществените доказателства остават при разследващите органи и следите им се губят.
  Особено когато разследващият орган не изпълнява задължението си в заключението да опише
  какви веществени доказателства има приложени.
  Така прокурорът и съдията на практика не знаят какви доказателства има по делото
  и не се произнасят по тях", обяснява Тодоров.

   

   

   

Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

 • 1. В случай, че бъдете избран за член на ВСС, как смятате, че ще спомогнете за преодоляване дефицита на обществено доверие в съдебната система?

  Новият Висш съдебен съвет /втори поред постояннодействащ такъв/ ще има едно голямо предимство, защото кредитът на обществено доверие към тази институция към момента е тотално изчерпан.


  Факт е, че за петгодишния си мандат, настоящият ВСС успя да се забърка в много скандали, които му създадоха нелицеприятен имидж в българското общество като цяло и в магистратската общност в частност. Много негативни констатации и критики за работата на ВСС имаше и в междинните и редовните доклади на ЕК относно напредъка на страната по механизма за сътруднечество и проверка в областта на съдебната реформа и борбата с организираната престъпност. От тази гледна точка новият ВСС има възможност да се поучи от грешките на предишния и да предприеме бързи и адекватни действия за решаване на най-наболелите проблеми, което от своя страна, според мен, ще доведе до положителен обществен отзвук. С оглед на това, че „летвата не е вдигната толкова високо”, всяко  действие на новия ВСС за решаване на проблемите с условията на работа, заплащането, натовареността, кариерното развитие, избора на административни ръководители, повишаване на квалификацията на магистратите и уеднаквяване на дисциплинарната практика ще се  възприеме положително от страна на съдиите, прокурорите и следователите.


  Друг важен момент за преодоляване на дефицита на обществено доверие е членовете на бъдещия ВСС да не позволяват да ги обземе чувството за „елитарност” и бързо да забравят, че самите те до вчера са били магистрати и след пет години вероятно пак ще бъдат такива /тук изключвам евентуалните членове на ВСС, които в момента са адвокати/. Много е важно членовете на ВСС да не губят връзката с редовите съдии, прокурори и следователи, да са наясно с техните проблеми и да помагат с действията си за тяхното решаване. Понякога наричат ВСС „правителството на съдебната власт”, но неговите членове трябва да осъзнават, че колкото това е привилегия, то два пъти повече е отговорност. ВСС е създаден да служи на българската съдебна система и основното му задължение е да създава условия за нормално фукциониране на съдебната власт, като по този начин спомага за нормалното функциоиниране на самата държава. Липсата на доверие в съдебната система от страна на голяма част от гражданите води не само до правен нихилизъм, но води на практика и до отказ от упражняването на законни права, защото не са редки случаите, когато граждани не се обръщат към съдебната система, защото считат, че няма да получат от нея справедливост. С много последователни действия, постоянство и търпение ВСС и българските магистрати трябват да променят това обществено мнение, за да може някой ден за българския гражданин да бъде толкова естествено да потърси защита на накърнените си права по съдебен ред, колкото и да си купи мляко и хляб от кварталния магазин.

 • 2. Смятате ли, че съществуващите структура и организация на работа на ВСС позволяват на съвета ефективно да изпълнява функциите си по администриране на съдебната власт и да брани нейната независимост?

  Колкото и да е критикуван настоящият ВСС, той постави фундамента на един постояннодействащ орган, призван да администрира по-най добрия начин съдебната власт.


  Въпреки многото критики към неговата дейност настоящият ВСС свърши много полезна работа, която до голяма степен не беше достатъчно популяризирана, а на обществото ставаха известни най-вече скандалните факти и решения. Считам, че в никакъв случай не трябва да се зачерква и дамгосва всичко свършено от настоящия ВСС. Новите членове трябва да направят внимателен анализ на дейността ВСС през изтеклия мандат и да предприемат необходимите организационни мерки за подобряване и оптимизиране на дейността му, като взаимстват добрите практики и същевременно внесат промяна в дейностите, където считат, че не се е работило правилно.


  В чл. 130 ал.6 от Конституцията на Република България /КРБ/ и в чл. 30 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/  конкретно са изброени основните дейности, който трябва да извършва ВСС. ЗСВ е предвидил и задължителното създаване на две постоянни комисии във ВСС: „Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи” /КПА/ и комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” /КПЕПК/, като в закона са посочени и правомощията им. КПА трябва да формира от своя състав две подкомисии: подкомисия за съдии и подкомисия за прокурори и следователи. Новият ВСС трябва внимателно да анализира ефекта от съществуването на другите постянни комисии и да прецени необходимо и целесъобразно ли е те да продължат да работят в сегашния си вид или по - удачно е да се внесат промени: напр. закриване или трасформиране на някои комисии или пък създаване на нови такива.

 • 3. Как смятате, че един член на ВСС трябва да носи отговорност пред тези, които са го избрали и пред обществото?

  Да си член на ВСС е професионално и обществено признание, но най-вече е огромна отговорност пред тези, които са те избрали и пред обществото.


  Колкото и да се дискутира какви са основните проблеми на съдебната система и по какъв начин новият ВСС трябва се справи с тях, основната предпоставка за някакви положителни промени ще бъдат личностните качества на членовете на съвета. Те трябва да бъдат доказани професионалсти, с авторитет сред колегите си, със собствени виждания, които умеят да отстояват, с безупречен морал и най-важното: с воля да осъществяват реформи, без да се съобразяват с политическата конюнктура и с консервативните нагласи в самата съдебна система.


  Лично аз, ако бъда избран за член на ВСС, ще предоставя личния си e-mail, на който всеки магистрат от страната да може да споделя проблемите, който го вълнуват. Ангажирам се да не оставя без отговор нито един отправен към мен въпрос. Считам за удачно да се въведе поне веднъж месечно някакво приемно време /примерно в рамките на два часа/, в което някой от членовете на ВСС да изслушва на живо магистрати, желаещи да споделят проблемите си. Считам също така, че членовете на ВСС не трябва да се „капсулират” в столицата, а трябва на място да се запознават с проблемите на магистратите в страната.


  Може би е необходима и някаква промяна в медийната политика на ВСС, защото, както споменах по-горе, на обществото стават достояние най-вече скандалните факти от работата му, а немалкото положителни неща, свършени от него, остават скрити за хората.


  Отговорността на изборните членове на съвета се изразява в ежедневна работа по решаване на проблемите в съдебната система. Считам, че е редно членове на ВСС да присъстват на годишните отчетни събрания на органите на съдебната власт /или поне на по-големите от тях/, където от самите магистрати да им бъдат поставяни въпроси за свършената от тях работа. 

 • 4. Моля, посочете Вашите идеи за отговор на изведени по – долу критики, отправени от Европейската комисия в последния Доклад по механизма за сътрудничество и проверка:


  4.1. Липса на ефективно администриране на съдебната система от страна на ВСС:

  Тази критика е много обща.

  Ефективното администриране на съдебната система включва в себе си обсъждането, внасянето и защитаването пред МС на бюджета на съдебната власт, определянето на съдебните райони, както и на броя на магистратите и служителите в тях, повишаването и преместването на магистратите, избора на  административни ръководители /вкл. избора на главен прокурор и на председатели на ВКС и ВАС/, определянето на възнагтражденията в съдебната система, анализирането на натовареността на органите на съдебната власт и предприемането на мерки за уеднаквяването и, атестирането на магистратите и съдебните служители, воденето и съхраняването на кадровите дела на магистратите, обобщаването на дейността на органите на съдебната власт, отчета пред Народното събрание за дейността на ВСС и ИВСС, създаването и поддържане на публичен регистър на своите решения и мотивите към тях, използването на АИС в съдебната система, предприемането на мерки за повишаване на квалификацията на магистратите, анализа на съдебната практика и предпиремането на мерки за уеднаквяването и, налагането на дисциплинарни наказания и поощренията на магистрати и др. Във всяка от горепосочените насоки настоящият ВСС е предприемал действия през изтичащия си мандат, но не всички са дали необходимия резултат и не всички са отговорили на обществените очаквания. Няма универсална рецепта за подбряване на общото администриране на съдебната система. Нужни са ежедневни и целенасочени усилия във всички горепосочени направления, за да се се постигне резултат, удовлетворяващ както магистратската общност, така и цялото българско общество.


  4.2. Липса на ясна политика за управление на човешките ресурси в съдебната система и по – специално непоследователна кадрова практика:

  Считам, че кадровата политика беше една от най-големите слабости на настоящия ВСС. Това най-вече се отнася до оценяването/атестирането на работата на магистратите.

  Според мен първата стъпка за подобряване кадровата политика на ВСС е обективното оценяване на работата на отделните магистрати. Ако някой си направи труда да провери, вероятно ще установи, че огромният процент /сигурно над 90%/ от поставените при атестирането оценки са „много добри”. Същевременно с това критиките към работата на съдебната система не спират. Получава се следният парадокс: отделните магистрати работят отлично, а системата работи лошо !!! Това означава, че или едно от твърденията не е вярно, или че и двете на са напълно верни. Аз съм по-съгласен с второто: по - голямата част от магистратите вършат съвестно и добре работата си, а съдебната система не работи чак толкова лошо. Факт е обаче, че много магистрати не заслужават поставените им „много добри” оценки, а впоследствие благодарение и на тях се изкачват по кариерната стълбичка. Според мен критериите за атестиране са сравнително добре заложени, но при оценяването просто не се спазват. Тук изключително важна роля има постоянната КПА и тя коренно трябва да промени политиката си в посока на максимална обективност при оценяване на работата на отделните магистрати, която да бъде основа и на преценката за качествата на даден кандидат при конкурсите за преместване и повишаване. Аз лично не съм убеден, че конкурсите в сегашния им вид /с оценяване от изпитни комисии/ са най-доброто решение на проблемите с кадровата политика. Считам, че едни още по - прецизни критерии при атестирането и най - вече правилното им прилагане могат да дадат по - достоверна предства за качествата на даден магистрат.

  Много важен елемент от работата на ВСС е изборът на административни ръководители. Голям тест за новия ВСС ще бъдат няколко такива избора, които предстоят още в самото начало на мандата му. При избор на админстартивни ръководители се изисква много по -специфична преценка за качествата на отделните кандидати. Освен добър юрист административният ръководител трябва да е добър мениджър и отличен психолог. Трябва да има ясна управленска визия, която да изложи пред членовете на съвета, а те от своя страна ясно да заявят подкрепата си за даден кандидат и причините за нея. Не би трябвало да се стига до ситуации, в които кандидат, който не е получил нито едно изказване в своя подкрепа от член на съвета, впоследствие при гласуването да събира най- много гласове. Аз мога да се ангажирам, че ако не при всички, то при най-важните избори за административни ръководители, ще заявявам ясно подкрепата си за даден кандидат и ще я аргументирам.


  4.3. Липса на пълноценна защита на независимостта на съдебната власт:

  Независимостта на съдебната власт е едно от най-големите постижения на демократичния процес в България, но тя, както и всичко останало, не би трябвало да се абсолютизира.

  Разделението на властите и тяхната независимост е основна ценност на демократичните общества. Но понятието независимост не трябва да се абсолютизира и да се отъждествява с безконтролност. Съдебната власт също подлежи на контрол и дължи отчет на обществото за действията си. В тази насока ВСС е длъжен да взема съответните административни и дисциплинарни мерки по отношение на магистрати, които с действията си създават негативен имидж на съдебната система пред обществото. Същевременно с това обаче, ВСС е длъжен да брани независимостта на съдебната система като цяло и независимостта на вески отделен магистрат. Това може да стане по много начини и по много направления: като се защитава един достатъчен за нормалното функциониране на системата бюджет, като не позволява намеса и предотвратява опитите за неправомерно влияние в работата на магистратите от страна на другите власти и на медиите, като самите членове на ВСС не позволяват такава намеса и такова влияние по отношение на собствените си решения, като публично излага позицията си по най - дискутираните проблеми в съдебната система и др.


  4.4. Непоследователност на дисциплинарната практика на ВСС:

  Колкото и да е спорно дали е правилен терминът „дисциплинарна практика на ВСС”, факт е, че в тази дейност съществува сериозен проблем.

  Според мен правилният подход за решаване на този проблем е в диференциране на дисциплинарните нарушения и определяне на съответстващите наказания, което би довело и до уеднаквяване на дисциплинарната практика.

  Първият постоянно действащ ВСС имаше много богата дисциплинарна практика. Бяха проведени много дисциплинарни производства и наложени много дисциплинарни наказания. За съжаление остана впечатлението, че понякога ВСС действа твърде снизходително към някои провинили се магистрати, а други санкционира прекалено строго. Според мен би било добре, дисциплинарната комисия на ВСС да изработи вътрешни правила на основата на ЗСВ, в които дисциплинарните нарушения да се разграничат и групират според тежестта им и да се предвидят съответните наказания според вида нарушение. Така ще бъде предварително ясно, че ако даден магистрат е извършил тежко дисциплинарно нарушение го очаква и тежко наказание, а ако нарушението е леко, то и наказанието ще бъде съответно на него. Това ще способства и за уеднаквяване на дисциплинарната практика, което ще доведе до чувство за справедливост у самите магистрати и ще повиши доверието в работата на ВСС.

  Друга важен подход за подобряване на дисциплинарната пракитка на ВСС е доброто мотивиране на решенията за налагане на дисциплинарни наказания.

  През изтичащия му мандат настоящият състав на ВСС наложи много дисциплинарни наказания /десетки пъти повече от предишните състави на ВСС/. Факт е обаче, че част от тези наказания бяха отменени от Върховния административен съд. В тази насока има какво да се желае от качеството на мотивите за налагане на дисциплинарни наказания. Това е отговорност на членовете на ВСС, които са докладчици по дисциплинарните дела и на дисциплинарните състави, които предлагат проекти за решения на ВСС. Решенията трябва да бъдат прецизни, основани на всички събрани в хода на дисциплинарното производства доказателства, така че да се гарантира тяхната стабилност /на решенията/ при евентуалното им обжалване пред ВАС.

  Не само в решенията на ВСС, но и в решенията на ВАС се забелязва противоречива дисципланарна практика. Най - пресните и актуални примери са отменените наказания поради нарушено право на защита на дисциплинарно-привлеченото лице и по-точно с неизслушването му от пълния състав на решаващия орган /ВСС/, а само от дисциплинарния състав. Касационен състав на ВАС обаче постанови решение и в обратната насока. Би следвало този проблем да се обсъди съвместно от наказващия орган /ВСС/ и контролно-отменителния орган /ВАС/ с цел за в бъдеще да се установи единна практика в тази насока. Личното ми мнение е, че може да се предостави възможност на дисциплинарно привлеченото лице в някакъв разумен обем да изложи синтезирано защитното си становище пред пълния състав на ВСС, но би било абсурдно цялото дисциплинарно производство на практика да се преповтаря с доказателствени искания, представяне на доказателства и т.н. Обобщено казано може би има резон да се даде един вид „последна дума” пред решаващия състав на ВСС, но има и достатъчно аргументи и в обратната насока: дисциплинарно-привлеченото лице е упражнило правото си на защита в пълен обем пред дисциплинарния състав на ВСС, който след преценка на събраните доказателства предлага проект на решение.

  Доста спорни въпроси относно дисциплинарните производства възникнаха по повод големия брой предложения за налагане на дисциплинарни наказания от страна ИВСС през първите години от мандата на настоящия ВСС. По този повод беше организиран специален семинар, в който участваха представители на ИВСС, ВСС, ВАС и магистрати. На този семинар се изложиха различни становища и въз основа на тях се взеха принципни решения, които доведоха поне донякъде до уедняквяване на дисциплинарната практика.


  4.5. Невъзможност за регулиране натовареността на  магистратите:

  Нееднаквата натовареност на магистратите в страната е огромен проблем пред съдебната система, който води до чувство за несправедливост у отделни магистрати и до противопоставяне на отделни магистратски общности една срещу друга /напр. провинция срещу столица, прокурори срещу следователи и др./.

  Основен проблем, който стои за решаване пред новия състав на ВСС, е проблемът с нееднаквата натовареност на магистратите в различните съдебни райони, а понякога и в различни звена на съдебната власт на територията на един съдебен район. Решаването на този проблем трябва да бъде един от основните приоритети за ВСС. Има различни виждания за изход от сегашната ситуация /категоризация, прехвърляне на щатове от по-малко натоварени райони към по-натоварени, определяне на количествени и времеви стандарти и др./, но считам, че още в началото на мандата си  ВСС трябва да вземе категорично решение каква политика ще следва, за да се промени сегашното положение, което създава и у самите магистрати чувство за несправедливост. Това решение трябва да бъде последвано от конкретни административно-организационни мерки, за да може в обозримо бъдеще натовареността на магистратите в страната да бъде поне приблизително изравнена.

 • 5. Как, според Вас, ВСС трябва да работи с гражданското общество?

  Отвореност, прозрачност и взаимен диалог са принципите, на които трябва да се основават отношенията на ВСС с гражданското общество.

  ВСС не трябва да се „капсулира” и да живее в свой свят. Това се отнася както до отношенията му с магистратите, така и до отношенията му с представителите на гражданското общество. ВСС не трябва да се страхува от публично оповестяване на мотивите на решенията си и не трябва да се страхува да отговаря на поставените му въпроси. 

 • 6. Следва ли ВСС да наблюдава конкретни дела с високо обществено значение, и ако да, как да става това? Кои, според Вас, са дела с високо обществено значение? Може ли да бъде изведена дефиниция за дело с високо обществено значение?

  Трябва да се прави разлика между понятията „дело с високо обществено значение” и „дело с висок обществен интерес”.

  Според мен дела с високо обществено значение няма. Законодателят е инкриминирал и провъзгласил за престъпления онези деяния, които значително засягат определен вид обществени отношения. Според степента на засягане на тези обществени отношения законодателят е предвидил и различни по тежест наказания, като е направил и деление на „тежки” и „леки” престъпления. „Значимостта” на дадено дело зависи от гледната точка: например за постаралия Х, на когото са откраднали автомобила, делото за тази кражба вероятно е по-значимо от делото за атентата на летище „Сарафово” или от някое дело срещу бивш министър или магистрат.

  Съвсем различно е понятието „дело с висок обществен интерес”. Според мен тук определящ е големият обществен отзвук, който може да се дължи на различни фактори: личността и общественото положение на извършителя /извършителите/  или пострадалия /пострадалите/, широкото публично оповестяване на конкретния случай, чисто популстките или политически коментари по него, засегнатите интереси на чужди държави, на техни граждани или на Европейския съюз. Безспорно има много такива дела, по отношение на които обеществото е особено чувствително. Но именно тук е индикаторът за независимостта на съдебната власт - делата трябва да се решават според доказателствата, а не според общественото мнение. В противен случай самото правораздаване ще стане излишно.

  В заключение искам да кажа следното: Висшият съдебен съвет е колективен орган и взима колективни решения, но от огромно и основополагащо значение е това от какви хора той ще се състои. Мисля, че на дневен ред наистина трябва да излязат личностите - тези, които имат свое мнение, своя визия за осъществяване на реформата в съдебната система и които умеят да отстояват позициите си. Това не е лесно. Това предполага сблъсък понякога с политическа конюнктура, понякога с обществени нагласи, понякога с консерватизма на самата система, а понякога с всички тях взети заедно. Но съдебната система е длъжник на българското общество и тя му дължи поне малко повече бързина при решаването на споровете, малко повече прозрачност, малко повече справедливост и много повече предвидимост. Българският гражданин трябва да се убеди, че съдът е мястото, където той трябва търси решение, когато смята, че някое негово право е накърнено.

  ВСС със своите решения и с всичките си действия трябва да стане пример за всички български магистрати. ВСС трябва да се пребори с ширещото се обществено мнение, че решенията се взимат задкулисно, че всичко е предварително нагласено, че наказанията се налагат според човека, а не според деянията. Както казах и по-горе, това не може да стане с магическа пръчица, но един петгодишен мандат е напълно достатъчен поне да бъде поставено някакво начало в тази насока.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре