последна промяна:

Калин Кирилов Баталски

кандидат по процедура за Избор председател Административен съд - София област
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Калин Кирилов Баталски
 • Дата и място на раждане

  Роден на 25 октомври 1970 г. в гр. Перник.

  Източник: www.comdos.bg

 • Семейно положение

  Женен. Съпруга – Женя Колева Баталска – лекар.

  Източник: Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имуществото към 21.10.2013 г., достъпна на официалната интернет страница на ВСС.

 • Образование

  - ЮЗУ „Неофит Рилски”, специалност Право. Период на обучение 1992 – 1997 г. Среден успех на курса на обучение „Мн.добър 4,77” и среден успех от държавните изпити „Мн.добър 4,66”.

  - ЮЗУ „Неофит Рилски”, специалност Български език и литература – теория на литературата, магистърска степен. Период на обучение: 1989-1994 г.

  - Център за продължаващо обучение при ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” – магистърска степен по Право на Европейския съюз. Период на обучение: 2008 – 2009 г.

  - Дипломиран специализант в квалификация „Финансов мениджмънт” на „Института за следдипломна квалификация” при УНСС – задочна форма на обучение, 2013 г.

  Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, съгласно чл.5 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт по чл.167, ал.1, т.2-4 ЗСВ. Копие на диплома за завършено висше образование, изискана и предоставена по реда на ЗДОИ от ВСС.

 • Езици

  Много добре владее английски език, вкл. юридически английски. На ниво начинаещ владее руски, сръбски, хърватски и немски езици.

  Източник:Подробна автобиография, публикувана на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, съгласно чл.5 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт по чл.167, ал.1, т.2-4 ЗСВ. Копия на сертификати за завършени езикови курсове, изискани и предоставени по реда на ЗДОИ от ВСС.

 • Продължаващо обучение


  1. Продължаващо обучение:

  - Стаж в Евроджъст, гр. Хага, Кралство Холандия в програма за обмен на магистрати на Европейска мрежа за съдебно обучение, 03.06-30.09.2013 г.


  2. 
  Участия, свързани с придобит специфичен опит в региона:

  Член на Ръководна група за Регионална стратегия в рамките на Съвета за регионално сътрудничество, гр. Сараево, Р Босна и Херцеговина; член на Регионалния екип за съдебно сътрудничество по наказателни дела в Югоизточна Европа в рамките на Съвета за регионално сътрудничество, гр. Сараево. Командирован е от ВСС в международни срещи и конференции, състояли се в държави от Югоизточна Европа:

  - Координационна конференция на Съвета за регионално сътрудничество в гр. Сараево, Р Босна и Херцеговина за изработване на Многогодишна регионална стратегия в областта „Правосъдие и вътрешни работи”, 2009 г.;

  - Регионална конференция по антикорупция в гр. Букурещ, Р Румъния, 2010 г.;

  - Конференция на Съвета за регионално сътрудничество, гр. Сараево, Р Босна и Херцеговина, 2010 г.;

  - Редовна среща на Съвета за регионално сътрудничество, гр. Сараево, Р Босна и Херцеговина, 2011 г.;

  - Редовна среща на Ръководна група за Регионална стратегия и IV Международна годишна координационна конференция на регионалните организации и международните партньори, посветена на сътрудничеството в областта на правосъдието, вътрешните работи и сигурността в гр. Белград, Р Сърбия, 2011 г.;

  - Член на експертен екип по представяне и защита на Туининг проект HR/2010/IB/JH/02 по програма ФАР „Подобряване на ефективността на съдебната система на Република Хърватска”, с изпълнител ВСС на Р България и бенефициент Министерство на правосъдието на Р Хърватска, 2012 г.;

  - Среща на Регионалните екипи от Югоизточна Европа за сътрудничество в областта на наказателно-правните въпроси в гр. Букурещ, Р Румъния, 2012 г.

  (Докладите от всички изброени международни конференции са посочени в раздел „Международно сътрудничество”, секция „Съвет за регионално сътрудничество” в уебсайта на ВСС)


  3. Участия в семинари и курсове:

  - „Ролята на гражданското правораздаване в новата система на обществените поръчки в Р България”, НИП, 2005 г.;

  - Квалификационен семинар по управление на финансови средства в съдилищата на Р България, СЮБ, 2006 г.;

  -  Семинар на тема „Умения за обучаване”по проект „Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители”, 2009 г.;

  - „Актуални проблеми по прилагането на ЗУТ”, 2009 г.;

  - „Съдебна делба”, НИП, 2008 г.;

  - Участва като лектор в обучение по „Международно частно право и международен граждански процес в областта на семейното и наследствено право”, 2009 г.;

  - Семинар по новия Семеен кодекс, СЮБ, 2009 г.;

  - Обучение по компютърни престъпления, 2009 г.;

  - „Актуални въпроси на вещното право”, НИП, 2009 г.;

  - Дистанционно обучение с присъствена среща „Съдебно сътрудничество по граждански дела”, 2010 г.;

  - Курс за административни ръководители в съдебната система – бюджет, обществени поръчки, човешки ресурси, класифицирана информация, 2012 г.;

  - „Работа с медиите на административни ръководители и говорители на съдилищата”, 2012 г.;

  - „Трафик на хора”, НИП, 2012 г.

  Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, съгласно чл.5 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт по чл.167, ал.1, т.2-4 ЗСВ.

 • Стаж

  В орган на съдебната власт:

  от 03.07.2006 г. до сега – административен ръководител-председател на Районен съд Радомир

  от 19.10.2000 г. до 03.07.2006 г. – съдия в Районен съд Радомир

  от 02.11.1999 г. до 19.10.2000 г. – съдия изпълнител, МП, Районен съд Радомир

  от 01.09.1998 г. до 31.08.1999 г. – съдебен кандидат, Окръжен съд Перник

  от 05.11.1998 г. до 31.08.1999 г. – помощник-следовател в Окръжна следствена служба – Перник

  Извън орган на съдебната власт: няма

  Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, съгласно чл.5 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт по чл.167, ал.1, т.2-4 ЗСВ.

 • Текуща длъжност Административен ръководител-председател на Районен съд Радомир
 • Кариерно израстване

  Калин Баталски завършва юридическото си образование през 1997 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Бил е съдебен кандидат към Окръжен съд Перник от 01.09.1998 г. до 31.08.1999 г. Впоследствие работи като съдия изпълнител в Районен съд Радомир – до19.10.2000 г., а от 19.10.2000 г. до 03.07.2006 г. като районен съдия в същия съд. Повишен е в ранг „съдия в окръжен съд” с решение на ВСС по протокол №5/23.02.2005 г. През същата година придобива статут на несменяемост (решение по прот. №31/26.10.2005 г.). Съдия Баталски е назначен за административен ръководител на Районен съд Радомир с решение на ВСС от 23.06.2006 г.

  Видно от протокола от заседание на ВСС, проведено на 07.01.2010 г.  съдия Баталски е атестиран, като получава оценка от атестацията „Много добра”, на същото заседание е взето решение да бъде повишен на място в ранг „съдия в апелативен съд”. На 14.07.2011 г. ВСС преизбира Калин Баталски за ръководител на РС Радомир със 17 гласа „за”, единодушно. Неколкократно е командирован като представител на Висшия съдебен съвет в редица работни срещи в чужбина – вж. I. Лична информация, т. 6.2.Участия, свързани с придобит специфичен опит в региона за подробности.

  Съдия Баталски е атестиран и за периода 08.07.2009 г. – 08.10.2013 г. Комисията по предложенията и атестирането му поставя оценка „Много добра” – 150 т. Единният атестационен формуляр е връчен на съдия Баталски на 21.11.2013 г. и е приет от негова страна без възражения.

  В Районен съд Радомир са извършени 2 проверки от ИВСС  по граждански дела за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. и 01.01.2010 г. – 30.04.2010 г., както и по наказателни дела за периода 01.01.2008 г. – 01.07.2009 г. Констатациите и от двете проверки са положителни, направени са препоръки за подобряване работата на съда.

  В ИВСС няма подавани сигнали и жалби срещу Баталски, както и в ИВКП не са били извършвани проверки срещу него. Няма образувани дисциплинарни производства.

  Съдия Баталски има над 15 години юридически стаж. През месец октомври е кандидат за административен ръководител-председател на Административен съд София-област.

  Източник: Единен формуляр за атестиране за периода 2009 – 2013 г., връчен на 21.11.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС; кадрова справка,изискана и предоставена по реда на ЗДОИ от ВСС; Протоколи от заседания на ВСС.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Срок за приключване на преписките

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Брой свършени дела

   2009

  29

  183

  93

  186

  2010

  26

  530

  196

  528

  2011

  28

  460

  181

  459

  2012

  29

  560

  207

  572

  2013

  17

  172

  83

  189

  Източник: Единен формуляр за атестиране за периода 2009 – 2013 г., връчен на  21.11.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове

  1. Съгласно атестационния формуляр:

  Срок за изготвяне на съдебните актове – касае само постановяването на съдебните актове

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2009

  186

  186

  -

  -

  2010

  528

  528

  -

  -

  2011

  459

  459

  -

  -

  2012

  572

  572

  -

  -

  2013

  189

  189

  -

  -

  Източник: Единен формуляр за атестиране за периода 2009 – 2013 г., връчен на  21.11.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.


  2. Съгласно справка относно продължителността на разглеждане на делата, изготвена в Районен съд Радомир (от насрочване до приключане на делата):

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок от 1 до 3 месеца

  Свършени в срок от 3 до 6 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  Свършени в срок над 1 година

  2009

  186

  158

  10

  13

  2

  3

  2010

  528

  460

  49

  11

  4

  4

  2011

  459

  383

  53

  17

  5

  1

  2012

  572

  492

  58

  17

  1

  4

  2013

  189

  158

  24

  5

  1

  1

  Източник: Справка относно продължителността на разглеждане на делата, изготвена от системния администратор на Районен съд Радомир, достъпна на официалната интернет страница на ВСС.

   

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Подлежащи
  на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло
  отменени

  Изменени

  Прекратени

  Недопуснати до касационно обжалване

  2009

  144

  4

  4

  0

  0

  0

  0

  2010

  400

  8

  10

  0

  2

  0

  0

  2011

  337

  19

  12

  2

  1

  0

  1

  2012

  410

  28

  14

  7

  2

  0

  2

  2013

  131

  22

  17

  2

  3

  0

  3

  Няма уважени жалби за бавност.

  Заб.: Съдия Баталски от 01.06.2013 до 30.09.2013 г. е бил командирован за дългосрочен стаж в Евроджъст, гр. Хага, Кралство Нидерландия в рамките на програмата за обмен на съдебни кадри на Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN), поради което и атестационния период е увеличен – от 08.07.2009 г.

  За периода на атестиране съдия Баталски е постановил 1 934 съдебни акта, от които 1 422 подлежат на обжалване. От тях обжалвани са 81, като потвърдени са 57 (70,37% от обжалваните), 11 са отменени (13,58%) и 8 от тях са изменени (9,88%) и 6 не са допуснати до касационно обжалване.

  Източник: Единен формуляр за атестиране за периода 2009 – 2013 г., връчен на  21.11.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Натовареност

  Действителна натовареност на съдиите в РС Радомир към всички дела за разглеждане по периоди е следната:

  08.07-31.12.2009 г. – 53,74 бр. дела
  2010 г. – 53,92 бр. дела
  2011 г. – 48,31 бр. дела
  2012 г. – 53,11 бр. дела
  2013 г. – 42,45 бр. дела

  Индивидуална действителна натовареност на съдия Баталски към всички дела за разглеждане по периоди е следната:

  08.07-31.12.2009 г. – 35,33 бр. дела
  2010 г. – 46,33 бр. дела
  2011 г. – 40,67 бр. дела
  2012 г. – 49,08 бр. дела
  2013 г. – 37,80 бр. дела

  Действителна натовареност на съдиите в РС Радомир по брой на свършените дела по периоди е следната:

  08.07-31.12.2009 г. – 43,87 бр. дела
  2010 г. – 49,35 бр. дела
  2011 г. – 45,15 бр. дела
  2012 г. – 49,13 бр. дела
  01.01-08.10.2013  г. – 36,10 бр. дела

  Действителна натовареност на съдия Баталски по брой на свършените дела по периоди е следната:

  08.07-31.12.2009 г. – 31 бр. дела
  2010 г. – 44 бр. дела
  2011 г. – 38,25 бр. дела
  2012 г. – 47,67 бр. дела
  01.01-08.10.2013  г. – 37,80 бр. дела

  Източник: Единен формуляр за атестиране за периода 2009 – 2013 г., връчен на  21.11.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Не е поощряван и не са му налагани дисциплинарни наказания. Получавал е допълнително материално стимулиране.

  Източник: Единен формуляр за атестиране за периода 2009 – 2013 г., връчен на  21.11.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Конфликт на интереси

  В декларацията си по ЗПУКИ от 21.01.2009 г. съдия Баталски е посочил като задължение към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5 000 лева: кредит и кредит-овърдрафт към Банка „ДСК” АД, клон Радомир, кредит-овърдрафт към „ОББ” АД.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, налична на официалната интернет страница на ВСС.

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Калин Кирилов Баталски  не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, могат да бъдат видяни в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 21.10.2013 г. (вж. приложенията), както и в декларациите за данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности) за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на административен ръководител на Административен съд - София област в Държавен вестник - 08.10.2013 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 10.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито

  Виж придобитото недвижимо имущество на Калин Баталски към 08.10.2013 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 21.10.2013 г. (вж. приложенията), както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  Коментар на съдия Баталски: Собствеността върху всички недвижими имоти, придобита въз основа на наследяване на 30.08.2008 г., както и върху една втора идеални части  автомобил „Фолксваген Голф”, е получена по наследство от неговата предишна съпруга Аделина Борисова Баталска, починала на 30.08.2008 г., а замяната от 26.07.2010 г. е извършена с Белинда Ромеова Виденова – дъщеря на съпругата ми Аделина Борисова Баталска от нейния предходен брак. Поземлените имоти, находящи се в с. Извор, общ. Радомир, обл. Перник, съответно от 720 кв.м., 343 кв.м., 50 кв.м. и 70 кв.м. със заповед на кмета на община Радомир №679/07.11.2006 г. са окрупнени в един урегулиран поземлен имот с обща площ от 1 220 кв.м. – той е съседен на поземления имот, в който се намира къщата, построена от неговите родители.

  3. Недвижимо имущество – отчуждено през последните 5 години от датата на избор:

  Виж отчужденото недвижимо имущество на Калин Баталски към 08.10.2013 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 21.10.2013 г. (вж. приложенията).

 • Имотен регистър

  1. Служба по вписванията - Кюстендил за периода от 01.01.1992 г. до 06.12.2013 г.:

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2013 

  Страни

  Продавач - Калин Кирилов Баталски  

  Купувач (Частна собственост) -  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 1657.000 кв. м., гр. Кюстендил, местност - Белия камък.

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Замяна с нотариален акт 

  Година

  2010 

  Страни

  Прехвърлител, идеални части: 1/2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Приобретател (Частна собственост), идеални части: Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 144.000 кв. м., гр.Кюстендил.

  Страни

  Прехвърлител, идеални части: 1/2 - Калин Кирилов Баталски  

  Приобретател (Частна собственост), идеални части:1/2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 0.500 дка, с.Слокощица, местност - Ер.Яхър, обл. Кюстендил, общ. Кюстендил.

  Страни

  Прехвърлител, идеални части: Калин Кирилов Баталски  

  Приобретател (Частна собственост), идеални части:1/2 -  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 1.399 дка, с.Пиперков чифлик, местност - бурназо, обл. Кюстендил, общ. Кюстендил.

  Страни

  Прехвърлител, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Приобретател (Частна собственост), идеални части: Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 1657.000 кв. м., гр.Кюстендил.

  Страни

  Прехвърлител, идеални части:1/2 - Калин Кирилов Баталски  

  Приобретател (Частна собственост), идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 1599.000 кв. м., гр. Кюстендил, местност - Белия камък, обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил 

  Страни

  Прехвърлител, идеални части:  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Приобретател (Частна собственост), идеални части:1/2 Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 623.000 кв. м., гр. Кюстендил.

  Страни

  Прехвърлител - Калин Кирилов Баталски  

  Приобретател (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, пл.No - 009104, площ по док. - 0.300 дка, гр. Кюстендил, местност – Дупките.

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Констативен акт, издаден по документи 

  Година

  2009 

  Страни

  Собственик (Частна собственост) - Калин Кирилов Баталски
  Собственик (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

   

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 1599.000 кв. м., гр. Кюстендил, местност - Белия камък.

  Страни

  Собственик (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Собственик (Частна собственост) - Калин Кирилов Баталски  

   

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 144.000 кв. м., гр. Кюстендил.

  Страни

  Собственик (Частна собственост) - Калин Кирилов Баталски
  Собственик (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

   

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 623.000 кв. м., гр. Кюстендил.

  Страни

  Собственик (Частна собственост) - Калин Кирилов Баталски
  Собственик (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

   

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 1657.000 кв. м., гр. Кюстендил.

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2003 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Продавач - Калин К. Баталски

  Купувач - ЕИК/БУЛСТАТ 000649348 НЕК ЕАД  

  Имот

  Поземлен имот, 121/2604 ид.ч.от нива с площ 2.604 дка в м. Тодорин дол, № 001005 с. Вратца,  

  Пореден № по справката

  5

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Решение на ПК 

  Година

  2003 

  Страни

  Собственик - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Собственик - Калин К. Баталски

   

  Имот

  Поземлен имот, нива от 2.604 дка в м. Тодорин дол, № 001005 с. Вратца. 

   

  2. Служба по вписванията - Перник за периода от 01.01.1992 г. до 06.12.2013 г.:

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Замяна с нотариален акт 

  Година

  2010 

  Страни

  Прехвърлител, идеални части: ¼ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Приобретател (Частна собственост), идеални части: ¼ Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 5501 , 5265 , 5264, обект в сгр. - МАЗЕ, предназначение - Жилище, апартамент, парцел - 5, площ по док. - 136.000 кв. м., гр.Перник.

  Страни

  Прехвърлител, идеални части: ½  Калин Кирилов Баталски  

  Приобретател (Частна собственост), идеални части: ½  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, обект в сгр. - мазе, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 74.450 кв. м., гр.Перник.

  Страни

  Прехвърлител, идеални части: ¼  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Приобретател (Частна собственост), идеални части:1/4 - ЕГН 7010253863 Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Хангар, депо, гараж, площ по док. - 19.350 кв. м., гр.Перник.

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Договорна ипотека 

  Година

  2008 

  Условие

   

  Страни

   

   

  Имот

   

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2007 

  Страни

  Продавач - ЕИК/БУЛСТАТ 113063539 ВЕК - 92 ООД  

  Купувач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач - Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Поземлен имот, апартамент 136 кв.м. незав. вид мазе №м 27 и гараж 18 в незав. вид 19.35 кв.м. в УПИ Перник Вардар 4,6,8 Перник П.V-5501, 5265,5264 кв.231 0т 1219 кв.м. по скица.

   

  3. Служба по вписванията - Радомир за периода от 01.01.1992 г. до 06.12.2013 г.:

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  Договор за доброволна делба 

  Година

  2013 

  Страни

  Съделители, условие: не получава в дял имот, поради което за уравняване на дела е получила от останалите съделители сумата от 500 лв. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Изключителен собственик (Частна собственост), условие: чрез пълномощника си ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители, условие: не получава в дял имот, поради което за уравняване на дела е получил сумата от 500 лв. от останалите

  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Съделители - Калин Кирилов Баталски

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 8.237 дка, широколистна гора, обл. ПЕРНИК, общ. Радомир, с. Драгомирово. 

  Страни

  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители, условие: не получава в дял имот, поради което за уравняване на дела е получила от останалите съделители сумата от 500 лв. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Изключителен собственик (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители, Условие: не получава в дял имот, поради което за уравняване на дела е получил сумата от 500 лв. от останалите съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители -ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители - Калин Кирилов Баталски

   

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 8.237 дка, с.Драгомирово, местност - Курилово, широколистна гора, обл. Перник, общ. Радомир.

  Страни

  Съделители, условие: не получава в дял имот, поради което за уравняване на дела е получила от останалите съделители сумата от 500 лв. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Изключителен собственик (Частна собственост), условие: чрез пълномощника си ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители, условие: не получава в дял имот поради което за уравняване на дела е получил сумата от 500 лв. от останалите съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители - Калин Кирилов Баталски

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 3.346 дка, с.Байкалско, местност - Берин дол, широколистна гора, обл. Перник, общ. Радомир.

  Страни

  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители, условие:не получава в дял имот поради което за уравняване на дела е получила от останалите съделители сумата от 500 лв. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Изключителен собственик(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители, условие:не получава в дял имот, поради което за уравняване на дела е получил сумата от 500 лв. от останалите съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 3.346 дка, с.Байкалско, местност - Берин дол, широколистна гора, обл. Перник, общ. Радомир.

  Страни

  Съделители, условие:не получава в дял имот поради което за уравняване на дела е получила от останалите съделители сумата от 500 лв. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители, условие:не получава в дял имот поради което за уравняване на дела е получил сумата от 500 лв. от останалите съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители - Калин Кирилов Баталски

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 8.237 дка, с.Драгомирово, местност - Курилово, широколистна гора, обл. Перник, общ. Радомир.

  Страни

  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители, условие:не получава в дял имот поради което за уравняване на дела е получила от останалите съделители сумата от 500 лв. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Изключителен собственик(Частна собственост) -ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Изключителен собственик(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители, условие:не получава в дял имот поради което за уравняване на дела е получил сумата от 500 лв. от останалите съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители - Калин Кирилов Баталски
  Изключителен собственик (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Изключителен собственик (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 3.346 дка, с.Байкалско, местност - Берин дол, широколистна гора, обл. Перник, общ. Радомир.

  Страни

  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители, условие:не получава в дял имот поради което за уравняване на дела е получила от останалите съделители сумата от 500 лв. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Изключителен собственик(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители, условие:не получава в дял имот поради което за уравняване на дела е получил сумата от 500 лв. от останалите съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Изключителен собственик (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 8.237 дка, с.Драгомирово, местност - Курилово, широколистна гора, обл. Перник, общ. Радомир.

  Страни

  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители, условие:не получава в дял имот поради което за уравняване на дела е получила от останалите съделители сумата от 500 лв. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Изключителен собственик (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Изключителен собственик(Частна собственост), условие:чрез пълномощника си ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители, условие:не получава в дял имот поради което за уравняване на дела е получил сумата от 500 лв. от останалите съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Изключителен собственик(Частна собственост) - Калин Кирилов Баталски
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители - Калин Кирилов Баталски

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 3.345 дка, с.Байкалско, местност - Берин дол, широколистна гора, обл. Перник, общ. Радомир.

  Страни

  Съделители, условие:не получава в дял имот поради което за уравняване на дела е получила от останалите съделители сумата от 500 лв. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Изключителен собственик(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Изключителен собственик(Частна собственост), условие:чрез пълномощника си ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители, условие:не получава в дял имот поради което за уравняване на дела е получил сумата от 500 лв. от останалите съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Изключителен собственик(Частна собственост) - Калин Кирилов Баталски
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители - Калин Кирилов Баталски

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 8.237 дка, с.Драгомирово, местност - Курилово, широколистна гора, обл. Перник, общ. Радомир.

  Страни

  Съделители, условие: не получава в дял имот поради което за уравняване на дела е получила от останалите съделители сумата от 500 лв. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители, условие: не получава в дял имот поради което за уравняване на дела е получил сумата от 500 лв. от останалите съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Съделители - Калин Кирилов Баталски

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 3.346 дка, с.Байкалско, местност - Берин дол, широколистна гора, обл. Перник, общ. Радомир.

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Решение на поземлена комисия 

  Година

  2012 

  Страни

  Собственик(Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Собственик(Частна собственост) - Калин Кирилов Баталски

   

  Имот

  Поземлен имот, пл.No - 060021, площ по док. - 41.185 дка, с.Драгомирово, местност - Курилово, обл. Перник, общ. Радомир.

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Решение на поземлена комисия 

  Година

  2012 

  Страни

  Собственик (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Собственик (Частна собственост) - Калин Кирилов Баталски

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 16.728 дка, с.Байкалско, местност - Берин дол, обл. Перник, общ. Радомир, с.Байкалско.

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Замяна с нотариален акт 

  Година

  2010 

  Страни

  Прехвърлител, идеални части: 1/4 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Приобретател (Частна собственост), идеални части:1/4 - Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 1.448 дка, с.Драгомирово, местност - Шамако, нива от 1. 448 дка.

  Страни

  Прехвърлител, идеални части: 1/4 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Приобретател (Частна собственост), идеални части:1/4 Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Сграда, пл.No - 086008, парцел - 8, площ по док. - 30.000 кв. м., с.Байкалско, сграда, представляваща ковашка работилница, построена в п.и. от 740 кв. м. в с. Байкалско.

  Страни

  Прехвърлител, идеални части: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Приобретател (Частна собственост), идеални части: Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 0.508 дка, с.Драгомирово, местност - Шамако, ЛИВАДА ОТ 0. 508 ДКА. В М. Шамако.

  Страни

  Прехвърлител, идеални части:1/4 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Приобретател (Частна собственост), идеални части: 1/4 Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Поземлен имот, пл.No - 259,260,261,262,263,264,265,254,, парцел - ХІІІ, площ по док. - 1220.000 кв. м., с.Извор, УПИ ХІІІ 259,260,261,262,263,264,265,254,256,257,258 КВ. 31, обл. Перник, общ. Радомир, с.Извор. 

  Страни

  Прехвърлител, идеални части:1/4 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Приобретател (Частна собственост), идеални части:1/4 - Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Поземлен имот, парцел - 8, площ по док. - 740.000 кв. м., с.Байкалско, п. и. от 740 кв. м. с. Байкалско, общ. Радомир, в стопанския двор на бившото ТКЗС с. Байкалско, прилежаща площ към обект "ковашка работилница", представляващ парцел № 8 по парцеларния план на стопанския двор на с. Байкалско, към заличеното ТКЗС с. Извор, съставл. имот с начин на трайно ползване на описания имот по скица - стопански двор., обл. Перник, общ. Радомир, с.Байкалско.

  Пореден № По Справката

  5

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Договорна Ипотека 

  Година

  2008 

  Условие

  132 ТОМ I Д 142  

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 1218306161730 АД "БАНКА ДСК" - клон Перник  

  Ипотекарен длъжник - Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Поземлен Имот, ап. в Радомир от 60. 18 кв.м. мазе № 13, от 3. 75 кв.м. и 4. 35 % от общите части и правото на строеж

  Пореден № по справката

  6

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Замяна 

  Година

  2006 

  Условие

  при условията на чл. 200, ал. 2 от зут. акт 123 том II рег. № 2335, д . 292  

  Страни

  Заменител 1 - Калин Кирилов Баталски
  Заменител 1 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Заменител 2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, п. и. в с. Извор, общ. Радомир, от 34. 00 кв. м. съставл. западната част от имоти с. Извор, ОБЩ. Радомир, който имот е придаваем по регул. към УПИ VIII - 267, за който дворищнорегул. план за този придаваем имот не е приложен в срока по ? 6, ал. 2 от ПР на ЗУТ.  

  Страни

  Заменител 1 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Заменител 2 - Калин Кирилов Баталски
  Заменител 2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, п. и. в с. Извор, общ. Радомир, от 65. 00 кв. м. съставляващ източната част от имот с пл. № 267, кв. 31, от който имот една част попада в УПИ VIII - 267, кв. 31,, а останалата част попада в терен отреден за обществено мероприятие - "за обществени нужди" в кв. 31, което мероприятие не е осъществено.

  Пореден № по справката

  7

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Замяна 

  Година

  2006 

  Условие

  122 том II рег. № 2333 д. 291  

  Страни

  Заменител 1 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Заменител 1 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Заменител 2 - Калин Кирилов Баталски
  Заменител 2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, съсобствен п. и. в с. Извор, ОБЩ. Радомир, от 95 кв. м. съставл. част от имот, от който имот една част от имота е придаваем по регулация към VIII - 267, за който дворищнорегул. план за този придаваем имот не е приложен в срока на ? 6, ал. 2 от ПР на ЗУТ, а останалата част попада в терен отреден за обществено мероприятие " за обществени нужди" в кв. 31, което меропр. не е осъществено.  

  Страни

  Заменител 1 - Калин Кирилов Баталски
  Заменител 1 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   

  Заменител 2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Заменител 2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   

  Имот

  Поземлен имот, СЪСОБСТВЕН П. И. В С. Извор, ОБЩ. Радомир, от 82 кв. м. съставляващ северната част от имоти, от който имот, една част е придаваем по регул. към ХII -268, за който дворищнорегул. план не е приложен в срока по ? 6, ал. 2 от ПР на ЗУТ, а останалата част попада в терен отреден за обществено мероприятие - " за обществени нужди" в кв. 31, което мероприятие не е осъществено.

  Пореден № по справката

  8

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2006 

  Условие

  1 том I рег. № 34, дело № 1  

  Страни

   

  Купувач - Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Поземлен имот, КУПУВА : незастроен п. и. в с. Извор, общ. Радомир, от 50 кв. м., от който п. и. 18 кв. м. са придаваем имот по регулация към парцел ХII - 268, ,, за който придаваем имот дворищнорегулационния план не е приложен в срока по ? 6, ал. 1 от ПР на ЗУТ, а останалата част от имота попада в терен отреден  "за обществени нужди", което мероприятие не е осъществено и за тази част от имота няма извършено отчуждение.

  Пореден № по справката

  9

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2005 

  Условие

  Продавачите чрез пълномощник

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач - Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Поземлен имот, сграда, представляваща ковашка работилница, построена в п.и. от 740 кв. м. в с. Байкалско, общ. Радомир, в стопанския двор на бившето ТКЗС в с. Байкалско, представляващ прилежаща площ към тази сграда, представл. парцел № 8 по парцеларния план на стопанския двор на селото, към заличеното ТКЗС с. Извор, съставл. имот с начин на трайно ползване - стопански двор.

  Пореден № по справката

  10

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2005 

  Условие

  105 IV рег. № 3453 д. - 637  

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач - Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Поземлен имот, ливада в с. Драгомирово, общ. Радомир, от 0. 508 дка. в м. Шамако, VI кат.

  Пореден № по справката

  11

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2005 

  Условие

  104 IV рег. № 3452 д. № 636  

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач - Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Поземлен имот, нива в с. Драгомирово, общ. Радомир, от 1. 448 дка. IХ кат. м. Шамако.

  Пореден № по справката

  12

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2005 

  Условие

  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ председател и представляващ зпк. акт 96 IV рег. № 3435, д. № 631  

  № от описна книга

   

  Свързани актове

   

  Страни

  Продавач - ЕИК/БУЛСТАТ 113033357 ЗПК БАЙКАЛ 3  

  Купувач - Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Поземлен имот, п. и. от 740 кв. м. с. Байкалско, общ. Радомир, в стопанския двор на бившото ТКЗС с. Байкалско, прилежаща площ към обект "ковашка работилница", представляващ парцел № 8 по парцеларния план на стопанския двор на с. Бойкалско, към заличеното ТКЗС с. Извор, съставл. имот  с начин на трайно ползване на описания имот по скица - стопански двор.  

  Пореден № по справката

  13

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2005 

  Условие

  78 IV 3370 д. 617  

  Страни

  Продавач -  ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Продавач -  Калин Кирилов Баталски

  Купувач -  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, ЗЕМЕД. ЗЕМИ В С. Байкалско, ОБЩ. Радомир: А / нива от 8. 052 дка.IХ кат. м. Еленкиното; Б / нива от 5. 472 дка. в м. Калпарица към моста, IХ кат.  

  Пореден № по справката

  14

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Решение на ПК 

  Година

  2005 

  Условие

  реш. № 61 - фрз / 29. 06. 2005 г. осзг радомир н-ци на ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ б. ж. с. Байкалско  

  Страни

  Собственик - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Собственик - Калин Кирилов Баталски

   

  Имот

  Поземлен имот, в съсобств. земед. земи в с. Байкалско С ЕКАТТЕ 02230, общ. Радомир: 1. тр. насаждения от 6. 067 дка. IХ кат. м. Карадженица, с огранич. при ползв.; 2. тр. насаждения от 2. 449 дка. IХ кат. М. Караджиница, IХ кат. с огранич. при ползв.; 3. ливада от 4. 495 дка. IХ кат. м. Ридо равнището; 4. ливада от 1. 815 дка. IХ кат. м. Валого; 5. НИВА ОТ 8. 052 ДКА. IХ КАТ. М. Еленкиното; 6. нива от 5. 472 дка. IХ каТ. М. Клапарица към моста; 7. нива от 1. 753 дка. IХ кат. м. Шилегарника,; 8. нива от 1. 809 дка. м. Соколица.

  Пореден № по справката

  15

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2005 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач - Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Поземлен имот, незастроен п. и. в с. Извор, общ. Радомир, от 70 кв. м.

  Пореден № по справката

  16

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2005 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Купувач - Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Поземлен имот, п. и. в с. Извор, общ. Радомир, от 343 кв. м.

  Пореден № по справката

  17

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2003 

  Страни

   

  Купувач - Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Поземлен имот, апартамент в Радомир, със з. п. от 60. 18 кв. м. с 4. 35 кв. м. ид. ч. от общите части и съотв. ид. ч. от правото на строеж върху терена.,  

  Пореден № по справката

  18

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2003 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Купувач - Калин Кирилов Баталски  

  Имот

  Поземлен имот, незастроен п. и. в с. Извор, общ. Радомир, от 720 кв. м


  4. 
  Служба по вписванията - Сливница за периода от 01.01.1992 г. до 06.12.2013 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2009 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Продавач - Калин Кирилов Баталски  

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 - ЕИК / БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 4.000 дка, с.Гълъбовци, местност - Ковилица, НИВА, обл. София, общ. Сливница.

  Страни

  Продавач - Калин Кирилов Баталски
  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Купувач(Частна собственост), идеални части:2/7 – ЕИК/БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 8.107 дка, с.Гълъбовци, местност - Селото, НИВА, обл. София, общ. Сливницa.

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Продавач - Калин Кирилов Баталски  

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 – ЕИК/БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 2.300 дка, с.Гълъбовци, местност - Балдеш, НИВА, обл. София, общ. Сливница.

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Продавач - Калин Кирилов Баталски  

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 – ЕИК/БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 4.350 дка, с.Гълъбовци, местност - Острила, НИВА, обл. София, общ. Сливница.

  Страни

  Продавач - Калин Кирилов Баталски
  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 – ЕИК/БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 4.128 дка, с.Гълъбовци, местност - Дебели дел, нива, обл. София, общ. Сливница.

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Продавач - Калин Кирилов Баталски  

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 – ЕИK/БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 8.700 дка, с.Гълъбовци, местност - Равнище, нива, обл. София, общ. Сливница.

  Страни

  Продавач - Калин Кирилов Баталски
  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 – ЕИК/БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 2.500 дка, с.Гълъбовци, местност - Горно бабке, нива, обл. София, общ. Сливница.

  Страни

  Продавач - Калин Кирилов Баталски
  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 - ЕИК / БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 39.400 дка, с.Гълъбовци, местност - Бецина поята, нива, обл. София, общ. Сливница.

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Продавач - Калин Кирилов Баталски  

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 – ЕИК/БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 7.200 дка, с.Гълъбовци, местност - Петков ОБОР, НИВА, обл. София, общ. Сливница.

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Продавач - Калин Кирилов Баталски  

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 – ЕИК/БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 2.400 дка, с.Гълъбовци, местност - Камък, нива, обл. София, общ. Сливница.

  Страни

  Продавач - Калин Кирилов Баталски
  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 – ЕИК/БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 14.400 дка, с.Гълъбовци, местност - Долна ковилица, нива, обл. София, общ. Сливница.

  Страни

  Продавач - Калин Кирилов Баталски
  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 – ЕИК/БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 4.600 дка, с.Гълъбовци, местност - Стара падина, нива, обл. София, общ. Сливница.

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Продавач - Калин Кирилов Баталски  

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 – ЕИК/БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 1.893 дка, с.Гълъбовци, местност - Селото, нива, обл. София, общ. Сливница.

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Продавач - Калин Кирилов Баталски  

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 - ЕИК/БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 3.500 дка, с.Гълъбовци, местност - Селото, нива, обл. София, общ. Сливница.

  Страни

  Продавач - Калин Кирилов Баталски
  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 - ЕИК/БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 15.800 дка, с.Гълъбовци, местност - Могила, нива, обл. София, общ. Сливница.

  Страни

  Продавач - Калин Кирилов Баталски
  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 – ЕИК/БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 2.300 дка, с.Гълъбовци, местност - Сухи дол, нива, обл. София, общ. Сливница.

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Продавач - Калин Кирилов Баталски  

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 – ЕИК/БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 3.600 дка, с.Гълъбовци, местност - Торище, нива, обл. София, общ. Сливница.

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Продавач - Калин Кирилов Баталски  

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 – ЕИК/БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 4.100 дка, с.Гълъбовци, местност - Острила, нива, обл. София, общ. Сливница.

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  Продавач - Калин Кирилов Баталски  

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 - ЕИК / БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 18.400 дка, с.Гълъбовци, местност - Долна ковилица, нива, обл. София, общ. Сливница. 

  Страни

  Продавач - Калин Кирилов Баталски
  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 – ЕИК/БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 11.200 дка, с.Гълъбовци, местност - Смолница, нива, обл. София, общ. Сливница.

  Страни

  Продавач - Калин Кирилов Баталски
  Продавач - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Купувач (Частна собственост), идеални части:2/7 – ЕИК/БУЛСТАТ 175076301 "НЮ ФРУТ" АД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 15.072 дка, с.Гълъбовци, местност - Дебели дел, нива, обл. София, общ. Сливница.


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити:

  Виж придобитите моторни превозни средства на Калин Баталски към 08.10.2013 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 21.10.2013 г. (вж. приложенията), както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждени:

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Калин Баталски към 08.10.2013 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 21.10.2013 г. (вж. приложенията), както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Калин Баталски към 08.10.2013 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 21.10.2013 г. (вж. приложенията), както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Налични парични средства

  Виж декларираните налични парични средства на Калин Баталски към 08.10.2013 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 21.10.2013 г. (вж. приложенията), както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Калин Баталски към 08.10.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността

  Виж декларираните направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността на Калин Баталски към 08.10.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие

  Виж декларираните дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие на Калин Баталски към 08.10.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи през предходната календарна година

  Виж декларираните доходи през предходната календарна година на Калин Баталски към 08.10.2013 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 21.10.2013 г. (вж. приложенията).

 • Участие в НПО

  Няма такова.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Калин Кирилов Баталски са извършени две проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - на 25.06.2008 г. и на 28.10.2009 г. Заключението и на двете проверки е „неустановена принадлежност”.

  Източник:  http://comdos.bg/ 

Други

 • В Медиите
  Връзка към заглавие и текст на публикация:

  Медия:

  Динамичните промени в законите вредят на съдебната система”  – интервю.
   

  Препечатка в lex.bg във в. Банкеръ от 29.01.2009 г., разговорът води Елисавета Енева.

  Съдия от САЩ на посещение в Радомир” – новина. 

  БНР Радио Благоевград, 11.10.2011 г.


 • Комуникационен дневник

  Профилът бе изпратен на съдия Баталски на 9 декември 2013 г. (понеделник) за преглед и коментар. Съдия Баталски се отзова на 10 декември, като по телефона внесе уточнения и потвърди съдържанието на изготвения му профил.

Анкетен лист

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре