последна промяна:

Бойко Евлогиев Найденов

кандидат по процедура за Избор на Директор на Национална следствена служба
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Бойко Евлогиев Найденов
 • Дата и място на раждане

  Роден на 09.02.1965 г. в гр. София.
  Източник: http://comdos.bg/

 • Семейно положение

  Женен. Съпруга Росица Н. Попова.

 • Образование

  Висш институт „Георги Димитров” - МВР, специалност Право. Период на обучение от 1985 г. до 1990 г. Среден успех от курса на следване „Отличен 5,51” и успех от държавните изпити „Мн.добър 4,75”.
  Източник: Предложениеот членове на Висшия съдебен съвет за издигане кандидатурата на Бойко Найденов за Директор на НСлС, Копие от дипломa за завършено образование, достъпни на официалната интернет страница на ВСС

 • Езици

  Английски език.
  Източник: Автобиография на Бойко Найденов, достъпнa на официалната интернет страница на ВСС

 • Продължаващо обучение

  2004 г. Семинар в SEC, гр. Букурещ, Румъния

  2003 г. Семинар „TAIEX – развитие на законодателството в областта на правосъдието”

  2003 г. Семинар „Укрепване на правораздавателната система на страните в преход”

  2003 г. Семинар „Борба с организираната престъпност, икономически престъпления”, гр. Мюнхен, Германия

  2003 г. Семинар „Създаване на AFCOS и сътрудничество с OLAF, гр. Бърно, Чехия

  2003 г. Семинар „Защита на свидетели, трафик на хора и регионално сътрудничество”, гр. Сараево, Босна и Херцеговина

  2003 г. Семинар „Борба с производството на фалшифицирани евро и долар”

  2002 г. Семинар за обучение на лектори за разкриване на механизъм за пране на пари

  2002 г. Семинар, обучение от страна на ДЕА, Агенция за борба с наркотиците, САЩ

  2002 г. Семинар „Някои аспекти от достиженията на правото на ЕС в областта на наказателното право – икономическа престъпност, гр. Мюнхен, Германия
  Източник: Кадрова справка към Предложение за издигане на кандидатура за Директор на НСлС, достъпна на официалната интернет страница на ВСС

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт: няма такъв


  В органите на съдебната власт:

  от 11.05.2009 г. до настоящия момент  Директор на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването

  от 12.11.2007 г. до 11.05.2009 г. Директор на Национална следствена служба

  от 10.05.2006 г. до 12.11.2007 г. Прокурор, завеждащ отдел „Борба с организираната престъпност и корупция” във Върховна касационна прокуратура

  от 29.06.2004 г. до 10.05.2006 г. Административен ръководител на Софийска градска прокуратура

  от 15.01.2004 г. до 29.06.2004 г. Прокурор във Върховна касационна прокуратура

  от 07.2000 г. до 15.01.2004 г. Прокурор във Военноапелативна прокуратура

  от 07.2002 г. до 07.2003 г. И. д. военноокръжен прокурор в Софийска военнокръжна прокуратура

  от 06.02.2000 г. до 01.07.2002 г. Прокурор във Военноапелативна прокуратура

  от 01.03.1999 г. до 06.06.2000 г. Заместник-военноокръжен прокурор във Военнокръжна прокуратура, гр. София

  от 01.05.1993 г. до 01.03.1999 г. Военен прокурор във Военноокръжна прокуратура, гр. София

  от 01.09.1991 г. до 01.05.1993 г. Военен следовател във Военноокръжна прокуратура, гр. София

  от 21.06.1990 г. до 21.06.1991 г. Стажант-юрист в Софийски градски съд

  Към 19.10.2012 г. Бойко Найденов има 22 години, 1 месец и 18 дни юридически стаж.
  Източник: Кадрова справка към Предложение за издигане на кандидатура за Директор на НСлС, Автобиография на Бойко Найденов и Служебна бележка, изготвена от НСлС, достъпни на официалната интернет страница на ВСС

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Директор НСлС и заместник на Главния прокурор по разследването
 • Кариерно израстване

  Бойко Найденов завършва юридическото си образование през 1990 г. във Висшия институт на МВР, гр. София, непосредствено след което прекарва една година в Софийски градски съд като стажант-юрист.

  Работата му в съдебната власт още от самото начало започва в структурата на следствените органи. През 1991 г. става военен следовател във Военноокръжна прокуратура, гр. София, като заема длъжността за период от две години. От 1993 г. е военен прокурор към същата прокуратура, където през 1999 г. е назначен за заместник-военноокръжен прокурор.

  С Решение на ВСС по протокол №14/02.04.1997 г. г-н Найденов е повишен на място в ранг – „Прокурор във Военноапелативна прокуратура”.

  От 2000 г. е прокурор във военноапелативна прокуратура, до началото на 2004 г., когато за период от 6 месеца е назначен на длъжността прокурор във Върховна касационна прокуратура (с Решение на ВСС по протокол №1/14.01.2004 г.). От средата на 2004 г. до 2006 г. заема длъжността административен ръководител – градски прокурор в Софийска градска прокуратура.

  Бойко Найденов завежда отдел във Върховна касационна прокуратура през периода май 2006 г. до ноември 2007 г., когато с решение на Висшия съдебен съвет е избран за Директор на Национална следствена служба. И към момента г-н Найденов заема длъжността, като освен това от 11.05.2009 г. е заместник на главния прокурор по разследването.

  На 16.10.2012 г. Бойко Найденов е предложен за кандидат за заемане на поста Директор на Национална следствена служба от седем членове на Висшия съдебен съвет (Борис Велчев, Георги Колев, Камен Ситнилски, Милка Итова, Михаил Кожарев, Ясен Тодоров).
  Източник: Професионална биография и Кадрова справка към Предложение за издигане на кандидатура за Директор на НСлС, протоколи от заседания на Висшия съдебен съвет

 • Брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела

  Проведената извънредна атестация на г-н Найденов обхваща периода от м. ноември 2008 г. до м. октомври 2012 г. През това време в съответствие с възложените му функции на Директор на Националната следствена лсужба, а от м. май 2009 г. и заместник на главния прокурор по разследването е решил общо 4 747 преписки и издал 6 213 заповеди, свързани с осъществяване на административно и организационно ръководство на следователите и служителите в НСлС, както и методическо ръководство на следователите от окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури. В атестацията е още отбелязано, че в този предиод, независимо от изпълнение на функциите на директор на НСлС, г-н Найденов е извършвал действия по разследването – огледи на мастопроизшествие, разпити на свидетели, изготвяне на следствени поръчки по три досъдебни производства (по прок. преписка №11424/2008 г. на СГП, сл. дело №162/2009 г. на НСлС, водено срещу Емилия Масларова; по прок. преписка №13358/2009 г. на СГП, досъдебно производство №233/2009 г. на ГД БОП, известно като делото „Наглите”; по прок. преписка №1027/2009 г. на ОП, гр. Шумен, досъдебно производство №154/2009 г. на ОД на МВР Шумен, известно като делото „Килърите”.
  Източник: Единен атестационен формуляр, достъпен на официалната интернет страница на ВСС

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове

  Атестацията на г-н Найденов констатира, че в работата си като административен ръководител на НСлС своевременно е изготвял съответните заповеди, становища, преложения и указания, както и че е създал необходимата организация за контрол и оперативно управление за спазване на сроковете за разследване и приключване на делата на следователите.
  Източник: Единен атестационен формуляр, достъпен на официалната интернет страница на ВСС

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения


  1. Дисциплинарни нарушения и наказания

  От предоставена справка до Висшия съдебен съвет от ИВСС е видно, че към дата 19.10.2012 г. Инспекторатът не е извършвал проверка на работата на Бойко Найденов. Според същата справка в Инспектората са постъпвали два сигнала срещу г-н Найденов.

  С първия сигнал е направено оплакване срещу действия на г-н Найденов, а именно – оказване натиск за свидетелстване по определен начин. По него е извършено предварително проучване и е изготвено становище на инспектор Светлин Стефанов (изх. №3061/18.12.2008 г.), в което се констатира, че сигналът е неоснователен и че сочените нарушения са извън правомощията на ИВСС.

  С втория сигнал е направено оплакване срещу отказ на г-н Найденов да постанови връщане на иззет като веществено доказателство лек автомобил. В резултат на извършеното предварително проучване инспектор Васил Петров и изготвил становище (изх. №2951/09.12.2008 г.), в което намира, че Инспекторатът не е компетентен да вземе становище по правилността на постановен акт и не е необходимо извършване на проверка.

  От предоставена справка до Висшия съдебен съвет от Инспектората към Върховна касационна прокуратура е видно, че са извършвани четири проверки на Бойко Найденов (преписки №№1611/2011 г., 14295/2008, 14439/2009, 26409/2006). Във всеки от случаите е констатирано, че твърдените действия не съставляват дисциплинарни нарушения, а в два от случаите, след сезиране на прокуратурата, биват постановени откази да се образува досъдебно производство.

  През периода на атестиране (от м. ноември 2008 г. до м. октомври 2012 г.) на г-н Найденов не са налагани дисциплинарни наказания.
  Източник: Справки от ИВСС и от ИВКП и Единен атестационен формуляр, достъпни на официалната интернет страница на ВСС


  2. Поощрения

  През периода на атестиране (от м. ноември 2008 г. до м. октомври 2012 г.) г-н Найденов не е поощряван.
  Източник: Единен атестационен формуляр, достъпен на официалната интернет страница на ВСС

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси - Понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)

  Няма данни за наличие на конфликт на интереси.

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Бойко Евлогиев Найденов не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

 • Недвижимо имущество

  Година
  на придобиване

  Вид на имота

  Местона-хождение

  Цена 
  на придобиване

  Произход 
  на средствата

  Правно 
  основание 

  Собственик 

   няма данни

  апартамент

  гр. София, кв. Овча купел

  110 000 лв.

   заплата

   покупко-продажба

  Бойко Найденов

  Източник: Декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото във връзка с издигане на кандидатура за директор на НСлС, достъпна на официалната интернет страница на ВСС

 • Имотен регистър

  Данни от Имотния регистър към Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 19.10.2012 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ЗАЛИЧАВАНИЯ 

  Тип Акт

  МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА 

  Година

  2008 

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК/БУЛСТАТ 831558413 РАЙФАЙЗЕНБАНК  

  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК: БОЙКО ЕВЛОГИЕВ НАЙДЕНОВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 160.390 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА 

  Година

  2005 

  Условие

  КРЕДИТ - 30 000 ЕВРО  

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК/БУЛСТАТ 831558413 РАЙФАЙЗЕНБАНК  

  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК: БОЙКО ЕВЛОГИЕВ НАЙДЕНОВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 160.390 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  ПРИДОБИВАНЕ ОТ ДЪРЖАВА И ОБЩИНА 

  Година

  2005 

  Страни

   

  ОТЧУЖДИТЕЛ - ОБЛАСТНА УПРАВА СОФИЯ
  ПРИЕМАТЕЛ: БОЙКО ЕВЛОГИЕВ НАЙДЕНОВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 160.390 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2005 

  Страни

  ДАРИТЕЛ: БОЙКО ЕВЛОГИЕВ НАЙДЕНОВ  

  ДАРЕН: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 89.170 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

  Пореден № по справката

  5

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2002 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ЕСИ МД  

  КУПУВАЧ: БОЙКО ЕВЛОГИЕВ НАЙДЕНОВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 89.170 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

  Пореден № по справката

  6

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2002 

  Страни

  ПРОДАВАЧ: БОЙКО ЕВЛОГИЕВ НАЙДЕНОВ  

  КУПУВАЧ: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 49.280 кв.м., гр.София, Описание: АТЕЛИЕ 6; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София


 • Моторни превозни средства


  1. Придобити 

  Година
  на придобиване

  Обект 
  на деклариране

  Марка

  Цена 
  на придобиване

  Произход 
  на средствата

  Правно 
  основание 

  Собственик 

   2010

  лек автомобил

  Форд - Фокус

   4 900 лв.

   заплата

   покупка

  Росица Н. Попова

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2010 г.

 • Банкови влогове /депозити/

  Година

  Размер на
  средствата

  Вид на
  валутата

  Равностойност в лева

  Титуляр
  на влога

  В страната

  В чужбина

  Произход
  на средствата

  към 16.11.2012*

  40 000

  BGN

  40 000

  Бойко Евлогиев Найденов

  40 000

  -

  заплата

  към 16.11.2012*

  48 400

  EUR

  94 662

  Бойко Евлогиев Найденов

  48 400

  -

  заплата

  за 2009

  29 000

  EUR

  58 000

  Бойко Евлогиев Найденов

  в страната

  -

  заплата

  за 2010

  12 000

  BGN

  12 000

  Бойко Евлогиев Найденов

  в страната

  -

  заплата

  за 2010

  41 000

  EUR

  79 950

  Бойко Евлогиев Найденов

  в страната

  -

  заплата

  за 2011

  32 698

  BGN

  32 698

  Бойко Евлогиев Найденов

  в страната

  -

  заплата

  за 2011

  48 400

  EUR

  94 662

  Бойко Евлогиев Найденов

  в страната

  -

  заплата

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2009, 2010и 2011г.;
  *Данни от Декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото във връзка с издигане на кандидатура за директор на НСлС, достъпна на официалната интернет страница на ВСС

 • Налични парични средства

  година

  Размер

  Валута

  Равностойност в лева

  Собственик

  Произход

  към 16.12.2012

  10 000

  BGN

  10 000

  Бойко Евлогиев Найденов

  заплата

  към 16.12.2012

  9 000

  EUR

  17 602

  Бойко Евлогиев Найденов

  заплата

  2010

  11 000

  BGN

  11 000

  Бойко Евлогиев Найденов

  заплата

  2010

  10 000

  EUR

  19 500

  Бойко Евлогиев Найденов

  заплата

  2011

  10 000

  BGN

  10 000

  Бойко Евлогиев Найденов

  заплата

  2011

  9 000

  EUR

  17 602

  Бойко Евлогиев Найденов

  заплата

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2010 и 2011 г.; Декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото във връзка с издигане на кандидатура за директор на НСлС, достъпна на официалната интернет страница на ВСС

 • Доходи през предходната календарна година, оповестени в декларация по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ

  Година

  Видове  доход от 

  Размер
  (на декларатора)

  Размер
  (на съпруга/та)

   2011

  Доходи от трудови правоотношения

   60 000 лв.

   -

  Източник: Декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото във връзка с издигане на кандидатура за директор на НСлС, достъпна на официалната интернет страница на ВСС

 • Участие в НПО

  Няма данни

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Бойко Найденов са извършени две проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - на 27.05.2009 г. и на 28.10.2009 г. Заключението и на двете проверки  е „неустановена принадлежност”.
  Източник:  
  http://comdos.bg/

Други

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре