последна промяна:

Вера Станиславова Чочкова

кандидат по процедура за Избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет от 42 Народно събрание
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Вера Станиславова Чочкова
 • Дата и място на раждане

  Родена на 19 юли 1973 г. в гр. София.

  Източник: Автобиография на съдия Чочкова, предоставена от Съюза на съдиите в България.

 • Семейно положение

  Във фактическо съжителство, майка на две деца.

  Източник: Данни на съдия Чочкова.

 • Образование

  Завършва висше юридическо образование в СУ „Св. Климент Охридски” през 1995 г. Придобива юридическа правоспособност през месец май 1997 г. Среден успех от курса на следване: Мн. добър 4.83и среден успех от държавните изпити Добър 4.33.

  Източник: Автобиография на съдия Чочкова, предоставена от Съюза на съдиите в България (споменати Диплома № 128376, серия А-95-СУ и Удостоверение за юридическа правоспособност № 9791/15.05.1997 г.). Данни на съдия Чочкова.

 • Езици

  Владее английски и руски езици.

  Източник: Автобиография на съдия Чочкова, предоставена от Съюза на съдиите в България.

 • Продължаващо обучение

  2000 г.                 Европейско право – завършен цикъл, Национален институт на правосъдието (НИП);

  2001 г.                 Закрила на интелектуалната собственост, Вашингтон, САЩ, по линия на пакта за стабилност;

  2003 г.                 Обучение за обучители - завършен цикъл, НИП;

  2004 г.                 Защита на правата на човека, НИП.

  Източник: Автобиография на съдия Чочкова, предоставена от Съюза на съдиите в България. Единен атестационен формуляр на съдия Чочкова за периода 2008 – 2010 г., достъпен на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.

 • Стаж

  В орган на съдебната власт:

  май 1996 – 15 май 1997 г. – съдебен кандидат в Софийски градски съд;
  6 октомври 1997 – 23 ноември 1998 г. – младши съдия в Софийски градски съд;
  23 ноември 1998 – 12 януари 2004 г. – съдия в Софийски районен съд, Наказателно отделение (НО);
  12 януари – сега (март 2014 г.) – съдия в Софийски градски съд, НО.

  Съдия Чочкова понастоящем има над 16 години и 4 месеца юридически стаж.

  Извън орган на съдебната власт: Няма данни за такъв.

  Източник: Автобиография на съдия Чочкова, предоставена от Съюза на съдиите в България. Единен атестационен формуляр на съдия Чочкова за периода 2008 – 2010 г., достъпен на интернет сайта на Висшия съдебен съвет. 

 • Текуща длъжност Съдия в Софийски градски съд, 18 състав, Наказателно отделение. Ранг: „съдия във ВКС и ВАС”.
 • Кариерно израстване

  Вера Чочкова завършва юридическото си образование през 1995 г. в СУ „Св. Климент Охридски”. Съдебен кандидат е между 1996 и 1997 г. в Софийски градски съд. Назначена е след конкурс за младши съдия в Софийски градски съд (6 октомври 1997 – 23 ноември 1998 г.), където е участвала в състави по граждански, наказателни, търговски и административни дела. От края на ноември 1998 г. започва работа в Софийски районен съд, където решава наказателни и административнонаказателни дела. От 12 януари 2004 г. е съдия в Софийски градски съд, НО. В мотивите на номинацията пред Съюза на съдиите в България е посочено, че в Софийски градски съд съдия Чочкова е „разглеждала наказателни дела със значителна фактическа и правна сложност, както и такива, свързани с международно сътрудничество по наказателни дела. Решенията й бяха сред тези съдебни актове, които положиха основите на трайна съдебна практика, впоследствие потвърдена и от Върховния касационен съд.”.

  С решение на ВСС от 24 ноември 2011 г. съдия Чочкова е повишена на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”. С решение на Съвета от 11 април 2013 г. е определена  за редовен член на изпитна комисия по Наказателно право и процес за младши съдии в края на обучението в Националния институт на правосъдието на мястото на Христо Живков Белев.

  Съдия Чочкова е атестирана за периода 2008 – 2010 г. Предложена е комплексна оценка „Много добра” – 99 т. от Помощна атестационна комисия в състав Мария Митева Лалова, Невена Иванова Грозева-Недева, Стефан Йорданов Илиев. Комисията по предложенията и атестирането при ВСС (КПА) предлага окончателна оценка „Много добра” – 91 т. КПА смята, че в част VII, т. 5 „Резултати от проверките на Инспектората към ВСС” оценката следва да се намали с 5 т., предвид принципното решение на КПА да се дават 0 т. при липса на извършена проверка и с 3 т. в част VII, т.6 „Поощрения и наказания през периода, за който се извършва атестирането” предвид принципното решение на КПА за ДМС да се дават 2 т. Единният формуляр е връчен на съдия Чочкова на 1 юни 2011 г. като е приет с възражения от нейна страна. Възраженията не са достъпни на сайта на ВСС. Същите са частично уважени по отношение на т.5 от Част VII ”Резултати от проверките на Инспектората към ВСС”, след допълнителна проверка и констатация от КПА, че в периода на атестиране е извършена проверка от ИВСС (Акт за резултати от проверка въз основа на заповед № 108/29.9.10г.в СГС, НО), без препоръки и констатации към работата на съдия Чочкова, поради което оценката е увеличена с 3 точки, като КПА предлага крайна оценка „Много добра”-94 точки.

  Предложена е за длъжността "главен инспектор" на вниманието на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България вследствие обявени вътрешносъсловни консултации. Номинацията е подкрепена от:

  Галина Иванова, Софийски градски съд

  Мирослава Тодорова, Софийски градски съд

  Златина Рубиева, Софийски градски съд

  Анжелина Христова, Софийски градски съд

  Пламен Колев, Софийски градски съд

  Здравка Иванова, Софийски градски съд

  Златка Чолева, Софийски градски съд

  Владимир Астарджиев, Софийски градски съд

  Владимир Вълков, Софийски районен съд

  Вероника Николова, Софийски апелативен съд

  Аглика Адамова, Административен съд - София

  Милена Славейкова, Административен съд - София

  Източник: Автобиография на съдия Чочкова, предоставена от Съюза на съдиите в България. Единен атестационен формуляр на съдия Чочкова за периода 2008 – 2010 г., достъпен на интернет сайта на Висшия съдебен съвет. Данни на съдия Чочкова. Протоколи от заседания на Висшия съдебен съвет. Номинация на съдия Точкова, достъпна на интернет сайта на Съюза на съдиите в България.

   

  Данни от проверки на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС):
  ИВСС извършва проверка на Наказателно отделение на Софийски градски съд за периода от 1 януари 2010 г. до 16 юни 2011 г. В акта от проверката е отбелязано, че съставът (3 с-в) на съдия Чочкова е посочен като от тези с най-ниско постъпление на дела за 2010 г.: с. П.Крънчева (4 състав) – 152 бр., с. Р.Ченалова (29 състав) – 153 бр., с. И.Коев (24 състав) – 169 бр., с. В. Чочкова (3 състав) - 175 бр., с. Д. Росенова (16 състав) - 177 бр. След получени възражения от страна на съдиите, главният инспектор Анна Караиванова изпраща отговор за запознаване до председателя на СГС, чийто пълен текст може да бъде видян тук. В отговора е посочено, че: „направената от Инспектората констатация не е и не следва да се счита като упрек към съдиите с по-ниско постъпление на дела, а е направена единствено и само с оглед на цялостната констатация относно наличието на неравномерно разпределение на делата в Наказателно отделение на Софийски градски съд и необходимостта тази практика да бъде променена.”

   

  Източник: Интернет сайт на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

   

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Дела през периода на атестиране

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  2008

  22

  260

  257

  266

  2009

  16

  213

  222

  206

  9 мес. 2010

  23

  136

  126

  147

  2011*

  10

  87

  -

  85

  2012*

  1

  92

  -

  48

  2013*

  29

  138

  -

  136

  *Останали несвършени дела в края на отчетния период: 2011 – 0 бр. дела; за   2012 – 38 бр. дела; за 2013 г. – 16 бр. дела.
  От месец септември 2011 г. до месец октомври 2012 г. съдия Чочкова е в отпуск по майчинство.

  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Чочкова за периода 2008 – 2010 г., достъпен на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.

  *Информацията, отбелязана със звезда (*), е извлечена от справка, която е предоставена от съдия Чочкова. Пълната справка можете да видите в секция „Всички приложения”

   

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2008

  266

  266

  -

  -

  2009

  206

  206

  -

  -

  9 мес. 2010

  147

  147

  -

  -

  Констатации:Във връзка с оценяване на показателите  по общия критерий „спазване на срокове”, ПАК е на мнение, че в дейността на атестирания е налице изключителна степен на експедитивност и дисциплинираност.

  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Чочкова за периода 2008 – 2010 г., достъпен на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.


 • Висящи дела

  Брой висящи дела (от датата на образуване) - 12

  До 3 месеца

  От 3 до 6 месеца

  От 6 месеца до 1 година

  Над 1 година

  6

  6

  -

  -

  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Чочкова за периода 2008 – 2010 г., достъпен на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.


 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Постановени

  Подлежащи
  на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло
  отменени

  Изменени

  Прекратени

  2008

  26

  21

  14

  4

  -

  7

  1

  2009

  24

  14

  9

  4

  -

  5

  -

  2010

  14

  17

  9

  6

  2

  -

  -

  *Прекратени дела: За 2011 г. – 12 бр.; за 2012 г. – 7 бр.; за 2013 г. – 15 бр.

  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Чочкова за периода 2008 – 2010 г., достъпен на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.

  Няма уважени жалби за бавност и недопуснати до касационно обжалване.

  *Информацията, отбелязана със звезда (*) е извлечена от справка, която е предоставена от съдия Чочкова. Пълната справка можете да видите в секция „Всички приложения”.

 • Натовареност

  За периода на атестиране (2008 – 2010) на съдия Чочкова са възложени 631 дела.

  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Чочкова за периода 2008 – 2010 г., достъпен на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Няма данни съдия Чочкова да е наказвана за периода на атестиране, Получавала е ДМС за периода на атестиране.

  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Чочкова за периода 2008 – 2010 г., достъпен на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.

 • Конфликт на интереси

  1. Данни от Декларация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ):

  В декларацията си от 23 януари 2009 г. Вера Станиславова Чочкова е посочила като задължение към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.: Ипотечен кредит на стойност 50 000 лв. към банка.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, налична на официалната интернет страница на ВСС

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Вера Станиславова Чочкова не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни.

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2007 г.

  За 2006 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. съдия Чочкова подава само уведомление към Сметна палата.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет от 42 Народно събрание - 19.12.2013 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 21.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  Виж придобитото недвижимо имущество на Вера Чочкова към 19.12.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  1. Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 13.03.2014 г.:

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип Акт

  Заличаване на договорна ипотека 

  Година

  2013 

  Страни

  Кредитор – ЕИК/БУЛСТАТ Ю813071350 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК  

  Ипотекарен длъжник - ВЕРА СТАНИСЛАВОВА ЧОЧКОВА  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 107.300 кв.м., гр.София. Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски.

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2007 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  КУПУВАЧ - ВЕРА СТАНИСЛАВОВА ЧОЧКОВА  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 20.510 кв.м., гр.София. Описание: ГАРАЖ; Тип на имота: Градски.

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА 

  Година

  2004 

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ – ЕИК/БУЛСТАТ Ю813071350 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК  

  ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - ВЕРА СТАНИСЛАВОВА ЧОЧКОВА  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 107.300 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски.

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2004 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  КУПУВАЧ - ВЕРА СТАНИСЛАВОВА ЧОЧКОВА  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 107.300 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски.

  Пореден № по справката

  5

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2003 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ВЕРА СТАНИСЛАВОВА ЧОЧКОВА  

  КУПУВАЧ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 73.290 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски.


 • Участие в НПО

  Член на Съюза на съдиите в България от месец номеври 2001 г.

  Източник: Интернет сайт на Съюза на съдиите в България

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  Няма данни за извършвани проверки на Вера Станиславова Чочкова от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

  Източник:  http://comdos.bg/ 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре