последна промяна:

Борислав Любомиров Чернев

кандидат по процедура за Избор председател Районен съд Елин Пелин
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Борислав Любомиров Чернев
 • Дата и място на раждане

  Роден на 15.01.1968 г. в гр. София.

  Източник: Автобиография, налична на официалната интернет страница на ВСС.

 • Семейно положение

  НЯМА ДАННИ.

 • Образование

  Бургаски свободен университет, специалност „Право”. Период на обучението 01.10.1989 – 06.12.1995 г. Среден успех от изпитите през курса на обучение: „Отличен 5.50”, среден успех от държавните изпити „Среден 3.33”.

  Източник: Автобиография, налична на официалната интернет страница на ВСС; Копие от диплома за висше образование, поискана и предоставена от ВСС по реда на ЗДОИ; Кадрова справка, поискана и предоставена от ВСС по реда на ЗДОИ.

 • Продължаващо обучение

  м. октомври 2011 – Национален семинар по гражданскоправни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията

  м. декември 2009 – Обучение по компютърни престъпления

  2007 – Семинар по правните инструменти за съдебно сътрудничество по граждански дела, НИП

  м. ноември 2007 – Обучение по програма за компютърни умения – ECDL, БАН

  Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на 13.06.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Стаж

  В орган на съдебната власт:

  от 19/10/2004 до настоящия момент – съдия, РС Елин Пелин

  от 01/02/2001 до 18/10/2004 – съдия, РС Костинброд

  от 16/03/2000 до 31/01/2001 – заместник районен прокурор, РП Сливница

  от 15/07/1998 до 16/03/2000 – прокурор, РП Костинброд

  от 26/05/1997 до 15/07/1998 – младши прокурор,РП Пирдоп

  от 02/05/1996 до 02/05/1997 – съдебен кандидат, Окръжен съд София

  Извън орган на съдебната власт:

  от 14/04/1995 до 08/09/1995 – портиер, АД Слънчев бряг

  от 26/04/1994 до 24/10/1994 – портиер, АД СЛънчев бряг

  от 15/01/1990 до 07/01/1991 – автомонтьор, к-т г. Искър

  от 23/10/1989 до 15/01/1990 – автомонтьор, ф. Мототехника

  Източник: Автобиография, налична на официалната интернет страница на ВСС; Кадрова справка, поискана и предоставена от ВСС по реда на ЗДОИ.

 • Текуща длъжност Съдия в Районен съд Елин Пелин
 • Кариерно израстване

  Борислав Чернев завършва юридическото си образование през 1996 г. в Бургаския свободен университет. Кариерата му в системата на съдебната власт започва през 1997 г. като младши прокурор в РП Пирдоп. Година по-късно, през м. юли 1998, е назначен за прокурор в РП Костинброд, където работи една година и 8 месеца. За този период е бил командирован в РП Пирдоп и в ОП София. От 16.03.2000 г. е заместник-районен прокурор в РП Сливница.

  В началото на 2001 г. Борислав Чернев става съдия в РС Костинброд, където правораздава до м. октомври 2004 г. С решение на ВСС по Протокол №31/13.10.2004 г. е преместен на длъжност „съдия” в РС Елин Пелин, считано от датата на встъпване в длъжност. От тогава до настоящия момент, в продължение на осем години и 4 месеца, е съдия в РС Елин Пелин.

  С решение на ВСС по Протокол №12/20.04.2005 г. съдия Чернев е повишен в ранг и заплата „съдия в ОС”. След определяне на комплексна оценка от атестирането „много добра” – 93 точки, със свое решение по Протокол №1/07.01.2009 г. ВСС повишава съдия Чернев на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.

  През м. февруари 2009 г. Борислав Чернев е кандидат за административен ръководител-председател на РС Елин Пелин. Втори кандидат за длъжността е Георги Мулешков, тогава заместник на административния ръководител на РС Самоков. След като изслушва кандидатите и след таен избор с бюлетини, ВСС избира Георги Мулешков за председател на РС Елин Пелин. Борислав Чернев получава един глас в подкрепа на своята кандидатура.

  Последната атестация на съдия Чернев обхваща периода 25.02.2009 – 25.02.2013 г. Помощната атестационна комисия в състав Емилия Донкова, Олга Бояджиева и Николай Метанов предлага да му бъде определена оценка „много добра” – 92 точки. Комисията по предложенията и атестирането приема изцяло предложението на помощната атестационна комисия и дава комплексна оценка „много добра” – 92 точки. Единният формуляр е връчен на 13.06.2013 г.

  Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на 13.06.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС; Кадрова справка, поискана и предоставена от ВСС по реда на ЗДОИ.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Година

  Несвършени в 
  началото на периода

  Възложени

  Насрочени

  Брой свършени дела

  2009

  72

  247

  319

  225

  2010

  89

  487

  576

  489

  2011

  90

  577

  667

  583

  2012

  84

  544

  628

  543

  2013

  85

  42

  127

  42

  Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на 13.06.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела

  Година

  Граждански

  Търговски

  Администр.

  НДОХ

  НДЧХ

  ЧНД

  АНД

  25.02.2009-25.02.2013

  1 437

  106

  13

  302

  29

  202

  228

   Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на 13.06.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове

  Срок за изготвяне на съдебните актове

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2009

  225

  140

  51

  34

  2010

  486

  324

  90

  72

  2011

  583

  382

  157

  44

  2012

  543

  363

  113

  67

  2013

  42

  32

  10

  -

  Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на 13.06.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Подлежащи
  на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло
  отменени

  Изменени

  2009

  122

  45

  18

  13

  2

  2010

  81

  41

  12

  4

  13

  2011

  192

  52

  22

  8

  8

  2012

  188

  48

  20

  9

  5

  2013

  26

  9

  1

  2

  -

  Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на 13.06.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Натовареност

  Година

  Натовареност по щат на съдиите в РС Елин Пелин

  Действителна натовареност на съдиите в РС Елин Пелин

  2009

  20,88 дела за разглеждане

  17,18 свършени дела

  22,38 дела за разглеждане

  18,41 свършени дела

  2010

  29,22 дела за разглеждане

  25,52 свършени дела

  39,84 дела за разглеждане

  34,80 свършени дела

  2011

  32,48 дела за разглеждане

  28,73 свършени дела

  54,14 дела за разглеждане

  47,89 свършени дела

  2012

  30,23 дела за разглеждане

  26,45 свършени дела

  50,39 дела за разглеждане

  44,08 свършени дела

  Източник: Отчет за дейността на РС Елин Пелин за 2009, 2010, 2011 и 2012 г., наличен на интернет страницата на съда. 

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  За периода на атестирането (25.02.2009 – 25.02.2013 г.) на съдия Чернев не са налагани дисциплинарни наказания. За периода на атестирането на съдията е било изплащано допълнително материално стимулиране.

  Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на 13.06.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Конфликт на интереси

  В декларацията си по ЗПУКИ от 30.01.2009 г. съдия Чернев е посочил задължение към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5 000 лева: 125 000 лева към Експресбанк АД.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, налична на официалната интернет страница на ВСС

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Борислав Любомиров Чернев не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, могат да бъдат видяни в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 21.10.2013 г. (вж. приложенията), както и в декларациите за данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности) за съответната година: 2006 г., 2008 г. 

  За 2007 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. съдия Чернев е подал само уведомления до Сметна палата.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на председател Районен съд Елин Пелин - 08.10.2013 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 18.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  Виж придобитото недвижимо имущество на Борислав Чернев към 08.10.2013 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 21.10.2013 г. (вж. приложенията).

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 15.11.2013 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

  Година

  2008 

  Страни

  Кредитодател - ЕИК/БУЛСТАТ Ю813071350 Сосиете Женерал Експресбанк  

  Задължено лице - Борислав Любомиров Чернев
  Задължено лице - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 2314.000 кв.м., Начин на трайно ползване: нива; Тип на имота: Земеделски; обл. София-Столична, общ. Столична, с. Иваняне 

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ЗАМЯНА 

  Година

  2005 

  Страни

  Заменител 1 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Заменител 2 - Борислав Любомиров Чернев
  Заменител 2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 271.000 кв.м., Тип на имота: Земеделски; обл. София-Столична, общ. Столична, с. Иваняне 

  Страни

  Заменител 1 - Радослав В. Иванов  

  Заменител 2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Заменител 2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 231.000 кв.м., Начин на трайно ползване: нива; Тип на имота: Земеделски; обл. София -Столична, общ. Столична, с. Иваняне 

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2004 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Купувач - Борислав Любомиров Чернев
  Купувач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 2273.000 кв.м., Начин на трайно ползване: нива; Тип на имота: Земеделски; обл. София-Столична, общ. Столична, с. Иваняне 

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ 

  Година

  2000 

  Условие

  от дворното място, общите части на сградата и общото таванско помещение по 1/6 ид.ч.  

  Страни

  Учредител - Борислав Любомиров Чернев  

  Приемател - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Приемател - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София

  Страни

  Учредител - Борислав Любомиров Чернев  

  Приемател - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Приемател - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 362.000 кв.м., дворно място; обл. София-Столична, общ. Столична, гр. София


 • Моторни превозни средства

  Виж придобитите моторни превозни средства на Борислав Чернев към 08.10.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Борислав Чернев към 08.10.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи през предходната календарна година

  Виж декларираните доходи през предходната календарна година на Борислав Чернев към 08.10.2013 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 21.10.2013 г. (вж. приложенията).

 • Участие в НПО

  Няма данни.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Борислав Любомиров Чернев са извършени две проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - на 25.06.2008 г. и на 27.05.2009 г. Заключението на проверките е „неустановена принадлежност”.

  Източник:  http://comdos.bg/

 • Комуникационен дневник

  Профилът бе изпратен на съдия Борислав Чернев за преглед и становище на 22.11.2013 г.

Анкетен лист

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре