последна промяна:

Койчо Денчев Трухчев

Кандидат за изборен член на ВСС.
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Койчо Денчев Трухчев
 • Дата и място на раждане

  Роден на 01.04.1955 г. в гр. Твърдица, обл. Сливен.
  Източник: www.comdos.bg

 • Семейно положение

  Няма данни. 

 • Образование

  Завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Право" през 1981г. 
  Източник: Приложение "Професионална биография" към Предложението за кандидат за изборен член на ВСС от квотата на следователите, достъпно на официалната Интернет страница на ВСС

 • Езици

  Няма данни.

 • Продължаващо обучение

  Двумесечен курс в Академията на МВР (ВСШ-МВР - бивша) - 1984г.
  Семинар на тема "Приложение на Европейската конвенция за трансфер на производства по наказателни дела, Европейска конвенция за международно признаване на присъди и Допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за трансфер на осъдени лица" - 2004г.
  Семинар на тема "Правоприлагане в областта на правата върху интелектуалната собственост за съдебната система" - 2004г.
  Семинар на тема "Правото на интелектуална собственост в ЕС" - 2004г.
  Семинар на тема "Престъпления в кибернетичното пространство и методи за тяхното разследване" - 2005г.
  Семинар на тема "Етика във взаимоотношенията между 
   магистрати и адвокати" - 2005г.
  Семинар на тема "Укрепване на капацитета на Комисията по превенция и противодействие на корупцията с оглед подобряване на борбата с корупцията в държавната администрация и съдебната власт" - 2007г.
  Източник: Приложение "Професионална биография" към Предложението за кандидат за изборен член на ВСС от квотата на следователите, достъпно на официалната Интернет страница на ВСС и Единен атестационен формуляр, актуален към април 2012г.

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  от 22.08.1974г. до 30.09.1975г. - в проектантска организация
  от 01.10.1975г. до 13.10.1977г. - редовна военна служба
  от 05.10.1983г. до 10.05.1984г. - юрисконсулт в завод "6 - ти септември"
  от 01.12.1996г. до 30.06.2001г. - изпълнителен директор на фондация "Международна федерация за звукозаписна индустрия"
  от 01.07.2001г. до 01.07.2002г. - ръководител на "Антипиратска дейност" в Българска асоциация на музикалните продуценти

  В органите на съдебната власт:
  от 30.04.1982г. до 30.04.1983г. - стажант-съдия в ОС Шумен
  от 10.05.1984г. до 01.12.1989г. - следовател в отдел "Следствен" София-окръг (Окръжна следствена служба - София)
  от 01.12.1989г. до 01.04.1992г. - старши следовател в ОСлС - София
  от 01.04.1992г. до 08.07.1992г. - главен следовател ОСлС - София
  от 08.07.1992г. до 01.12.1992г. - началник на отдел "Следствен", София - окръг
  от 01.12.1992г. до 01.05.1994г. - главен следовател в НСлС
  от 01.05.1994г. до 01.10.1996г. - ръководител на ОСлС - София
  от 05.01.2004г. до 04.10.2007г. - следовател в НСлС
  от 04.10.2007г. до настоящия момент - завеждащ отдел "04" в НСлС

  Трудов и осигурителен стаж - над 31 години. Общ юридически стаж към 20.08.2012г. - над 22 години и 7 месеца.
  Източник: Приложение "Професионална биография" към Предложението за кандидат за изборен член на ВСС от квотата на следователите, достъпно на официалната Интернет страница на ВСС и Единен атестационен формуляр, актуален към април 2012г.

 • Текуща длъжност Завеждащ отдел в НСлС
 • Кариерно израстване

  След завършване на висшето си юридическо образование в СУ "Св. Климент Охридски", Койчо Трухчев е стажант-съдия в ОС Шумен от 30.04.1982г. до 30.04.1983г. След това работи като юрисконсулт в завод "6 - ти септември" в периода от октомври 1983 до май 1984г., когато започва кариерата си като следовател в отдел "Следствен" София-окръг (Окръжна следствена служба - София). Със заповед на министъра на вътрешните работи през 1989г. е повишен в длъжност старши следовател за постигнати добри резултати по основните следствени показатели, а през април 1992г. - в главен следовател ОСлС - София. На 08.07.1992г. става началник на отдел "Следствен", София - окръг. Там е до началото на декември 1992г., когато по силата на Решение по Протокол № 37/ 04.11.1992г. ВСС и Протокол № 38/ 11.11.1992г. на ВСС е преназначен за главен следовател в НСлС. През 1994г. е повишен на място в ранг "Заместник - ръководител на отдел в НСлС" (Протокол № 2/ 19.01.1994г.). Със Заповед на НСлС 279 от 22.04.1994г. Койчо Трухчев е преместен за ръководител на ОСлС - София. За постигнати високи резултати в служебната дейност е награден с "обявяване на благодарност" със заповед от 01.07.1994г. 

  С Решение по Протокол № 27/ 18.09.1996г. следовател Трухчев е освободен от длъжност по собствено желание. В периода декември 1996г. - юни 2001г. е изпълнителен директор на фондация "Международна федерация за звукозаписна индустрия", а една година след това е ръководител на "Антипиратска дейност" в Българска асоциация на музикалните продуценти.

  По силата на Протокол № 46/ 10.12.2003г. на ВСС, Койчо Трухчев се завръща в структурите на следствието като следовател в НСлС, като от 04.10.2007г. до настоящия момент е завеждащ отдел "04" в НСлС. Със Заповед № 31 от 28.01.2011г. на Б. Найденов Койчо Трухчев е назначен на административна длъжност "Завеждащ специализиран отдел на НСлС".

  Следовател Трухчев е преминал периодично атестиране. Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС му поставя комплексна оценка "Много добра" - 93 точки. Единният атестационен формуляр е връчен на следовател Трухчев на 10.04.2012г. (въпреки, че атестацията е за периода 2005 - 2010г.) и е приет без възражения.  Официално оценката е приета с Решение по Протокол № 19/ 3 май 2012г.

  На 19.07.2012г. Лъчезар Лазаров предлага Койчо Трухчев за изборен член на ВСС от квотата на следователите. Мотивите към предложението, както и концепцията на следовател Трухчев са достъпни като прикачени файлове в секция "Всички приложения".
  Източник:Атестационен формуляр, актуален към месец април 2012г.; Кадрова справка, достъпна на интернет страницата на ВСС


 • Брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела
  Приключени дела срещу известен извършител - 18 бр.
  Обвинителни заключенияЗаключения с мнение за прекратяванеЗаключения с мнение за спиране
   9 бр. 9 бр.-
  Приключени дела срещу неизвестен извършител - 1 бр.
  Заключения с мнение за прекратяванеЗаключения с мнение за спиране
  - 1 бр.
  Дела, останали на производство в края на периода
   над 2 месеца над 4 месеца над 6 месеца
  ---
  Брой следствени поръчки и извършени проверки - 17 бр.
  Възложени от прокурорВъзложени от други следствени служби Международни следствени поръчки
   1 бр.  16 бр.

  Констатации от атестационния формуляр: Притежава опит в разследването на възложените му дела на случаен принцип. Професионалния и деловия му опит му дават възможност да се справя с разследването на сложни дела, независимо от техния вид, правна и фактическа сложност.
  Източник: Атестационен формуляр, актуален към месец април 2012г. 

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове
  Спазване на сроковете
  Неприключили в 
  началото на периода
  ВъзложениНеприключили
  над 6 месеца
  Неприключени
  над 1 год. с повдигнато обвинение за умишлено престъпление
  Нериключени над 2 год. с повдигнато обвинение за тежко умишлено престъплениеДела без искано разрешение за продължаване на срокаНеприключили в 
  края на периода
   3 бр. 16 бр.  - -  - - -

  Констатации от атестационния формуляр: Спазва законоустановените срокове за разследване и процесуална дисциплина
  Източник: Атестационен формуляр, актуален към месец април 2012г. 

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това
  Съпоставимост между актовете  на следователя и прокурора
   актовете  на следователя актовете на прокурора
   Обвинително заключение 9 бр.  Обвинителен акт 9 бр.
   Заключение с мнение за прекратяване 9 бр. Постановление за прекратяване 9 бр.
   Заключение с мнение за спиране 1 бр. Постановление за спиране 1 бр.
      

  Констатации от атестационния формуляр: Притежава много добри професионални качества
  Източник: Атестационен формуляр, актуален към месец април 2012г. 

 • Натовареност

  Натовареността на НСлС е над средната в следствените органи и Прокуратурата на Р България, като се водят следствени дела с  фактическа и правна сложност.
  Източник: Атестационен формуляр, актуален към месец април 2012г. 

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Поощрения:

  • Благодарност за постигнати трайни в служебната работа - заповед на началника на ГСУ - 1986г.
  • Обявяване на благодарност за постигнати високи резултати в в служебната дейност - заповед на Директора на НСлС - 1994г.


  Наложени наказания:

  Няма
  Източник: Кадрова справка на Койчо Трухчев, достъпна на Интернет страницата на ВСС

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 12.01.2009г. Койчо Трухчев е декларирал потребителски кредит ДСК - 20 000 лв. и Райфайзенбанк - 20 000 лв.

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името му  не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228.

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2011 г.

  Койчо Трухчев е подал само уведомления пред Сметната палата за 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

  Kъм момента на избора на интернет страницата на Висшия съдебен съвет е била публикувана Декларация за имотното състояние и произхода на средствата  за придобиването на имуществото по чл.19а, ал. 1 и чл. 22а, ал. 5 от Закона за съдебната власт.


  Представените данни са актуални към септември 2012 г., когато се проведе кампанията за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната и професионалните квоти. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 04.06.2015 г.

   

 • Имотен регистър

  Данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията  от 01.01.1992 г. до 24.08.2012 г.: В Имотния регистър за Койчо Денчев Трухчев има данни за персонална партида към Служба по вписванията - Варна, но самата справка не съдържа данни за осъществявани сделки.

  В Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 24.08.2012 г.

  Пореден № по справката 1
  КНИГА ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 
  Тип Акт ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 
  Година 2004 
  Страни КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 121246419 БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА  
   ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - КОЙЧО ДЕНЧЕВ ТРУХЧЕВ
  Имот Поземлен имот, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски;
   обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, 
  Пореден № по справката 2
  КНИГА ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 
  Тип Акт УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 
  Година 2002 
  Страни КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 121246419 БЪЛГАРО АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА  
   ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - КОЙЧО ДЕНЧЕВ ТРУХЧЕВ  
  Имот Поземлен имот, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски;
   Стара имотна партида: 35296; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, 
  Пореден № по справката 3
  КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
  Тип Акт ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
  Година 2000 
  Страни ПРОДАВАЧ - МЕТЕОР И С К  
   КУПУВАЧ - КОЙЧО ДЕНЧЕВ ТРУХЧЕВ  
  Имот Поземлен имот, площ по док. - 30.980 кв.м., гр.София, Описание: ГАРАЖ; Тип на имота:
   Градски; Стара имотна партида: 95926; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, 
  Пореден № по справката 4
  КНИГАПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
  Тип АктПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
  Година1999
  Страни ПРОДАВАЧ - МЕТЕОР И С К  
   КУПУВАЧ - КОЙЧО ДЕНЧЕВ ТРУХЧЕВ
  Имот Поземлен имот, площ по док. - 116.460 кв.м., гр.София,Описание: АПАРТАМЕНТ
   МЕЗОНЕТ; Мазе; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 75076; , обл.
   СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, 
  Пореден № по справката5
  КНИГАВПИСВАНИЯ 
  Тип АктПРИДОБИВАНЕ ОТ ДЪРЖАВА И ОБЩИНА 
  Година1999 
  СтраниОТЧУЖДИТЕЛ - СТОЛИЧНА ОБЩИНА
  ПРИЕМАТЕЛ - КОЙЧО ДЕНЧЕВ ТРУХЧЕВ  
  ИмотПоземлен имот, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски;
  Стара имотна партида: 35296; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София, 


 • Моторни превозни средства

  1. Отчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Койчо Трухчев към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Койчо Трухчев към септември 2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  В периода 1996г. - 2001г. е изпълнителен директор на фондация "Международна федерация за звукозаписна индустрия".

  В периода 2001г. - 2002г. е ръководител на "Антипиратска дейност" в Българска асоциация на музикалните продуценти.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На следовател Койчо Трухчев е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 28.10.2009г. Заключението на проверката  е „неустановена принадлежност”.

  Източник:  http://comdos.bg/

Други

 • Допълнителна информация

  1. Друга информация

  1.1. Многократно участие в комисии за:

  • за придобиване на юридическа правоспособност в Министерство на правосъдието;
  • за атестиране на следователи;
  • за атестиране на служители.

  1.2. Публикации:

  "Разследване на престъпления, свързани с компютър и компютърни престъпления" - сборник "Методики за разследване на престъпления", том 2, изд. Фабер, София, 2005г.
  Източник: Приложение "Професионална биография" към Предложението за кандидат за изборен член на ВСС от квотата на следователите, достъпно на официалната Интернет страница на ВСС

   

  3. Магистратът в медиите  

  Кратка информацияВръзки към публикации

  В началото на октомври във Вашингтон по чл. 301 от Търговския закон на САЩ ще се
  разгледа положението на България във 
  връзка с производството и пазарите на
  компактдискове, съобщи за в. ПАРИ 
  Койчо Трухчев, изпълнителен директор на IFPI
  /International Federation 
  of Phonographic Industry/. България все още е в негативния
  списък и 
  ако не защитим позициите си на антипирати, може да ни бъдат наложени
  сериозни икономически санкции - отнемане на статута на страната ни като
  найоблагодетелствана нация, въвеждане на много високи вносни мита.

   Отнемат лиценза за компактдискове на SMC
  Dnevnik.bg/ 01 октомври 1998/Pari.bg

  До утре трябва да стане ясно дали България ще бъде включена в черния списък на
  САЩ за пиратите. От отговора на този въпрос 
  ще зависи дали страната ни ще
  продължи да бъде наричана пират 
  номер 2 след Китай. Това оповести Койчо Трухчев,
  изп.директор
  на Международната федерация на звукозаписната индустрия-IFPIза България.

   Време и хора
  Dnevnik.bg/ 01 април 1998/Pari.bg

   

   

Отговори на Анкета към номинираните за членове на ВСС

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре