последна промяна:

Атанас Василев Гебрев

кандидат по процедура за Избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет от 42 Народно събрание
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Атанас Василев Гебрев
 • Дата и място на раждане

  Роден на 28 август 1965 г. в гр. София.

  Източник: www.comdos.bg

 • Семейно положение

  Женен за Мадлен Георгиева Димитрова-Гебрева.

  Източник: Декларации по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), достъпни на интернет страницата на Сметна палата.

 • Образование

  СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Право”. Период на обучение: 1985 г. – 1990 г.

  Източник: Данни на прокурор Гебрев.

 • Езици

  Владее руски език.

  Източник: Данни на прокурор Гебрев.

 • Продължаващо обучение

  2005 г. Основи на европейското право, Национален институт на правосъдието

  2009 г. Център за професионално обучение към „Информационно обслужване” АД – професионално обучение MS Windows, MS Office Word;

  Източник: Данни на прокурор Гебрев.

 • Стаж

  В орган на съдебната власт:

  oт 03.11.1989 г. до 03.11.1990 г. - съдебен кандидат в Софийски градски съд
  oт 02.04.1991 г. до 01.07.1994 г.- следовател в ІV РСС при Столична следствена служба
  от 01.07.1994 г. до 15.05.1997 г. – следовател в Криминално отделение на Столична следствена служба
  от 16.05.1997 г. до 01.03.2007 г. – съдия в Софийски военен съд
  от 01.03.2007 г. до 02.2013 г.- прокурор в отдел „Съдебен и изпълнение на наказанията” при Върховна касационна прокуратура
  от 02.2013 г. до 02.12.2013 г. - ръководител сектор „Ревизионен” в отдел „Инспекторат” при Върховна касационна прокуратура
  oт 02.12.2013 г. до настоящия момент - прокурор, ръководител сектор „Инспекторат” в отдел „ Административен” при Върховна касационна прокуратура.

  Извън орган на съдебната власт: няма

  Източник: Данни на прокурор Гебрев.

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Ръководител на сектор „Инспекторат” в отдел „Административен” при Върховна касационна прокуратура
 • Кариерно израстване

  Атанас Гебрев има 24 години юридически стаж, като е работил в съд, следствие и прокуратура. Повече от 6 години е следовател в Столична следствена служба – Криминално отделение. Разследвал е дела с фактическа и правна сложност, за извършени тежки престъпления против личността. Повече от 9 години е бил съдия в Софийски военен съд. Като съдия е разгледал и решил наказателни дела, повечето от които са били с фактическа и правна сложност, с множество подсъдими, за извършени тежки престъпления против личността, против собствеността, престъпления по служба, корупционни престъпления и др. Всички дела е разглеждал и решавал в срок. Повишен е в ранг „съдия във ВКС и ВАС” с решение на ВСС от 5 ноември 2006 г. Започва работа във Върховна касационна прокуратура през 2007 г., назначен е с решение на ВСС от 14.02.2007 г., след проведен конкурс. Атанас Гебрев е освободен като съдия от Софийския военен съд с решение на Съвета, считано от 1 март 2007 г. На същата дата встъпва в длъжностпрокурор в отдел „Съдебен и изпълнение на наказанията”. Всички възложени му преписки във връзка с молби за възобновявяне на дела са били решавани в срок. При определянето на поименните състави на конкурсните комисии за обявените конкурси за първоначално назначаване в органите на съдебната власт през 2011 г. е определен за член на конкурсната комисия за Върховна касационна прокуратура. Понастоящем е ръководител на сектор „Инспекторат” в отдел „Административен” при Върховна касационна прокуратура. В предложението на Управителния съвет на Асоциация на прокурорите в България е отбелязано, че прокурор Гебрев умее да организира работата си и да работи успешно в екипи, които в повечето случаи ръководи.

  Източник: Протоколи от заседания на Висшия съдебен съвет, предложение за обсъждане на кандидатурата на Атанас Гебрев за Главен съдебен инспектор в Комисия по правни въпроси на Народното събрание от Управителния съвет на Асоциация на прокурорите в България. Информация от прокурор Гебрев.


  Данни от проверки на ИВСС:
  Няма данни за извършвани проверки.
  Източник: Интернет сайт на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

 • Натовареност

  Няма данни.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Няма налагани дисциплинарни наказания. Със Заповед на Главния прокурор № ЛС – 4100 от 16.12.2013 г. е награден със „Служебна благодарност” за висок професионализъм както в цялостната му работа, така и при изпълнението на конкретна задача.

  Източник: Данни на прокурор Гебрев.

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  В декларацията си от 20.01.2009 (в текста на декларацията, достъпна на сайта на ВСС е посочена 2000 г., което предполагаме, че е техническа неточност) Атанас Гебрев не е посочил данни, наличието на които би могло да доведе до конфликт на интереси.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет сайта на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Атанас Василев Гебрев не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.

  За 2012 г. прокурор Гебрев подава само уведомление към Сметна палата.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет от 42 Народно събрание - 19.12.2013 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 19.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито

  Виж придобитото недвижимо имущество на Атанас Гебрев към 19.12.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  1. Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 24.03.2014 г.:

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2008 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ЕИК/БУЛСТАТ 131454429 БЛАГА БЕШЕВА  

  КУПУВАЧ - АТАНАС ВАСИЛЕВ ГЕБРЕВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 32.660 кв.м., Описание: МАГАЗИН; Тип на имота: Градски; гр.София.

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ЗАЛИЧАВАНИЯ 

  Тип Акт

  МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

  Година

  2007 

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ -  АТАНАС ВАСИЛЕВ ГЕБРЕВ  

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ЕИК / БУЛСТАТ 130952850 ЛАЙТ Г  

  Имот

  Сграда, парцел, площ по док. - 138.000 кв.м., гр.София, Описание: СГРАДА РЕСТОРАНТ БАР; Тип на имота: Градски.

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ АТАНАС ВАСИЛЕВ ГЕБРЕВ    

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ЕИК / БУЛСТАТ 130952850 ЛАЙТ Г    

  Имот

  Поземлен имот, парцел, площ по док. - 216.000 кв.м., гр.София, Описание: ДВОРНО МЯСТО; Тип на имота: Градски.

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

  Година

  2004 

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ -  АТАНАС ВАСИЛЕВ ГЕБРЕВ  

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – ЕИК/БУЛСТАТ 130952850 ЛАЙТ Г  

  Имот

  Поземлен имот, парцел, площ по док. - 216.000 кв.м., гр.София, Описание: ДВОРНО МЯСТО; Тип на имота: Градски.

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - АТАНАС ВАСИЛЕВ ГЕБРЕВ    

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – ЕИК/БУЛСТАТ 130952850 ЛАЙТ Г    

  Имот

  Сграда, парцел, площ по док. - 138.000 кв.м., гр.София, Описание: СГРАДА РЕСТОРАНТ БАР; Тип на имота: Градски.

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ЗАМЯНА 

  Година

  2002 

  Условие

  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ И ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ПОЛУЧАВАТ АПАРТАМЕНТА  

  Страни

  ЗАМЕНИТЕЛ 1 - АТАНАС ВАСИЛЕВ ГЕБРЕВ
  ЗАМЕНИТЕЛ 1 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  ЗАМЕНИТЕЛ 2 - НИКОЛАЙ К. ГАЛЧЕВ
  ЗАМЕНИТЕЛ 2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, парцел, площ по док. - 93.900 кв.м., гр.София. Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски. 

  Страни

  ЗАМЕНИТЕЛ 1 - АТАНАС ВАСИЛЕВ ГЕБРЕВ
  ЗАМЕНИТЕЛ 1 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  ЗАМЕНИТЕЛ 2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ЗАМЕНИТЕЛ 2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, парцел, площ по док. - 910.000 кв.м., гр.София, Описание: ДВОРНО МЯСТО; Тип на имота: Градски.

  Пореден № по справката

  5

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип Акт

  АНЕКС 

  Година

  2000 

  Условие

  на 18 р. от договора се добавя:заедно със съответното зимнично складово помещение 6 в подземния етаж с площ 19.61 кв.м. към ап.1 на ул.ВОРИНО 55  

  Страни

   

  ОТЧУЖДИТЕЛ - СТОЛИЧНА ОБЩИНА
  ПРИЕМАТЕЛ - АТАНАС ВАСИЛЕВ ГЕБРЕВ
  ПРИЕМАТЕЛ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски.

  Страни

     

  ОТЧУЖДИТЕЛ - СТОЛИЧНА ОБЩИНА
  ПРИЕМАТЕЛ - АТАНАС ВАСИЛЕВ ГЕБРЕВ
  ПРИЕМАТЕЛ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, парцел, площ по док. - 93.900 кв.м., гр.София. Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе: 6; Тип на имота: Градски.

  Пореден № по справката

  6

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  ЗАМЯНА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  1998 

  Страни

  ЗАМЕНИТЕЛ 1 - СТОЛИЧНА ОБЩИНА  

  ЗАМЕНИТЕЛ 2 - АТАНАС ВАСИЛЕВ ГЕБРЕВ
  ЗАМЕНИТЕЛ 2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, парцел, площ по док. - 93.900 кв.м., гр.София. Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски.

  Страни

  ЗАМЕНИТЕЛ 1 - СТОЛИЧНА ОБЩИНА    

  ЗАМЕНИТЕЛ 2 - АТАНАС ВАСИЛЕВ ГЕБРЕВ
  ЗАМЕНИТЕЛ 2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.

   

  2. Служба по вписванията - Каварна за периода от 01.01.1992 г. до 24.03.2014 г.:

  В графите, отбелязани с тире, липсват данни в Имотен регистър.

  Коментар: Във връзка със справка с пореден № 1, тъй като липсва информация за страните и имота по сделката, отбелязваме че прокурор Гебрев ни предостави нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот, от който е видно следното: през 2005 г. е извършена покупко-продажба на недвижим имот  (това е имотът по справка с пореден № 2) с продавачи Атанас Василев Гебрев и Атанас Атанасов Гебрев, които продават земя за земеделско ползване с площ от 600 кв.м., находящ се на територията на общ. Каварна на купувача Мая Д. Митева.

  Във връзка със справка с пореден № 2, не става въпрос за вписване на залог на предприятие по Закона за особените залози (ЗОЗ), а за покупко-продажба на общински имот, като се касае за техническа грешка при вписването в електронната база данни. Това е видно от договор за покупко-продажба на общински недвижим имот от 29.06.2001 г., предоставен ни от прокурор Гебрев.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2005 

  Страни

   -

   -

  Имот

   -

  Идентификатор

   -

  Имотна партида номер

   -

   

  Пореден № по справката

  2

  № от входящ рег

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  ДОГОВОР ЗА ЗАЛОГ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЗОЗ 

  Година

  2001 

  Условие

   -

  № от описна книга

   -

  Страни

   -

   -

  Имот

   -

  Идентификатор

   -

  Имотна партида номер

   -

   

  3. Служба по вписванията - Балчик за периода от 01.01.1992 г. до 24.03.2014 г.:

  В графите, отбелязани с тире, липсват данни в Имотен регистър.

  Бележка на прокурор Гебрев: В посочената в т. 3.3. справка от Службата по вписванията - гр. Балчик, вписванията с пореден номер 1,3 и 4 касаят един и същ недвижим имот, като вписване под номер 1 е акт, издаден въз основа на актовете, вписани под 3 и 4.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  КОНСТАТИВНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНИ ПРОВЕРКИ 

  Тип Акт

  КОНСТАТИВЕН АКТ, ИЗДАДЕН ПО ДОКУМЕНТИ 

  Година

  2005 

  Страни

  СОБСТВЕНИК (Частна собственост), идеални части:целия обект-ссоб - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  СОБСТВЕНИК (Частна собственост), идеални части:целия обект-ссоб - АТАНАС ВАСИЛЕВ ГЕБРЕВ
     

   

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 470.000 кв.м., гр.Балчик, местност - ФИШ-ФИШ, ВЕДНО С ВИЛ.СГР.С РЗП163 КВ.М.||, обл. ДОБРИЧ, общ. БАЛЧИК, гр.Балчик.

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2005 

  Страни

   

  КУПУВАЧ (Частна собственост), идеални части:целия обект-ссоб - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ (Частна собственост), идеални части:целия обект-ссоб - АТАНАС ВАСИЛЕВ ГЕБРЕВ
     

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 528.000 кв.м., гр.Балчик, ИМОТА Е ОБРАЗУВАН ОТ ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 02508,077,014|, обл. ДОБРИЧ, общ. БАЛЧИК, гр.Балчик. 

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  ПРИДОБИВАНЕ ОТ ДЪРЖАВА И ОБЩИНА 

  Година

  2001 

  Условие

   -

  № от описна книга

   -

  Страни

   -

   -

  Имот

   -

   

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2001 

  Страни

   -

   -

  Имот

   -


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити

  Виж придобитите моторни превозни средства на Атанас Гебрев към 19.12.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

   2. Отчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Атанас Гебрев към 19.12.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Атанас Гебрев към 19.12.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Налични парични средства

  Виж декларираните налични парични средства на Атанас Гебрев към 19.12.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Атанас Гебрев към 19.12.2013 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Не членува.

  Източник: Данни на прокурор Гебрев.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Атанас Василев Гебрев са извършени 3 проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – на 25.06.2008 г, на 27.05.2009 г. и на 28.10.2009 г. Резултатът от всички проверки е "неустановена принадлежност".

  Източник:  http://comdos.bg/ 

Други

 • В Медиите

  Публикация

  Източник (връзка, дата, автор)

  Сотир Цацаров е наредил пълна ревизия на националното следствие

  „Ръководител на екипа в който влизат 12 прокурори от цялата страна е Атанас Гебрев, а контролът по изпълнението на заповедта е възложено на зам.главните прокурори Борислав Сарафов и Пенка Богданова.”

  Dnevnik.bg, 21.11.2013 г.

  Мирослав Найденов е разпитан в Специализираната прокуратура

  „Разпитани са били проведени от прокурорите Атанас Гебрев и Аксиния Матосян.”

  BNR.BG (Българско национално радио), 08.05.2013 г.

  Бивш обвинител оспорва "освежаването" на прокуратурата

  „Конкурсът на ВКП беше за 16 свободни места, а се кандидатираха 39 души и целта беше да се "освежи" институцията. Военният съдия Атанас Гебрев е на 14-о място...”

  Dnevnik.bg, 12.02.2007 г., Павлина Желева

 • Комуникационен дневник

  Представянето бе изпратено на прокурор Гебрев на 28.03.2014 г. Коментари и съществени допълвания на информация бяха внесени от него също на 28.03.2014 г. 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре