последна промяна:

Анастас Василев Анастасов

кандидат по процедура за Избор на съдии в Конституционния съд от квотата на Народното събрание
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Анастас Василев Анастасов
 • Дата и място на раждане

  Роден на 10.10.1965 г. в гр. Ямбол.
  Източник: www.comdos.bg

 • Семейно положение

  Женен.
  Източник: Биографична справка, достъпна на интернет страницата на Народно събрание.

 • Образование

  Завършва Академията на МВР, специалност  „Защита на националната сигурност на Р. България“ и „Право“ през 1990 г. със среден успех от изпитите от курса на следването „Mн. добър” 4,61 и успех от държавните изпити „Mн. Добър” 5, 00.
  Източник: Копие на диплома за завършено висше образование, приложена към предложението за издигане кандидатурата на Анастас Анастасов за съдия в Конституционния съд, достъпна на интернет страницата на Народно събрание.

 • Езици

  Владее руски език.
  Източник: Биографична справка, достъпна на интернет страницата на Народното събрание

 • Продължаващо обучение

  Няма данни

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  от 14.07.2010 г. към момента – заместник-председател на 41-то Народно събрание
  от 14.07.2009 г. до 14.07.2010 г. – народен представител в 41-то Народно събрание
  В органите на съдебната власт:
  от 01.03.2000 г. до 15.07.2009 г. – административен ръководител – председател на Районен съд Ямбол
  от 01.11.1996 г. до 01.03.2000 г. – съдия в Районен съд-Ямбол
  от 08.11.1992 г. до 01.11.1996 г. – прокурор  в Районна прокуратура Ямбол
  от 08.11.1991 г. до 08.11.1992 г. – младши прокурор  в Районна прокуратура Ямбол
  Източник: Автобиография и копие от трудова книжка, приложени към предложението за издигане кандидатурата на Анастас Анастасов за съдия в Конституционния съд, достъпни на интернет страницата на Народно събрание.

Професионална дейност

 • Конфликт на интереси

  I. В Декларацията си по чл. 12. т. 1 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от 21.07.2009 г. Анастас Анастасов декларира, че не са налични обстоятелства, несъвместими със заеманата длъжност народен представител в 41-то НС.

  II. В качеството си на народен представител в декларацията си по чл. 12. т. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) от 21.07.2009 г. Анастас Анастасов не е декларирал данни за конфликт на интереси и  не е посочил свързани с него лица по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПРКИ.

  Като задължения към кредитни или финансови институции както и към други лица, на стойност над 5000 лв.е отбелязал:80 000 лв. ипотечен кредит – ДСК; 40 000 лв. текущ кредит – ДСК; 10 000 лв. кредитна карта – ДСК; Овърдрафт (не се чете) –  ДСК.

  Декларира, че към датата на избирането си е член на УС на Ловно-рибарско дружество „Диана” – гр. Ямбол.

  III. Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): като председател на РС-Ямбол в декларацията си от 22.01.2009 г. Анастас Василев Анастасов не е декларирал данни за конфликт на интереси и  не е посочил свързани с него лица по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПРКИ.

  Като задължения към кредитни или финансови институции както и към други лица, на стойност над 5000 лв.е отбелязал ипотечен и текущ кредит получен през 2007 г. от банка ДСК АД – гр. Ямбол.

  Като друга информация от частен интерес е посочил, че от края на 2008 г. е член на УС на Ловно- рибарско дружество „Диана” – гр. Ямбол.

  Източник: Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народно събрание  и  Интернет страница на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Анастас Василев Анастасов не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на съдии в Конституционния съд от квотата на Народното събрание - 26.09.2012 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 19.05.2015 г.

 • Имотен регистър

  Данни от Служба по вписванията – Ямбол за периода от 01.01.1992 г. до 11.10.2012 г.

  Пореден № по справка

  1

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип акт

  Договорна ипотека 

  Година

  2007

  Страни

  КРЕДИТОР - БАНКА"ДСК"ЕАД, СОФИЯ

  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - Анастас Василев Анастасов
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, ГР.ЯМБОЛ, ЖИЛ-АП ОТ 100 КВ.М., ВЕДНО С ИЗБЕНО ПОМЕЩ. ОТ 21 КВ.М.; ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 43 КВ.М.; ГАРАЖ ОТ 17 КВ.М. ПО СКИЦА,ПО ДОК.ЗА СОБСТВЕНОСТ- ОТ 20.80 КВ.М.  

  Пореден № по справка

  2

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип акт

  Заличаване на законна ипотека 

  Година

  2007

  Условие

  ЗАЛИЧАВАHЕ ПО МОЛБА HА БАHКА "ДСК" ЕАД  

  Страни

  КРЕДИТОР - БАНКА"ДСК"АД

  ДЛЪЖНИК - Анастас Василев Анастасов
  ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, АПАРТАМЕНТ ОТ 100 КВ.М. С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 21 КВ.М., ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 43 КВ.М. ОТ МАСИВНА ЖИЛ. СГРАДА И ГАРАЖ ОТ 20.80 КВ.М., ПОСТРОЕНИ В ДВ.М., ПИ № *** ОТ 352 КВ.М., ГР.ЯМБОЛ.  

  Пореден № по справка

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип акт

  Продажба

  Година

  2002

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - Анастас Василев Анастасов

  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  имот

  Поземлен имот, АПАРТ. В ГР.ЯМБОЛ, ОТ 79.89 КВ.М., МАЗЕ.

  Пореден № по справка

  4

  Книга

  ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 

  Тип акт

  Законна ипотека 

  Година

  2001

  Страни

  КРЕДИТОР - БАНКА"ДСК"АД

  ДЛЪЖНИК - Анастас Василев Анастасов
  ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, АПАРТАМЕНТ ОТ 100 КВ.М. С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 21 КВ.М., ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 43 КВ.М. ОТ МАСИВНА ЖИЛ. СГРАДА И ГАРАЖ ОТ 20.80 КВ.М., ПОСТРОЕНИ В ДВ.М., ПИ № *** ОТ 352 КВ.М. В ГР.ЯМБОЛ.

  Пореден № по справка

  5

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип акт

  Продажба 

  Година

  2001

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

   КУПУВАЧ - Анастас Василев Анастасов  

  имот

  Поземлен имот, ЖИЛИЩЕ-АПАРТАМЕНТ ОТ 100 КВ.М. С ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 21 КВ.М., ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 43 КВ.М. ОТ МАС. СГРАДА И ГАРАЖ ОТ 20.80 КВ.М., ПОСТРОЕНИ В ДВ.М. С ОТСТ. ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ДЪРЖАВНО ДВ.М., ПИ № *** ОТ 352 КВ.М., ГР.ЯМБОЛ.

   

 • Моторни превозни средства

  1. Придобити

  Виж придобитите моторни превозни средства на Анастас Анастасов към 26.09.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Анастас Анастасов към 26.09.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Анастас Анастасов към 26.09.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Анастас Анастасов към 26.09.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие

  Виж декларираните дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие на Анастас Анастасов към 26.09.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Няма данни

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Атанас Василев Атанасов са извършени три проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. В качеството си на съдия той е проверяван на 25.06.2008 г., в качеството си на прокурор – на 27.05.2009 г., а в качеството си на народен представител – на 29.06.2009 г. Заключението и от трите проверки е „неустановена принадлежност”.

  Източник:www.comdos.bg

Други

 • Допълнителна информация

  1. Друга информация

  Участие в множество семинари в областта на законодателната дейност и правоприлагането;
  2008 г. – Консултативен форум на районните съдилища” по програма ОПАК;
  2007 г. – работа в „Инициатива за укрепване на съдебната система”, съд модел.
  Източник: Автобиография на Анастас Анастасов, достъпна на интернет страницата на Народното събрание


  2. Анастас Анастасов в медиите 

  Кратка информация

  Връзки към публикации

  “Изненадващо ГЕРБ номинира зам.-председателя на парламента и шеф на вътрешната парламентарна комисия Анастас Анастасов за конституционен съдия. Тази номинация, подписана от председателя на Народното събрание Цецка Цачева, е била внесена в последните минути преди крайния срок - днес в 18.00 часа, съобщиха от пресцентъра на парламента.”

  Изненадващо ГЕРБ номинира Анастас Анастасов за конституционен съдия

  Dnevnik.bg, дата: 10.10.2012 г.

  „- (Б.Й.) Можем ли да очакваме, че след МВР и ДАНС и спецслужбите ще бъдат девоенизирани след приемането на специалните закони?

  - (А.А.) Девоенизирането не би следвало да е проблем за тяхната работа. Това дали ще носят пагон или не, ако са добри професионалисти, ще си вършат работата и като цивилни, и като военизирани. Самият факт, че МВР беше девоенизирано доста отдавна, не попречи единоначалието и йерархията да продължат да се спазват. Ако говорим за някакви социални придобивки или права, те са въпрос на законодателна уредба, а не на пагон.” (...)

  Анастас Анастасов, зам.-председател на Народното събрание: Шефовете на службите може да са политици

  Интервю с Анастас Анастасов на Боряна Йотова

  Monitor.bg, дата: 10.10.2012 г.

  Разширяването на парламентарното сътрудничество и на търговско-икономическите връзки между България и Индонезия бяха основните теми на срещата на заместник-председателя на Народното събрание Анастас Анастасов с индонезийска парламентарна делегация.” (…)

  Зам.-предс. на Парламента Анастас Анастасов обсъжда с с индонезийска парламентарна делегация

  Yambolnews.net, дата: 04.10.2012

  В отговор на обвиненията на опозицията след атентата в Бургас, в студиото на "Денят започва" депутатът от ГЕРБ Анастас Анастасов попита, защо промени не са направени през последните 20 години. Той бе категоричен, че не може от един случай да се правят заключения за пробив в сигурността. Освен че дадоха различни политическите оценки за причините за атентата, Анастасов и депутатът от Коалиция за България Ангел Найденов - също гост в сутрешния блок на БНТ,  се разминаха и в търсенето на отговори за случилото се на летището.

  Анастасов: Нападките в такъв момент са политическо мародерство

  разговор в "Денят започва"

  bnt.bg, дата: 23.07.2012 г. 

  „- (В.В. ) Господин Анастасов, каква е ролята на Висшия съдебен съвет?

  - (А.А.) Изключително важна. Ако започнем обективно от изписаните задължения и ангажименти в Закона за съдебната власт по отношение на цялата съдебна система с всичките решения, които се взимат по отношение на назначаване на магистрати, кариерно израстване, административни ръководители, предложенията за главен прокурор, за председател на ВКС (Върховен касационен съд) и на ВАС (Върховен административен съд). По-скоро ВСС трябва да е изразител на общата воля на магистратската гилдия по основни неща, които касаят не само правосъдната система, но и по неща, които касаят обществото. Все пак, доверието в съдебната система е един от основните приоритети на Висшия съдебен съвет или би трябвало да бъде.

  Анастас Анастасов: Никога не е имало повече от един кандидат за главен прокурор

  Интервю с Анастас Анастасов на Веселина Веселинова

  argumenti-bg.com, дата: 16.06.2012 г.

  “Текстовете, които днес ще бъдат предложени, са изготвени на база на вече проведени разговори, заяви в студиото на "Денят започва" зам.-председателят на парламента и председател на Правната комисия Анастас Анастасов.Преди две седмици Народното събрание беше домакин на кръгла маса на тема „Заедно за безопасност на пътя". Промените предвиждат забраната за сключване на съдебно споразумение за смърт, причинена от катастрофа, обясни Анастасов. Той уточни, че с това не се слага край на условните присъди.

  Законодателни промени за сигурност по пътищата

  разговор в "Денят започва"

  bnt.bg, дата: 05.03.2012 г. 

  На извънредно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Народното събрание ще бъде изслушан главният секретар на МВР главен комисар Калин Георгиев. На заседанието ще бъдат обсъждани случаите Мировяне, Скравена и Перник. В студиото на "Денят започва", председателят на комисията Анастас Анастасов заяви, че ще бъдат разследвани и опити за оказване на натиск от страна на народни представители, огласени в доклада на вътрешния министър Цветан Цветанов.

  Анкетни комисии за полицейско насилие

  разговор в "Денят започва"

  bnt.bг, дата: 31.01.2012 г.  

  Анастас Анастасов, заместник-председател на парламента за политиката, законите и правосъдието и какви са очакванията на ГЕРБ за предстоящия мониторингов доклад на ЕК за България. В сутрешния блок на БНТ1 Анастасов заяви, че взривовете през сгради на РСЗ и ДСБ са директна атака срещу правителстовото на премиера Борисов и управлението на ГЕРБ.

  Анастас Анастасов: Взривовете са атака срещу управлението на ГЕРБ

  разговор в "Денят започва"

  bnt.bg, дата: 20.07.2011 г.

  Подслушването у нас и начините на неговата употреба коментираха в студиото на „Денят започва" Анастас Анастасов, депутат от ГЕРБ и председател на парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, и членът на същата комисия и депутат от Коалиция за България Михаил Миков.

  Подслушването и начините на употреба

  разговор в "Денят започва"

  Bnt.bg, дата: 11.02.2011 г.

  „Зам.-председателят на 41-то Народно събрание Анастас Анастасов гостува тази сутрин в "Денят започва". Основният повод за разговор днес беше идеята за Специализиран съд, срещата с Венецианската комисия.”

  Анастас Анастасов за работата на Специализирания съд

  разговор в "Денят започва"

  bnt.bg, дата: 10.11.2010 г.

  Дали МВР ще може да следи съобщенията в Интернет и телефонните разговори безконтролно и как ще бъде регулиран достъпът до личната ни информация? В студиото на "Денят започва" на тези и други въпроси отговориха председателят на вътрешната комисия Анастас Анастасов и Александър Кашъмов от програма „Достъп до информация".

  Как МВР ще ни следи в интернет

  разговор в "Денят започва"

  bnt.bg, дата: 11.12.2009 г.

  „В момента се провеждат консултации за наначението на двама членове на ВСС. Това съобщи в студиото на "Денят започва" Анастас Анастасов, депутат от ГЕРБ, член на Комисията по правни въпроси в НС и председател на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в НС. Според него двама души не биха променили по същество работата на един 25-членен орган.

  Той поясни, че ГЕРБ са изнесли още в предизборната си кампания предложение за съкращаване и дори премахване на политическата квота във ВСС, преструктуриране по отношение на прокуратура и съд - винаги се е отчитало като грешка и колегите са били недоволни, когато прокурорите - членове на ВСС, взимат отношение в кадровите назначения в съда и обратното - съдиите по отношение на прокуратурата.

  Винаги може да се отправи питане към Конституционния съд дали и какви промени биха могли да се направят във ВСС.

  Атанасов обясни, че говорителят на ЕК Марк Грей е обяснил, че докладът не е политическа оценка на правителството.”

  Анастас Анастасов: Констатациите в доклада на ЕК касаят изключително съдебната система

  Интервю в „Денят започва”, Bnt.bg, дата: 24.07.2010 г.

  Считам, че в професионален план, като съдия в районен съд, съм постигнал максималното за себе си. Разгледал съм хиляди наказателни дела, имам произнесени хиляди съдебни акта. Участвах в създаването на сдружение ГЕРБ в гр. Ямбол през 2006 година. И тогава, и днес съм убеден, че България се нуждае от промяна. И тогава, и днес съм убеден, че ГЕРБ е партията, която дава алтернатива. Естествено в ГЕРБ бях привлечен от лидера на партията.

  Бойко Борисов държи на думата си, интервю с Анастас Анастасов на Лилия Христовска

  Trud.bg, дата: 24.06.2009 г.

Отговори на анкетата към номинираните за членове на Конституционния съд

 • Какво в досегашния Ви индивидуален опит, както професионален, така и личен, е допринесло най-много за развитието Ви като юрист и гражданин?

  Безспорно най-значимо влияние върху развитието ми като професионалист отдавам на 18-те години работа в съдебната система. Сред тях особена важност има практиката ми като съдия в Районен съд – Ямбол и административен ръководител на същия 9 години. Всекидневната среща с различни казуси и човешки съдби оформи мисленето ми както в професионален, така и в личен план. Натрупаният в съда опит се оказа изключително полезен за работата ми като народен представител и заместник-председател на Народното събрание. Чрез парламентарната си дейност и най-вече в качеството си на Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, имах възможността да доразвия професионалните си познания във връзка със законодателния процес. 

 • Как като съдия в Конституционния съд смятате, че ще допринесете за общественото благо?

  Винаги съм мислил, че благосъстоянието на обществото като цяло е плод на ясни правила, гарантиращи правата и свободите на индивидите, които го съставят. В този смисъл ролята на Конституционния съд е от изключителна важност, тъй като той се явява последен гарант за зачитане както на обществените, така и на индивидуалните ценности, залегнали в българската конституция. Всеки съдия от Конституционния съд допринася за общото благо, като не допуска незачитане на тези ценности.

 • Моля, посочете решенията и мотивите по 2 – 3 дела, които най-добре илюстрират Вашето мислене като юрист и Вашата гражданска и ценностна позиция. Бихте ли посочили и свое особено мнение в същия план?

  Като съдия съм се отнасял еднакво отговорно към всички дела, по които съм се произнасял. Не съм привърженик на разграничението между „обикновени” дела и на дела от „значим обществен интерес”. Всяко едно от моите решения е било продиктувано единствено от закона, вътрешното убеждение  и чувството ми за справедливост.

 • Бихте ли посочили Ваши законодателни инициативи и позиции в качеството Ви на народен представител, които най-добре илюстрират мисленето Ви като юрист и Вашата гражданска и ценностна позиция. Бихте ли посочили своя позиция в отклонение от позицията на мнозинството от Вашата парламентарна група в същия план?

  Законодателните инициативи в които имам основен принос:

  - Закона за изменение и допълнение на Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс, регламентиращи по-тежка наказателна отговорност за случаите на причинена смърт по непредпазливост в следствие на умишлено нарушаване на правилата за движение и недопускането на споразумение, не само в изрично посочените случаи в чл. 381, ал. 2 от НПК, но и за всяко друго престъпление, с което е причинена смърт.

  - създаването на специализирания съд и прокуратура;

  - приемането на Закона за отнемане на незаконно придобито имущество.

  - Промените в НК и НПК, Закона за съдебната власт и много други в Сектор сигурност.

  Като своя позиция, разграничаваща се от позицията на моята парламентарна група, бих посочил противопоставянето ми на идеята за автоматично повишаване в ранг на членовете на Висшия съдебен съвет, заемали магистратска длъжност преди избора им.

 • Как считате, че конституционните съдии следва да дефинират и съхраняват в работата си баланса между необходимостта от утвърждаване на правовия ред и ценностите на преамбюла на Конституцията и избягване намесата в политическата сфера и законодателните прерогативи на парламента?

  Конституционният съд не е политически орган въпреки, че работи в силно политизирана среда. Неговите решения са резултат от прилагането на основния закон а не плод на политическите пристрастия на съдиите. Политическата роля на Конституционния съд се състои единствено в това, той да съблюдава спазването на конституционно установените правила, по които се развива политическия процес. Правовият ред и конституционните ценности от една страна и политическата сфера и законодателните прерогативи на парламента от друга, се намират в йерархична зависимост. Тук няма място за балансиране между равнопоставени принципи, а за отстояване на конституционното превъзходство.  

 • С оглед отговора на горния въпрос, според Вас необходим ли е специфичен подход по отношение на тълкувателните решения на КС и тяхното мотивиране?

  Тълкуването на конституционни разпоредби е средство, което не само изяснява значението и приложното поле на дадена разпоредба, но и представлява форма на предварителен конституционен контрол. С техния задължителен характер те се превръщат в неразделна част от конституционната норма и поради тази причина считам, че заслужават специално отношение.

 • Смятате ли, че Конституционния съд следва да променя или преосмисля практиката си по някой въпрос и кога? Моля, споделете Вашите аргументи.

  Тълкувайки или прилагайки конституционни разпоредби Конституционният съд е длъжен да изследва и установи волята на нейните създатели. В този смисъл той е и обвързан от предходните свои актове. В същото време динамиката на обществените отношения изисква практиката на съда да се съобразява и с настъпването на съществени политически, социални или икономически промени. Но еволюцията на конституционната юриспруденция е допустима само и единствено в резултат на значителна обществена промяна, при която едни и същи конституционно установени ценности трябва да бъдат защитени при нововъзникналите условия.

 • Моля, споделете Вашето мнение относно нуждата от индивидуалната конституционна жалба?

  Считам, че подобна възможност поражда множество въпроси, които не са намерили категоричен отговор в правната доктрина. Практиката на държавите, допуснали индивидуална касационна жалба също е противоречива. Известни са и трудностите, пред които е изправен Европейският съд за правата на човека в Страсбург в следствие на огромния брой индивидуални жалби, които са отправени към него. В същото време триинстанционното съдебно производство и възможността за сезиране на Конституционния съд на основание чл. 150, ал. 2 на КРБ представляват сериозна гаранция за ефективната защита на индивидуалните права и свободи. Поради тези причини, не смятам въвеждането на индивидуална конституционна жалба за належащо към настоящия момент, но считам, че дискусията по този въпрос трябва да продължи.

 • Как оценявате конституционната възможност за сезиране по чл. 150, ал. 2 на Конституцията на КС от ВКС или ВАС, както и нейната практическа реализация?

  Правомощието да се сезира Конституционният съд по реда на чл. 150, ал. 2 на КРБ е от особена важност, имайки предвид относително тесния кръг от субекти, които могат да оспорят конституционносъобразността на даден закон. Значението му е отбелязано и в отговора на предния въпрос. Практиката до момента доказва необходимостта от този механизъм.

 • Виждате ли в лицето на КС пазител на върховенството на Конституцията и в условията на многостепенен конституционализъм и ако “да” – как най-добре би могъл да осъществи тази си функция?

  Понятието „многостепенен конституционализъм” явно е породено в контекста на отношенията между националните конституции и правото на Европейския съюз. Освен, че към него могат да се изтъкнат известен брой доктринални резерви, не считам, че феноменът, към който „многостепенният конституционализъм” се отнася, съществено променя ролята на Конституционния съд – пазител на върховенството на Конституцията и начина, по който тя се осъществява.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре