последна промяна:

Татяна Пенева Върбанова

кандидат по процедура за Избор на съдии в Конституционния съд от квотата на Народното събрание
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Татяна Пенева Върбанова
 • Дата и място на раждане

  Родена на 1 април, 1958 г. в гр. Велико Търново.
  Източник: www.comdos.bg 

 • Семейно положение

  Омъжена. Съпруг Альоша Димитров Върбанов - член на Софийска адвокатска колегия. 
  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, декларации по ЗПИЛЗВДД, достъпни на интернет страницата на Сметна палата.

 • Образование

  Завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност Право. Период на обучение: 1976 г. - 1981 г. Среден успех от курса на следване "Мн. добър 4,73" и успех от държавния изпит "Мн. добър 5,00"
  Източник:
  Писмени мотиви към предложението на издигане на кандидатурата на съдия Върбанова за съдия в Конституционния съд и копие на диплома за завършено висше образование, достъпни на интернет страницата на Народно събрание. 

 • Езици

  Владее отлично руски език и английски език на добро ниво.
  Източник: 
  Автобиография към предложението на издигане на кандидатурата на съдия Върбанова за съдия в Конституционния съд, достъпна на интернет страницата на Народно събрание. 

 • Продължаващо обучение

  Участвала е в Туининг проект „Укрепване на съдебната система. Обучение на магистрати и административен персонал”;
  Експерт по Туининг проект, финансиран по Програма ФАР на ЕС за „Укрепване на еднообразното прилагане на новото процесуално законодателство в България”. 

  Участвала е в обучителни семинари и конференции:
  Семинар за преподаватели по съдебна етика, приложение на международното право в националното законодателство и методика на преподаване в Институт по конституционна и правна политика в Будапеща;
  Семинар „Основи на европейското право”, организиран от Германския институт за международно правно сътрудничество;
  Конференция  „Търговско и финансово право на страните от югоизточна Европа, организирана от ACOJURIS;
  Национална конференция „Реформа на търговското правосъдие в България”.
  Татяна Върбанова е завършила три нива /с издадени сертификати/ за обучение на обучители, организирани от USAD и ACOJURIS; 
  Участвала е в Кръгла маса във връзка с последните изменения и допълнения на Конституцията на Република България/ ДВ бр.12 от 06.02.2007 г./. 
  Източник: Автобиография към предложението на издигане на кандидатурата на съдия Върбанова за съдия в Конституционния съд, достъпна на интернет страницата на Народно събрание.

 • Стаж


  Извън органите на съдебната власт:
  от 04/1985 г. до 03/1986 г. - юрисконсулт в завод "Мизия", гр. Плевен


  В органите на съдебната власт:
  от 01/01/2005 г. до сега - председател на II Търговско отделение, Търговска колегия, Върховен касационен съд
  от 27/11/2003 г. до 01/01/2005 г. - председател на отделение във Върховния касационен съд
  от 01/01/2002 г. до 27/11/2003 г. - съдия във Върховния касационен съд с ранг "председател на отделение"
  от 10/11/1997 г. до 01/01/2002 г. - съдия във Върховния касационен съд
  от 05/03/1997 г. до 10/11/1997 г. - зам.-председател на Софийски градски съд с ранг "съдия във ВКС"
  от 03/11/1994 г. до 04/03/1997 г. - зам.-председател на Софийски градски съд с ранг "председател на ОС"
  от 02/03/1994 г. до 02/11/1994 г. - член съдия в Софийски градски съд с ранг "председател на ОС"
  от 08/02/1993 г. до 01/03/1994 г. - член съдия в Софийски градски съд
  от 01/10/1991 г. до 07/02/1993 г. - председател на Първи районен съд - гр. София
  от 05/01/1989 г. до 01/10/1991 г. - съдия в Първи районен съд - гр. София
  от 29/06/1987 г. до 05/01/1989 г. - съдия в Благоевски районен съд - гр. София
  от 01/04/1986 г. до 28/06/1987 г. - съдия в Районен съд Плевен
  от 29/03/1983 г. до 29/03/1985 г. - младши съдия в Окръжен съд Плевен
  от 02/09/1981 г. до 02/09/1982 г. - стажант-съдия в Окръжен съд Плевен


  Към 10 октомври, 2012 г. общият юридически стаж на Татяна Върбанова се равнява на 30 г. 6 м. и 4 д., от които  29 г. 6 м. и 4 д. в органите на съдебната власт. 
  Източник: Автобиография към предложението на издигане на кандидатурата на съдия Върбанова за съдия в Конституционния съд и кадрова справка, достъпни на интернет страницата на Народно събрание. 

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Председател на II търговско отделение, ТК, Върховен касационен съд
 • Кариерно израстване

  Татяна Върбанова завършва юридическото си образование през 1981 г. От 1983 г. насам практикува като съдия, като само в периода 1985-1986 г. работи като юрисконсулт. Преминава през всички йерархични нива в органите на съдебната власт (за подробности вж. секция "Стаж"). От 1997 г. е съдия във Върховния касационен съд на Република България. С решение на Висшия съдебен съвет от 26 ноември, 2003 г. е назначена на длъжност "председател на отделение".

  През 2009 г. участва в конкурс за заемане на длъжността "Заместник на административния ръководител на Върховен касационен съд и ръководител на Търговска колегия". Съдия Върбанова получава комплексна оценка от атестацията "много добра". В конкурса участват съдия Върбанова и съдия Марио Бобатинов. След изслушване на кандидатите и проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат (в състав Божидар Сукнаров, Петър Стоянов и Пенка Маринова) с 16 гласа "за" за Марио Христов Бобатинов , 8 гласа "за" за Татяна Пенева Върбанова и 1 невалидна бюлетина, ВСС назначава съдия Бобатинов на длъжността - по данни от протокол №18/29 април, 2009 г. от заседание на Съвета. 

  Видно от протокол №32/13.10.2011 г. от заседание на ВСС, съдия Върбанова е избрана за резервен член на конкурсна комисия за събеседване за Върховен касационен съд, Търговска колегия. Впоследствие, поради отсъствие на един от редовните членове на комисията по болест, съдия Върбанова заема мястото му на редовен член. 

  Татяна Върбанова осъществява активна дейност по обучение на постъпващите в съдебната система млади съдии, както и на съдии от цялата страна по приложението на новия ГПК. Член е на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието и преподавател по търговско право, гражданско-процесуално право, професионална етика и антикорупция. Била е експерт в работна група към Комисията по правни въпроси на 40-то Народно събрание по изготвяне на Законопроекта за приемане на Граждански процесуален кодекс, експерт в работна група към Министерство на правосъдието по изработване на подзаконовите нормативни актове по приложението на Граждански процесуален кодекс и в работна група по изработване на Правилник за администрацията на Върховен касационен съд. За периода 1993 – 1995 г. е била хоноруван преподавател по граждански процес в СУ „Климент Охридски”. От 2008 година и понастоящем също преподава по гражданско-процесуално право в Юридическия факултет на СУ”Климент Охридски”.
  Източник: Протоколи от заседания на Висшия съдебен съвет; автобиография, писмени мотиви и кадрова справка към предложението на издигане на кандидатурата на съдия Върбанова за съдия в Конституционния съд, данни на съдия Върбанова.

 • Тълкувателни решения:

  Съдия Върбанова е докладчик по тълкувателно дело №5/2012 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд. 
  Вж. Разпореждане за образуване от 21 май, 2012 г.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела
  Съдия Върбанова
  насрочени
  за периода
   
  Решени
  дела 
  Решени дела в з.з.

  в о.з. от  тях
  прекратени
  допустимост т.д. ч.пр. разпореждания ОБЩО
   2010 г.  25  23  -  84  11  -  349  444
   2009 г.  33  30  -  80  14  2  няма данни  96

  Общо решени за периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г. съдия Върбанова има 467 дела, 1 отложено и 1 спряно дело. 
  Общо решени за периода 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. съдия Върбанова има 126 дела, от които 3 отложени.


  За 2006 г. всеки съдия като докладчик в търговска колегия е написал мотивиран съдебен акт по средно 210 броя приключени дела и същевременно е участвал като член на съдебен състав  при постановяването на 630 броя дела. Най-много свършени като дела, в това число и прекратени, има съдия Върбанова – 268 броя дела.
  За 2007 г.
  в търговска колегия са приключени средно по 193 броя дела от всеки съдия;
  За 2008 г. съобразно общия брой постановени съдебни актове спрямо броя на съдиите в търговска колегия следва, че всеки съдия като докладчик е написал и мотивиран съдебен акт по средно 160 бр. дела и същевременно е участвал като член на тричленен съдебен състав при постановяването на 480 бр. дела.
  За 2011 г. според статистически сведения за годината всеки съдия от търговска колегия, като докладчик, е написал и мотивирал по 250 съдебни актове и същевременно е участвал като член на 3-членен съдебен състав при постановяването на 750 броя съдебни актове.   
  Източник: СВЕДЕНИЕ за дейността на ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ за периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г., извлечено от Годишния отчетен доклад на Върховен касационен съд за 2010 г.
  СВЕДЕНИЕ за дейността на ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ за периода 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г., извлечено от Годишния отчетен доклад на Върховен касационен съд за 2009 г.
  Отчетен доклад за дейността на Върховния касационен съд за 2006 г., за 2007 г. и за 2008 г., всички достъпни на интернет страницата на съда. Статистически данни за 2011 г., предоставени от съдия Върбанова.

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 21/01/2009 г. Татяна Върбанова не е посочила данни за конфликт на интереси. Отбелязала е, че съпругът и е член на САК.

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Татяна Пенева Върбанова не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на съдии в Конституционния съд от квотата на Народното събрание - 26.09.2012 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 26.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито 

  Виж придобитото недвижимо имущество на Татяна Върбанова към 26.09.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  Няма данни за персонални партиди на името на Татяна Пенева Върбанова в Имотен регистър - установено след направена справка по физическо лице в Имотния регистър на 11/10/2012 г.

 • Моторни превозни средства

  1. Придобити 

  Виж придобитите моторни превозни средства на Татяна Върбанова към 26.09.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Татяна Върбанова към 26.09.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Татяна Върбанова към 26.09.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Татяна Върбанова към 26.09.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Няма данни.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Татяна Пенева Върбанова е направена една проверка на 25/06/2008 от Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Резлутатите от проверката са "неустановена принадлежност".

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • В Медиите
  Кратка информация Връзки към публикации
   Номинацията на съдия Върбанова
   за член на Конституционния съд

   

  Двама депутати и двама съдии номинира парламентът за 2 места в КС
  публикация в mediapool.bg, автор Полина Паунова от 10/10/2012 г. 

  Интервю на съдия Върбанова по повод кандидатурата и за заместник-председател на ВКС

  Съдия Татяна Върбанова: Кандидатирам се от отговорност 
  публикация в trud.bg, aвтор Лилия Христовска от 26/04/2009 г.
  Из интервюто:
  Смятам, че поради административната работа, която съм вършила толкова години,
  за мен няма тайни по администрирането на цялата система - от районен до Върховен касационен съд.
  Административната длъжност, която изпълнявам сега, е свързана с цялостната организация в отделението
  и Търговската колегия. През председателите на отделения преминават всички постъпващи дела за
  предварителен контрол по редовност и допустимост.
  Аз и колежката ми, председател на другото отделение в Търговската колегия,
  ежедневно преглеждаме по около 30-40 дела.

Отговори на анкетата към номинираните за членове на Конституционния съд

 • Какво в досегашния Ви индивидуален опит, както професионален, така и личен, е допринесло най-много за развитието Ви като юрист и гражданин?

  Един юрист се изгражда през годините. Започва се от образованието в Юридически факултет, където имах възможност да усвоявам правната наука от плеяда известни български юристи. Работата ми в районния съд ме сблъска с широк кръг правни проблеми от разнообразен характер. Работата ми в Софийски градски съд формира у мен качества, насочени към организацията на съдопроизводствената дейност в рамките на целия съд. Досегашният ми петнадесетгодишен стаж във Върховния касационен съд формира у мен отговорност на съдия, който като последна инстанция е недопустимо да греши.

  И понастоящем съчетавам теорията с практиката. Прилагането на правото на Европейския съюз е актуална и перманентна задача.

  Преподавателската ми дейност – както в Юридическия факултет на Софийския университет, така и в Националния институт на правосъдието ме поддържа не само в тон с по-младите колеги, но и ме задължава постоянно да следя новостите в теорията. Съчетавайки я с моя практически опит  считам, че съм полезна както за студентите, така и за по-младите колеги съдии.

  Всичко това ме изгради като юрист и за мене най-ценното е, че винаги досега достойно пазя и защитавам името съдия.  Гордея се, че съм заедно с много други колеги, които с отговорност упражняват тази трудна професия.

  За изграждането ми като гражданин най-много са допринесли моите родители, които са ме възпитали да бъда винаги достоен, почтен и отговорен човек. Значима е и ролята на моето семейство, подкрепата и разбирането, което получавам от съпруга си и децата ни. 

 • Как като съдия в Конституционния съд смятате, че ще допринесете за общественото благо?

  Разбирам благото на обществото като  справедливост както за отделния човек, така и за държавата.  Решенията на Конституционния съд следва да съчетават в себе си обществените интереси и интересите на държавата. Те не бива да се противопоставят. Напротив. Държавата е държава на гражданите и като такава тя трябва не само да регулира обществените отношения, но и да ги подпомага, да ги укрепва и развива. Съобразяването на законите с Конституцията аз разбирам не само като изискване и като държавност, но и като привеждане на законите в съответствие с общоприетите обществени и общочовешки принципи, закрепени в конституцията. Защото не може да има спор, че именно в Конституцията са залегнали най-справедливите принципи за изграждане на нашето общество и като такива те неизменно следва да се защитават и отстояват. 

 • Моля, посочете решенията и мотивите по 2 – 3 дела, които най-добре илюстрират Вашето мислене като юрист и Вашата гражданска и ценностна позиция. Бихте ли посочили и свое особено мнение в същия план?

  Отговорът на този въпрос би предпоставил квалифицирането на някои дела като по-значими от останалите. Считам, че всяко дело е значимо  за страните и затова при разглеждането му съдът дължи както спазване на основните начала на гражданския процес – законност, равнопоставеност между страните, дирене на истината, така и подробно мотивиране на държавния правосъден акт. За правосъдието, осъществявано от Върховния касационен съд по граждански и търговски дела, от съществено значение е постигането на възложената конституционна функция- за осъществяване на върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите. Това се гарантира не само с тълкувателната дейност на ВКС по реда на Закона за съдебната власт, но и  чрез правомощията на касационната инстанция за уеднаквяване на практиката на съдилищата, както и за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Целта на предвиденото в ГПК касационно производство е, чрез упражняване на своите функции, в съответствие със закона, да се достигне до предвидимост в правораздаването по идентични  правни спорове.

  Предвид тези съображения,  не бих могла да разгранича  разглежданите от мен дела/ като съдия докладчик или в съответния  съдебния състав/ като значими, или като такива, изискващи по-малко усилия при разглеждането им или при мотивиране на съдебния акт. Все пак считам, че с особено значение са тези дела, по които ВКС се произнася по приложението на неточна или неясна законова разпоредба, по която липсва съдебна практика и именно затова е необходимо изясняването на точния й смисъл. От момента на влизане в сила на новия ГПК  съм постановила множество такива решения, публикувани както в сайта на ВКС, така и в правно-информационните системи, които считам, че биха могли да илюстрират моето мислене като юрист.  

 • Как считате, че конституционните съдии следва да дефинират и съхраняват в работата си баланса между необходимостта от утвърждаване на правовия ред и ценностите на преамбюла на Конституцията и избягване намесата в политическата сфера и законодателните прерогативи на парламента?

  Считам, че в Конституцията на Република България стриктно са очертани както правомощията на трите власти и на техните върховни органи, така и правомощията на Конституционния съд, като държавен орган, осъществяващ конституционно правосъдие. Конституционните съдии са  призвани чрез тълкуване на норми от основния закон, да изясняват точното съдържание  и смисъл на тълкуваната разпоредба; да осъществяват контрол за конституционност на законите и съответствието им с международноправни норми; да реализират контрол върху ненормативни актове на Народното събрание и на президента; да разрешават спорове за компетентност и  спорове за  статута на конституционно определени институции. При осъществяване на правомощията си Конституционният съд допринася за утвърждаването на правовата държава и върховенството на Конституцията. Решенията на Конституционния съд  трябва да са основани на конституционната законност, в рамките на предмета на отправеното до съда искане. При постановяване на решенията си Конституционният съд не се произнася по целесъобразността на дадено законодателно решение и по този начин не се изземва компетентност на Народното събрание. Конституционно гарантиран е и задължителният характер на решенията на Конституционния съд за държавните органи, юридическите лица и гражданите. При тази регламентация и предвид цялостната юриспруденция на Конституциония съд, не би могло да се счита, че се осъществява намеса в политическата сфера и в законодателните прерогативи на парламента. При осъществяване на правомощията си по чл.84 от Конституцията  законодателният орган също е подчинен на Конституцията, но контролът по съобразяване на законите с нея е възложен и се осъществява от Конституционния съд.

 • С оглед отговора на горния въпрос, според Вас необходим ли е специфичен подход по отношение на тълкувателните решения на КС и тяхното мотивиране?

  При упражняване на своето правомощие за даване на задължителни за всички тълкувания на Конституцията / чл.149, ал.1 т.1 от Конституцията/ Конституционният съд следва да изясни точното обективно съдържание на конституционна разпоредба от дадена гледна точка, определена в сезиращото съда искане. Искането за тълкуване на конституционна норма обикновено е свързано с конкретни правни и политически цели - така, например  с оглед на предстоящи законодателни решения, при които становището на Конституционния съд би предопределило и законодателния процес, или  даденото от съда тълкуване е с цел изясняване на компетентност на съответни държавни органи, което се съобразява при предприемане на съответни действия или издаване на актове в рамките на конституционно възложени правомощия. При тълкувателната дейност Конституционният съд е длъжен да приложи различни способи за тълкуване – логическо, граматическо, систематическо, историческо, конформно, сравнителноправно и др.

 • Смятате ли, че Конституционния съд следва да променя или преосмисля практиката си по някой въпрос и кога? Моля, споделете Вашите аргументи.

  Решенията на Конституционния съд, след влизането им в сила, са задължителни за всички, включително и за самия съд. Разбира се, би могло при промяна на обществените условия или други обективни промени, да се достигне до промяна на практиката на Конституционния съд във връзка с тълкуване на определена конституционна норма.  Тази преценка е винаги конкретна и не би могло да се даде  отговор „по принцип”.  Конституционният съд и в досегашната си практика е променял становището си по определени въпроси – напр. по приложението на пар.3 от ПЗР на Конституцията, мотиврайки изрично основанията за тази промяна.

 • Моля, споделете Вашето мнение относно нуждата от индивидуалната конституционна жалба?

  В конституционноправната наука, а и сред практикуващите юристи липсва единно становище относно необходимостта от конституционна жалба. Разбира се, в случай, че бъде утвърдено такова виждане, то трябва да стане с приемане на Закон за изменение и допълнение на Конституцията в частта относно легитимираните да сезират Конституционния съд субекти по чл.150.


  Личното ми мнение е, че липсват основателни причини за разширяване на сезиращите субекти, с цел осигуряване в по-пълна степен, чрез конституционното правосъдие, на предвидените в Конституцията основни права и свободи на гражданите. Дори и такива техни права да са нарушени, то следва да се има предвид не само възможността за главния прокурор, упражнявайки правомощията си по върховен съдебен надзор, да инициира конституционно производство, но и възможността  Омбудсманът също да отправи искане до Конституционния съд за установяване противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите. В този смисъл е и допълнително приетата през 2006 год.  ал.3 на чл.150 от Конституцията. 

 • Как оценявате конституционната възможност за сезиране по чл. 150, ал. 2 на Конституцията на КС от ВКС или ВАС, както и нейната практическа реализация?

  Считам, че конституционно предвидената възможност за сезиране на Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на законова норма, приложима по конкретно дело, разглеждано като последна инстанция от съдебен състав на ВКС или ВАС има съществено значение не само за правилното разрешаване на конкретното дело и неприлагането на неконституционносъобразна норма по висящия правен спор, но и с оглед действието на решението на КС по отношение на всички. ВКС, макар и не много често е използвал тази възможност, включително и при действието на новия ГПК. 

 • Виждате ли в лицето на КС пазител на върховенството на Конституцията и в условията на многостепенен конституционализъм и ако “да” – как най-добре би могъл да осъществи тази си функция?

  Многостепенният конституционализъм е обусловен от развитието на Европейския съюз  и от развитието на правото на ЕС. Считам обаче, че с оглед запазването на суверенитета на РБългария, Конституционният съд ще запази своята функция на пазител на върховенството на Конституцията.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре