последна промяна:

Албена Дякова Великова

кандидат по процедура за Избор председател Районен съд Кубрат
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Текуща длъжност Административен ръководител-председател на Районен съд Кубрат, избрана с решение на ВСС от 06.03.2014 г.
 • Кариерно израстване

  Албена Великова завършва юридическото си образование в РУ „Ангел Кънчев” през 1998 г.  Съдебен кандидат е в Окръжен съд Разград между 02.01.1998 г. и 31.12.1998 г. От 01.01.1999 г. до 20.12.1999 г. работи като главен юрисконсулт на Община Кубрат. От 20.12.1999 г. е съдия в Районен съд Кубрат. Съдия Великова е повишена на място в ранг „съдия в Окръжен съд” с решение на Висшия съдебен съвет от 18.04.2007 г. (Протокол № 13).

  Съдия Великова е атестирана за периода 01.11.2007 г. до 01.11.2010 г., като за това време са и разпределяни предимно наказателни дела. Помощната атестационна комисия в състав Валентина Димитрова, Светла Робева и Ирина Ганева предлага комплексна оценка „много добра” – 98 т. Комисията по предложенията и атестирането (КПА) при ВСС намаля оценката със 7 точки и поставя окончателна оценка „много добра” – 91 т. КПА намалява с 1 точка оценката в част VII, т.5 „Резултати от проверките на Инспектората към ВСС предвид принципното решение на комисията да се дават  3 точки при извършена проверка на ИВСС с положителни резултати без конкретни констатации за атестирания магистрат; в част VII, т.6 „Поощрения и наказания за периода, за който се извършва атестирането” намаля с 3 точки предвид принципното решение на КПА за ДМС да се дават 2 точки; и в част VII, т.8 „Натовареност” с 3 точки, поради данните за натовареност под средната.

  Единният формуляр е връчен на съдия Великова на 31.05.2011 г. и е приет от нейна страна без възражения.

  Източник: Протоколи от заседания на ВСС. Единен атестационен формуляр на съдия Албена Великова за периода 01.11.2007 – 01.11.2010 г., достъпен на интернет сайта на ВСС. Подробна автобиография, достъпна на интернет сайта на ВСС.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Срочност на изготвяне на съдебните актове. Дела през периода на атестиране

  Година

  Останали несвършени

  постъпили

  Насрочени

  Свършени дела

  01.11.2007
  31.12.2007

  99

  62

  161

  55

  2008

  106

  276

  382

  331

  2009

  51

  269

  320

  289

  01.01.2010
  01.11.2010

  31

  266

  297

  284

  Брой висящи дела (от датата на образуване) към 01.11.2010 г.

  Година

  Свършени до 3 месеца

  Свършени от 3 до 6 месеца

  Свършени от 6 месеца до 1 година

  Свършени над 1 година

  01.11.2007
  31.12.2007

  64

  22

  8

  5

  2008

  57

  21

  11

  6

  2009

  27

  7

  10

  7

  01.01.2010
  01.11.2010

  14

  3

  4

  10

  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Албена Великова за периода 01.11.2007 – 01.11.2010 г., достъпен на  интернет сайта на ВСС.


 • Срокове на изготвяне на съдебните актове

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  01.11.2007
  31.12.2007

  55

  12

  30

  13

  2008

  331

  124

  98

  109

  2009

  289

  216

  45

  28

  01.01.2010
  01.11.2010

  284

  229

  35

  20

  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Албена Великова за периода 01.11.2007 – 01.11.2010 г., достъпен на интернет сайта на  ВСС.


 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Подлежащи
  на обжалване

     Обжалвани

   Потвърдени

   Изцяло
   отменени

   Изменени

   Прекратени

  01.11.2007
  31.12.2007

  38

  4

   2

   1

   1

  -

  2008

  237

     67

   47

   17

   3

  -

  2009

  211

     21

   14

   3

   4

  -

  01.01.2010
  01.11.2010

  230

     17

   7

   4

   6

  -

  Няма уважени жалби за бавност и недопуснати до касационно обжалване актове.

  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Албена Великова за периода 01.11.2007 – 01.11.2010 г., достъпен на  интернет сайта на ВСС.


 • Натовареност

  Помощната атестационна комисия установява, че в рамките на проверявания период съдия Великова е работила при значителна индивидуална натовареност, над средната за съда в който работи.

   

   

  Гр.д.

  Бр.д.

  Админ.

  НОХД

  НДЧХ

  ЧНД

  2007

  Общо дела за разглеждане

  102

  30

  46

  175

  8

  26

   

  В т.ч. съдия Великова

  14

   

  15

  119

  5

  8

   

  2008

  Общо дела за разглеждане

  329

  62

  165

  290

  10

  188

   

  В т.ч. съдия Великова

  28

  1

  50

  202

  8

  93

   

  2009

  Общо дела за разглеждане

  533

  35

  143

  153

  13

  168

   

  В т.ч. съдия Великова

  94

   

  32

  98

  8

  88

   

  2010

  Общо дела за разглеждане

  558

  35

  92

  111

  14

  111

   

  В т.ч. съдия Великова

  140

   

  23

  71

  6

  57

   

   

   

  Гр. дела

  Бр.д.

  Админ.

  НОХД

  НДЧХ

  ЧНД

  2007

  Общо свършени дела

  44

  16

  25

  43

  1

  22

   

  В т.ч. съдия Великова

  9

   

  9

  29

  0

  8

   

  2008

  Общо свършени дела

  262

  54

  151

  246

  7

  177

   

  В т.ч. съдия Великова

  28

  1

  47

  165

  6

  84

   

  2009

  Общо свършени дела

  504

  35

  124

  123

  13

  163

   

  В т.ч. съдия Великова

  90

   

  31

  74

  8

  86

   

  2010

  Общо свършени дела

  490

  31

  92

  92

  7

  110

   

  В т.ч. съдия Великова

  140

   

  23

  59

  5

  57

  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Албена Великова за периода 01.11.2007 – 01.11.2010 г., достъпен на интернет сайта на ВСС.


 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Няма данни образувани дисциплинарни производства и налагани наказания.Ежегодно са изплащани ДМС.

  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Албена Великова за периода 01.11.2007 – 01.11.2010 г., достъпен на интернет сайта на ВСС.

Други

 • Комуникационен дневник

  Представянето бе изпратено на съдия Великова за преглед и коментар на 26.02.2014 г. На 04.03.2014 г. екипът на БИПИ получи попълнената анкета на съдия Великова.

 • Моля посочете приблизително какъв процент от Вашето време прекарвате:

   

  а.  в подготовка за съдебно заседание, включително изготвяне и постановяване на съдебните актове: 50%

  б.  в съдебната зала: 30%

  в.  в изпълнение на административни задължения: 5%

  г.  в допълнително професионално развитие и усъвършенстване: 15%

 • Как бихте описали Вашето професионално поведение в съдебната зала?

   

  а. изключително строго

  б. строго

  в. повече насочено  към съдействие и координиране дейността на  субектите в процесуалните отношения

  г. насочено към съдействие на страните за изясняване обстоятелствата от значение за решаване на делото

 • Колко често Ви се случва по време на съдебно заседание да се нарушава реда, да се обижда съда и/или да не се изпълняват разпореждания на съда?

   

  а. много често

  б. понякога

  в. рядко

  г. никога 

 • Налагали ли сте глоба за нарушения при разглеждане на дело по чл. 89 от ГПК, съответно чл. 266, ал. 2 от НПК през последните 2 години?

   

  а.  НЕ

  б.  ДА  моля, посочете приблизителен брой - 20

 • Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а, станало/и обект на висок медиен и обществен интерес?

   

  Това бе НОХД № 36/2010г.,  образувано по обвинителен акт внесен от Районна прокуратура гр. Кубрат срещу подс. Е. Банкова, за това че на 19.10.2009г.  в село Сушево, община Завет, област Разград, по непредпазливост – чрез бездействие по отношение на дължимото поведение при отглеждане на кучета, изразяващо се в неизпълнение на правното и житейско задължение да ги отглежда съобразно Закона за ветеринарномедицинската дейност, Наредба № 16 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Завет, причинила смъртта на 6-годишната Кр. Кирилова от с. Топчии, обл. Разград. Наказателното производство приключи с осъдителна присъда, с която на подсъдимата съдебният състав наложи наказание лишаване от свобода за срок от една година, което да изтърпи ефективно при първоначален общ режим. Впоследствие въззивната инстанция постанови наказанието от една година лишаване от свобода да не се изтърпява ефективно, а да се отложи за тригодишен изпитателен срок.

 • Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални предизвикателства във Вашата практика и да обусловите факторите за това:

   

  За съжаление съдебният ни район е такъв, че нямаме дела, които да бъдат определени като особено професионално предизвикателство.  

 • Участвали ли сте в семинари, конференции или другия събития като лектори или в сходна роля?

   

  а. НЕ

  б. ДА  моля, опишете накратко

 • Занимавате ли се с научноизследователска дейност?

   

  а. НЕ

  б. ДА  моля, посочете Ваши публикации като цитирате заглавие и издание 

 • Според Вашата лична преценка, кое оказва най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата Ви като съдия?

   

  Предварителната подготовка на делата преди съдебно заседание и преди всичко постоянното запознаване със съдебната практика – както на ВКС, ВАС, така и на другите съдилища.

 • Коя, според Вас, е тази част от съдебната система, която най-неотложно се нуждае от реформа? Посочете накратко своите аргументи.

   

  а. кадрова политика

  б. техническа обезпеченост

  в. критерии и методология за определяне на натовареността на съдиите

  г. прилагане принципа на случайно разпределение на делата 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре