последна промяна:

Антон Еленков Антов

кандидат по процедура за Избор председател Районен съд Белоградчик
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Антон Еленков Антов
 • Дата и място на раждане

  Роден на 02 август, 1968 г. в гр. Белоградчик, обл. Видин.
  Източник: www.comdos.bg  


 • Семейно положение

  Женен. Съпруга Нина Ангелова Влашева-Антова.

  Източник: Подробна автобиография, изискана и предоставена по реда на ЗДОИ от Висшия съдебен съвет.

 • Образование

  СУ „Св. Климент Охридски”. Специалност Право. Период на обучение от 1985 до 1990 г. Среден успех от изпитите през курса на следване „Мн. добър 5,37” и среден успех от държавните изпити „Мн. добър 5,00”.

  Източник: Копие на диплома за завършено висше образование, изискани и предоставени по реда на ЗДОИ от Висшия съдебен съвет.

 • Езици

  Няма данни. 

 • Продължаващо обучение

  Няма данни. 

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  05.06.1990 г. – 02.07.1993 г. – юрисконсулт в Телефонен завод Белоградчик
  05.07.1993 г. – 30.11.1999 г. – юрисконсулт в община Белоградчик


  В органите на съдебната власт:

  от 26.05.2008 г. до настоящия момент – административен ръководител-председател на Районен съд Белоградчик
  от 01.12.1999 г. до 26.05.2008 г. – съдия в Районен съд Белоградчик

  Източник: Подробна автобиография, изискана и предоставена по реда на ЗДОИ от Висшия съдебен съвет.

 • Текуща длъжност Административен ръководител – председател на РС Белоградчик, назначен с решение на ВСС от 31.10.2013 г.
 • Кариерно израстване

  Антон Антов завършва юридическото си образование през 1990 г. в СУ „Св. Климент Охридски”. Юридическата си правоспособност придобива през 1996 г. Преди да встъпи в съдебната система е работил като юрисконсулт в Телефонен завод Белоградчик (1990 – 1993) и като такъв в община Белоградчик (1993 – 1999 г.). От 1999 г. до 2008 г. работи като съдия в Районен съд Белоградчик. Повишен е в ранг „съдия в Окръжен съд” с решение по протокол №14/11.05.2005 г. на ВСС. Съветът му възлага да изпълнява временно функциите на председател на РС Белоградчик с решение от 14.12.2007 г. Впоследствие, на 21.05.2008 г. е избран за административен ръководител на съда (единствен кандидат). ВСС гласува с 19 гласа „за”, 1 „против” и 0 „въздържал се”, на същото заседание му е определена оценка от атестацията „Много добра”. Видно от становището на КПЕПК, съдия Антов е проверяван от ИВСС в рамките на две планови проверки на РС Белоградчик през 2009 и 2010 г. Оценката на Инспектората е, че съдия Антов е създал добра организация на работата в съда.

  Съдия Антов е атестиран впоследствие за периода  01.07.2009 – 01.07.2013 г. от ПАК в състав Анета Петкова, Светла Стоянова и Люлин Лозанов. Предложението им за комплексна оценка е „много добра” 150 т. като посочват, че поставената от комисията максимална оценка за работата на съдия Антов съвпада и със становищата на административния ръководител на Видинския окръжен съд и това на етичните комисии относно професионалните и нравствени качества. Към 25.09.2013 г. все още няма окончателна комплексна оценка на КПА към ВСС.

  През юни 2013 г. съдия Антов отново е кандидат за административен ръководител на РС Белоградчик.

  Източник: Протоколи от заседания на Висшия съдебен съвет; Подробна автобиография, изискана и предоставена по реда на ЗДОИ от Висшия съдебен съвет; становище на КПЕПК относно нравствените качества на кандидата.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Срочност на изготвяне на съдебните актове

  Дела през периода на атестиране

  година

  останали
  несвършени 

  постъпили

  насрочени

  свършени

  01.07.2009 – 31.12.2009

  8

  110

  33

  105

  2010

  13

  322

  104

  309

  2011

  26

  364

  87

  378

  2012

  12

  296

  80

  294

  01.01.2013 – 01.07.2013

  16

  84

  16

  82

  Срокове за изготвяне на съдебните актове

  година

  брой свършени дела  

  свършени
  в срок до 1 месец

  свършени
  в срок до 3 месеца

  свършени
  в срок до 1 година

   01.07.2009 – 31.12.2009

  105

  83

  21

  1

  2010

  309

  235

  66

  6

  2011

  378

  292

  70

  15

  2012

  294

  244

  42

  7

  01.01.2013 – 01.07.2013

  82

  68

  12

  2

  Източник: Копие на единен формуляр за атестиране за периода 01.07.2009 – 01.07.2013 г., предоставен по електронен път от съдия Антов.

 • Висящи дела

  Брой висящи дела (от датата на образуване):

  до 3 месеца

  от 3 до 6 месеца

  от 6 месеца
  до 1 година

  над 1 година

  6

  2

  5

  3

  Източник: Копие на единен формуляр за атестиране за периода 01.07.2009 – 01.07.2013 г., предоставен по електронен път от съдия Антов.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Постановени актове

  Година

  Подлежащи на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло
  отменени

  Изменени

  Прекратени

  105

  01.07-31.12.2009

  96

  6

  4

  2

  -

  -

  309

  2010

  275

  15

  12

  1

  2

  -

  378

  2011

  355

  13

  12

  0

  1

  -

  294

  2012

  270

  18

  14

  3

  1

  -

  82

  01.01-01.07.2013

  77

  7

  4

  2

  1

  -

  Няма уважени жалби за бавност и недопуснати по касационно обжалване актове.
  Констатации: Предвид спецификата на съдебния район на БРС, натовареността на атестирания е около и под средната за страната. В рамките на проверявания период броя на обжалваните актове е сравнително нисък спрямо общия брой съдебни актове, подлежащи на обжалване, което сочи за високо ниво на изпълнение на работата.

  Източник: Копие на единен формуляр за атестиране за периода 01.07.2009 – 01.07.2013 г., предоставен по електронен път от съдия Антов.

 • Натовареност

  За периода на атестиране съдия Антов е разгледал 1283 дела, като е работил при средна натовареност.

  Обща натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и натовареността на атестирания в сравнение с другите съдии, прокурори и следователи от същия орган на съдебната власт:

  Година

  Дела за разглеждане

  Действителна натовареност

  Дела за разглеждане от атестирания

  Отработени месеци

  Действителна натовареност на атестирания

  01.07-31.12.2009

  295

  16,38

  136

  6 месеца

  18,83

  2010

  973

  27,03

  338

  12 месеца

  28,17

  2011

  1106

  30,72

  397

  12 месеца

  33,08

  2012

  887

  25,34

  311

  12 месеца

  25,92

  01.01-30.06.2013

  403

  20,15

  101

  6 месеца

  16,83

  Констатации: През атестирания период съдия Антов е работил в БРС, който е съд със средна степен на натовареност в страната. Разглежданите от атестирания съдия дела са значителен брой, а казусите преобладаващо с висока правна и фактическа сложност и изискват познаването и приложението на голям брой закони и техните постоянни изменения. От представените справки на атестирания съдия по посочените показатели за отделните години е около средната спрямо натоварването на съдиите от страната за периода 2009-2013 г. спрямо разгледани и свършени дела. 

  Източник: Копие на единен формуляр за атестиране за периода 01.07.2009 – 01.07.2013 г., предоставен по електронен път от съдия Антов.

   

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Няма образувани дисциплинарни производства и налагани наказания.

 • Конфликт на интереси

  В декларацията на съдия Антов от 20.01.2009 г. по чл.12, т.2 във вр. с чл.14 ЗПУКИ не се съдържат данни за наличие на конфликт на интереси.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Aнтон Еленков Антов не присъства в заключенията за несъответствия към Сметна палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, могат да бъдат видяни в Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество към 05.06.2013 г. на Антон Антов (вж. приложенията), както и в декларациите за данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности) за съответната година: 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г.

  За 2006 г. Антон Антов подава само уведомление към Сметна палата.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на председател Районен съд Белоградчик - 31.05.2013 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 18.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито

  Виж придобитото недвижимо имущество на Антон Антов към 31.05.2013 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество към 05.06.2013 г. на Антон Антов (вж. приложенията).

 • Имотен регистър

  1. Служба по вписванията – Белоградчик за периода от 01.01.1992 г. до 29.07.2013 г.:

   

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2005 

  Страни

  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  КУПУВАЧ – Антон Еленков Антов  

  Имот

  Поземлен имот, пасище мера от 3.163 дка. в м. Чемерика, в землището на с. Репляна.


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити

  Виж придобитите моторни превозни средства на Антон Антов към 31.05.2013 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество към 05.06.2013 г. на Антон Антов (вж. приложенията), както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Антон Антов към 31.05.2013 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество към 05.06.2013 г. на Антон Антов (вж. приложенията), както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Антон Антов към 31.05.2013 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество към 05.06.2013 г. на Антон Антов (вж. приложенията), както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Налични парични средства

  Виж декларираните налични парични средства на Антон Антов към 31.05.2013 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество към 05.06.2013 г. на Антон Антов (вж. приложенията), както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Антон Антов към 31.05.2013 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество към 05.06.2013 г. на Антон Антов (вж. приложенията), както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи през предходната календарна година

  Виж декларираните доходи през предходната календарна година на Антон Антов към 31.05.2013 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество към 05.06.2013 г. на Антон Антов (вж. приложенията).

 • Участие в НПО

  Член на Съюза на съдиите в България.

  Източник: Интернет страница на Съюза на съдиите в България

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Антон Антов е извършена една проверка на 25 юни 2008 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Резултатът на проверката е неустановена принадлежност.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • Комуникационен дневник

  На 23.09.2013 г. първоначална версия на профила бе изпратена за преглед на съдия Антов на служебния имейл адрес на Районен съд Белоградчик. По съдържанието на профила няма постъпили коментари. Съдия Антов попълни анкетния лист за самооценка на съдии, който може да бъде прегледан по-долу в профила.

   

Анкетен лист

 • Моля посочете приблизително какъв процент от Вашето време прекарвате:

  а.  в подготовка за съдебно заседание, включително изготвяне и постановяване на съдебните актове: 40%

  б.  в съдебната зала: 30%                                                           

  в.  в изпълнение на административни задължения: 20%

  г.  в допълнително професионално развитие и усъвършенстване: 10%

 • Как бихте описали Вашето професионално поведение в съдебната зала?

  а. изключително строго

  б. строго

  в. повече насочено  към съдействие и координиране дейността на  субектите в процесуалните отношения

  г. друго: насочено към съдействие на страните за изясняване обстоятелствата от значение за решаване на делото

 • Колко често Ви се случва по време на съдебно заседание да се нарушава реда, да се обижда съда и/или да не се изпълняват разпореждания на съда?

  а. много често

  б. понякога

  в. рядко

  г. никога 

 • Налагали ли сте глоба за нарушения при разглеждане на дело по чл. 89 от ГПК, съответно чл. 266, ал. 2 от НПК през последните 2 години?

  а. НЕ

  б. ДА  моля, посочете приблизителен брой 

 • Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а, станало/и обект на висок медиен и обществен интерес?

  Не съм разглеждал дела, станали обект на висок медиен и обществен интерес.

 • Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални предизвикателства във Вашата практика и да обусловите факторите за това:


  Гр.д. № 281/2009г.:
   
  Предявен иск за заплащане на възнаграждение по договор за изработка, вземането по който е цедирано на ищеца от изпълнителя. Договора е сключен с възложител – Община като не е проведена процедура по Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, установени в чл. 7 ал.1 от ЗОП/отменена/. Искът е отхвърлен. Въззивното решение, с което е отменено решението на първа инстанция е отменено от ВКС с решение, постановено по реда на чл. 290 ГПК. Към датата на постановяване на решението от първа инстанция липсва посочена в правно-информационна система Апис задължителна практика на ВКС по въпроса относно валидността на договора, сключен без провеждане на процедура по възлагане на обществена поръчка, респ. дължи ли се заплащане на възнаграждение по този договор за изработеното, което е и прието от възложителя.

  Гр.д. № 112/2012г.:

  Предявен иск за признаване уволнение за незаконно и неговата отмяна. Ищецът боледува от болест, посочена в чл. 333 ал.1 т.3 КТ. Работодателят е взел мнение на ТЕЛК по чл. 333 ал.2 КТ и разрешение от Инспекцията по труда по чл. 333 ал.1 КТ. Трудовият договор обаче е прекратен преди да е приключило производството по обжалване от страна на работника на ЕР на ТЕЛК, с което се дава мнение по чл. 333 ал.2 КТ. Към датата на постановяване на решението от първа инстанция липсва посочена в правно-информационна система Апис задължителна практика на ВКС по въпроса следва ли работодателят преди да прекрати тр. договор на работника, да изчака влизането в сила на ЕР на ТЕЛК, с което се дава мнение по чл. 333 ал.2 КТ. По посочения въпрос  по реда на чл. 290 ГПК е постановено Решение № 61/05.03.2013г. на ВКС по гр.д. № 456/2012г., ІV г.о.

 • Участвали ли сте в семинари, конференции или другия събития като лектори или в сходна роля?

  а. НЕ

  б. ДА  моля, опишете накратко

 • Занимавате ли се с научноизследователска дейност?

  а. НЕ

  б. ДА  моля, посочете Ваши публикации като цитирате заглавие и издание 

 • Според Вашата лична преценка, кое оказва най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата Ви като съдия?

  Наблюдаващият се в последните години сериозен дефицит в общественото доверие към съда и необходимостта от повишаване авторитета на съда като независима и безпристрастна институция, осигуряваща справедлив съдебен процес. В работата си полагам усилия за предварително обстойно запознаване с всяко от разпределените ми дела. Това ми дава възможност в рамките на закона да съдействам на страните за изясняване на спора от фактическа и правна страна и да се произнеса с решение в установения от закона срок.

 • Коя, според Вас, е тази част от съдебната система, която най-неотложно се нуждае от реформа? Посочете накратко своите аргументи.

  а. кадрова политика

  б. техническа обезпеченост

  в. критерии и методология за определяне на натовареността на съдиите
  Определените в ПАРОАВС видове дела не гарантират еднаква натовареност на съдиите. Би следвало да се въведат допълнителни индески/подвидове/ напр.: “граждански дела – бързи производства”.

  г. прилагане принципа на случайно разпределение на делата 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре