последна промяна:

Ванухи Бедрос Аракелян

кандидат по процедура за Избор председател Апелативен съд Варна
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Ванухи Бедрос Аракелян
 • Дата и място на раждане

  Родена на 22.07.1966 г. в гр. Варна.

  Източник: http://comdos.bg/

 • Семейно положение

  Съпруг Аракел К. Аракелян.

  Източник: Декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущестото, подадена до ВСС и актуална към 26.11.2013 г. 

 • Образование

  Софийски университет „Св Климент Охридски”, специалност Право. Среден успех от изпитите през курса на следването „Отличен 5.77”. Успех от държавния изпит „Отличен 6,00”. Период на обучението: 1984-1988.

  Източник: Копие от диплома за висше образование, поискано и получено от ВСС по реда на ЗДОИ.

 • Езици

  Владее руски и арменски езици.

  Източник: Подробна автобиография, налична на официалната интернет страница на ВСС.

 • Продължаващо обучение

  от 13/03/2012 до 14/03/2012 – участие в обучение на тема „Работа с медиите на административни ръководители/говорители на съдилищата”, организиран от ПРСС

  от 21/03/2012 до 23/03/2012 – участие в обучение на тема „Прилагане на правилата на Европейското конкурентно право”

  от 05/04/2012 до 06/04/2012 – участие в обучение на тема „Конкуренция и права на интелектуалната собственост”

  от 10/05/2012 до 11/05/2012 – участие в среща на съдиите от търговските отделения на ОС Варна и СГС на тема „Актуални въпроси на търговското правораздаване”

  от 14/05/2012 до 15/05/2012 – участие в обучение на тема „Повишаване на капацитета на българските съдии по прилагане на правилата на Европейското конкурентно право”

  от 20/09/2012 до 21/09/2012 – участие в българо-германски семинар на тема „Организация и управление на съда”

  от 16/10/2012 до 17/10/2013 – участие в обучение на тема „Обучение по основни счетоводни познания и практики за съдии, разглеждащи дела по несъстоятелност”

  26/10/2012 – участие в семинар на тема „практика на ВКС по Кодекса за застраховането”

  oт 19/09/2013 до 20/09/2013 – участие в българско-германски семинар на тема „Европейска заповед за изплащане и принудително изпълнение в Германия”

  Посочени са само обученията и семинарите, проведени в периода 2012-2013 г. Подробна информация за всички участия в семинари, конференции и други професионални мероприятия е достъпна в подробната автобиография на съдия Аракелян.

  Източник: Подробна автобиография, достъпна на официалната интернет страница на ВСС.

 • Стаж

  В орган на съдебната власт:

  от 24.06.2004 – към момента – административен ръководител-председател на Окръжен съд Варна

  от 16.06.1999 до 24.06.2004 – заместник-председател на Окръжен съд Варна

  от 01.10.1996 до 01.01.1999 – съдия в Окръжен съд Варна

  от 03.04.1995 до 01.10.1996 – заместник-председател на Районен съд Варна

  от 23.06.1992 до 03.04.1995 – съдия в Районен съд Варна

  от 20.08.1991 до 13.04.1992 – съдия в Районен съд Варна

  Извън орган на съдебната власт:

  от 13.04.1992 до 23.06.1992 – юрисконсулт в Областна администрация Варна

  от 10.09.1990 до 20.08.1991 – юрисконсулт в Общински народен съвет гр. Толбухин (сега Добрич)

  Източник: Кадрова справка, поискана и получена от ВСС по реда на ЗДОИ.

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Административен ръководител-председател на Апелативен съд Варна, с решение на ВСС по протокол №6/06.02.2014 г.
 • Кариерно израстване

  Ванухи Бедрос Аракелян завършва семестриално право в Софийския университет през 1988 г. В периода 06.12.1988-06.12.1989 г. е стажант юрист в Окръжен съд Варна (Служебна бележка Изх. №271/90 Окръжен съд-Варна). Изпит за юридическа правоспособност полага на 17.01.2014 г.*

  В периода 1990-1991 г. Ванухи Аракелян работи като юрисконсулт в Общински народен съвет в гр. Толбухин (сега Добрич). На 20.08.1991 г. с решение на Великото народно събрание е назначена за съдия в Районния съд в гр. Варна. Длъжността заема по силата на чл. 66, ал. 6 от тогава действащия Закон за устройство на съдилищата, който позволява по изключение за районни съдии да бъдат назначени лица, които не притежават изискуеми от закона стаж. (Решение на ВНС от 10.07.1991, обн. ДВ бр. 62 от 02.08.1991). На 13.04.1992 г. по собствено желание е освободена от длъжността съдия в Районен съд Варна и започва работа като юрисконсулт в Областна администрация Варна. На 23.06.1992 г. Ванухи Аракелян отново е назначена за съдия в Районен съд Варна (Протокол №24/17.06.1992 ВСС). На 12.04.1994 г. е повишена в ранг „заместник-председател на РС”(Протокол №1/12.04.1994 ВСС). През 1995 г. е повишена в ранг съдия в ОС и е преназначена на длъжност заместник-председател на Районен съд Варна (Протоколи №11/27.03.1995 и 36/22.11.1995 ВСС) и председател на неговата Брачна колегия.**

  На 01.10.1996 г. Ванухи Аракелян е назначена за съдия в Окръжен съд Варна на основание чл. 68, т. 3 КТ („за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа”) (Протокол №28/25.09.1996 ВСС). На 26.02.1997 г. е назначена на безсрочен трудов договор за съдия в Окръжен съд Варна. (Протокол №9/26.02.1997 ВСС). На 01.01.1999 г. е повишена в ранг „съдия в АС” (Протокол №23/15.06.1999 ВСС) и председател на Търговско и фирмено отделелние.

  На 23.06.2004 г. (Протокол № 24/23.06.2004 ВСС), съдия Ванухи Аракелян е назначена за административен ръководител-председател на ОС Варна, а през октомври същата година е повишена в ранг "Съдия във Върховния касационен съд" (Протокол № 30/6.10.2004  ВСС). През 2009 г. с 22 гласа „за” и 0 „против” и 0 „въздържал се”, съдия Аракелян е назначена от ВСС за втори мандат, като председател на ОС Варна. Комплексната оценка от предходната атестация е „много добра”. (Протокол № 24/10.06.2009 ВСС)

  По време на председателството на съдия Аракелян Окръжен съд Варна активно участва в Инициативата за укрепване на съдебната система в България, финансирана от Американската агенция за международно развитие /USAID/. През 2007 г. Окръжен съд Варна е удостоен с почетен плакет „Съд модел”, а през 2008 г. е внедрена презентационната система ЕЛМО. През 2012 г. Окръжен съд Варна за втори път е удостоен със званието „Съд модел”.

  Последната атестация на съдия Аракелян обхваща периода от 01.06.2009 г. до 01.04.2013 г. Комисията по предложенията и атестирането определя комплексна оценка „Много добра” с най-високия възможен резултат – 150 точки. Единният формуляр за атестиране е връчен през м. юли 2013 г. (датата не се чете). Оценката е приета с решение на ВСС по Протокол №33/31.07.2013 г.

  През м. януари 2014 г. съдия Аракелян е кандидат в процедурата за избор на административен ръководител на Апелативен съд Варна, обявена в ДВ, бр. 102 от 26.11.2013 г.

  Бележки:

  * Към момента на завършването на стажа си не държи теоретико-практически изпит за правоспособност, тъй като според действащата към този момент редакция на чл. 68 от Закона за устройство на съдилищата, такова задължение съществува единствено за завършилите висше юридическо образование във Висшия институт "Георги Димитров" при Министерството на вътрешните работи както и за завършилите в чужбина, но не и за завършилите семестриално Юридическия факултет на Софийския университет.

  ** Съгласно данните от трудовата книжка на Ванухи Аракелян през периода 23.06.1992-01.10.1996, тя работи като заместник-председател на Районен съд-Варна.
  Източници: Кадрова справка и Служебна бележка Изх. №271/90 Окръжен съд-Варна, поискани и получени от ВСС по реда на ЗДОИ; Протоколи от заседания на ВСС; Решение на ВНС от 10.07.1991; Годишни доклади на ОС Варна; Референции относно кандидатурата на Ванухи Аракелян, достъпни на интернет страницата на ВСС; Интервю с В. Аракелян на интернет страницата на „Програма за развитие на съдебната система”

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Срок за приключване на преписките

  Година

  Несвършени в 
  началото на периода

  Възложени

  Насрочени

  Брой свършени дела

  от 01.06.2009

  10

  70

  61

  63+51 ф.д.

  2010

  12

  75

  59

  64+58 ф.д.

  2011

  23

  99

  87

  91+27 ф.д.

  2012

  33

  184

  204

  188+34 ф.д.

  до 01.04.2013

  29

  29

  13

  19+14 ф.д.

  Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на (не се чете) 07.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела

  Година

  Граждански

  Търговски

  Администр.

  НДОХ

  НДЧХ

  ЧНД

  АНД

   

  Първоинстанционни дела

  01.06.2009

   –

  01.04.2013

  -

  325 + 184 ф.д.

  -

  -

  -

  -

  -

   

  Въззивни дела

   

  Граждански

  Търговски

  НДОХ

  НДЧХ

  01.06.2009

   –

  01.04.2013

  -

  100

  -

  -

  Забележка: Съдия Аракелян разглежда търговски дела – първа и въззивна инстанция и фирмени дела.
  Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на (не се чете) 07.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове

  Срок за изготвяне на съдебните актове

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  от 01.06.2009

  63

  37

  14

  12

  2010

  64

  30

  27

  7

  2011

  91

  41

  27

  23

  2012

  188

  27

  140

  21

  до 01.04.2013

  19

  11

  4

  4

  Забележка: Включва сроковете за приключване на делата – от датата на образуване до датата на свършването им.
  Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на (не се чете) 07.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Висящи дела

  Брой висящи дела (от датата на образуване)

  До 3 месеца

  От 3 до 6 месеца

  От 6 месеца до 1 година

  Над 1 година

  12

  1

  -

  -

  Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на (не се чете)07.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Постановени

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло
  отменени

  Изменени

  Недопуснати до касационно обжалване

  от 01.06.2009

  63

  14

  13

  1

  -

  4

  2010

  64

  26

  11

  3

  1

  1

  2011

  91

  21

  12

  3

  2

  -

  2012

  188

  18

  15

  1

  2

  -

  до 01.04.2013

  19

  12

  3

  2

  -

  -

  Забележка: В посочения брой на обжалваните актове, потвърдените изцяло, отменените и изменени, са включени решения и определения. Сборът от потвърдени, отменени и изменени съдебни актове не е равен на броя на обжалваните дела, поради разминаване на периода на изпращане и връщане на дела от въззивна и касационна инстанция. Не се води статистика за подлежащи на обжалване актове.
  Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на (не се чете) 07.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Натовареност

  Година

  Действителна натовареност на съдиите от ОС Варна

  Действителна натовареност на съдиите в ГО и ТО

  Действителна натовареност на съдия Аракелян

  Към дела за разглеждане

  Към свършени дела

  Към дела за разглеждане

  Към свършени дела

  Към дела за разглеждане

  Към свършени дела

  2009

  17.7

  14.51

  13.36

  10.55

  11.43

  16.29

  2010

  17.64

  14.80

  14.79

  11.89

  7.25

  10.17

  2011

  19.72

  16.52

  16.36

  13.24

  10.17

  9.83

  2012

  15.42

  15.42

  17.98

  15.44

  18.08

  18.50

  2013

  -

  -

  -

  -

  19.33

  11.00

  Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на (не се чете) 07.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Няма поощрения и наказания.

  Източник: Единен формуляр за атестиране, връчен на (не се чете) 07.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Особени мнения и становища

  Становище от Комисия „Професионална етика и провенция на корупцията” към ВСС

  „Становището е изготвено въз основа на становището на Комисията по професионална етика към Апелативен съд Варна, писма от отдел „Инспекторат” към ВКП и Инспектората към ВСС, и извършени проверки в деловодната система на ВСС (...)

  След извършена проверка в деловодната система на ВСС и по протоколите на КПЕПК за 2008 г. и до настоящия момент, се откриха две подадени жалби срещу Ванухи Бедрос Аракелян:

  С вх. № 94-00-475/2009 г., с недоволство от поставено съдебно решение по конкретно дело и искане да се отмени.

  С решение по протокол № 18/14.05.2009 г. на жалбоподателя е отговорено, че ВСС и КПЕПК нямат правомощия да се произнасят по правилността на актовете на магистратите, да се намесват при вземането на решения, както и да обсъждат предприетите от тях процесуални действия.

  С вх. № 94-00-827/2012 г. с недоволство от заповед на административния ръководител за смяна на съдия-докладчик по гражданско дело и нарушения на принципа на случайно разпределение на делата.

  След извършена проверка от административния ръководител на Апелативен съд Варна не е установено никакво нарушение на правилата за случайно рапзреледеление на делата.

  Срещу нея няма образувани дисциплинарни производства.

  След извършената проверка във водените регистри от Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС се установи, че по отношение на Ванухи Бедрос Аракелян – председател на Окръжен съд Варна, във ВСС не са постъпвали сигнали по Закона за предотвратяване и устанояване на конфликт на интереси.

  Във връзка със запитване от Росен Босев – журналист във в-к „Капитал” Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет извърши проверка по изнесените факти и твърдения в публикация във в-к „Капитал”, бр. 44, на тема „Съдиите са ни скъпи”. Авторът на статията изразява съмнение, че зависимости, конфликти на интереси и нарушения на правилата за етично поведение от страна на председателя на Окръжен съд Варна Ванухи Аракелян при избора на „Корпоративна търговска банка” АД за обслужваща банка на Окръжен съд Варна.

  Установи се, че Изборът на „Корпоративна търговска банка” АД за обслужваща банка на Окръжен съд Варна е одобрен от комися „Бюджет и финанси” на ВСС с решение по т.1 от протокол № 3/22.01.2008 г., след представяне на документация по избора и при спазване на критериите определени от ВСС.

  С декларация вх. № 98-00-3588/12.02.2009 г. председателят на Окръжен съд гр. Варна г-жа Ванухи Аракелян е декларирала пред ВСС в установените законови срокове задължение към „КТБ” Варна в размер на 140 000 лв. За погасяване на това задължение г-жа Аракелян е подала декларация по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ вх. № 98-00-198/28.05.2013 г. Посочените декларации са били публично обявени на интернет страницата на ВСС след изразено от деклараторката съгласие за извършване на това действие при условията на решението на ВСС от 25.04.2013 г. 

  Предвид правомощията си, определени ѝ  с чл. 18а от ЗПУКИ и чл. 30, т.4 от Правилника за организацията и дейността на ВСС и неговата администрация, КПУКИВИВСС не констатира неизпълнение на задължения по чл. 12-16 от ЗПУКИ.

  Въз основа на горното, с решение от 9 декември 2013 г. на съвместно заседание комисиите на ВСС „Професионална етика и превенция на корупцията” и Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и вазимодействие с Инспектората към ВСС приеха, че не са налице нарушения на правилата за етично поведение, заложени в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и ЗПУКИ.

  Във ВСС няма данни за извършване на други проверки или за висящо прозиводство по реда на ЗПУКИ в административната или съдебната фаза, или влязъл в сила административен акт по този закон.

  Не са констатирани несъответсвия между подадените от съдия Ванухи Бедрос Аракелян декларации пред Сметната палата и имотното ѝ състояние.

  В отдел „Инспекторат” при ВКП не са постъпвали сигналисрещу Ванухи Бедрос Аракелян.

  В Инспектората към ВСС по отношение на Ванухи Бедрос Аракелян има подадени сигнали с вх. № Ж-01-0025/12.02.2009 г., № Ж-01-00287/26.02.2009 г., № Ж-01-00205/13.02.2009 г., № Ж-1247-02217/21.10.2008 г. и № Ж-1135-021-3/30.09.2008 г. След извършени проверки не са отправени препоръки за предприемане на дисциплинарни мерки спрямо нея.

  Общият извод е, че Ванухи Бедрос Аракелян, административен ръководител-председател на Окръжен съд Варна, спазва изискванията, заложени в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначена за длъжността административен ръководител-председател на Апелативен съд Варна.”

 • Конфликт на интереси

  В декларацията си по ЗПУКИ от 21.01.2009 г. съдия Аракелян е отбелязала като задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. кредит на стойност 140 000 лв. към ТКБ – Варна.

  В Декларация по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ от 22.05.2013 г. Ванухи Бедрос Аракелян е декларирала промяна на обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ: Продажба на апартамент, находящ се в КК „Св. Св. Константин и Елена” за сумата от 100 000 /сто хиляди/ лева, с която е пoкрит изцяло левов кредит и частично друг кредит в „Корпоративна търговска банка” АД.
  Източник: Декларация по ЗПУКИ на съдия Аракелян от 21.01.2009 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет и Декларация по ЗПУКИ на съдия Аракелян от 22.05.2013 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на съдия Ванухи Аракелян не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата, могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2012 г., 2011 г.,2010 г., 2009 г.,  2008 г., 2007 г. и 2006 г.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на административен ръководител на Апелативен съд Варна в Държавен вестник - 26.11.2013 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 07.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Право на собственост и ограничени вещни права

  Виж придобитото право на собственост и ограничени вещни права на Ванухи Аракелян към 26.11.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Земеделски земи и гори

  Виж придобитите земеделски земи и гори на Ванухи Аракелян към 26.11.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  3. Прехвърляне на притежавани имоти

  Виж прехвърлените притежавани имоти на Ванухи Аракелян към 26.11.2013 г. в Декларацията ѝ за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущестото, подадена до ВСС и актуална към 26.11.2013 г., както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

   

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията- Варна за периода от 01.01.1992 г. до 29.01.2014 г.

   

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип Акт

  Заличаване на договорна ипотека 

  Година

  2013 

  Условие

  Заличена с молба от Корпоративна търговска банка АД, заверена от нот. Жана Тикова рег.№ 6122/2013г. 

  Свързани актове

  Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: Подновяване/новиране на договорна ипотека

  Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта:Поправка-договорни ипотеки
  Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: Учредяване на договорна ипотека   

  Страни

  Кредитор - ЕИК/БУЛСТАТ 831184677 Корпоративна търговска банка АД  

  Ипотекарен длъжник - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Ипотекарен длъжник - Ванухи Бедрос Аракелян

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, обект в сгр. - изба с площ 36.06 кв.м., площ по док. - 96.710, таванско помещение с площ 46.78 кв.м., обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна

  Страни

  Кредитор, идеални части: 1/4 - ЕИК/БУЛСТАТ 831184677 Корпоративна търговска банка АД  

  Ипотекарен длъжник, идеални части: 1/4 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Ипотекарен длъжник, идеални части: 1/4 - Ванухи Бедрос Аракелян

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 509.000 кв. м., гр.Варна, с площ по док. 380 кв м, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна

   

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2013 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - Ванухи Бедрос Аракелян
     

  Купувач (Частна собственост) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 73.280 кв. м., гр. Варна, кв. - кк. Свети Свети Константин и Елена, с обща площ от 90.13 кв.м. в сграда обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна

  Страни

  Продавач - Ванухи Бедрос Аракелян
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач (Частна собственост), идеални части: паркомясто с площ 11 кв.м - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 567.000 кв. м., гр. Варна, местност - Абатко, кк Св.Св. Константин и Елена, с площ по нот. акт от 576 кв.м., обл. Варна, общ. Варна, гр.Варна

   

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип Акт

  Подновяване/новиране на договорна ипотека 

  Година

  2013 

  Условие

  Договор за новация, с който неизплатената главница по кредита в евро се новира в лева 

  Свързани актове

  Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: Заличаване на договорна ипотека
  Тип на отношението: Подновяване на ипотека, Тип на акта: Учредяване на договорна ипотека

  Страни

  Кредитор - ЕИК/БУЛСТАТ 831184677 Корпоративна търговска банка АД  

  Ипотекарен длъжник - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Ипотекарен длъжник - Ванухи Бедрос Аракелян

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, обект в сгр. - изба с площ 36.06 кв.м. , площ по док. - 96.710 кв. м., гр.варна, таванско помещение с площ 46.78 кв.м., обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна

  Страни

  Кредитор, идеални части: 1/4 - ЕИК/БУЛСТАТ 831184677 Корпоративна търговска банка АД  

  Ипотекарен длъжник, идеални части: 1/4 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Ипотекарен длъжник, идеални части: 1/4 - Ванухи Бедрос Аракелян

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 509.000 кв. м., гр.Варна, с площ по док. 380 кв м, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна

   

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Поправка-договорни ипотеки 

  Година

  2011 

  Условие

  поправка на дог. ипотека

  Свързани актове

  Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: Заличаване на договорна ипотека
  Тип на отношението: Поправка на ипотека, Тип на акта: Учредяване на договорна ипотека

  Страни

  Кредитор, идеални части: 1/4 - ЕИК/БУЛСТАТ 831184677 Корпоративна търговска банка АД  

  Ипотекарен длъжник, идеални части: 1/4 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Ипотекарен длъжник, идеални части: 1/4 - Ванухи Бедрос Аракелян

  Имот

  Поземлен имот, пл.No - 1585, площ по док. - 380.000 дка, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна

  Страни

  Кредитор - ЕИК/БУЛСТАТ 831184677 Корпоративна търговска банка АД  

  Ипотекарен длъжник - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Ипотекарен длъжник - Ванухи Бедрос Аракелян

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, обект в сгр. - изба с площ 36.06 кв.м., площ по док. - 96.710 кв. м., гр. Варна, таванско помещение с площ 46.78 кв.м., обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна

   

  Пореден № по справката

  5

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2009 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - Ванухи Б. Аракелян
     

  Купувач (Частна собственост), идеални части: 5/24 кв.м. ид.ч. - ЕИК/БУЛСТАТ 103984979 Христови ЕООД  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 219.000 кв. м., общ. Варна, гр. Варна

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - Ванухи Б. Аракелян

  Купувач (Частна собственост) - ЕИК/БУЛСТАТ 103984979 Христови ЕООД    

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 35.450 кв. м., гр.Варна, магазин в сграда с площ 219 кв.м., обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна

   

  Пореден № по справката

  6

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  Договор за доброволна делба 

  Година

  2009 

  Страни

  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - Ванухи Б. Аракелян
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост), идеални части:1/6 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост), идеални части:1/6 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост), идеални части:1/9 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост), идеални части:1/9 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост), идеални части:1/9 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост), идеални части:1/6 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост), идеални части:1/6 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 21.200 кв. м., магазин в сграда с площ 219 кв.м., обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна

  Страни

  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - Ванухи Б. Аракелян
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик (Частна собственост), идеални части:1/6 ОТ 3/24 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик (Частна собственост), идеални части:1/6 ОТ 3/24 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик (Частна собственост), идеални части:1/2 ОТ 5/24 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик (Частна собственост), идеални части:1/4 ОТ 5/24 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик (Частна собственост), идеални части:1/9 ОТ 3/24 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик (Частна собственост), идеални части:1/9 ОТ 3/24 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик (Частна собственост), идеални части:1/9 ОТ 3/24 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик (Частна собственост), идеални части:1/4 ОТ 5/24 - Ванухи Б. Аракелян
  Изключителен собственик (Частна собственост), идеални части:1/6 ОТ 3/24 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик (Частна собственост), идеални части:1/6 ОТ 3/24 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, парцел, площ по док. - 219.000 кв. м., обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна

  Страни

  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - Ванухи Б.с Аракелян
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Съделители - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост), идеални части:1/2 -ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост), идеални части:1/4 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Изключителен собственик(Частна собственост), идеални части:1/4 - Ванухи Б. Аракелян

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 35.450 кв. м., гр.Варна, магазин в сграда в ПИ с площ 219 кв.м., обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна

   

  Пореден № по справката

  7

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Учредяване на договорна ипотека 

  Година

  2009 

  Свързани актове

  Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: Заличаване на договорна ипотека
  Тип на отношението: Подновяване на ипотека, Тип на акта: Подновяване/новиране на договорна ипотека
  Тип на отношението: Поправка на ипотека, Тип на акта: Поправка-договорни ипотеки

  Страни

  Кредитор - ЕИК/БУЛСТАТ 831184677 Корпоративна търговска банка АД  

  Ипотекарен длъжник - Ванухи Бедрос Аракелян
  Ипотекарен длъжник - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, обект в сгр. - изба с площ 36.06 кв.м., площ по док. - 96.710 кв. м., гр. Варна, таванско помещение с площ 46.78 кв.м., обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна

  Страни

  Кредитор, идеални части: 1/4 - ЕИК/БУЛСТАТ 831184677 Корпоративна търговска банка АД  

  Ипотекарен длъжник, идеални части: 1/4 - Ванухи Бедрос Аракелян
  Ипотекарен длъжник, идеални части: 1/4 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 380.000 дка, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна

   

  Пореден № по справката

  8

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2009 

  Страни

  Дарен (Частна собственост), идеални части: 1/2 - Ванухи Бедрос Аракелян
  Дарен, идеални части:1/2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, обект в сгр. - таванско помещение, площ по док. - 96.710 кв. м., таванско помещение с площ 46.78 кв.м., обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна

  Страни

  Дарен (Частна собственост), идеални части: 1/4 - Ванухи Бедрос Аракелян
  Дарен, идеални части: 1/4 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 380.000 дка, обл. ВАРНА, общ. ВАРНА, гр. Варна

   

  Пореден № по справката

  9

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  Договор за доброволна делба 

  Година

  2008 

  Страни

  Собственик - Ванухи Бедрос Аракелян  

  Имот

  Поземлен имот, място с площ 2165 кв.м., реална част обр. от ПИ №***, ПИ №*** и северната част на ПИ №***, Сотира, гр. Варна

   

  Пореден № по справката

  10

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Замяна 

  Година

  2008 

  Страни

  Заменител 1 - Ванухи Бедрос Аракелян  

  Заменител 2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Заменител 2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, 15 кв.м. ид.ч. от място цялото с площ 2000 кв.м. по акт, а по скица с площ 2168 кв.м., ПИ №*** = с част от имот №***, СО Сотира, гр. Варна

  Страни

  Заменител 1 - Шаник Б. Бейлерян
  Заменител 1 - Гарбис М. Бейлерян

  Заменител 2 - Ванухи Бедрос Аракелян    

  Имот

  Поземлен имот, 10 кв.м. ид.ч. от място цялото с площ 1216 кв.м. по акт, и по скица с площ 1215 кв.м., ПИ №*** = с част от ПИ №*** стар = с дял II; 5 кв.м. ид.ч. от място цялото с площ 243 кв.м., ПИ №*** = с част от имот № 443 стар = с дял III, и двата от СО Сотира, гр. Варна  

   

  Пореден № по справката

  11

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип Акт

  Заличаване на законна ипотека 

  Година

  2008 

  Условие

  заличена по молба на Уникредит Булбанк, правоприемник на Ейч Ви Би Банк Биохим, заверена от нотариус Полина Миткова, рег. № 1321

  Свързани актове

  Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: Законна ипотека

  Страни

  Кредитор - ЕИК/БУЛСТАТ 121037017 Ейч Ви Би Банк Биохим АД  

  Длъжник - Ванухи Бедрос Аракелян
  Длъжник - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, ап. с площ 112 кв.м., и 1/8 ид.ч. от дворно място, цялото от 274 кв.м., ПИ №***

   

  Пореден № по справката

  12

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип Акт

  Заличаване на договорна ипотека 

  Година

  2008 

  Условие

  заличена по молба на Уникредит Булбанк АД, съгласно заверка на нотариус Полина Миткова, рег. № 1195/2008 год.

  Свързани актове

  Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: Договорна ипотека

  Страни

  Ипотекарен длъжник - Ванухи Бедрос Аракелян

  Имот

  Поземлен имот, кредитополучател и гарант-ап. с площ 112 кв.м., изба с площ 17 кв.м. гр. Варна, 1/8 ид.ч. от дворното място - ПИ №*** с площ 274 кв.м.  

   

  Пореден № по справката

  13

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Договорна ипотека 

  Година

  2008 

  Страни

  Ипотекарен длъжник - Ванухи Бедрос Аракелян  

  Имот

  Поземлен имот, кредитополучател и гарант - ап. със ЗП от 112 кв м., изба с площ от 17 кв.м., 1/8 ид от ПИ №***, цялото с площ от 274 кв.м., гр. Варна 

   

  Пореден № по справката

  14

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2007 

  Страни

  Продавач - ЕИК/БУЛСТАТ 148034166 Слънчева дружба ЕООД  

  Купувач - Ванухи Бедрос Аракелян  

  Имот

  Поземлен имот, право на строеж на ап. от 73.28 кв.м., изба от 4.25 кв.м., кк Св. Св. Константин и Елена, УПИ от 576 кв.м., Варна 

   

  Пореден № по справката

  15

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Договорна ипотека 

  Година

  2007 

  Свързани актове

  Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: Заличаване на договорна ипотека

  Страни

   Ипотекарен длъжник - Ванухи Бедрос Аракелян  

  Имот

  Поземлен имот, кредитополучател и гарант-ап. с площ 112 кв.м., изба с площ 17 кв.м. гр. Варна, 1/8 ид.ч. от дворното място - ПИ №*** с площ 274 кв.м.  

   

  Пореден № по справката

  16

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2006 

  Страни

  Продавач - Ванухи Бедрос Аракелян
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, ап., гр. Варна с площ 55.21 кв.м. изба от 6 кв.м. и правото на строеж в/у дворното място цялото от 349 кв.м. ПИ №***

   

  Пореден № по справката

  17

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2005 

  Страни

  Продавач - Ванухи Бедрос Аракелян  

  Купувач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Купувач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, място в землището на гр. Варна, м-ст Планова, цялото с площ 1425 кв м, а по скица от 1349 кв.м., ПИ №*** по плана на СО Планова, заедно с постройка  

   

  Пореден № по справката

  18

  Книга

  ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Законна ипотека 

  Година

  2005 

  Свързани актове

  Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: Заличаване на законна ипотека

  Страни

  Кредитор - ЕИК/БУЛСТАТ 121037017 Ейч Ви Би Банк Биохим АД  

  Длъжник - Ванухи Бедрос Аракелян
  Длъжник - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, ап. с площ 112 кв.м., и 1/8 ид.ч. от дворно място, цялото от 274 кв.м., ПИ №***

   

  Пореден № по справката

  19

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2005 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач - Ванухи Бедрос Аракелян
  Купувач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, ап. с площ 112 кв.м., и 1/8 ид.ч. от дворното място цялото от 274 кв.м., ПИ №*** 

   

  Пореден № по справката

  20

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  1997 

  Страни

  Продавач - Ванухи Бедрос Аракелян
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

  Имот

  Поземлен имот

   

  Пореден № по справката

  21

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Дарение 

  Година

  1993 

  Страни

  Дарител - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Дарител - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Надарен - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Надарен - Ванухи Б. Аракелян

  Имот

  Поземлен имот, ап. и 1/4 ид ч от дворно място

   

  Пореден № по справката

  22

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Дарение 

  Година

  1993 

  Страни

  Дарител, идеални части: 5/16 ид.ч. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Надарен (Частна собственост), идеални части: 1/2 ид.ч. от 5/16 ид.ч. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Надарен (Частна собственост), идеални части: 1/2 ид.ч. от 5/16 ид.ч. - Ванухи Б. Аракелян

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, парцел, площ по док. - 0.000 кв. м., гр.Варна, магазинно помещение, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна

  Страни

  Дарител, идеални части: 5/16 ид.ч. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Надарен(Частна собственост), идеални части: 1/2 ид.ч. от 5/16 ид.ч. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Надарен(Частна собственост), идеални части: 1/2 ид.ч. от 5/16 ид.ч. - Ванухи Б. Аракелян

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 0.000 кв. м., гр.Варна, магазинно помещение, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна

  Страни

  Дарител, идеални части: 5/48 ид.ч. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ  

  Надарен (Частна собственост), идеални части: 1/2 ид.ч. от 5/48 ид.ч. - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Надарен (Частна собственост), идеални части: 1/2 ид.ч. от 5/48 ид.ч. - Ванухи Бедрос Аракелян

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 0.000 дка, гр.Варна, обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити

  Виж придобитите моторни превозни средства на Ванухи Аракелян към 26.11.2013 г. в Декларацията ѝ за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущестото, подадена до ВСС и актуална към 26.11.2013 г.

  2. Отчуждени

  Виж прехвърлените моторни превозни средства на Ванухи Аракелян към 26.11.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Ванухи Аракелян към 26.11.2013 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средства за придобиване на имущество, подадена до ВСС, както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж задълженията над 5000 лв на Ванухи Аракелян към 26.11.2013 г. в  Декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущестото, подадена до ВСС и актуална към 26.11.2013 г., както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

   

  Коментар съдия Аракелян в декларацията: Задължението по договор за банков кредит от 27.01.2009 г. в размер на 50 000 евро е частично погасено през месец ноември 2009 г. с получената от продажбата на собствените магазинни помещения на ул „Дрин” 11 продажна цена от 25 000 евро, представляваща припадащата се част от общата продажна цена и притежаваните от мен идеални части.

  С договор за новация от 25.02.20013 г. е новиран остатъка по задължението по договор за банков кредит от 27.01.2009 г. – с остатък към посочената дата 23 150 евро, приравнени в лева по фиксинга на БНБ в размер на 45 277,46 лв. и посочен лихвен процент 4,8 %.

  С изповяданата на 14.03.2013 г. продажба на гореописаните недвижими имоти на стойност общо 100 000 лева, сумата от 45 277,46 лв. като остатък на задължение по договор за банков кредит от 27.01.2009 г. е погасен изцяло, както и част от задължението по договор на потребителски ипотечен кредит от 18.03.2008 г., понастощем с остатък от 70 000 лв.

 • Налични парични средства

  Виж наличните парични средства на Ванухи Аракелян към 26.11.2013 г. в  Декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущестото, подадена до ВСС и актуална към 26.11.2013 г.както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

   

   

 • Вземания над 5 000 лв.

  Виж вземанията над 5000 лв на Ванухи Аракелян към 26.11.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж доходите извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Ванухи Аракелян към 26.11.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността

  Виж направените разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността на Ванухи Аракелян към 26.11.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие

  Виж дадените обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие на Ванухи Аракелян към 26.11.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация

  Виж ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация на Ванухи Аракелян към 26.11.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи през предходната календарна година

  Виж доходите през предходната календарна година на Ванухи Аракелян към 26.11.2013 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущестото, подадена до ВСС и актуална към 26.11.2013 г.

 • Участие в НПО

  Член на „Съюза на съдиите в България”

  Член на управителния орган на Сдружение „Арменски информационен бизнес форум”

  Източник: Интернет страница на Съюза на съдиите в България, www.daxy.com

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Ванухи Бедрос Аракелян е извършена проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 25.06.2008 г. Заключението на проверката е „неустановена принадлежност”.
  Източник:  http://comdos.bg/  

Други

 • Моля посочете приблизително какъв процент от Вашето време прекарвате:

   

  а.  в подготовка за съдебно заседание, включително изготвяне и постановяване на съдебните актове: 20%

  б.  в съдебната зала: 20%                                                            

  в.  в изпълнение на административни задължения: 40%

  г.  в допълнително професионално развитие и усъвършенстване: 10%  

 • Как бихте описали Вашето професионално поведение в съдебната зала?

   

  а. изключително строго

  б. строго

  в. повече насочено  към съдействие и координиране дейността на  субектите в процесуалните отношения

  г. насочено към съдействие на страните за изясняване обстоятелствата от значение за решаване на делото

 • Колко често Ви се случва по време на съдебно заседание да се нарушава реда, да се обижда съда и/или да не се изпълняват разпореждания на съда?

   

  а. много често

  б. понякога

  в. рядко

  г. никога 

 • Налагали ли сте глоба за нарушения при разглеждане на дело по чл. 89 от ГПК, съответно чл. 266, ал. 2 от НПК през последните 2 години?

   

  а.  НЕ

  б.  ДА  моля, посочете приблизителен брой 

 • Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а, станало/и обект на висок медиен и обществен интерес?

   

  Преживяла съм изключителния професионален и житейски шанс да бъда съдията по несъстоятелността на «Варненска корабостроителница» АД. Делото започна през март 1999 година и завърши през 2005 година. Мащабно по своя характер, определено от медиите като «мега процес», това дело бе с 4500 кредитора, от които 4000 физически лица, с огромна смазваща правна тежест, като гранични хипотези. Това дело засегна съдбите по повече от 20 000 души от региона. Само възраженията по него бяха близо 1300. Смазваща бе тежестта да водиш дело с обозримата перспектива, че обявяването в несъстоятелност на това структуроопределящо за икономиката на цялата страна предприятие ще доведе до  верижни  несъстоятелности. Една година след като започна делото за Варненската корабостроителница, в резултат на констатираните противоречиви разрешителни хипотези, или неуредени такива, се направиха 7-8 изменения в Търговския закон, които откровенно се наричаха измененията “Варненска корабостроителница”( публ. ДВ, бр.8 от 2000 година ). Това е и най-съществената реформа в ТЗ, която интерпретира несъстоятелността. Изпитанието беше чудовищно, но завърши с оздравителен план. За мен лично най-голямата отплата бе благодарността на корабостроителите за усилията д аспасим и възродим отрасъла.

 • Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални предизвикателства във Вашата практика и да обусловите факторите за това:

   

  Всяко дело, което е със сериозна фактическа и правна сложност е професионално предизвикателство за мен. В последно време с огромен професионален интерес следя практиката и работя по т.нар. „нови съдебни искове“, породени и конкретните обществено икономически условия в страната . Пример : делата през 2012 – 2013 година по чл.307 ТЗ – по твърдяна „стопанска непоносимост“.

 • Участвали ли сте в семинари, конференции или другия събития като лектори или в сходна роля?

   

  а. НЕ

  б. ДА  моля, опишете накратко - Изчерпателно и коректно съм посочила в приложеното CV, което е публикувано в сайта на ВСС.

 • Занимавате ли се с научноизследователска дейност?

   

  а. НЕ

  б. ДА  

  Преподавател съм по „Търговска  несъстоятелност“ във „ВСУ Черноризец Храбър“.

  Голям професионален интерес предизвика и статията „Бизнесът и производството по несъстоятелност в условията на криза. Практически проблеми на производството по несъстоятелност.“,  публикувана сп.“Социология“, бр.2, 2010 година. Същата статия бе публикувана и в сп.“Везни“, бр.9 2010 година.

 • Според Вашата лична преценка, кое оказва най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата Ви като съдия?

   

  • Личната мотивация
  • Професионалната компетентност
  • Работя с изключително компетентни, ерудирани колеги, с научни степени и професионална подготовка.
 • Коя, според Вас, е тази част от съдебната система, която най-неотложно се нуждае от реформа? Посочете накратко своите аргументи.

   

  а. кадрова политика

  б. техническа обезпеченост

  в. критерии и методология за определяне на натовареността на съдиите

  г. прилагане принципа на случайно разпределение на делата 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре