последна промяна:

Гроздан Николов Илиев

кандидат по процедура за Избор на съдии в Конституционния съд от квотата на Народното събрание
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Гроздан Николов Илиев
 • Дата и място на раждане

  Роден на 01.09.1948 г. гр. Елин Пелин, обл. София.
  Източник: http://comdos.bg

 • Семейно положение

  Женен. Съпруга – д-р Емилия А. Чорбаджийска-Илиева, специалист Акушерство и гинекология, управител на Медицински център Елин Пелин.

  Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за2006г., интернет страница на МЦ Елин Пелин.

 • Образование

  СУ „Св. Климент Охридски”, специалност Право. Период на обучение: 1968 – 1972 г. Среден успех от изпитите през курса на следването „мн. добър” /5.11/ и успех от държавните изпити „мн. добър” /4.50/.
  Източник: Копие от Диплома за завършено висше образование, достъпна на интернет страницата на Народното събрание.

 • Езици

  Владее руски език.

  Източник: Автобиография, достъпна на интернет страницата на Народното събрание.

 • Продължаващо обучение

  Специализации и допълнителни квалификации. Участие в  обучения и семинари. Участие в проекти:

  Съавтор на монография „Съдебната практика на военните съдилища”

  Публикации в областта на наказателното право.

  Лектор и участник в различни семинари.

  Участие на експертно ниво предимно в работата на Комисията по правни въпроси по законопроектите относно измененията на Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за съдебната власт и др.

  Участие в туининг проектите по линия на ОПАК за укрепване на процесуалното законодателство

  Източник: Биографична справка на съдия Гроздан Илиев на интернет страницата на ВКС и Автобиография, достъпна интернет страницата на Народното събрание.

 • Стаж

  В органите на съдебната власт:

  от13/05/2009 до момента – заместник-председател на Върховен касационен съд на Република България и ръководител на Наказателна колегия

  от 25/02/1999 до 13/05/2009 – съдия във Върховен касационен съд на Република България

  от 29/04/1998 до 25/02/1999 – съдия във Върховен касационен съд на Република България – Военна колегия

  от 05/1989 до 01/01/1997 – съдия във Върховен съд – Военна колегия

  от 05/1983 до 05/1989 – съдия в Софийски военен съд

  от 04/06/1979 до 25/05/1983 – прокурор в Софийска окръжна прокуратура

  от 22/02/1974 до 31/05/1979 – прокурор в Районна прокуратура, гр. Елин Пелин

  Към 06/02/2013 съдия Гроздан Илиев има 39 години, 11 месеца и 11 дни юридически стаж.

  Източник: Кадрова справка на съдия Гроздан Илиев от 06.02.2013 г., достъпна на интернет страницата на Народното събрание.

 • Текуща длъжност Съдия в Конституционния съд на Република България, избран с решение на на НС от 22.02.2013 г.
 • Кариерно израстване

  Гроздан Николов Илиев започва кариерата си в системата на съдебната власт през 1974 г. като прокурор в Районна прокуратура, гр. Елин Пелин. От 1979 г. е прокурор в Софийска окръжна прокуратура, където работи до 1983 г. В периода 1983-1989 г. е съдия в Софийския военен съд.

  През 1989 г. е избран от НС за съдия във Военната колегия на Върховния съд. С решение на ВСС от 29.04.1998 г. е назначен за съдия във Върховния касационен съд – Военна колегия. На 16.12.1998 г. е повишен в ранг „Председател на отделение” (Протокол №45/16.12.1998 г. ВСС).

  Съдия Гроздан Илиев е освободен от кадрова военна служба и е зачислен в запаса на 25.02.1999 г., като до 13.05.2009 г. продължава работата си като съдия във Върховния касационен съд. 

  На 29.04.2009 г. с 25 гласа "за", "против" - 0, "въздържал се"- 0, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВе избран от ВСС за заместник-председател на ВКС и ръководител на наказателна колегия с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. Комплексната оценка от атестацията му е „много добра” (Кратък стенографски протокол №18/29.04.2009 ВСС).

  Гроздан Илиев активно участва в обсъжданията на промените в НПК през 2009 г. (Стенограма №902-01-47/18.11.2009, 41 НС) и 2011 г. Пак през 2011 г. е избран от ВСС за работната група, която е сформирана по повод създаването и функционирането на специализирания наказателен съд (Протокол №7/24.02.2011, ВСС).

  Гроздан Илиев участва активно в националните съвещания на ръководителите на съдилищата в България по повод критичните бележки на Четвъртия и Петия доклад на Европейската комисия по приложението на Механизма за състоянието на съдебната реформа. През 2011 г. изготвя Доклада за състоянието на съдебната дейност по изпълнение  на препоръките на Европейската комисия за по-голяма ефективност в областите на осъществяваната съдебна реформа, противодействие на организираната престъпност и корупцията по високите  нива на властта.

  На 11.02.2013 г. трима народни представители (Красимир Ципов, Димитър Лазаров и Емил Радев) издигат кандидатурата на Гроздан Илиев за съдия в Конституционния съд. Те се мотивират с богатия професионален опит, активност и доказан професионализъм на съдия Илиев.

  Източник: Биографична справка на съдия Гроздан Илиев на официалната интернет страница на ВКС; Кадрова справка, достъпна на интернет страницата на Народното събрание; Протоколи ВСС; Стенограма №902-01-47/18.11.2009 и Стенограма №154-01-37/31.03.2011, 41 НС,  Доклад за състоянието на съдебната дейност по изпълнение  на препоръките на Европейската комисия за по-голяма ефективност в областите на осъществяваната съдебна реформа, противодействие на организираната престъпност и корупцията по високите  нива на властта., Мотиви относно издигане на кандидатурата на Гроздан Илиев за съдия в Конституционния съд на Република България.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Година

  Общо насрочени в о.з.

  Отложени

  Обявени за решаване

  Прекратени

  Решение в з.з.

  Общо свършени

  Общо разпределени за разглеждане

  2011

  23

  1

  20

  2

  -

  22

  23

  2010

  28

  4

  24

  -

  -

  24

  28

  2009

  47

  6

  41

  -

  10

  51

  57

  2008

  77

  9

  65

  3

  13

  81

  90

  Източник: Доклади за дейността на ВКС на РБ през 2011, 2010, 2009 и 2008 г.
  Бележка: Докладът за дейността на ВКС на РБ през 2007 г. не съдържа данни за насрочените, свършени и висящи дела за всеки съдия, а единствено обобщена информация за всяко отделение.

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 14.01.2009 г. Гроздан Илиев няма данни за наличие на конфликт на интереси.

  Източник: Интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на  Гроздан Николов Илиев не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на съдии в Конституционния съд от квотата на Народното събрание - 26.09.2012 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 21.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито

  Виж придобитото недвижимо имущество на Гроздан Илиев към 26.09.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  Данни от Имотния регистър към Служба по вписванията – Елин Пелин за периода от 01.01.1992 г. до 12.02.2013 г.:

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ВПИСВАНИЯ

  Тип Акт

  Договор за доброволна делба

  Година

  2007

  Страни

  Собственик Гроздан Николов Илиев

  Имот

  Поземлен имот, зем. земи в гр. Елин Пелин - нива от 3.759 дка. в м. Мортозаница III кат.; овощна градина от 1.591 дка. в м. Гладно поле IV кат.; нива от 9.869 дка. в м. Търнавско ливаде IV кат.,

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ВПИСВАНИЯ

  Тип Акт

  Решение на районен съд

  Година

  2007

  Страни

  Собственик Гроздан Николов Илиев
  Собственик ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Имот

  Поземлен имот, съсобстени зем. земи в гр. Елин Пелин - нива от 3.684 дка. в м. Мортозаница; пасище от 1.870 дка. в м. Конска ливада; 3.785 дка. от нива от 9.785 дка. в м. Вранчов гьол; 9.120 дка. от нива от 16.146 дка. в м. Банище; 1.592 дка. от овошна градина от 4.775 дка. в м. Гладно поле; 9.869 дка. от нива от 29.608 дка. в м. Търнавдсо ливаде

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  Продажба

  Година

  2004

  Страни

  Продавач Гроздан Николов Илиев

  Имот

  Поземлен имот, съсобствен поземлен имот в гр. Елин Пелин с площ от 612 кв.м., съставляващ имот, заедно с построената едноетажна масивна жилищна сграда

   

 • Моторни превозни средства

  1. Придобити 

  Виж придобитите моторни превозни средства на Гроздан Илиев към 26.09.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Гроздан Илиев към 26.09.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Гроздан Илиев към 26.09.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Гроздан Илиев към 26.09.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Налични парични средства

  Виж декларираните налични парични средства на Гроздан Илиев към 26.09.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Гроздан Илиев към 26.09.2012 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Член на Съюза на юристите в България и на Българската асоциация по европейско право.

  Източник: Автобиография, достъпна на интернет страницатана Народното събрание

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Гроздан Илиев е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - на 25.06.2008 г. Заключението на проверката  е „неустановена принадлежност”.

  Източник:  http://comdos.bg/

Други

 • В Медиите

  Като заместник-председател на ВКС съдия Илиев е сред  предпочитаните събеседници на българските медии по въпросите за промените в НК и НПК, както и по темите свързани с някои дела,  попаднали във фокуса на обществения интерес. Поради голямото количество интервюта със съдия Илиев, в таблицата по-долу сме представили само част от материалите в медиите, които отразяват позициите и дейността на Гроздан Илиев.

   

  Медия/източник и заглавие

  Кратко описание

  Сега, 11/02/2013 
  Гроздан Илиев е кандидатът на ГЕРБ за конституционен съдия
  Единственият номиниран за съдия в Конституционния съд е заместник-председателят на ВКС Гроздан Илиев. Кандидатурата е издигната от ПГ на ПП ГЕРБ.
  Труд, 23/01/2013 
  Гроздан Илиев: Съдът не може да е подчинен
  Интервю с автор Доротея Дачкова, в която съдия Илиев изразява становището си по въпросите на наказателното производство, разследването, независимостта на съда.
  DARIK News, 09/11/2012 
  Гроздан Илиев предлага създаването на орган за контрол на експертизите
  За създаването на орган, който да контролира работата на вещите лица и да отговаря по въпроси, свързани с експертизите, се обяви зам.-председателят на Върховния касационен съд Гроздан Илиев. Според него едно такова звено би решило до голяма степен проблемите, свързани със заключенията на специалистите, а по този начин да помогне и на хода на самите дела
  Агенция "КРОСС", 06/09/2012 
  Гроздан Илиев: Няма спасение за делата на Тодорова
  Интервю относно преразпределяне на недовършените дела на съдия Мирослава Тодорова

  Pressadaily.bg, 14/05/2012
  Гроздан Илиев, зам-председател на ВКС, Грабежите ще стават все по-жестоки

  Интервю със съдия Гроздан Илиев относно тенденцията към увеличаване на въоръжените грабежи и нейната социална база, за проблемите в досъдебното производство, проекта за нов НК, закона за гражданската конфискация и др. 

  Правен свят, 12/05/2012

  Ръководството на ВКС:
  Няма смисъл от нов НК, ако не се разграничат престъпления от нарушения

  Статия за мнението на съдиите Гроздан Илиев и Лазар Груев, съответно заместник-председател и председател на ВКС относно проекта за нов НК, лансиран от Министерството на правосъдието. И за двамата категорична слабост на проекта е липсата на разграничение между леки протиообществени прояви, които могат да бъдат третирани, като административни нарушения и престъпленията. Изразяват надежда за широка обшествена и професионална дискусия на проектозакона
  Дневник, 11/05/2012 
  Лазар Груев: Презумпцията за невинност не е отменена
  Коментар на съдия Илиев на искането на премиера след осъдителна присъда, подсъдимите да бъдат задържани в затвора
  Апис блог, 20/03/2012
  ВКС потвърди оправдателната присъда по делото крокодилите
  Състав на ВКС с председател Гроздан Илиев окончателно оправдава Евгени Милев- Кроки и Емил Милев-Гейзо, по обвинението им за магистрален грабеж през 2004 г. Делото е гледано три пъти от ВАС и два пъти от въззивна инстанция.

  24 Часа, 21/08/2011

  Няма леко наказание за шофьор, убил при гонка

  Интервю със съдия Илиев за некоректността на нападките от вътрешния министър към съда подкрепени за примери за осъдителни присъди по дела с висок обществен интерес, които не се популяризират в публичното пространство

  Dariknews.bg, 20/08/2011

  Гроздан Илиев: Битката с тежката корупция изисква ресурс извън съдебната система

  Интервю за неправилността на прокрадващата се обществена нагласа според която съда не е независим и за очакванията от специализирания наказателен съд.
  БНТ, 12/01/2011
  Подслушването е най-често използвания способ
  Интервю в сутрешния блок на Канал 1 на БНТ със съдия Гроздан Илиев за използването на специалните разузнавателни средства досъдебното производство и вредата от тяхната прекомерна употреба.
  Новинар, 04/10/2010Гроздан Илиев – Първенци сме по брой на осъдителните присъдиБългария се нарежда сред първенците в Европа по процент на осъдителните присъдите по дела за  конвенционална престъпност.
  СЕГА, 04/05/2010
  МВР си прави спецсъд за бърза битка с мафията
  Становища и позиции по отношение Специализирания наказателен съд
  24 Часа, 09/08/2009
  Търговията с влияние е най-тежката корупция
  Интервю с Гроздан Илиев за необходимостта от промяна в НК и НПК към създаване на рамки описващи най-тежките но и най-невидими форми на корупция – търговията с влияние.


 • Комуникационен дневник

  Профилът в чернова бе изпратен на съдия Илиев на 13.02.2013 г. с молба за обратна връзка под формата на коментари, забележки, допълнения и редакции на съдържащата се там информация. Съдия Илиев изрази готовност да съдейства на екипа на БИПИ, като се ангажира, след като се запознае със съдържанието на профила, да предостави своето становище. На 20.02.2013 г. г-н Илиев се свърза с нас и изказа своето съгласие профилът да бъде публикуван на judicialprofiles.bg. Очакваме отговорите на съдия Илиев на Анкетата към номинираните за членове на Конституционния съд, като при публикуване, това ще бъде надлежно отбелязано в съдържанието на сайта.

Отговори на анкетата към номинираните за членове на Конституционния съд

 • Какво в досегашния Ви индивидуален опит, както професионален, така и личен, е допринесло най-много за развитието Ви като юрист и гражданин?

  Социалната среда е един от основните фактори, които имат решаващо влияние върху формирането и изграждането на личността. Израснал съм и възпитаван в семейство, в което трудът, няма значение какъв, бе начин на живот и единствена възможност за постигане на успехи. За професионалното ми развитие несъмнено голямо значение има юридическото образование, което получих. Имах възможността да бъда студент на изключителни авторитети като проф. Александър Кожухаров, който преподаваше облигационно право, проф. Петко Стайнов, който освен преподавател по административно право е добре известен и с политико-обществената си дейност от по-далечното минало, проф. Владимир Кутиков – Международно-частно право, проф. Михаил Андреев - преподавател по римско право, акад. Любен Василев - гражданско право, проф. Витали Таджер - вещно право, проф. Иван Ненов - наказателно право, академик Стефан Павлов - наказателен процес. Солидната основа на обучението и получените знания ми позволиха по-бързо да навляза в практическите измерения на последвалата ми реализация, първоначално като прокурор, а впоследствие години наред и като  съдия. Дългогодишният ми опит като съдия ми позволи да осмисля такива понятия като справедливост и възмездие. Разбирането, че това не са дадености, чието съдържание може да се запълни само с проучена специализирана литература и учебници, идва след време, с участието в десетки и стотици съдебни заседания, с постановени хиляди съдебни актове, с изминалите години на натрупване на социален  опит и житейска мъдрост, които по друг начин не могат да се придобият, но които са изключително необходими, за да определиш за всеки конкретен случай мярката справедливост. Постоянство и принципност в трудното ежедневие на съдия са качества, позволили ми да се изградя и развивам в професионално отношение.

 • Как като съдия в Конституционния съд смятате, че ще допринесете за общественото благо?

  Общественото благо има различни измерения, като се започне от социалните и политически измерения и се стигне до определянето му като философска категория. Ако с оглед нуждите на конкретния въпрос възприемем общественото благо като единица мярка за справедливост в обществените отношения, то Конституцията е нейната юридическата рамка, а Конституционният съд - призван да осигури нейното върховенство и съответствие на останалите закони с върховния закон. Тази хармония е изключително необходима, за да се постига в по-пълна степен общественото благо и в неговото социално измерение. Щом като такова е предназначението на Конституционния съд, всеки конституционен съдия, не правя изключение за себе си, трябва в своята дейност да  се ръководи от принципите на Конституцията, за да осигурява с правни средства нейната ненакърнимост и върховенство.

 • Моля, посочете решенията и мотивите по 2 – 3 дела, които най-добре илюстрират Вашето мислене като юрист и Вашата гражданска и ценностна позиция. Бихте ли посочили и свое особено мнение в същия план?

  Неприсъщо за работата ми като съдия е работата на парче. Решението по всяко дело е добре премислен акт, основан на фактите и приложимия закон. Проучване на делото от корица до корица, макар да отнема много време, ми позволява да придобия пълна и самостоятелна представа за казуса и съответно да предложа на състава разрешение, съответстващо на доказателствената основа и закона. Затова не бих си позволил да разделям делата на такива, които са по-малко значителни и такива, които се открояват със своята изключителност. Все пак бих посочил к.д. № 497/1993 г., по което бе оставена в сила осъдителната присъда срещу подс. Иво Кашавелов, извършил на 03.05.1996 г. убийство, с огнестрелно оръжие на тримата полицейски служители в ж.к „Люлин” и осъден на доживотен затвор без право на замяна. Наличието на особено мнение на съдия от апелативната инстанция, с което се обосновава становище за невиновност на подс. Кашавелов, разкрива сложността на проблемите, поставяни пред съда за разрешаване, преди да вземе окончателното решение по въпросите за авторството на извършителя на престъплението, неговата вина и отговорност. Ще отбележа и к.д. № 590/2010 г. срещу подс.Иво Недялков, с обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай. Делото е събирателен образ на множество случаи от зората на демокрацията, когато предприемчиви комбинатори, чрез всевъзможни  похвати въвеждаха в заблуждение гражданите, които повярвали в рекламите за бързи печалби им поверяват парите си, след което не получават нищо, освен едни пъстри хартийки, наречени акции.  

  Особеното мнение по делата е също начин съдията да изрази своето становище по въпросите на вината и отговорността, когато се постановява съдебният акт. То е неотменима част от присъдата и решението, израз е на равнопоставеността и независимостта на всеки член от съдебния състав при постановяване на съдебния акт. Илюстрация на казаното са особените ми мнения по Т.Д. № 2/2012 г. на ОСНК, произнесло се с тълкувателно решение по някои въпроси на гражданския иск в наказателния процес и Т.Д. № 2/2011 г. на ОСНК, постановило тълкувателно решение по някои противоречиво решавани въпроси, свързани с приложението на чл.307а НК, за това дали паричните средства, получени от т.н. изнудвани лица, предоставени от органите на МВР, следва да се отнемат в полза на държавата и дали лекарите са длъжностни лица по смисъла на чл.93,т.1 НК, когато не изпълняват ръководни функции или функции, свързани с пазене на чуждо имущество. Решенията и особените мнения изпращам като приложение на отделни файлове.

 • Как считате, че конституционните съдии следва да дефинират и съхраняват в работата си баланса между необходимостта от утвърждаване на правовия ред и ценностите на преамбюла на Конституцията и избягване намесата в политическата сфера и законодателните прерогативи на парламента?

  Конституционният съд, макар да е неполитически орган, постановява своите актове в една силно политизирана среда с ярко изразен поляритет на противоборство между политическите формирования, чиито представители обикновено са субектите, сезиращи Съда с искания за противоконституционност на законите или тълкуване на конституционните норми. Отчитайки средата, в която се осъществява дейността, свързана с конституционното правосъдие, конституционният законодател е въвел принципа на елитарност по отношение на членовете на състава на конституционния съд, включвайки изискването за 15-годишен юридически стаж и високи нравствени и морални качества, които трябва да притежава конституционният съдия. Кумулативното съчетание на посочените качества гарантира обективно и безпристрастно конституционно правосъдие. Дългогодишният ми професионален стаж и отсъствието на афинитет към политиката, като инструмент за решаване на едни или други проблеми, свързани с  бъдещата ми дейност като конституционен съдия, ако бъда избран, ми дават основание да считам, че ще имам вярната преценка за съотношението конституционосъобразност и политическа целесъобразност. За мен, наред с казаното дотук, водещ и основен критерий ще бъде спазването на изискването споровете за конституционосъобразност или за тълкуване на конституционна норма да се решават единствено с правни средства. Професионалният ми опит ми позволи да изградя за себе си обективна увереност, че всеки спор, всеки въпрос на престъплението и наказанието следва да се решава от съда единствено и само на основата на фактите по делото и закона, на правилното приложение на закона. Този подход ми гарантира и независимост в дейността ми като съдия.  Води до укрепване на доверието в държавността и нейната правна основа -Конституцията. И, за да не бъде оценено като декларативно това мое виждане, в заключение ще подчертая, че въпрос на усет и морал е, при решаването на  поставения пред Съда конституционен спор, намирането на тънката разделителна линия между политическа целесъобразност и правен инструментариум по начин, гарантиращ, че Конституционният съд няма да  законодателства по конкретното дело и от друга, че няма да позволи да се превърне в инструмент на съответните политическите сили, страни по спора.

 • С оглед отговора на горния въпрос, според Вас необходим ли е специфичен подход по отношение на тълкувателните решения на КС и тяхното мотивиране?

  Несъмнено тълкувателната дейност на Конституционния съд, свързана с изясняване, разкриване действителното съдържание на конституционната разпоредба, предмет на тълкуване, наред с общите правила, на които се подчинява тълкувателната дейност, има и своя специфика. Това е така, защото  резултатът от този вид тълкуване се превръща в неразделна част от конституционната норма. Приема се, че нормата е имала точно това съдържание и смисъл още при самото си създаване. По правни последици този вид тълкуване е   необратимо и предмет на диспозитива на решението, поради което се изключва възможността Конституционният съд при следващо сезиране да даде друго противоположно тълкуване, т.е. с последващо решение не може да се отмени предходно решение по тълкуването. Ако все пак това се случи, отстраняване на допуснатото противоречие може да се извърши само чрез изменение на Конституцията в тази част. Представената характеристика на нормативното тълкуване предопределя изключителното внимание, което следва да се отделя от Съда на този вид дейност. Но досегашната практика на КС показва, че той винаги е бил последователен и не е допускал отклонения, поради което нямам основание да не се придържам към вече постановените тълкувателни решения. Ще приключа изложението по този въпрос, защото, така както е зададен, струва ми се е основание да се представи много по-обемно изложение, надхвърлящо рамките на анкетата.

 • Смятате ли, че Конституционния съд следва да променя или преосмисля практиката си по някой въпрос и кога? Моля, споделете Вашите аргументи.

  Конституцията не е набор от догми и правила, неподлежащи на промяна, поради което не може да се отрича необходимостта от преосмисляне практиката на Конституционния съд, но само тогава, когато настъпи такава промяна в обществено-икономическите, социално-икономически и политически реалности, на които ще липсва адекватно регулиране от действащите конституционни разпоредби. В тези случаи обаче по-разумният подход е да се извърши съответна промяна на конституционните разпоредби, отколкото да се тръгне към промяна чрез изменение на вече съществуващата конституционна практика, което би довело и до случай на съдебен активизъм в  практиката на съда.

 • Моля, споделете Вашето мнение относно нуждата от индивидуалната конституционна жалба?

  Институтът на конституционната жалба е познат в редица европейски страни, но има и такива, като Франция и  Италия, където не се прилага. Краткият  преглед на европейските практики показва, че уредбата на института не е универсална. Всяка държава, отчитайки спецификата на държавното си устройство и конституционен модел, по различен начин е уредила института на конституционната жалба.

  В България спорът около конституционната жалба още не е приключил. Но, следвайки общата тенденция, несъмнено един ден ще стане реалност. За да не бъде компрометиран в практиката, е необходимо да се съобразят както конституционният модел на разделение на властите, правомощията на съдебната и изпълнителна власт и актовете, които постановяват, така и културата и спецификата на ценностната система на обществото. Изключително внимание следва да се отдели на нормативната уредба относно допустимостта на жалбите- само на полето на противоконституционност на закона. В противен случай Конституционният съд ще бъде в невъзможност да осъществява дейността си, за която е създаден с Конституцията.

 • Как оценявате конституционната възможност за сезиране по чл. 150, ал. 2 на Конституцията на КС от ВКС или ВАС, както и нейната практическа реализация?

  Положително, препоръки с такова съдържание са направени отдавна и доктрината е разработила в теоретичен аспект рамката, в която да се развият тези правомощия. Водещо начало в тези случаи следва да бъде искане за тълкуване на конституционна разпоредба, свързано с приложимостта на конституционната норма.

 • Виждате ли в лицето на КС пазител на върховенството на Конституцията и в условията на многостепенен конституционализъм и ако “да” – как най-добре би могъл да осъществи тази си функция?

  В условията на развиваща се европеизация националното конституционно право се явява най-важната нормативна основа на държавата и не може да бъде изместено, дори в по-далечна перспектива, от правото на Европейския съюз. Показателно за това е, че един от източниците на първичното право на общността са основните принципи на правото, които Европейският съд възприема от конституционните традиции на страните-членки на ЕС.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре