последна промяна:

Борислав Боби Сарафов

кандидат по процедура за ИЗБОР НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Борислав Боби Сарафов
 • Дата и място на раждане

  Роден на 16.08.1969 г. в гр. София.
  Източник: http://comdos.bg/

 • Семейно положение

  Женен. Съпруга - Евгения Сарафова, икономист, работи в търговска фирма. С едно дете.
  Източник: Декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото на Борислав Сарафов, подадена на 29.11.2012 г. във връзка с издигането на кандидатурата му за Главен Прокурор на Република България, достъпна на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет. Интервю за в. Труд от 28.11.2012 г.

 • Образование

  Завършва Висшия институт на МВР /1988-1994 г./, специалност „Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността” от направление Държавноправни науки и гражданска специалност „Право”.
  Среден успех от изпитите през курса на следване „Добър 4,45” и успех от държавните изпити „Много добър 4,67”.
  Източник: Копие от диплома за Висше образование, достъпно на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

 • Езици

  Руски език – отлично
  Немски език – средно ниво
  Английски език – средно ниво
  Източник: Автобиография на Борислав Сарафов, достъпна на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

 • Продължаващо обучение

  от 11 до 15 юни 2007 г. – Международен семинар „Борба с прането на пари и организираната престъпност”

  от 11 до 13 октомври 2006 г. – Международен семинар „Специални техники, използвани в борбата срещу организираната престъпност и корупцията”

  от 4 до 6 октомври 2006 г. – Семинар за обучители „Обучение на магистрати и служители по новия НПК”

  от 19 до 20 януари 2006 г. – Семинар за „Практическо приложение на новия НПК. Инструменти за международно сътрудничество по наказателни въпроси в ЕС”

  от 2002 г. до 27.05.2005 г. – Пълен курс на обучение по Туининг проекта на програма ФАР „BG 0203.06” – „Укрепване на институционалния капацитет на прокуратурата за борба с организираната престъпност, стопанската престъпност и корупцията”

  от 7 до 9 юли 2004 г. – Семинар за ръководни кадри на прокуратурата по програмата за  „Укрепване на Прокуратурата на РБ”

  от 2 до 3 юни 2003 г. – Международен семинар „Международни измерения на частноправните аспекти на правата на децата”

  Източник: Единен формуляр за атестиране, наличен н на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

 • Стаж


  В органите на съдебната власт:

  от 08.07.2011 г. до настоящия момент – административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура

  от 22.10.2010 г. до 08.07.2011 г. – заместник апелативен прокурор на АП – София, комндирован във ВКП

  от 17.12.2009 г. до 22.12.2010 г. – заместник административен ръководител, заместник апелативен прокурор на АП – София

  от 01.03.2007 г. до 17.12.2009 г. – прокурор в ОП – София, командирован във Върховна касационна прокуратура

  от 06.11.2006 г. до 01.03.2007 г. – прокурор в ОП – София, командирован във Върховна административна прокуратура

  от 01.06.2001 г. до 06.11.2006 г. – прокурор в ОП – София

  от 19.02.2001 г. до 01.06.2001 г. – заместник-районен прокурор на РП – Сливница

  от 01.02.1996 г. до 19.02.2001 г. – следовател в Софийски окръжен следствен отдел

  от 01.12.1994 г. до 01.12.1995 г. – стажант съдия в Софийски градски съд


  Извън органите на съдебната власт
  :

  от 01.11.1994 г. до 26.01.1996 г. – инспектор към отдел „Режимно административен надзор и охрана” в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”

  Към 26.11.2012 г. Борислав Сарафов има стаж по чл. 164 от ЗСВ в размер 18 години, 0 месец и 21 дни.

  Включено е времето като съдебен кандидат в Софийски градски съд и като инспектор в Главна дирекция „ИН” към МП, за която длъжност се е изисквало юридическо образование, съгласно служебна бележка №8960/18.10.2006 г.

  Източник: Служебна бележка № 504/26.11.2012 г., налична на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

 • Текуща длъжност Заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, назначен с решение на ВСС от 17.01.2013 г.
 • Кариерно израстване

  Кариерата на Борислав Сарафов в органите на съдебната власт започва през 1996 г. като следовател в Софийски окръжен следствен отдел.

  С решение по протокол №6/14.02.2001 г. на ВСС, считано от 19.02.2001 г. Борислав Сарафов е назначен за заместник-районен прокурор на Районна прокуратура Сливница. Няколко месеца по-късно, с решение по протокол №19/09.05.2001 г. на ВСС, считано от 01.06.2001 г. е преназначен за прокурор в Окръжна прокуратура София. С решение по протокол №20/26.04.2006 г. на ВСС г-н Сарафов е повишен на място в ранг и заплата „прокурор в АП”, а с решение по протокол №24/10.06.2009 г. – повишен на място в ранг и заплата „прокурор във ВКП и ВАП”.

  Със заповед на заместник главния прокурор при ВАП Борислав Сарафов е командирован във ВАП, считано от 06.11.2006 г. Впоследствие, със заповед на заместник главния прокурор при ВКП е командирован във ВКП, считано от 01.03.2007 г.

  С решение по протокол №52/11.12.2009 г. е назначен за заместник на административния ръководител – заместник апелативен прокурор на АП София.

  С решение по протокол №23/30.06.2011 г. Борислав Сарафов е назначен за административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура.

  За периода 12.10.2006 г. до 11.10.2009 г. на Борислав Сарафов е проведена атестация. Предложението за комплексна оценка от помощната атестационна комисия (ПАК) в състав Велин Елмаян, Йордан Стоев и Красимир Кожухаров е „много добра”, 150 т. Комисията по предложенията и атестирането (КПА) счита, че в  Част VI, т.5 на Единния формулярпредложените 5 т. следва да бъдат намалени и в част VIII предложените 50 т. следва да бъдат намалени за оценка по специфичните критерии за заемане на ръководна длъжност – чл.201, ал.1 от ЗСВ, съгласно т.19 от Процедурата за назначаване на административни ръководители и техните заместници. Поставена му е окончателнта комплексна оценка „много добра” с резултат от 95 точки. Единният формуляр е връчен на 27.11.2009 г. и приет без възражения.

  На 22.11.2012 г. Борислав Сарафов е предложен за кандидат за Главен прокурор от петима членове на Висшия съдебен съвет (Георги Колев, Мария Кузманова, Димитър Узунов, Милка Итова и Юлиана Колева).

  Източник: Единен формуляр за атестиране; Протоколи от заседания на ВСС, налични на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

 • Брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела

  За периода на атестиране (12.10.2006 – 11.10.2009) на Борислав Сарафов са възложени общо 270 преписки. Атестационната комисия е отбелязала в своите констатации, че е налице висока натовареност, характеризираща се с работа по редица дела и преписки със значителен обществен интерес.

  Източник: Единен формуляр за атесиране, достъпен на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

   

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове

  Всички от възложените за периода на атестиране преписки са приключени в 1-месечен срок.

  Източник: Единен формуляр за атесиране, достъпен на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Няма такива.

  Източник: Единен формуляр за атесиране, достъпен на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

   

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 

  В декларацията от 16.01.2009 г. по чл.12, т.2 във вр. с чл.14 ЗПУКИ не са отбелязани данни свърани с наличие на конфликт на интереси.

  В декларацията си за промяна на обстоятелствата от 01.12.2010 г. е посочил, че има ново задължение – потребителски кредит към „СЖ Експресбанк” АД.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ от 16.01.2009 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, Декларация по ЗПУКИ от 10.12.2010 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет , Декларация по ЗПУКИ от 10.12.2010 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Борислав Боби Сарафов не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228


 • Недвижимо имущество

  1. Придобито

  Година
  на придоб.

  Вид на имота/
  правото

  Место-
  нахождение

  Площ (кв.м.)

  Собств-к

   

  Ид.ч.

  Цена

  Правно
  осн-e

  Произход
  на средствата

  1987

  *ниви

  С. Долна Василица, общ. Кюстендил

  13, 526 дка

  Петрунка Димитрова /баба/

  1/3

  0

  наследство

  -

  1994

  *пасища и ливади

  С. Бов /общ. Своге/

  44, 859 дка

  Евгеня Сарафова

  /съпруга/

  1/5

  0

  Решение на ОСЗГ за възстановяване право на собственост от 1994 г.

  -

  1996

  *къща с дворно място и гараж

  Гр. Момин проход

  144 – къща

   54 – гараж

  940 – двор

  Венета Сарафова /майка/ 

  Петрунка Димитрова

  /баба/ 

   

  1/10

   

   

  6/10

  0

  Построена 1949 г.

  Отркито наследство 1996 г.

  -

  1996

  *ниви

  С. Долна Василица, общ. Кюстендил

  5, 840 дка

  Венета Сарафова /майка/

  Петрунка Димитрова /баба/

   

  1/10

   

   

  6/10

  0

  наследство

  -

  2006

  апартамент

  София

  46

  Борислав Боби Сарафов

  1

  0

  дарение от родителите

  безвъзмездно

  2006

  апартамент

  София

  65

  Борислав Боби Сарафов

  1

  0

  дарение от родителите

  безвъзмездно

  2006

  апартамент

  София

  81

  Борислав Боби Сарафов

  1

  0

  дарение от родителите

  безвъзмездно

  2007

  *апартамент

  София

  74

  Петрунка Димитрова /баба/

  1

  19 000 лв.

  покупко-продажба

  спестявания

  2009

  апартамент

  София

  42

  Борислав Боби Сарафов и Евгения Ц. Сарафова

  1

  СИО

  25 000 лв.

  покупко-продажба

  заплата

  2009

  *Пасища и ливади

  С. Бов /общ. Своге/

  9, 770 дка

  Евгения Сарафова /съпруга/

  1/5

  0

  замяна

  -

  2011

  *апартамент

  Гр. Рохалес /Испания/

  121

  Венета Сарафова

  /майка/

  1

  234 000 лв

  Покупко-продажба

  семейни доходи от заплати, наследство, заем

  Източници: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2006 и 2009 г.

  * Данните за имотите, отбелязани със звезда, са от Декларацията за имотното състояние на Борислав Сарафов, подадена на 29.11.2012 г. във връзка с издигането на кандидатурата му за Главен Прокурор на Република България.

 • Имотен регистър

  Данни от Имотния регистър към Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 26.11.2012 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2009 

  Страни

  Продавач: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач (Частна собственост): ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач (Частна собственост): Борислав Боби Сарафов  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 42.380 кв. м., обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Дарение на недвижим имот 

  Година

  2006 

  Страни

  Дарител: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Дарител: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Дарен: Борислав Боби Сарафов  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 65.200 кв.м., Описание: Апартамент; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Дарение на недвижим имот 

  Година

  2006 

  Страни

  Дарител: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Дарител: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Дарен: Борислав Боби Сарафов  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 46.460 кв.м., Описание: Апартамент; Тип на имота: Градски; обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Дарение на недвижим имот 

  Година

  2006 

  Страни

  Дарител: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Дарител: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Дарен: Борислав Боби Сарафов  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 81.850 кв.м., Описание: Апартамент; Мазе; Тип на имота: Градски, обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити 

  Година
  на придобиване

  Обект 
  на деклариране

  Марка

  Цена 
  на придобиване

  Произход 
  на средствата

  Правно 
  основание

  Собственик

  2007

  лек автомобил

  Опел Корса /1996/

  2 000 лв.

  семейни доходи от заплати

  покупко-продажба

  Борислав Боби Сарафов, и Евгения Ц. Сарафова - СИО

  2010

  лек автомобил

  БМВ /2007/

  24 000 лв.

  семейни доходи от заплати

  покупко-продажба

  Борислав Боби Сарафов, и Евгения Ц. Сарафова - СИО

  2012

  лек автомобил

  Рено Клио /1999/

  1 000 лв

  семейни доходи от заплати и наследство

  покупко-продажба

  Венета Сарафова /майка/

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007 и 2010г. и  Декларацията за имотното състояние на Борислав Сарафов, подадена на 29.11.2012 г. във връзка с издигането на кандидатурата му за Главен Прокурор на Република България


  2. Отчуждени 

  Година
  на отчуждаване

  Обект 
  на деклариране

  Марка

  Цена 
  на отчуждаване

  Правно 
  основание

  Ид.ч.

  Собственик

  2010

  лек автомобил

  Опел Астра

  500 лв.

  възмездно

  1/2

  Борислав Боби Сарафов

  2010

  лек автомобил

  Опел Астра

  500 лв.

  възмездно

  1/2

  Евгения Ц. Сарафова

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2010 г.

 • Банкови влогове /депозити/

   

  Година

  Размер на
  средствата

  Вид на
  валутата

  Равностойност в лева

  Титуляр
  на влога

  В страната

  В чужбина

  Произход
  на средствата

  2010

  10 000

  BGN

  -

  Борислав Боби Сарафов

  в страната

  -

  заплата

  2011

  8 000

  EUR

  15 600

  Борислав Боби Сарафов

  в страната

  -

  заплата

  2011

  9 000

  EUR

  17 500

  Евгения Ц. Сарафова

  в страната

  -

  заплата

  2011

  8 000

  BGN

  -

  Борислав Боби Сарафов

  в страната

  -

  заплата

  *

  6 800

  EUR

  13 200

  Борислав Боби Сарафов

  да

  -

  семейни доходи от заплати

  *

  29 500

  EUR

  57 500

  Евгения Сарафова /съпруга/

  да

  -

  семейни доходи от заплати

  *

  8 000

  EUR

  15 600

  Венет Серафимова /майка/

  -

  да

  семейни доходи от заплати и наследство

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2010 и 2011 г.

  * Данни от Декларацията за имотното състояние на Борислав Сарафов, подадена на 29.11.2012 г. във връзка с издигането на кандидатурата му за Главен Прокурор на Република България. 

 • Задължения над 5 000 лв

   

  Година

  Вид

  Размер

  Равностойност в лева

  Титуляр

  Правно
  основание

  Към банки

  2010

  потребителски кредит

  10 000 EUR

  19 500

  Борислав Боби Сарафов

  потребителски кредит

  СЖ Експресбанк

  2011

  потребителски кредит

  4 500 EUR

  8 770

  Борислав Боби Сарафов

  договор за кредит

  СЖ Експресбанк

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2010 и 2011 г.

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

   

  Година

  Видове  доход от

  Размер
  (на декларатора)

  Размер
  (на съпруга/та)

  2007

  Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност

  702 лв.

  -

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007 г.


  Доходи по Д
  екларацията за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото:

  Доход от:

  Размер на дохода:

  Доходи от трудови правоотношения

  50 670, 14 лв. Борислав Сарафов и Евгения Сарафова /съпруга/

  Доходи от извънтрудови правоотношения

  -

 • Участие в НПО

  Няма данни.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Борислав Сарафов са извършени две проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - на 27.05.2009 г. и на 28.10.2009 г. Заключението и на двете проверки  е „неустановена принадлежност”.

  Източник:  http://comdos.bg/

Други

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре