последна промяна:

Неделина Танчева Минчева

кандидат по процедура за Несменяемост
Статус процедура: Текущи

Лична информация

 • Име Неделина Танчева Минчева
 • Дата и място на раждане

  12.02.1976 г. в гр. Стара Загора.
  Източник: Кадрова справка, предоставена от съдия Минчева.

 • Семейно положение

  Омъжена с едно дете. Съпруг Милен Минчев – държавен служител.
  Източник:
  Данни от декларации публикувани на интернет сайта на Сметна палата по Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни,обществени и други длъжности в публичния и частния сектор (
  ЗПИЛЗВДОДДПЧС); данни от съдия Минчева.

 • Образование

  Бургаски свободен университет, Юридически факултет. Общ среден успех от курса на обучение „Отличен 5.55”, среден успех от държавните изпити „Мн. добър 5.33”. Период на обучение: 1995 – 2000 г.                             .
  Източник: Копие на диплома за завършено висше образование, предоставена от съдия Минчева.

 • Езици

  Немски език – средно ниво. Английски език – средно ниво.
  Източник:
  Данни от съдия Минчева.

 • Продължаващо обучение


  2008 г.:

  - Обучение по практическо приложение на новия ГПК;
  - Обучение по защита на класифицираната информация;

  2009 г.: - Обучение по международно частно право и международен граждански процес в областта на семейното и наследствено право;

  2010 г.:
  - Участие в дистанционно обучение без присъствена среща „Заповедно производство по ГПК”;
  - Участие в национален семинар „Гражданскоправни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията”;

  2013 г.:
  - Обучение „Основи на правото на ЕС и съдебна система на ЕС. Съдебна практика на Съда на ЕС”;
  - Участие в българо-германски семинар на тема „Организация и управление на съда”;
  Източник: Кадрова справка, сертификат и удостоверения за успешно преминати обучения, предоставени от съдия Минчева.

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  от 01/05/2002 г. до 01/07/2002 г. – юрисконсулт в ЕТ „Зара и Роси – Т.Симеонова”, гр. Стара Загора
  от 01/10/2002 г. до 31/12/2002 г. – адвокат към АК Стара Загора
  от 01/09/2003 г. до 31/05/2005 г. – адвокат към АК Стара Загора
  от 13/06/2005 г. до 08/10/2007 г. – старши юрисконсулт при Министерство на земеделието и горите – ОД „ЗГ”, гр. Стара Загора


  В органите на съдебната власт:
  от 01/02/2000 г. до 31/01/2001 г. – съдебен кандидат към Окръжен съд Стара Загора
  от 08/10/2007 г. до сега – съдия в Районен съд Гълъбово
  Източник: Кадрова справка, предоставена от съдия Минчева.

 • Текуща длъжност Съдия в Районен съд Гълъбово. Придобива статут на несменяемост с решение на ВСС от 23.05.2013 г.
 • Кариерно израстване

  Неделина Минчева завършва юридическото си образование в Бургаски свободен университет през 2000 г., а през 2001 г. придобива юридическа правоспособност. Между 2002 и 2007 г. трупа опит като адвокат и юрисконсулт. Започва работа като съдия през 2007 г. в Районен съд Гълъбово, където правораздава и към настоящия момент, разглежда предимно граждански дела. Не са и налагани дисциплинарни наказания, както няма и образувани  дисциплинарни производства срещу нея.  


  На съдия Минчева е проведено извънредно периодично атестиране за периода от 08/10/2007 г. до 30/06/2011 г. С решение на ВСС по протокол №41 от 07/12/2011 г.  и е поставена комплексна оценка „Много добра”. Помощната атестационна комисия (ПАК) в състав Мариана Мавродиева, Николай Уруков и Румяна Танева предлагат оценка „Много добра” – 96 т. КПА приема предложението, като намаля оценката с 1 т. в част VIII, т.2 „Умение за анализ на правнорелевантните факти” – без мотиви. В обобщения доклад на ПАК се сочи, че през 2009 г. е извършена проверка в Районен съд Гълъбово от ИВСС, която е констатирала положителни резултати по отношение работата на атестирания съдия, като е отчела положителни практики, заслугата за които е на съдия Минчева, а именно: 88,93% от общия за разглеждане брой дела са приключили в тримесечния срок; гражданските дела са образувани в деня на постъпване на исковата молба или най-късно в следващия ден; разпореждания по нередовни искови молби са постановявани най-често в деня на образуване на делото и т.н. (Вж. пълния доклад в секция „Всички приложения”).
  През 2012 г. участва в конкурс за повишаване в длъжност и за преместване (обн. ДВ бр.54/15.07.2011 г.), където получава обща оценка за притежаваните професионални качества „Мн. добър 5,40”. Видно от протокол №9/01.03.2012 г.,  ВСС не провежда гласуване за преместване на съдия Минчева в Районен съд - гр. Стара Загора, поради попълване на местата.


  Неделина Минчева е повишена на място в ранг „съдия в ОС” с решение на ВСС по протокол №11 от 15/03/2013 г.
  Източник: Протоколи от заседания на Висшия съдебен съвет, данни от кадрова справка и атестационен формуляр, достъпни на интернет страницата на Съвета. 

 • Фактология на процедурата по придобиване на статут на несменяемост:

  16.10.2012 г.   направено е предложение от административния ръководител на РС Гълъбово за откриване на процедура по придобиване статут на несменяемост на съдия Минчева.

  15.03.2013 г.  КПА взема решение за започване процедура по атестиране за придобиване статут на несменяемост.

  17.04.2013 г. – КПА провежда атестиране, на основание чл. 209, ал. 1 от ЗСВ, и ИЗГОТВЯ комплексна оценка "МНОГО ДОБРА" - 91 (деветдесет и една) точки. Изпраща на съдия Минчева резултатите от атестирането за запознаване, ведно с изисканите материали.

  23.05.2013 г.   ВСС взема решение, с което съдия Неделина Минчева придобива статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

  Източник: Предложение от адм. ръководител на РС Гълъбово Христо Ангелов, предоставено от съдия Минчева, протоколи №2 от 15/01/2013 и №22 от 17/04/2013 г. на КПА при ВСС и кратък стенографски протокол №20 от заседание на ВСС, проведено на 23/05/2013, достъпни на интернет страницата на Съвета.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Срочност на изготвяне на съдебните актове

  Дела през периода на атестиране

  година

  останали
  несвършени 

  постъпили

  насрочени

  свършени

   2007

   -

   264

   124

   248

  2008

  16

   380

   328

  368

   2009

  28

   378

   280

   380

   2010

   26

  634

   206

   637

   2011-I 6м.

   23

   249

   179

   251

  Срокове за изготвяне на съдебните актове

  година

  брой свършени
  дела 

  свършени
  в срок до 1 месец

  свършени
  в срок до 3 месеца

  свършени
  в срок до 1 година

   2007

  248

  248

   -

  -

   2008

  368

  368

   -

  -

   2009

  380

  380

   -

  -

   2010

  637

  637

   -

   -

   2011

  251

  251

   -

   -

  Източник: Част IV “Констатации по показателите на общите критерии за атестиране” на атестационен формуляр, връчен на съдия Минчева на 15/11/2011 г. и достъпен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Висящи дела

   

  Брой висящи дела от датата на образуване

   

  до 3 месеца

  от 3 до 6 месеца

  от 6 месеца до 1 година

  над 1 година

  2007

   -

  16

  -

   -

  2008

  76

  56

  1

  -

  2009

  27

  33

  12

  -

  2010

  28

  39

  4

  2

  2011

  27

  2

  не се чете

  -

  Констатации: Данните във визираните по-горе таблици са за периода 08/10/2007 г. до 30/06/2011 г., като първата и последната година са непълни, което обяснява и по-малкия брой свършени дела.
  Източник:
  Част IV “Констатации по показателите на общите критерии за атестиране” на атестационен формуляр, връчен на съдия Минчева на 15/11/2011 г. и достъпен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Постановени
  актове

  Подлежащи
  на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло
  отменени

  Изменени

  Прекратени

  2007

  248

  207

  5

  3

  2

  -

  -

  2008

  368

  238

  263

  7

  131

  1

  -

  2009

  380

  268

  101

  10

  27

  61

  -

  2010

  637

  622

  36

  26

  7

  1

  -

  2011

  251

  245

  -

  -

  -

  -

  -

  Забележка: Посочените за 2008 г. отменени актове и за 2009 г. изменени, са предимно решения по идентични административно-наказателни казуси, с едни и същи страни и на практика се касае за едно и също решение, а не за различни случаи. Решенията са по АНДела, по които през 2011 г. Адм. съд Стара Загора измени практиката си в обратен смисъл, без да е налице промяна в нормативната уредба. Посочената забележка е отразена и в годишните отчетни доклади за съответните години.
  Източник: Част IV “Констатации по показателите на общите критерии за атестиране” на атестационен формуляр, връчен на съдия Минчева на 15/11/2011 г. и достъпен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Натовареност

  Общата натовареност на Районен съд Гълъбово е около средната за страната. Натовареността на атестирания магистрат също е около средната за страната.
  Източник: Част IV “Констатации по показателите на общите критерии за атестиране” на атестационен формуляр, връчен на съдия Минчева на 15/11/2011 г. и достъпен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Няма данни за такива.

 • Конфликт на интереси

  В декларацията си от 20.01.2009 г. съдия Минчева не е посочила данни за конфликт на интереси. Като задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лева. е отбелязала
  8 000лв. потребителски кредит към Уникредит Булбанк АД и  48 000 евро ипотечен кредит към Уникредит Булбанк АД.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, доскоро достъпна на интернет сайта на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Неделина Минчева не присъства в заключенията за несъответствие на Сметна палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2007 г. (встъпителна), 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.

  Представените данни са актуални към датата на приключване на процедурата по придобиване на статут на несменяемост на Неделина Минчева - 23.05.2013 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 25.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито

  Виж придобитото недвижимо имущество на Неделина Минчева към 23.05.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждено

  Виж отчужденото недвижимо имущество на Неделина Минчева към 23.05.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията
  1. Служба по вписванията - Нова Загора за периода от 01.01.1992 г. до 03.04.2013 г.:

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2005 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - Неделина Танчева Минчева
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, ИЗОСТАВ.ТР.НАСАЖДЕНИЯ М.ЮРЕНЯ 4.100 ДКА V КАТ., ЗЕМЛ. С.ЕЛЕНОВО. 

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2004 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - Неделина Танчева Минчева
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  КУПУВАЧ - ЕИК/БУЛСТАТ 119612709 "НОВИ ЛОЗЯ-ЕЛЕНОВО"  

  Имот

  Поземлен имот, 1НИВА М.УЗУН ПАРА 5.001 ДКА IV КАТ., ЗЕМЛ. С.ЕЛЕНОВО 2.НИВА М.БАЛДЖИЯТА 10.001 ДКА IV КАТ.

   

  2. Служба по вписванията - Чирпан за периода от 01.01.1992 г. до 03.04.2013 г.:

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2012 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - НЕДЕЛИНА ТАНЧЕВА МИНЧЕВА  

  Купувач (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 13.078 дка, с. Яздач, местност - ЧЕРВЕН БАИР, обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. ЧИРПАН.

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - НЕДЕЛИНА Т. МИНЧЕВА  

  Купувач (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 3.653 дка, с. Яздач, местност - ДЮЗА, обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. ЧИРПАН.

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ВЪЗБРАНИ 

  Тип Акт

  Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ГПК,НПК) 

  Година

  2011 

  Страни

  Кредитор - НЕДЕЛИНА ТАНЧЕВА МИНЧЕВА
  Кредитор - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Длъжник - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 1400.000 кв. м., с. Яздач, заедно с построените в него двуетажна масивна жилищна сграда, находяща се в северозападната част на дворното място, стопански полумасивни сгради и всички подобрения, обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. ЧИРПАН.

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2011 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - НЕДЕЛИНА ТАНЧЕВА МИНЧЕВА
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, пл.No - 043012, площ по док. - 1.591 дка, с. Яздач, местност - КОЛИБИТЕ, обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. ЧИРПАН.

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - НЕДЕЛИНА ТАНЧЕВА МИНЧЕВА
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 4.555 дка, с. Яздач, местност - ЧАЛЪЦИТЕ, обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. ЧИРПАН.

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - НЕДЕЛИНА ТАНЧЕВА МИНЧЕВА
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, пл.No - 041032, площ по док. - 4.537 дка, с.Яздач, местност - КОЛИБИТЕ, обл. СТАРА ЗАГОРА, общ. ЧИРПАН.

   

  3. Служба по вписванията - Стара Загора за периода от 01.01.1992 г. до 03.04.2013 г.:

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2011 

  Страни

  Продавач, идеални части: 2.55/661 кв. м. ид.ч. - ЕИК / БУЛСТАТ 123720556 "НИБОСТРОЙ-БОСОЛОВ"ООД  

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2.55/661 кв.м. ид.ч. - НЕДЕЛИНА ТАНЧЕВА МИНЧЕВА  

  Имот

  Поземлен имот, парцел - 1, площ по док. - 661.000 кв. м., гр.Стара Загора.

  Страни

  Продавач - ЕИК/БУЛСТАТ 123720556 "НИБОСТРОЙ-БОСОЛОВ"ООД  

  Купувач (Частна собственост) - Неделина Танчева Минчева  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 12.500 кв. м., гр.Стара Загора, паркомясто, гр.Стара Загора.

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2011 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - НЕДЕЛИНА ТАНЧЕВА МИНЧЕВА  

  Купувач (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 61.220 кв. м., гр.Стара Загора.

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2008 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - Неделина Танчева Минчева  

  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, МАГАЗИН ОТ 12,79 КВ.М. В ГР.СТ.

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Договорна ипотека 

  Година

  2008 

  Условие

  48 000 евро до 05.08.2033 г.  

  Страни

  КРЕДИТОР - ЕИК/БУЛСТАТ 831919536 "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД  

  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - Неделина Танчева Минчева
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, АПАРТАМЕНТ ОТ 57,29 КВ.М. В ГР.СТАРА ЗАГОРА.

  Пореден № по справката

  5

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2008 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ - Неделина Т. Минчева  

  Имот

  Поземлен имот, АПАРТАМЕНТ  ОТ 57,29 КВ.М. В ГР.СТАРА ЗАГОРА.

  Пореден № по справката

  6

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип Акт

  Заличаване на законна ипотека 

  Година

  2008 

  Условие

  на 12.08.2008 година заличена  

  № от описна книга

   

  Свързани актове

  Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:Законна ипотека.

  Страни

  КРЕДИТОР - ЕИК/БУЛСТАТ 1218306161428 РДСК СТ.ЗАГОРА- "БАНКА ДСК"ЕАД  

  ДЛЪЖНИК - Неделина Танчева Христова
  ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, АП ОТ 36.58 КВ.М.

  Пореден № по справката

  7

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип Акт

  Заличаване на договорна ипотека 

  Година

  2008 

  Условие

  на 12.06.2008 година заличена  

  Страни

  КРЕДИТОР - ЕИК/БУЛСТАТ 1218306161428 РДСК СТ.ЗАГОРА- "БАНКА ДСК"ЕАД  

  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - Неделина Т. Христова  

  Имот

  Поземлен имот, МАГАЗИН 12.79 КВ.М.

  Пореден № по справката

  8

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2008 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - Неделина Танчева Минчева  

  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, АПАРТАМЕНТ ОТ 36,58 КВ.М. В ГР.СТАРА ЗАГОРА.

  Пореден № по справката

  9

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Договорна ипотека 

  Година

  2006 

  Условие

  39 000 лв. срок - 300 месеца  

  Страни

  КРЕДИТОР - ЕИК/БУЛСТАТ 1218306161428 РДСК СТ.ЗАГОРА- "БАНКА ДСК"ЕАД  

  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - Неделина Танчева Христова  

  Имот

  Поземлен имот, МАГАЗИН 12.79 КВ.М.

  Пореден № по справката

  10

  Книга

  ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Законна ипотека 

  Година

  2006 

  Условие

  39 000 лв. за 300 месеца  

  Страни

  КРЕДИТОР - ЕИК/БУЛСТАТ 1218306161428 РДСК СТ.ЗАГОРА- "БАНКА ДСК"ЕАД  

  ДЛЪЖНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ДЛЪЖНИК - Неделина Танчева Христова  

  Имот

  Поземлен имот от 36.58 КВ.М.

  Пореден № по справката

  11

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2006 

  Условие

  Данъчна оценка - 20 403.10  

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ - Неделина Т. Христова  

  Имот

  Поземлен имот, 36.58 КВ.М.

  Пореден № по справката

  12

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  Искова молба 

  Година

  1998 

  Условие

  Отбелязване на 19.12.2001г.: постановено е съдебно решение по гр.д.№2190 /97 г. по описа на СтРС ,с което се уважава предявеният иск по отношение на 5/12 от 6/8 ид.ч. от описаното жилище,вписано на 19.12.2001 г. под № 186,том XIV,рег. 9537.; Отбелязване на 19.12.2001г.:Hа 19.12.2001 г. е заличено вписването на исковата молба по отношение на Hеделина Танчева Христова и по отношение на ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ в частта, в която предявеният иск е отхвърлен с влязло в сила решение по гр.д. № 2190/97 г. по описа на СтРс;  

  Страни

  ИЩЕЦ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  ОТВЕТНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ОТВЕТНИК - Неделина Т. Христова  

  Имот

  Поземлен имот, 6/8 ИД.Ч. ОТ АП № * ЕТ * ОТ 63.01 КВ.М. УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ № *,  

   

 • Моторни превозни средства

  1. Придобити

  Виж придобитите моторни превозни средства на Неделина Минчева към 23.05.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Неделина Минчева към 23.05.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Неделина Минчева към 23.05.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Неделина Минчева към 23.05.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Член на Съюза на съдиите в България.Член на Съюза на юристите в България.

  Източник: Интернет страница на Съюза на съдиите в България

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  Няма данни за извършвани проверки на Неделина Танчева Минчева от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • В Медиите

  Източник

  Кратка информация

  Стандарт, бр.7256 от 08.04.2013 г. автор: Димитър Илиев
  „Частен съд върти Гълъбово на шиш. Кметът Тонев извива ръцете на 100 охранители с иск за 1 млн. Неделина Минчева гледа всичките му дела, прочу се до ВСС.”
  и

  Интервю на съдия Минчева по същата тема, публ. отново в Стандарт, бр. 7256 от 08.04.2013 г., автор Димитър Илиев

  Публикацията разказва, че кметът на гр. Гълъбово Николай Тонев в интервю през 2007 г. нарекъл охранителна фирма "Кремък" еничарска.  417 души от около 1500-те там работници, бивши военни и полицаи, завеждат дела срещу него, като в крайна сметка всички са осъдени да заплатят по 100 лв. обезщетение на кмета.
  През 2009 г. Николай Тонев завежда иск срещу охранител с правно основание чл. 45 във вр. чл. 52 ЗЗД. Вж. Решение №82/28.10.2009 г. по ГД №104 по описа на РС Гълъбово (прикачен файл). Решението е отменено от по-горната инстанция Окръжен съд Стара Загора. (Решение №31/02/03.2010 г.)


  В интервюто съдия Минчева дава становища по някои от въпросите, посочени в публикацията.
  По-долу предоставяме коментар на съдия Минчева относно публикацията, включената в нея информация и самото интервю.

  Коментар съдия Минчева:
  „В
  публикацията се съдържат доста неверни данни, като се започне още от заглавието – „Частен съд върти Гълъбово на шиш“. По-надолу е посочено Доста от гардовете живеят в Тополовград, Симеоновград, Харманли, Хасково и дори разноските за пътни са им в тежест.“ Как тогава цяло Гълъбово е „въртяно на шиш“ при положение, че страните са от различни населени места. Не е вярно, че през 2007г. съм решила близо половината от 417 дела, решила съм много по-малко. Невярно е, че на конкурс за преместване съм получила оценка „дори под 4“, това се вижда и самия ми профил, който Вие(бел. ред –екипът на БИПИ. В секция „Кариерно израстване” е посочена оценката от протеклия конкурс за повишаване в длъжност и преместване, а именно „Мн.добър 5,40”) сте изготвили, ползвайки официална информация. Невярно е, че член на ВСС Галя Георгиева е идвала в Гълъбово за проверка на цитираните дела по повод на жалба. Г-жа Галя Георгиева действително е идвала в Гълъбово, за да ми извърши проверка на място за изготвяне на атестацията ми и не е имало никаква жалба, по която да извършва проверка. Не е вярно, че в Окръжен съд-Стара Загора се разглеждат жалби против отказите ми да си направя отвод, тъй като тези определения не подлежат на инстанционен контрол. В Окръжен съд-Стара Загора се разглеждат жалби против определенията ми, с които отхвърлям възражения за местна подсъдност.

  В статията са използвани редица изрази, от които ясно личи желанието на автора да ме представи в негативна светлина, например: „скандалната съдийка“, „Печели ги от раз с решения на съдия Неделина Минчева“ – като че ли могат да се спечелят или загубят дела от „втория път“.

  Поповод на това така наречено „Разследване“ на журналиста на в.Стандарт, от мен бе взето интервю, част от което е публикувано на същата страница на вестника под заглавие „Не съм пощенска кутия“. В това интервю, макар и публикувано само отчасти, опровергавам твърденията в статията, които ме представят в позицията на „частен съдия“.Умишлено обаче журналистът не е публикувал една статия, в която да е включено и моето интервю, а го е отделил по начин, че само който чете печатното издание на в.Стандарт да може да се запознае и с него. В някои сайтове, в които са цитират чужди публикации – напр. В Правен свят и в Блиц, беше публикувана само статията, която и вие цитирате, без моето интервю. Ако въпреки моито съображения, все пак публикувате статията в профила ми, моля да бъде публикувано и интервюто ми, което е на същата страница на вестника.http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-04-08&article=447336

 • Комуникационен дневник

  На 19 април 2013 съдия Минчева изпраща последни коментари по профила, като към тази дата е готов за публикуване.

   

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре