последна промяна:

Борис Владимиров Велчев

кандидат по процедура за Номинация за съдия в Конституционния съд на президента на Република България
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Борис Владимиров Велчев
 • Дата и място на раждане

  Роден на 26.04.1962 г. в София.
  Източник: www.comdos.bg

 • Семейно положение

  Женен. Съпруга: Катерина Костадинова Велчева, работи в администрацията на Народно събрание - Комисия по земеделието и горите.
  Източник:Декларация по ЗПИЛЗВДД, данни на Борис Велчев.

 • Други връзки, представляващи публичен интерес

  Син на дипломата Владимир Велчев и юристката Нина Велчева, внук на Борис Велчев (1914-1995), който е бил член на Политбюро на ЦК на БКП.
  Източник: www.bg.wikipedia.org

 • Образование

  Завършва ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" през 1987 г. и придобива юридическа правоспособност през  1990 г.
  Източник: Интернет страница на Прокуратура на РБ

 • Езици

  Владее руски и английски езици. 
  Източник: Интернет страница на Прокуратура на РБ

 • Продължаващо обучение

  Няма налични данни.

 • Стаж


  Извън органите на съдебната власт:
  От 2002 г. е председател на Правния съвет на Президента на Република България;
  Бил е член на Консултативния съвет по законодателство в 39-то и 40-то Народно събрание и председател на правната секция на Съюза на учените.
  От 1997 г. е доцент по наказателно право във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий";
  От 1990 г. последователно е асистент, старши асистент, главен асистент и доцент по наказателно право и международно наказателно право в СУ "Св. Климент Охридски", ръководител на Катедрата по наказателноправни науки във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий";
  От 1988 до 1990 г.  - съветник в отдел "Правен" на Министерски съвет;


  В органите на съдебната власт:
  На 23.02.2006 г. Борис Велчев встъпва в длъжност „Главен прокурор”.
  Източник: Интернет страница на Прокуратура на РБ

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Съдия в Конституционния съд на Република България - Квота на президента. Назначен с Указ от 31.10.2012 г.
 • Кариерно израстване

  Борис Велчев завършва юридическото си образование през 1987 г. в СУ „Св. Климент Охридски”. Идните две години работи като съветник в отдел „Правен” на Министерски съвет. От 1997 г. развива силна академична кариера, започвайки от асистент по наказателно право в Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1991 година. От 1997 г. е доцент, а от 2012 г. е професор по наказателно право. Велчев е ръководител на Катедрата по наказателноправни науки във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, преподавател по наказателно и международно наказателно право. Член е на управителния съвет на Националния институт на правосъдието.


  Борис Велчев е юридически съветник на президента в периода 2002-2005 г. и председател на Правния съвет към държавния глава.


  Видно от протокол №2/2006 г. от заседание на ВСС, проведено на 18.01.2006 г., е постъпило предложение от 17 от неговите членове за избирането на (тогава)доц. д-р Б. Велчев за Главен прокурор на Републиката (протокол №2/2006 г.), като други предложения не са внесени. На 19.01.2006 г.  Борис Велчев е избран за Главен прокурор.  На възраст 43 години, той става най-младият избиран на поста. Назначен е от президента с Указ №26/09.02.2006 г., обн. ДВ, бр. 15 от 17.02.2006 г.


  Борис Велчев, в качеството си на Главен прокурор, е поощрен с отличие  ""личен почетен знак: първа степен - златен" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, както и във връзка с 50-годишния му юбилей” – по данни от протокол  № 18 от заседание на ВСС, проведено на 26.04.2012 г.
  На 11.10.2012 г. президентът Росен Плевнелиев обявява номинацията на Борис Велчев за съдия в Конституционния съд на Република България. В обявената номинация четем: „...Под ръководството му Върховната касационна прокуратура стана значително по-прозрачна и открита за публичен контрол. В тази институция за първи път бе въведена унифицирана информационна система, която позволява засилен контрол върху работата й. Създадени бяха специализирани сектори и звена, които отразяват националните и европейските приоритети в наказателната политика.” Президентът Росен Плевнелиев издаде указ за назначаването на Борис Владимиров Велчев за член на Конституционния съд от квотата на държавния глава на 31.10.2012 г.
  Източник:
  Интернет страница на Прокуратура на РБ, протоколи от заседания на Висшия съдебен съвет, интернет страница на Президента на РБ. 

 • Дейност, съобразно предвидените правомощия в чл. 150, ал. 1 от Конституцията на РБ – сезиране на Конституционния съд


  1. Искане от 17 март, 2011 г.
  Главният прокурор прави искане за обявяване на противоконституционност на чл. 100 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, обн. ДВ, бр. 58/27.07.2009 г. в частта, в която установява задължение за държавни органи и длъжностни лица от държавната и общинската администрация и граждани да предоставят сведения и документи, които представляват следствена тайна, поради противоречие с нормите на  чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията.


  Искането  е уважено.  Конституционният съд с решение №9/04.10.2011 г. обявява съответната част от разпоредбата за противоконституционна. Съдиите  Емилия ДрумеваБлаговест ПуневЦанка ЦанковаСтефка Стоева и Румен Ненков са подписали решението с особено мнение.


  2.
  Искане от 17 август, 2009 г.
  Искането е за обявяване противоконституционността на разпоредбите на чл. 2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ), както и на параграф 7, т.1 в частта относно ал.3 на чл.7, параграф 10, параграф 11, ал.3 и параграф 12 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане на жилищните въпроси на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 100 от 2008 г.) поради противоречие с нормите на чл. 4, ал. 1 и чл. 17, ал.5 от Конституцията.


  Искането е частично уважено. Конституционният съд с решение №10/03.12.2009 г.:
  1. Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 4 и на чл. 2, ал. 1, т. 1 в частта „заедно със стойността на имуществото по т. 4“ от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.).
  2. Обявява противоконституционността на чл. 7, ал. 3 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм., бр. 44 от 2009 г.).
  3. Отхвърля искането на главния прокурор за установяване на противоконституционност на чл. 2, ал. 1, освен в частта му по т. 1 на това решение, т. 2 и т. 3 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм., бр. 44 от 2009 г.); на § 11, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ДВ, бр. 100 от 2008 г.; изм., бр. 44 от 2009 г.); на § 10 Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и на § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 100 от 2008 г.; изм., бр. 44 от 2009 г.).
  Съдията Цанка Цанкова е подписала решението с особено мнение.


  3. Искане от 03 юни, 2008 г.
  Главният прокурор прави искане за обявяване противоконституционността на разпоредбата на § 92, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, обн. ДВ бр.43/29.04.2008 г. в частта: „представляващ осем - етажна административна сграда, находяща се в гр.София, район „Възраждане", ул."Антим I" № 17, подробно описана в акт за публична държавна собственост № 00440/18.XI.1997г. на областния управител на област София".


  Искането е уважено. Конституционният съд с решение №4/08.07.2008 г. обявява за противоконституционна разпоредбата на § 92, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за горите (ДВ, бр. 43 от 2008 г.) в частта: "представляващ осеметажна административна сграда, находяща се в гр. София, район "Възраждане", ул."Антим I" № 17, подробно описана в акт за публична държавна собственост № 00440/18.XI.1997 г. на областния управител на област София". Решението е подписано без особено мнение.

  4. Искане от 09 януари, 2008 г.
  Искането е относно обявяване за противоконституционна разпоредбата на чл. 191 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). В съображенията по допустимостта на искането се твърди следното: Правният интерес да се иска обявяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 191 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се обосновава от необходимостта да се премахне едно абсолютно неприемливо законово разрешение, което на практика забранява приложение на мярка за неотклонение задържане под стража, по отношение на офицерите и сержантите от въоръжените сили, без предварително разрешение на министъра на отбраната. Предвиденото изключение - да не се иска такова разрешение само при заварено тежко престъпление, по аргумент на противното означава, че във всички останали случаи задължителна предпоставка за прилагане на предварително задържане е наличието на разрешение на министъра на отбраната. Подобна правна уредба е уникална - от предварителното разрешение на орган на изпълнителната власт да зависят по-нататъшните действия на органи на съдебната власт - прокуратура и съд.


  Искането е уважено. Конституционният съд с решение №2/06.03.2008 г. обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 191 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ). Съдиите Румен Янков и Благовест Пунев са подписали решението с особено мнение.
  Източник: Интернет страница на Конституционния съд на РБ

 • Конфликт на интереси

  В декларацията си по ЗПРКИ от 29.01.2009 г. Борис Велчев декларира в частта:

  1) „съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации”:
   - Съюз на учените в България;
   - Сдружение „Българска асоциация за защита на финансовите интереси на Европейския съюз”;
   - „Фондация за екологични изследвания „Екофонд””;
   - Фондация за насърчаване на юридическото образование.

  2) „дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм: имал участие в следните търговски дружества”:
  - „Джи Ен Ти – Инвест” ООД, заличено с решение на ОС Благоевград, вписано на 13.05.2005 г.

  3) „ бил управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации”:
  - Сдружение „Българска асоциация за защита на финансовите интереси на Европейския съюз” – подадена молба за напускане поради заетост;
  - „Фондация за екологични изследвания „Екофонд”” – прекратена с решение на СГС;
  - Съюз на учените в България - подадена молба за напускане поради заетост;
  - Фондация за насърчаване на юридическото образование – заличен като член на съвета на директорите през 2008 г. с решение на ОС Велико Търново;
  - „Сан Стефано пропърти дивелопмент” АД - заличен като член на съвета на директорите на 28.02.2005 г. с решение на СГС;
  - „Статус инвест” АД – освободен като член на Съвета на директорите с решение на СГС от 05.07.2005 г.

  Източник: Регистър по ЗПРКИ, достъпен на интернет страницата на 41-во Народно събрание

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Борис Велчев не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни.

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на номинация за съдия в Конституционния съд на президента на Република България - 11.10.2012 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 21.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Отчуждено

  Виж отчужденото недвижимо имущество на Борис  Велчев към 11.10.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

   

   Справка от Служба по вписванията – София от дата 12.10.2012 г.:

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Учредяване право на ползване с н.а. 

  Година

  2011 

  Страни

  Собственик - БОРИС ВЛАДИМИРОВ ВЕЛЧЕВ  

  Титуляр на правото(Право на ползване) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Титуляр на правото(Право на ползване) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, парцел, площ по док. - 87.120 кв. м., гр.София АПАРТАМЕНТ; Мазе и тав. Помещение, гр.София.

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ СЪС ЗАПАЗЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ 

  Година

  2005 

  Условие

  ВЪРХУ ИМОТА ИМА ЗАПАЗЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Страни

  ДАРИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ДАРИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  ДАРЕН - БОРИС ВЛАДИМИРОВ ВЕЛЧЕВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, парцел, площ по док. - 87.120 кв. м., гр.София АПАРТАМЕНТ; Мазе и тав. Помещение, гр.София.

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ДАРЕНИЕ НА ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2002 

  Страни

  ДАРИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ДАРИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  ДАРЕН, идеални части:1/2 - БОРИС ВЛАДИМИРОВ ВЕЛЧЕВ  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 928.000 кв.м., гр.София, Описание: ВИЛНО МЯСТО; Тип на имота: Градски.

  Страни

  ДАРИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ДАРИТЕЛ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  ДАРЕН, идеални части:1/2 - БОРИС ВЛАДИМИРОВ ВЕЛЧЕВ  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 172.100 кв.м., гр.София, Описание: ВИЛНА СГРАДА Тип на имота: Градски.

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ДАРЕНИЕ НА ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  1999 

  Страни

  ДАРИТЕЛ, идеални части:1/2 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ДАРИТЕЛ, идеални части:1/2 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  ДАРЕН, идеални части:1/2 БОРИС ВЛАДИМИРОВ ВЕЛЧЕВ  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 172.100 кв.м., гр.София, Описание: ВИЛНА СГРАДА Тип на имота: Градски.

  Страни

  ДАРИТЕЛ, идеални части:1/2 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ДАРИТЕЛ, идеални части:1/2 ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  ДАРЕН, идеални части:1/2 - БОРИС ВЛАДИМИРОВ ВЕЛЧЕВ  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 928.000 кв.м., гр.София, Описание: ВИЛНО МЯСТО; Тип на имота: Градски;


  Борис Велчев добавя притежанието на още един имот - апартамент, находящ се в гр. София с приблизителна квадратура от 80 кв.м., придобит с договор от държавата през 1990 г.

 • Моторни превозни средства

  1. Придобити

  Виж придобитите моторни превозни средства на Борис  Велчев към 11.10.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Борис  Велчев към 11.10.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Борис  Велчев към 11.10.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Налични парични средства

  Виж декларираните налични парични средства на Борис  Велчев към 11.10.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Борис  Велчев към 11.10.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация

  Виж декларираните ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация на Борис  Велчев към 11.10.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Няма данни за членство в такива организации.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Борис Владимиров Велчев са извършени три проверки от от Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, съответно на 05.07.2007 г., на  27.05.2009 г. и на  14.06.2012 г. Резултатът от всички проверки е „неустановена принадлежност”.

  Източник: www.comdos.bg

Други

Отговори на анкетата към номинираните за членове на Конституционния съд

 • Какво в досегашния Ви индивидуален опит, както професионален, така и личен, е допринесло най-много за развитието Ви като юрист и гражданин?

  Имах възможността да съчетая академичните си интереси с работа на едно от най-трудните места на върха на съдебната власт. Последните седем години ми показаха редица проблеми не само на практиката, но и на държавната политика за противодействие на престъпността. Те бяха най-трудни, но и най-полезни за мен като юрист и като гражданин.

 • Как като съдия в Конституционния съд смятате, че ще допринесете за общественото благо?

  Ако бъда назначен за съдия в КС със сигурност бих правил две неща – да чуя повече мнения и в крайна сметка да постъпя по вътрешно убеждение. Нямам предварителна предубеденост по нито един въпрос. Колкото и консервативна институция да е КС, колкото и предвидима и устойчива да е неговата практика, винаги има място и за развитие и нови гледни точки. Ще отстоявам върховенството на Конституцията, което е изключително важно за цялото ни общество.

 • Моля, посочете Ваши трудове, вкл. статии, публикации, които най-добре биха илюстрирали Вашето мислене като юрист и Вашата гражданска и ценностна позиция.

  Занимавал съм се с редица въпроси в научните си изследвания. Това става ясно от един непълен списък: „Имунитети от наказателна отговорност“, списание „Народни съвети“, бр. 10 от 1989г., стр. 35-36, “Наказателно-правни аспекти на дипломатическия имунитет”, списание “Съвременно право” бр. 1 от  1997г., стр. 32/42, „Наказателно-правни аспекти на имунитета на президента и вицепрезидента“, списание „Политически изследвания“, 1997-1998г., стр. 84-91,  “Статутите на международните трибунали за престъпления, извършени в бивша Югославия и Руанда”, списание “Съвременно право”, бр. 3 от 1998г.,   стр.24-36, „The right of Asylum in Bulgarian Law“, Comparative Law Review, no. 3 from 1998, The Institute of Comparative Law in Japan стр.53-75,   “Основни аспекти на помилването“, списание „Съвременно право“, бр. 4 от   1998г., стр.72-82, „За имунитета на народните представители“, списание  „Съвременно право“, бр. 4 от 1999г., стр.74-85, “Политическое преступление в международном уголовном праве“, списание „Международная Жизнъ“, бр.5 от 1999г., стр.79-84, „Consular Immunity in Bulgarian Criminal Law“, списание BALKANS LAW REVIEW, vol. 2 No. 5 Spring 1999, стр. 7-13, „Наказателно-правни аспекти в борбата срещу корупцията“, С. 2000 г., в съавторство с проф. д-р Лазар Груев, Помилването по наказателно право на Република България“, СОФИ-Р, 2001г., „Имунитетът по Наказателно право на РБ“, СОФИ-Р, 2001 г. „За приложното поле на чл. 282 от НК“, списание „Съвременно право“, брой 6 от 2004г., стр. 66-73, „За състава на престъплението по чл. 339а от   НК“, списание „Съвременно право“, брой 1 от 2005г., стр. 66-74, „Препоръки   към усъвършенстване на наказателно-правната уредба, посветена на паметниците   на културата“, сравнителен анализ „Правна уредба на културното наследство в   България и в ЕС“, 2006г., стр. 127-130, „За дефицита на държавност и кухият правов ред“, списание „Общество и право“, брой 10 от 2009г., стр. 3-20, „За   състава на престъплението по чл. 282 от НК“, списание „De Jure“, брой 1 от 2010г., стр. 25-30, „За изключващите наказуемостта основания и противодействието на организираната престъпност“, списание „De Jure“, брой 1   от 2011г., стр. 5-10,  „За състава на престъплението по чл. 208 от НК“, списание „De Jure“, брой 2 от 2011г., стр. 5-14, „За необходимостта от   конституционно ограничение на правото на парламента да криминализира“, материали от научна конференция Велико Търново, „Двадесет години от приемането на Конституцията на Република България“, 03 юни 2011г., стр. 9-28, „Проблеми на наказателната политика в Р България”, С. 2012г.

 • Как считате, че конституционните съдии следва да дефинират и съхраняват в работата си баланса между необходимостта от утвърждаване на правовия ред и ценностите на преамбюла на Конституцията и избягване намесата в политическата сфера и законодателните прерогативи на парламента?

  Мисля, че във въпроса дори няма противоречие. Напълно ми се струва възможно да се отстояват принципите и ценностите на Конституцията и това да се прави без КС да застъпва виждания, мотивирани от партийна политика и без да играе ролята на позитивен законодател, предписвайки на НС съдържанието на бъдещото законодателство. Не случайно българската Конституция не предвижда  превантивен конституционен контрол върху законодателството /извън въпроса с конституционосъобразността на международните договори/. Това предопределя   ненамеса на КС в политическата воля, която стои зад приетия вече закон.

 • С оглед отговора на горния въпрос, според Вас необходим ли е специфичен подход по отношение на тълкувателните решения на КС и тяхното мотивиране?

  Не зная, какво значи „специфичен подход”, но мисля, че досегашната практика на КС убедително да мотивира решенията за тълкуване на разпоредбите на Конституцията, заслужава уважение.

 • Смятате ли, че Конституционния съд следва да променя или преосмисля практиката си по някой въпрос и кога? Моля, споделете Вашите аргументи.

  И досега практиката на КС е търпяла развитие. Както вече написах по-горе, напълно непредубеден съм и бих приветствал всяко развитие на практиката на съда, ако то води до по-пълно съответствие с ценностите и принципите на Конституцията.

 • Моля, споделете Вашето мнение относно нуждата от индивидуалната конституционна жалба?

  Свидетел съм на стремежа да се използва прокуратурата за решаването на всякакви спорове. Като изхождам от нивото на правосъзнание на българското общество, мога да си представя, как във всеки закон ще бъде съзирана противоконституционност от хиляди хора, които ще очакват чрез КС да решат свои проблеми от компетентността на съдебната власт. Това ме прави скептичен за ефекта от индивидуалната конституционна жалба, поне в наши дни. Друг е въпросът, че активността на действащия омбудсман в голяма степен компенсира отсъствието на такава жалба.

 • Как оценявате конституционната възможност за сезиране по чл. 150, ал. 2 на Конституцията на КС от ВКС или ВАС, както и нейната практическа реализация?

  Струва ми се нередно да давам оценка на активността на върховните съдилища за сезиране на КС. Като главен прокурор съм го правил изключително предпазливо. Понякога сме изправени пред примери на лошо законодателство, което не е във формално противоречие с Конституцията. То трябва да се отстрани със законодателни промени, а не с внасяне на въпроса в КС. Мисля, че всички субекти по чл. 150 КРБ достатъчно грижливо са използвали досега правомощието си да сезират КС, не си спомням случаи на злоупотреба с това право и се надявам това да продължи.

 • Виждате ли в лицето на КС пазител на върховенството на Конституцията и в условията на многостепенен конституционализъм и ако “да” – как най-добре би могъл да осъществи тази си функция?

  Многостепенният конституционализъм не води до ерозия на националния конституционализъм. Българският КС осъществяна конституционен надзор в рамките на националната правна система. Нека да не гадаем посоките на развитие на европейския конституционализъм. 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре