последна промяна:

Красимира Керанова Иванова

кандидат по процедура за Избор председател Административен съд Добрич
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Красимира Керанова Иванова
 • Дата и място на раждане

  Роденa на 02.08.1961 г. в гр. Добрич.

  Източник: Подробна автобиография, налична на официалната интернет страница на ВСС.

 • Семейно положение

  Омъжена, с две деца.

  Източник: Данни насъдия Иванова.

 • Образование

  СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Право”. Период на обучението 1983 –1987 г. Среден успех от изпитите през курса на обучение: „Много добър 5.23”, среден успех от държавните изпити „Отличен 6.00”.

  Източник: Копие от диплома за висше образование, поискана и предоставена от ВСС по реда на ЗДОИ.

 • Езици

  Немски език: писмено – 5, говоримо – 5

  Английски език: писмено – 3, говоримо – 3

  Руски език: писмено – 2, говоримо - 2

  Източник: Подробна автобиография, налична на официалната интернет страница на ВСС.

 • Продължаващо обучение

  2012 – 2013 – Участие в целевата група по проект „Административните съдии – компетентни в прилагане на Европейското право”, България и Германия

  01/03 – 25/04/2011 – Дистанционно обучение без присъствена среща „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”, НИП

  02/07/2010 – Обучение „Съдебна етика”, НИП

  25-27/11/2009 – Семинар „Данъци, мита и акцизи. Приложение на ЗУТ, Закона за кадастъра, ЗДС и ЗОС”, НИП

  26-28/10/2009 – Семинар „Специализирано обучение по европейско право за административни съдии”, НИП

  11-12/06/2009 – Семинар „Прекратяване на служебни правоотношения по ЗДСл. Проблеми на НЗОК и искове по Закона за отговорността на държавата”, НИП

  19-20/06/2008 – Обучение „Спорни пунктове и нови моменти при субсидиарното прилагане на ГПК в административните съдопроизводства”, НИП

  09-10/05/2008 – Семинар „Обучение по новия ГПК. Актуални проблеми по ЗУТ и АПК”, АдмС Шумен

  09-10/2007 – Обучение по превенция и противодействие на корупцията, Проект PHARE BG 2004

  20-21/09/2007 – Българо-германски семинар за административни съдии, МП, ВСС, МП на Райхланд-Пфалц

  19-30/03/2007 – Курс „Начална квалификация за администратични съдии”, НИП

  Източник: Подробна автобиография, налична на официалната интернет страница на ВСС.

 • Стаж

  В орган на съдебната власт:

  от 26/09/2013 до настоящия момент – и.ф. административен ръководител, АдмС Добрич

  от 12/04/2012 до 26/09/2013 – заместник на административния ръководител, АдмС Добрич

  от 15/02/2007 до 12/04/2012 – съдия, АдмС Добрич

  от 28/10/1992 до 01/10/1997 – заместник районен прокурор, РП Добрич

  Извън орган на съдебната власт:

  от 01/10/1997 до 14/02/2007 – адвокат, АК

  от 01/04/1991 до 28/10/1992 – юрисконсулт, ЗЕНА Добрич

  от 01/12/1988 до 31/03/1991 – следовател, РДВР Добрич

  от 20/09/1982 до 20/08/1983 – библиотекар, ЕГ „Гео Милев”, гр. Добрич

  Източник: Кадрова справка, поискана и предоставена от ВСС по реда на ЗДОИ.

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Административен ръководител-председател на Административен съд Добрич, назначена с решение на ВСС от 28.11.2013 г. по протокол №47.
 • Кариерно израстване

  Красимира Иванова завършва юридическото си образование през 1987 г. в СУ „Св. Климент Охридски”. През следващата година е стажант съдия в ОС Добрич. След приключване на стажа постъпва на работа като следовател в РДВР Добрич. Тази длъжност заема до 31.03.1991 г.

  От м. април 1991 г. до края на м. октомври 1992 г. работи като юрисконсулт в гр. Добрич. Следва петгодишен период, през който г-жа Иванова е заместник районен прокурор в РП Добрич. От 1997 до 2007 г. практикува като адвокат.

  С решение на ВСС по Протокол №51/29.11.2006 г. Красимира Иванова е назначена на длъжност „съдия” в АдмС Добрич. Като административен съдия тя разглежда спорове по ЗМСМА, ЗСПЗЗ, ЗУТ и ЗКИР, КСО, ЗМДТ, ЗПЗП, ЗОДОВ, НРД, ЗАНН, ЗОС и др. Според констатациите в атестационния й формуляр, съдия Иванова е специализирала в материята на всеки от посочените нормативни актове, като притежава много добри познания в разглежданата по тези дела материя.

  С решение на ВСС по Протокол №37/14.10.2010 г. на съдия Иванова е определена комплексна оценка от атестирането „добра” и тя е повишена на място в ранг „съдия в АС”.

  През м. април 2012 г. с решение на ВСС по Протокол №14/05.04.2012 г. след тайно гласуване при резултат 22 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържал се” Красимира Иванова е назначена на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на АдмС Добрич. Тази длъжност тя заема до 26.09.2013 г., когато ВСС я определя за изпълняващ функциите на административен ръководител на АдмС Добрич, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

  Последната атестация на съдия Иванова обхваща периода от 15.02.2007 г. до 15.02.2010 г. Помощната атестационна комисия в състав Ваня Пунева-Михайлова, Кремена Хараланова и Илиана Славовска-Начкова предлагат да й бъде определена оценка от атестирането „много добра” – 91 точки. КПА коригира предложението на помощната атестационна комисия за комплексна оценка от „много добра” на „добра”, като намалява оценката с две точки в част VII, т. 6 (Поощрения и наказания през периода на атестиране) и с три точки в част VII, т. 8 (Натовареност). Поставената оценка е „добра” – 86 точки.

  През м. ноември 2013 г. съдия Красимира Иванова е кандидат в процедура за избор на административен ръководител-председател на АдмС Добрич. На 28.11.2013 г. ВСС назначава с 15 гласа "за" и 8 гласа "въздържал се" Красимира Иванова за административен ръководител на Административен съд Добрич.

  В своето становище по повод на процедурата КПЕПК намира, че Красимира Иванова „спазва изискванията, заложени в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена на длъжността административен ръководител-председател на Административен съд – Добрич”.

  На 28.11.2013 г. съдия Красимира Иванова е избрана за административен ръководител-председател на Административен съд Добрич от Висшия съдебен съвет с 15 гласа "за" и 8 "въздържал се".

  Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на 28.09.2010 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС; Кадрова справка, поискана и предоставена от ВСС по реда на ЗДОИ; Становище на КПЕПК, налично на официалната интернет страница на ВСС.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Дела през периода на атестиране

  Година

  Несвършени в 
  началото на периода

  Възложени

  Насрочени

  Брой свършени дела

  от 01.03.2007

  0

  50

  50

  34

  2008

  16

  74

  90

  80

  2009

  10

  86

  96

  80

  до 01.03.2010

  16

  19

  35

  18

  Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на 28.09.2010 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела

  Година

  Административни първоинстанционни дела

  Административни касационни дела

  15.02.2007 - 15.02.2010

  126

  102

   Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на 28.09.2010 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове

  Срок за изготвяне на съдебните актове

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  от 01.03.2007

  34

  8

  19

  7

  2008

  80

  20

  33

  27

  2009

  80

  28

  40

  12

  до 01.03.2010

  18

  8

  8

  1

  Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на 28.09.2010 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Подлежащи
  на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло
  отменени

  Изменени

  2007

  14

  3

  1

  0

  0

  2008

  39

  13

  6

  2

  0

  2009

  39

  12

  10

  2

  0

  2010

  4

  2

  1

  0

  0

  Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на 28.09.2010 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Натовареност

  Средна натовареност на съдиите в Административен съд Добрич

  Година

  Разгледани дела

  Решени дела

  2012

  8.92

  7.55

  2011

  8.57

  6.98

  2010

  8.65

  7.65

  2009

  7.97

  6.74

  Източник: Отчетни доклади за работата на АдмС Добрич, налични на официалната интернет страница на съда. 

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Съдия Иванова е поощрявана със заповеди на председателя на АдмС Добрич на основание чл. 7, ал. 2 от Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнително материално стимулиране. На съдия Иванова не са налагани дисциплинарни наказания или взети мерки по чл. 308, ал. 1 ЗСВ.

  Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на 28.09.2010 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Конфликт на интереси

  В декларацията си по ЗПУКИ от 14.01.2009 г. съдия Иванова е посочила, прекратени членства в сдружения, както следва:

  -      СНЦ „Порядък и сигурност” Добрич, като членството е прекратено с Решение №984/19.04.2007 г. по ф.д.№1139/2000 на ДОС;

  -      СНЦ „Училищно настоятелство на ХГ „Св. св. Кирил и Методий” Добрич, като членството е прекратено с Решение №278/16.09.2008 г. по ф.д.№556/2002 г. на ДОС.

  Съдия Иванова е посочила още задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5 000 лева:

  -      50 000 евро – ипотечен кредит от Пощенска банка АД, и

  -      1 472,52 евро – кредит към Райфайзенбанк АД.

  Посочени са свързани лица със съдия Красимира Иванова– Петър И. Иванов, Росица С. Михайлова, Керан М. Михайлов и Михаил К. Михайлов.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, налична на официалната интернет страница на ВСС.

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Красимира Керанова Иванова не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, могат да бъдат видяни в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 16.10.2013 г. (вж. приложенията), както и в декларациите за данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности) за съответната година: 2007 г. (встъпителна декларация), 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на административен ръководител на Административен съд Добрич област в Държавен вестник - 08.10.2013 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 10.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито

  Виж придобитото недвижимо имущество на Красимира Иванова към 08.10.2013 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 16.10.2013 г. (вж. приложенията), както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  • 2007 г. (встъпителна декларация)
  • 2008 г.

  Коментар на съдия Иванова: Следва да се има предвид, че част от имотите са по придобивни цени или с посочени данъчни оценки, съобразени с деноминацията на лева от 1999 г. и посочени в деноминирани левове.

  2. Отчуждено

  Виж отчужденото недвижимо имущество на Красимира Иванова към 08.10.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията Варна - за периода от 01.01.1992 г. до 25.11.2013 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Договорна ипотека 

  Година

  2008 

  Страни

  Кредитор - ЕИК/БУЛСТАТ 000694749 Юробанк И Еф Джи България АД  

  Ипотекарен длъжник - Красимира Керанова Иванова
  Ипотекарен длъжник - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, ап. от 70.30 кв.м., изба от 3 кв.м. и 50 кв.м. ид.ч. от УПИ, гр. Варна

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2008 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач - Красимира Керанова Иванова
  Купувач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, ап. от 70.30 кв.м., изба от 3 кв.м. и 50 кв.м. ид.ч. от УПИ, гр. Варна

  Служба по вписванията Добрич - за периода от 01.01.1992 г. до 25.11.2013 г.

  Коментар на БИПИ: Справките от Служба по вписванията Добрич и Балчик са запазени във вида си от онлайн Имотния регистър. Липсващата по-долу информация не присъстваше в направените при изготвянето на профила справки.

  Коментар на съдия Иванова: Не всички използвани източници са пълни и точни - примерно онлайн регистър на имотите - липсва един апартамент в Добрич и един гараж.Става дума за апартамент в Добрич, 106 кв. м, 1999 г. и гараж в Добрич, 14 кв. м, 1999 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2008 

  Страни

   

   

  Имот

   

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА 

  Година

  2005 

  Страни

   

   

  Имот

   

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2000 

  Условие

  1/4 ид.ч. за Милен, 3/4 ид.ч. за Маринела  

  Страни

   

   

  Имот

   

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ 

  Година

  2000 

  Страни

   

   

  Имот

   

  Пореден № по справката

  5

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  1999 

  Страни

   

   

  Имот

   

  Пореден № по справката

  6

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  1999 

  Страни

   

   

  Имот

   

  Пореден № по справката

  7

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  1998 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач (Частна собственост) - Красимира Керанова Иванова  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 0.000 кв. м., апартамент, обл. Добрич, общ. Добрич-град, гр. Добрич

   

  Служба по вписванията Балчик - за периода от 01.01.1992 г. до 25.11.2013 г.

   

   


 • Моторни превозни средства

  Виж придобитите моторни превозни средства на Красимира Иванова към 08.10.2013 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 16.10.2013 г. (вж. приложенията), както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  • 2007 г. (встъпителна декларация)
 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Красимира Иванова към 08.10.2013 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 16.10.2013 г. (вж. приложенията), както и в  декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Красимира Иванова към 08.10.2013 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 16.10.2013 г. (вж. приложенията), както и в  декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  Коментар на съдия Иванова: Кредитът в швейцарски франкове от 2008 г. и 2013 г. е един и същ. В декларацията от 2013 г. следваше да се посочи остатък по кредита, който е ипотечен за 50 000 евро, но се усвоява във франкове.

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Красимира Иванова към 08.10.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността

  Виж декларираните направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността на Красимира Иванова към 08.10.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие

  Виж декларираните дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие на Красимира Иванова към 08.10.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи през предходната календарна година

  Виж декларираните доходи през предходната календарна година на Красимира Иванова към 08.10.2013 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 16.10.2013 г. (вж. приложенията).

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Красимира Керанова Иванова са извършени три проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - на 25.06.2008 г., на 27.05.2009 г. и на 28.10.2009 г. Заключението на проверките е „неустановена принадлежност”.

  Източник: http://comdos.bg/

Други

 • Комуникационен дневник

  Профилът бе изпратен на съдия Красимира Иванова за преглед и становище на 25.11.2013 г. Същия ден съдия Иванова се свърза с екипа на БИПИ и изрази готовност да прегледа и коментира своя профил. На 26.11.2013 г. Красимира Иванова изпрати на екипа на БИПИ своите допълнение и коментари по изпратената й чернова на профила, заедно с попълнения анкетен лист за самооценка.

 • Моля посочете приблизително какъв процент от Вашето време прекарвате:

  а.  в подготовка за съдебно заседание, включително изготвяне и постановяване на съдебните актове: 30%                           

  б.  в съдебната зала: 20%                                                            

  в.  в изпълнение на административни задължения: 40%

  г.  в допълнително професионално развитие и усъвършенстване: 10%  

 • Как бихте описали Вашето професионално поведение в съдебната зала?

  а. изключително строго

  б. строго

  в. повече насочено  към съдействие и координиране дейността на  субектите в процесуалните отношения

  г. друго - строго, но и насочено  към съдействие и координиране дейността на  субектите в процесуалните отношения

 • Колко често Ви се случва по време на съдебно заседание да се нарушава реда, да се обижда съда и/или да не се изпълняват разпореждания на съда?

  а. много често

  б. понякога

  в. много рядко

  г. никога 

 • Налагали ли сте глоба за нарушения при разглеждане на дело по чл. 89 от ГПК, съответно чл. 266, ал. 2 от НПК през последните 2 години?

  а.  НЕ

  б.  ДА  моля, посочете приблизителен брой 

 • Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а, станало/и обект на висок медиен и обществен интерес?

  Мога да посоча дело, образувано по протест на прокурора за обявяване нищожността на сделка на бивш областен управител за продажба на имот на брега на Черно море, публична държавна собственост срещу поименни компенсационни бонове. Интересът беше предизвикан от местонахождението на имота, статута му на имот публична държавна собственост и насрещната престация. Като противоречаща на императивни норми обявих сделката за нищожна.

 • Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални предизвикателства във Вашата практика и да обусловите факторите за това:

  Всяко ново дело, по което няма практика, е предизвикателство за съдията, респ. и за мен. Би било особено предизвикателство разглеждането на дело, по което би се наложило да отправя Преюдициално запитване, за да реша казуса. Европейското право намира все по- широко приложение в нашата дейност и неговото изучаване и прилагане налага да усъвършенстваме теоретичните си познания и да задълбочим практическите си умения.

 • Участвали ли сте в семинари, конференции или другия събития като лектори или в сходна роля?

  а. НЕ

  б. ДА  моля, опишете накратко

 • Занимавате ли се с научноизследователска дейност?

  а. НЕ

  б. ДА  моля, посочете Ваши публикации като цитирате заглавие и издание 

 • Според Вашата лична преценка, кое оказва най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата Ви като съдия?

  Ефективното и компетентно изпълнение на работата ни зависи от професионалните качества на съдията, които представляват комплекс от умения и познания. Свързано е със способността да се анализира и прилага точно законът, като бъде съобразена съдебната практика и се спазват стриктно принципите, заложени в АПК.

 • Коя, според Вас, е тази част от съдебната система, която най-неотложно се нуждае от реформа? Посочете накратко своите аргументи.

  а. кадрова политика

  б. техническа обезпеченост

  в. критерии и методология за определяне на натовареността на съдиите

  г. прилагане принципа на случайно разпределение на делата 

  Така поставен въпросът с четирите алтернативни отговора, насочва към кадровата политика. Считам, че реформата в кадровата политика за първоначално назначаване на магистрати следва в конкурсите освен изпит за професионалните качества на кандидата, да включи и психологически тестове. По – късно при преназначаване и атестиране за повишаване в ранг и или назначаване на ръководен пост, тези тестове периодично да се повтарят, като се съобразят с конкретната длъжност.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре