последна промяна:

Таня Райкова Димитрова-Стоянова

кандидат по процедура за Избор председател Административен съд Добрич
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Таня Райкова Димитрова-Стоянова
 • Дата и място на раждане

  Родена на 01 април, 1974 г. в гр. Добрич.

  Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, съгласно чл.5 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт по чл.167, ал.1, т.2-4 ЗСВ.

   

 • Семейно положение

  Омъжена. Съпруг – Илиян Стоянов. Не се занимава в областта на правото.

  Източник: Декларация за имотното състояние и произход на средства за придобиване на имущество към 16.10.2013 г., публикувана на интернет страницата на ВСС, и данни на съдия Димитрова.

 • Образование

  Технически университет Варна, специалност Право. Период на обучение: 1993 – 1999 г. Среден успех от курса на обучение „Мн. добър 5,21” и общ среден успех от държавните изпити „Мн. добър 4,67”.

  Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност Международни отношения – право на Европейския съюз. Период на обучение:2009 - 2010 г. Среден успех от курса на следване „Мн. добър 5,08” и общ среден успех от положените държавни изпити „Отличен 6,00”.

  Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, съгласно чл.5 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт по чл.167, ал.1, т.2-4 ЗСВ. Дипломи за завършено висше образование, изискани и предоставени по реда на ЗДОИ от ВСС.

 • Езици

  Владее английски и руски езици.

  Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, съгласно чл.5 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт по чл.167, ал.1, т.2-4 ЗСВ.

 • Продължаващо обучение

  - Основни административни знания и умения, Институт по публична администрация и европейска интеграция, 2004 г.
  - Начална квалификация за административни съдии, НИП, 2007 г.
  - Обучение по превенция и противодействие на корупцията, Проект PHARE BG 2004, 2007 г.
  - Измененията в ЗУТ и прилагането на АПК в контекста на публично-частните партньорства, Национална асоциация „Правна инициатива за местно самоуправление”,
  2007г.
  - Спорни пунктове и нови моменти при субсидиарното прилагане на ГПК в административните производства, НИП, 2008 г.
  - Защита на класифицираната информация в съдебната система, НИП, 2009 г.
  - Данъци, мита и акцизи. Приложение на ЗУТ, ЗК, ЗМСМА, ЗДС и ЗОС, НИП, 2009 г.
  - Прекратяване на служебните правоотношения по ЗДСл. Проблеми на НЗОК и искове по ЗОДОВ, НИП, 2009 г.
  - Специализирано обучение по европейско право на административни съдии, НИП, 2009 г.
  - Данъци, мита и акцизи. Производство по ЗОДОВ, НИП и Административен съд Шумен, 2009 г.
  - Управление и справяне със стреса.  Ефективна комуникация и работа в екип. Преодоляване на конфликтни ситуации, НИП, Административен съд Шумен и Административен съд Разград, 2010 г.
  - Защита на човешките права в ЕС, НИП, 2011 г.
  - Предотвратяване и разкриване на конфликта на интереси (дистанционно обучение), НИП, 2011 г.
  - Изборен кодекс, НИП, 2011 г.
  - Уволнение на държавни служители по ЗДСл. Практики по КСО. Актуални проблеми в исковото производство по АПК, НИП, 2012 г.
  - Законът за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси. Съдебно оспорване на административни актове по ЗУТ. Приложение и съдебна практика по ЗАДС и ЗМ. Местни данъци и такси, НИП, 2012 г.
  - Производства по ЗМДТ, НИП и Административен съд Русе, 2012 г.
  - Актуални проблеми в трудовото и осигурителното законодателство в светлината на ЗИД на КТ и КСО, НИП и Административен съд Силистра, 2012 г.
  - Местни данъци и такси. ЗУТ, НИП и Административен съд Бургас, 2012 г.
  - Оспорване на административни актове, издадени по ЗУТ и ЗКИР, НИП, Административен съд Шумен и Административен съд Разград, 2012 г.
  - Проблемни моменти в ЗУТ и ЗКИР. Актуални въпроси и промени в ЗАНН, НИП, 2012 г.
  - Участие в обучение за работа с медиите за представители на ВАС и административните съдилища, ВАС, 2012 г.
  - Участие в лекция „Практика на съда на ЕС по приложението на Хартата на основните права на ЕС. Действие на хартата по отношение на държавите членки.”, НИП, 2013 г.
  - Акценти по приложението на ЗУТ във връзка с изм. ДВ бр.82/26.10.2012 г. в сила от 26.11.2012 г. Изменение на действащата кадастрална карта при условията на ЗСПЗЗ и по реда на ЗКИР, НИП и Административен съд Варна, 2013 г.
  - Право на убежище в Европейския съюз, НИП, 2013 г.
  - Производства по обжалване на индивидуални административни актове по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. Проблеми по допустимостта и основателността на жалбите. Изменения по ЗУТ, обн. ДВ бр.82/26.10.2012 г. в сила от 26.11.2012 г. Проблемни моменти, НИП и Административен съд Кърджали, 2013 г.
  - Актуални въпроси по ЗАНН, НИП и Административен съд Силистра, 2013 г.
  - Обучение по европейско право, проведено в рамките на проект „Административните съдии – компетентни в прилагане на европейското право”, Административен съд  Добрич, 2013 г.

  Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, съгласно чл.5 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт по чл.167, ал.1, т.2-4 ЗСВ.

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  от 01.04.2000 г. до 01.03.2002 г.  – офис организатор в „Сплендид” ООД, гр. Добрич
  от 01.03.2002 г. до 23.01.2003 г. – юрист в ЕТ „Тафи – Станислав Попов”
  от 27.01.2003 г. до 15.02.2007 г. – юрисконсулт в РДНСК-Добрич
  В органите на съдебната власт:
  от 12.04.2012 г. до сега – заместник на адм. ръководител на Административен съд  Добрич
  от 15.02.2007 г. до 12.04.2012 г. – съдия в Административен съд  Добрич
  от 01.04.1999 г. до 01.04.2000 г. – съдебен кандидат в Окръжен съд Добрич

  Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, съгласно чл.5 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт по чл.167, ал.1, т.2-4 ЗСВ. Кадрова справка, изискана и предоставена по реда на ЗДОИ от Висшия съдебен съвет.

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Съдия в Административен съд Добрич
 • Кариерно израстване

  Таня Димитрова-Стоянова завършва висшето си юридическо образование в Технически университет Варна през 1999 г. На 07.04.2000 г. издържа успешно практико-теоретичния изпит за придобиване на юридическа правоспособност. Преди да постъпи в съдебната система, тя работи последователно като офис организатор, юрист и юрисконсулт. Назначена е на длъжност „съдия” в Административен съд  Добрич с решение на ВСС по протокол №51/29.11.2006 г., считано от 15.02.2007 г. Съдията е атестирана за периода 01.03.2007 г. – 19.08.2011 г., като предложената комплексна оценка от Помощната атестационна комисия в състав Славка Найденова, Ваня Пунева и Таня Вачева (всички съдии във ВАС) е „Много добра” – 100 т. Комисията по предложенията и атестирането към ВСС приема така направеното предложение като намаля с 3 т. оценката в Част VIII, т.4 „Експедитивност и дисциплинираност” предвид данните за натовареността. Така крайната оценка на съдията е „Много добра” – 97 т. Атестационният формуляр е връчен на 02.11.2011 г. и е приет без възражения от  страна на Съдия Димитрова-Стоянова. Съдия Димитрова-Стоянова е повишена на място в ранг „съдия в апелативен съд” с решение на ВСС по протокол №6/09.02.2012 г. Съветът я назначава за заместник-председател с решение от 12 април 2012 г. През май 2012 г. придобива статут на несменяемост (решение на ВСС по протокол №22/31.05.2012 г.).

  През октомври 2013 г. е кандидат в процедурата за избор на административен ръководител на Административен съд Добрич. На 28.11.2013 г. ВСС с 15 гласа "за" и 8 гласа "въздържал се" другата кандидатка по процедурата - Красимира Иванова за административен ръководител на Административен съд Добрич.

  Източник:  Протоколи от заседания на Висшия съдебен съвет. Подробна автобиография, публикувана на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, съгласно чл.5 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт по чл.167, ал.1, т.2-4 ЗСВ. Кадрова справка, изискана и предоставена по реда на ЗДОИ от Висшия съдебен съвет.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Срочност на изготвяне на съдебните актове

  Дела през периода на атестиране

  година

  останали
  несвършени 

  постъпили

  насрочени

  свършени

  2007

  0

  52

  52

  42

  2008

  10

  72

  82

  70

  2009

  12

  78

  90

  75

  2010

  15

  85

  100

  91

  19.08.2011

  9

  62

  71

  44

  Срокове за изготвяне на съдебните актове

   

  година

  брой свършени дела  

  свършени
  в срок до 1 месец

  свършени
  в срок до 3 месеца

  свършени
  в срок до 1 година

  2007

  42

  42

  -

  -

  2008

  70

  70

  -

  -

  2009

  75

  75

  -

  -

  2010

  91

  91

  -

  -

  19.08.2011

  44

  44

  -

  -

  Източник: Единен атестационен формуляр за периода 01.03.2007 г. – 19.08.2011 г., връчен на 02.11.2011 г., достъпен на интернет страницата на ВСС.

 • Висящи дела

  Брой висящи дела (от датата на образуване):

  до 3 месеца

  от 3 до 6 месеца

  от 6 месеца
  до 1 година

  над 1 година

  25

  1

  1

  0

  Източник: Единен атестационен формуляр за периода 01.03.2007 г. – 19.08.2011 г., връчен на 02.11.2011 г., достъпен на интернет страницата на ВСС.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Постановени
  актове

  Подлежащи
  на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло
  отменени

  Изменени

  Прекратени

  2007

  42

  20

  8

  3

  0

  0

  -

  2008

  70

  34

  14

  13

  1

  0

  -

  2009

  75

  38

  18

  10

  1

  2

  -

  2010

  91

  42

  26

  15

  11

  1

  -

  19.08.2011

  44

  19

  18

  8

  4

  6

  -

  Няма уважени жалби за бавност и недопуснати до касационно обжалване.

  Източник: Единен атестационен формуляр за периода 01.03.2007 г. – 19.08.2011 г., връчен на 02.11.2011 г., достъпен на интернет страницата на ВСС.

 • Натовареност

  В АТЕСТАЦИОННИЯ ФОРМУЛЯР НА СЪДИЯТА ЛИПСВАТ ДАННИ ЗА НАТОВАРЕНОСТТА ПРЕЗ ПЕРИОДА НА АТЕСТИРАНЕ.

  Видно от Годишния отчетен доклад на Административен съд Добричза 2012 г.:„натовареността на всички магистрати, с изключение на председателя на съда, е еднаква, поради това че в съда няма обособени отделения по материя и делата се разпределят по програмата за случайния подбор. Всеки от съдиите е приключил през изминалата година средно между 90 и 105 дела. Средната натовареност на разгледаните дела през годината е 8.92 /при 8.57 за 2011г/, а на решените дела – 7.55/ при 6.98 за 2011г/. Наблюдава се увеличаване на  натовареността на съдиите в сравнение с предходната година, както и увеличаване на разнообразието във вида и предмета на споровете.”

  Източник: Годишен отчетен доклад за 2012 г. на Административен съд Добрич.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Няма образувани дисциплинарни производства и съответно няма налагани наказания.

  Източник:Становище на КПЕПК към ВСС, публикувано на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.

 • Конфликт на интереси

  В декларацията си по ЗПУКИ от 14.01.2009 г. съдия Димитрова е посочила задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5 000 лева: 10 000 лв. – потребителски кредит от Първа инвестиционна банка, клон Добрич, обезпечен с поръчителство.

  Посочени са свързани лица със съдия Димитрова – Г. Г. Н. – роднина по съребрена линия.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, налична на официалната интернет страница на ВСС

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Таня Райкова Димитрова-Стоянова не присъства в заключенията за несъответствия към Сметна палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, могат да бъдат видяни в Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество на съдия Димитрова-Стоянова към 16.10.2013 г. (вж. приложенията), както и в декларациите за данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности) за съответната година: 2007 г. (встъпителна), 2007 г.

  За 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. съдия Димитрова-Стоянова е подала само уведомления към Сметна палата.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на председател Административен съд Добрич - 08.10.2013 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 17.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито

  Виж придобитото недвижимо имущество на Таня Димитрова-Стоянова към 08.10.2013 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество на съдия Димитрова-Стоянова към 16.10.2013 г. (вж. приложенията), както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  • 2007 г. (встъпителна)
  • 2007 г.
 • Имотен регистър

  Данни от Имотен регистър към Агенция по вписванията. Служба по вписванията - Добрич за периода от 01.01.1992 г. до 21.11.2013 г.:

   

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ВЪЗБРАНИ 

  Тип Акт

  Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ГПК,НПК) 

  Условие

  НАЛОЖЕНА ОТ ЧСИ Н.НИКОВ  

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 121830616 БАНКА ДСК  

  Длъжник - ТАНЯ РАЙКОВА ДИМИТРОВА-СТОЯНОВА  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 76.200 кв. м., гр.Добрич, АПАРТАМЕНТ.


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити

  Виж придобитите моторни превозни средства на Таня Димитрова-Стоянова към 08.10.2013 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество на съдия Димитрова-Стоянова към 16.10.2013 г. (вж. приложенията), както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  • 2007 г. (встъпителна)
  • 2007 г.

  2. Отчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Таня Димитрова-Стоянова към 08.10.2013 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество на съдия Димитрова-Стоянова към 16.10.2013 г. (вж. приложенията).

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Таня Димитрова-Стоянова към 08.10.2013 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество на съдия Димитрова-Стоянова към 16.10.2013 г. (вж. приложенията).

 • Доходи през предходната календарна година

  Виж декларираните доходи през предходната календарна година на Таня Димитрова-Стоянова към 08.10.2013 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество на съдия Димитрова-Стоянова към 16.10.2013 г. (вж. приложенията).

 • Участие в НПО

  Не са налични такива участия.

  Източник: Данни на съдия Димитрова

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  Няма данни за извършвани проверки  от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

  Източник: www.comdos.bg

Други

 • Комуникационен дневник

  Профилът бе изпратен за преглед и коментар на съдия Таня Димитрова-Стоянова на 25.11.2013 г. На 26.11.2013 г. съдия Димитрова изпрати на екипа на БИПИ коментари и уточнения по така изготвената чернова на профила, заедно с попълнен Анкетен лист за самооценка.  

 • Моля посочете приблизително какъв процент от Вашето време прекарвате:

  а.  в подготовка за съдебно заседание, включително изготвяне и постановяване на съдебните актове: 60%                           

  б.  в съдебната зала: 20%                                                            

  в.  в изпълнение на административни задължения: 10%

  г.  в допълнително професионално развитие и усъвършенстване: 10%  

 • Как бихте описали Вашето професионално поведение в съдебната зала?

  а. изключително строго

  б. строго

  в. повече насочено  към съдействие и координиране дейността на  субектите в процесуалните отношения

  г. друго - строго, сериозно и отговорно, насочено към оказване на съдействие на страните за изясняване на твърденията им и на същността на спора, указване на страните за кои обстоятелства от значение на делото не сочат доказателства; търпимост и уважение към изразяваните позиции.

 • Колко често Ви се случва по време на съдебно заседание да се нарушава реда, да се обижда съда и/или да не се изпълняват разпореждания на съда?

  а. много често

  б. понякога

  в. рядко - изключително рядко

  г. никога 

 • Налагали ли сте глоба за нарушения при разглеждане на дело по чл. 89 от ГПК, съответно чл. 266, ал. 2 от НПК през последните 2 години?

  а.  НЕ

  б.  ДА  моля, посочете приблизителен брой - 1

 • Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а, станало/и обект на висок медиен и обществен интерес?

  Делото бе образувано по жалба срещу Наредбата на Община град Добрич, с която се въвежда «Синя зона», респ. засягащо огромен брой субекти. Представители на медиите и на обществото бяха допуснати да присъстват в съдебната зала по време на заседанията по делото. След постановяване на съдебния акт бе публично оповестена частичната отмяна на Наредбата на Интернет страницата на Административен съд –Добрич, и бяха поканени медиите и обществеността на среща, на която се резюмираха причините, според съдебното решение, за частичната отмяна на Наредбата, както и на какви изисквания следва да отговаря процесния оспорен акт, за да се гарантира законосъобразността му.

 • Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални предизвикателства във Вашата практика и да обусловите факторите за това:

  а/ дело във връзка със забрана за напускане на РБ поради парични задължения на лицата. Обосновах незаконосъобразност на наложената забрана, позовавайки се на европейското право, преди ВАС да промени практиката си по този въпрос и преди промяната на законодателството в тази насока;

  б/ множество дела през 2010г. и 2011г. във връзка с оспорване на решения на Общински съвет и на Общинските служби “Земеделие” във връзка с приключване на процедурата по оземляване по ЗСПЗЗ чрез прехвърляне правото на собственост върху земи, с които лицата са били оземлени чрез отдаване под наем. До края на 2009г., според ангажимента на РБ по договора за присъединяване на РБ към ЕС, следва да се преустанови представяната държавна помощ, каквато представлява процедурата по преференциално оземляване. Законодателните промени  във връзка с регламентиране приключването на процедурата, наложиха посредством съдебните актове да се дадат насоки за работата на администрацията по отношение правилното правоприлагане през призмата на Европейското право;

  в/ цялостно оспорване на общински бюджет, на фона на разнородна практика по отношение на правната същност на общинските бюджети, преди тълкувателното решение на ВАС за допустимостта на оспорването на тези актове. 

 • Участвали ли сте в семинари, конференции или другия събития като лектори или в сходна роля?

  а. НЕ

  б. ДА  моля, опишете накратко

 • Занимавате ли се с научноизследователска дейност?

  а. НЕ

  б. ДА  моля, посочете Ваши публикации като цитирате заглавие и издание 

 • Според Вашата лична преценка, кое оказва най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата Ви като съдия?

  1. Съзнанието на съдията за дълг и отговорност за разрешаване на спора в съответствие със закона и в името на народа, след полагане на дължимите усилия за изясняване обективно на фактите по делото и отнасянето им към приложимите норми.

  2. Професионалната компетентност на съдията – способността му да правоприлага: способността му да вниква в духа на закона; способността му да преценя съответствието на националните норми с европейското право /както и да преценя кога е приложимо европейското право/, способността да се дефинират релевантните факти при подготовката за съдебните заседания.

 • Коя, според Вас, е тази част от съдебната система, която най-неотложно се нуждае от реформа? Посочете накратко своите аргументи.

  а. кадрова политика – акцент при провеждането на тази политика следва да се постави върху качественото и бързо правораздаване. Следва да се осигури такава натовареност на магистратите, която да позволява спокойно, а не прибързано, задълбочено и мъдро, а не повърхностно вникване в казуса и разрешаване на спора. Атестирането на магистратите да е един от механизмите за насърчаване на наистина качественото правораздаване. При провеждане на кадровата политика да се преценя способността за мотивиране и обосноваване на конкретни изводи, с оглед акцентуване на удволетвореността и доверието на обществото. Приоритет на съдебната реформа следва да бъде осигуряване на кадровата обезпеченост, която да осигурява качествено правораздаване.

  б. техническа обезпеченост

  в. критерии и методология за определяне на натовареността на съдиите

  г. прилагане принципа на случайно разпределение на делата 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре