последна промяна:

Красимир Младенов Семов

кандидат по процедура за Избор председател Районен съд Монтана
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Красимир Младенов Семов
 • Дата и място на раждане

  Роден на 20.06.1972 г. в гр. Монтана.

  Източник:http://comdos.bg/

 • Семейно положение

  Няма данни.

 • Образование

  Университет за национално и световно стопанство, гр. София, Стопанско-правен факултет - Монтана. Период на обучението: 6 септември 1993 г. – 25 юни 1999 г. Среден успех от курса на обучението: „Отличен 5.77”, среден успех от държавните изпити „Отличен 5.67”.

  Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, съгл. чл. 5 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ; Копие на диплома за завършено висше образование, поискана и предоставена от ВСС по реда на ЗДОИ.

 • Езици

  Владее немски език на ниво А2 и руски език на ниво В1.

  Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, съгл. чл. 5 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ.

 • Продължаващо обучение

  27/04/2014 – Участие в работна среща за натовареността – обсъждане на идеи за законодателни промени в определени закони за промяна на подсъдността с цел регулиране на натовареността, гр. София

  16/12/2013 – Участие в съвещание за апелативен район София „Реална експлоатация на обмен на данни между информационните системи на съдилищата и ядрото на ЕИСПП”, гр. София, НСлС, отдел „ЕИСПП”

  04/10/2012 – Участие в заседанието за обсъждане на предложения за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт в частта „Атестиране на магистрати”, МП, гр. София

  03/12/2010 – Семинар на тема „Въпроси във ръзка с налагане на наказанието пробация и замяната му”, организиран от ОС Монтана съвместно с НИП

  01/10/2010 – Участие в национално съвещание за представяне и обсъждане становищата и идеите, както и набелязване на конкретни мерки за изпълнение на критериите, заложени в Механизма за сътрудничество и оценка за напредъка на България в областта на съдебната реформа и противодействието на организираната престъпна дейност и корупцията, гр. София

  27/11/2007 – Удостоверение за успешно преминато техническо обучение по програма, съгласувана с изискванията на Европейски сертификат за компютърни умения - ECDL

  17-18/11/2006 – Участие в първа национална конференция на магистратите в България, гр. София

  9-10/12/2005 - Участие във втора национална конференция на съдиите в България на тема „Напредък на съдебната реформа – важни стъпки за присъединяване към ЕС”, гр. София, организирана от Проекта Инициатива за укрепване на съдебната система (ИУСС) на Американската агенция за международно развитие

  21-24/06/2005 – Удостоверение за посетен семинар „Основи на европейското право”, гр. София, НИП

  9-10/12/2004 – Участие в първа национална конференция на съдиите в България на тема „Подготовка за членство в Европейски съюз; Практически съвети, средства и насоки от държави-членки на ЕС”, гр. София, организирана от МП, ВСС, Проект за развитие на съдебната система към Американската агенция за международно развитие с подкрепата на страни-членки на ЕС и делегация на ЕК в България

  Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, съгл. чл. 5 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ.

 • Стаж

  В орган на съдебната власт:

  от 10/12/2014 до настоящия момент – и.ф. административен ръководител-председател на РС Монтана

  от 09/12/2009 до 09/12/2014 – административен ръководител-председател на РС Монтана

  от 07/11/2002 до 09/12/2009 – съдия, РС Монтана

  от 25/06/2001 до 07/11/2002 – младши прокурор, РП Лом

  от 02/08/1999 до 02/08/2000 – съдебен кандидат, ОС Монтана

  Извън орган на съдебната власт:

  от 01/01/2001 до 25/06/2001 – младши юрисконсулт в администрацията на областен управител Монтана

  от 01/10/2000 до 01/01/2001 – младши експерт в администрацията на областен управител Монтана

  от 25/09/2000 до 01/10/2000 – главен специалист в администрацията на областен управител Монтана

  от 26/04/1999 до 07/05/1999 – експерт в в администрацията на областен управител Монтана

  от 03/08/1998 до 11/01/1999 – специалист в администрацията на областен управител Монтана

  от 22/08/1991 до 23/04/1992 – сервитьор, фирма „Пъстрина”, гр. Монтана

  от 28/08/1990 до 28/10/1990 – пиколо, фирма „Пъстрина”, гр. Монтана

  Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, съгл. чл. 5 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ; Кадрова справка, поискана и предоставена от ВСС по реда на ЗДОИ.

 • Текуща длъжност И.ф. административен ръководител-председател на Районен съд Монтана, определен на заседание на ВСС от 23.10.2014 г.
 • Кариерно израстване

  Красимир Семов завършва висше юридическо образование през 1999 г. в Стопанско-правния факултет на УНСС в гр. Монтана. От 02.08.1999 г. до 02.08.2000 г. е съдебен кандидат в ОС Монтана, а през м. юли 2000 г. придобива и юридическа правоспособност.

  Кариерата му в органите на съдебната власт започва през 2001 г., когато с решение на ВСС по Протокол №23/13.06.2001 г. е назначен на длъжност „младши прокурор” в РП Лом. Там работи до 07.11.2002 г.

  С решение на ВСС по Протокол №34/30.10.2002 г. е преназначен на длъжност „съдия” в РС Монтана. Тази длъжност заема до 09.12.2009 г.

  С решение на ВСС от 07.12.2005 г. съдия Семов е повишен на място в ранг „съдия в ОС”. Половин година по-късно, през м. юни 2006 г., придобива и статут на несменяемост.

  През м. декември 2009 г. съдия Семов участва в процедура за избор на административен ръководител-председател на РС Монтана. Кандидатите са общо четирима (Евгения Петкова, Красимир Семов, Наташа Николова, Петя Топалова). След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 0 гласа за Евгения Костадинова Петкова, 14 /четиринадесет/ гласа „за” за Красимир Младенов Семов, 4 /четири/ гласа „за” за Наташа Иванова Николова, 0 гласа за Петя Николова Топалова и 1 /една/ недействителна бюлетина, Красимир Семов е назначен на длъжността „административен ръководител-председател” на Районен съд гр. Монтана. Мандатът му изтича на 09.12.2014 г.

  С решение на ВСС от 22.12.2011 г. съдия Семов е повишен в ранг „съдия в АС”.

  С решение на ВСС по протокол №47/23.10.2014 г. съдия Семов е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на РС Монтана, считано от 10.12.2014 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

  Последната атестация на Красимир Семов обхваща периода от 2009 г. до 20.06.2013 г. Комисията по предложенията и атестирането изготвя комплексна оценка „много добра” – 138 точки. Единният формуляр за атестиране е връчен на 09.10.2013 г. Срещу така изготвената оценка съдията е депозирал възражения, отнасящи се до цифровото оценяване по критериите „правни познания и умения за прилагането им”, „умение за анализ на правнорелевантните факти”, „умение за оптимална организация на работата” и „експедитивност и дисциплинираност”. Възражението е разгледано на заседание на ВСС, проведено на 20.02.2014 г. и е оставено без уважение. Приета е комплексна оценка от атестирането „много добра” – 138 точки.

  След извършена проверка от КПЕПК в деловодната система на ВСС и по протоколите на КПЕПК от 2008 г. и до настоящия момент са открити жялби срещу Красимир Семов:

  -      с вх.№94-00-433/2013 г. (множество жалби от един и същ подател) с оплакване от процесуални действия по граждански дела. На жалбоподателя е отговорено, че поставените въпроси са извън правомощията на КПЕПК и ВСС;

  -      преписка №94-00-231/2014 г., образувана по жалба от Анелия Цекова и Димитрина Николова, съдии от РС Монтана и становище от Комисия по професионална етика към ОС Монтана, с което се приема, че председателят на РС Монтана Красимир Семов е нарушил Кодекса за етично поведение на българските магистрати и следва да му бъде обърнато внимание. Административният ръководител на ОС Монтана с писмо вх.№ 94-00-231/12.05.2014 г. изпраща копие от предложението му до ВСС за образуване на дисциплинарно производство по отношение на председателя на ОС Монтана;

  -      преписка №94-00-278/20.02.2015 г., образувана по сигнал на Анелия Димитрова, Димитрина Младенова и Десислава Миланова, съдии от РС Монтана, във връзка със заповед №16/27.01.2015 г., за назначаване на комисия за провеждане на конкурс за длъжността „съдебен секретар”, с твърдения, че в съда за пореден път ще бъде проведен непрозрачен, нечестен и некоректен конкурс. Уведомяват, че в публичното пространство се тиражира мнение, че конкурсът е предрешен и на длъжността ще бъде назначен участник близък на председателя на комисията. С писмо изх.№ 94-00-278/07.04.2015 г. преписката е изпратена до председателя на ОС Монтана за извършване на проверка и отговор до комисията. Към момента на изготвяне на становището на КПЕПК (публикувано на интернет страницата на ВСС на 12.05.2015 г.) не е постъпил отговор от проверката. Официалното становище на Комисията по професионална етика при ОС Монтана, получено от съдия Семов на 28.05.2015 г. (изх.№ А-386/28.05.2015 г.), гласи: „Предвид гореизложеното Комисията по професионална етика при ОС Монтана приема, че изпълняващият функциите административен ръководител на РС Монтана съдия Красимир Семов при изпълнение на правомощията си като такъв при провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител – съдебен секретар в РС Монатана не е допуснал поведение, с което да е нарушил принципите на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.”

  Административният ръководител на ОС Монтана с писмо вх.№94-00-213/12.05.2014 г. изпраща копие от предложението си до ВСС за образуване на дисциплинарно производство по отношение на председателя на РС Монтана. С решение на ВСС по Протокол №23/05.06.2014 г. е образувано дисциплинарно производство срещу Красимир Семов. С решение от 05.06.2014 г. на проведено заседание на ВСС на основание чл. 316, ал. 2 ЗСВ е образувано дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Красимир Младенов Семов – председател на РС Монтана. В дисциплинарния състав участват Галина Карагьозова, Мария Кузманова, Ясен Тодоров. С решение на ВСС, т. 31 по протокол №15 от 26.03.2015 г. ВСС не е наложил дисциплинарно наказание на Красимир Семов, т.е. същият не е дисциплинарно наказван.

  В отдел „Инспекторат” при ВКП не са постъпвали сигнали срещу Красимир Семов. В Инспектората към ВСС са постъпили следните жалби:

  -      с вх.№Ж-01-1072/17.06.2013 г., по която е извършено предварително проучване от инспектор и е изготвено становище. При извършената проверка не са констатирани нарушения в работата на съдия Семов;

  -      с вх.№Ж-01-00090/26.01.2010 г., извършено е предварително проучване от инспектор и е изготвено становище, че при проверката не са констатирани нарушения в работата на съдията.

  През м. юли 2014 г. съдия Семов участва в конкурс за избор на административен ръководител на ОС Монтана, обявен в брой на Държавен вестник от 09.05.2014 г. Във връзка с участието му в процедурата, становището на КПЕПК е, че доколкото няма влязло в сила решение за налагане на дисциплинарно наказание по дисциплинарното производство срещу Красимир Семов, то той спазва изискванията, заложени в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността административен ръководител-председател на ОС Монтана.

  Тогава при гласуване с резултат: с 0 гласа “за”, 14 “против”, 8 “въздържали се” за Красимир Младенов Семов, 8 гласа “за”, 3 “против”, 11 “въздържали се” за Светла Тодорова Станимирова и 10 гласа “за”, 3 “против”, 9 “въздържали се” за Милена Цветанова Бранкова, и след проведен балотаж между Светла Тодорова Станимирова и Милена Цветанова Бранкова ВСС не избира председател ОС Монтана. Процедурата е повторно насрочена за 15.01.2015 г., когато съдия Семов не участва в конкурса.

  През м. юни 2015 г. Красимир Семов е кандидат в конкурс за избор на административен ръководител на РС Монтана, обявен в Държавен вестник, бр. 90 от 31.10.2014 г. След преглед на наличната информация за професионалния път, служба, постъпили сигнали и други данни, касаещи кандидатурата на съдия Семов, в своето становище КПЕПК достига до обобщения извод, че същият спазва изискванията на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността административен ръководител – председател на Районен съд Монтана.

  Източник: Протоколи от заседания на ВСС; Единен формуляр за атестиране на Красимир Семов за периода от 2009 до 20.06.2013 г., връчен на 09.10.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС; Становище на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” (КПЕПК); Становище на Комисията по професионална етика при ОС Монтана (изх.№ А-386/28.05.2015 г.), предоставено от съдия Семов.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Срок за приключване на преписките

  Година

  Несвършени в 
  началото на периода

  Възложени

  Насрочени

  Брой свършени дела

  2009

  55

  257

  312

  290

  2010

  24

  338

  362

  342

  2011

  22

  239

  261

  252

  2012

  10

  395

  405

  398

  до 20.06.2013

  12

  145

  157

  146

  Източник: Единен формуляр за атестиране на Красимир Семов за периода от 2009 до 20.06.2013 г., връчен на 09.10.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела

  Година

  Граждански

  Търговски

  Администр.

  НДОХ

  НДЧХ

  ЧНД

  АНД

  2009

  0

  0

  1

  99

  5

  50

  103

  2010

  18

  0

  0

  75

  6

  127

  112

  2011

  5

  0

  0

  76

  9

  47

  102

  2012

  0

  0

  1

  109

  6

  94

  185

  до 20.06.2013

  0

  0

  0

  37

  2

  55

  51

  Източник: Единен формуляр за атестиране на Красимир Семов за периода от 2009 до 20.06.2013 г., връчен на 09.10.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове

  Срок за изготвяне на съдебните актове

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2009

  290

  92

  141

  57

  2010

  342

  201

  107

  34

  2011

  252

  120

  101

  31

  2012

  398

  271

  113

  14

  до 20.06.2013

  146

  110

  29

  7

  Източник: Единен формуляр за атестиране на Красимир Семов за периода от 2009 до 20.06.2013 г., връчен на 09.10.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Висящи дела

  Брой висящи дела (от датата на образуване)

  До 3 месеца

  От 3 до 6 месеца

  От 6 месеца до 1 година

  Над 1 година

  92

  21

  9

  1

  Източник: Единен формуляр за атестиране на Красимир Семов за периода от 2009 до 20.06.2013 г., връчен на 09.10.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Подлежащи
  на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло
  отменени

  Изменени

  Прекратени

  2009

  290

  51

  39

  6

  6

  0

  2010

  342

  42

  34

  7

  1

  0

  2011

  252

  57

  33

  14

  10

  0

  2012

  398

  48

  31

  17

  0

  0

  2013

  146

  36

  25

  8

  3

  0

  Няма уважени жалби за бавност и недопуснати до касационно обжалване.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на Красимир Семов за периода от 2009 до 20.06.2013 г., връчен на 09.10.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Натовареност

  Година

  Натовареност на РС Монтана

  Натовареност на съдия Красимир Семов

  Към постъпили дела

  Към делата за разглеждане

  Към свършените дела

  Към постъпили дела

  Към делата за разглеждане

  Към свършените дела

  2009

  30.91

  36.42

  31.02

  21.42

  26.00

  24.17

  2010

  34.37

  39.73

  35.18

  28.17

  30.17

  28.50

  2011

  36.26

  41.03

  36.02

  19.92

  21.75

  21.00

  2012

  35.84

  41.07

  36.75

  32.92

  33.75

  33.17

  2013 (към 20.06)

  26.70

  35.10

  24.88

  24.16

  26.17

  24.33

  Източник: Единен формуляр за атестиране на Красимир Семов за периода от 2009 до 20.06.2013 г., връчен на 09.10.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  За периода на атестирането (2009 – 20.06.2013 г.) на съдия Семов не са налагани дисциплинарни наказания и същият не е бил поощряван.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на Красимир Семов за периода от 2009 до 20.06.2013 г., връчен на 09.10.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Данни от проверки на Инспектората към Висшия съдебен съвет

  Липсват данни в т. 5 от Част IV на Единния формуляр за атестиране.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на Красимир Семов за периода от 2009 до 20.06.2013 г., връчен на 09.10.2013 г., наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Конфликт на интереси

  В декларацията си по ЗПУКИ от 19.01.2009 г. (стр. 11-12) съдия Семов е посочил задължение към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5 000 лева: банков заем в размер на 91 167 лева, обезпечен с договорна ипотека, учредена от него в полза на „Райфайзенбанк” ЕАД. Договорната ипотека е с обекти – единствено притежаваните и закупени от съдията през 2006 г. апартамент и гараж, находящи се в гр. Монтана.

  Източник: Декларации по ЗПУКИ на съдиите от РС Монтана, налични на официалната интернет страница на ВСС

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Красимир Младенов Семов не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни:

  http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата, могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006, 2007, 2013 г., както и в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата на Красимир Семов към 13.11.2014 г., налична на официалната интернет страница на ВСС.

  За 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 г. съдия Семов е подал само уведомления до Сметна палата.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на административен ръководител на Районен съд Монтана в Държавен вестник – 31.10.2014 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 28.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Недвижимо имущество – Придобито

  Виж придобитото недвижимо имущество от Красимир Семов в декларациите, подадени пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  Както и в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата на Красимир Семов към 13.11.2014 г., налична на официалната интернет страница на ВСС.

  2. Недвижимо имущество – Отчуждено – Няма декларирано.

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - Монтана за периода от 01.01.1992 г. до 25.06.2014 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип Акт

  Заличаване на договорна ипотека 

  Година

  2013 

  Условие

  Частично по отношение на посочените имоти. 

  Страни

   

  Ипотекарен длъжник - Красимир Младенов Семов  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 107.950 кв. м., гр.Монтана, ведно с изб. помещение от 6.12 кв.м., 11.34% ид.ч. от общ. ч. на сградата и от правото на строеж, обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана

  Страни

  Кредитор, идеални части: 43,29/339 ид.ч. - ЕИК/БУЛСТАТ 831558413 Райфайзенбанк (България) АД София    

  Ипотекарен длъжник, идеални части: 43,29/339 ид.ч. - Красимир Младенов Семов    

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 339.000 кв. м., обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Учредяване на договорна ипотека 

  Година

  2013 

  Страни

  Кредитор, идеални части: 43,29/339 ид.ч. - ЕИК/БУЛСТАТ 831447150 ЦКБ АД София  

  Ипотекарен длъжник, идеални части: 43,29/339 ид.ч. - Красимир Младенов Семов  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 339.000 кв. м., обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана

  Страни

  Кредитор - ЕИК/БУЛСТАТ 831447150 ЦКБ АД София    

  Ипотекарен длъжник - Красимир Младенов Семов    

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 107.950 кв. м., ведно с изб. помещение от 6.12 кв.м., 11.34% ид.ч. от общ. ч. на сградата и от правото на строеж, обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана

  Страни

  Кредитор - ЕИК/БУЛСТАТ 831447150 ЦКБ АД София    

  Ипотекарен длъжник - Красимир Младенов Семов    

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, предназначение - Гараж в сграда, площ по док. - 14.420 кв. м., ведно с 1.43% ид.ч. от общ. части на сградата и от правото на строеж, обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Поправка-договорни ипотеки 

  Година

  2007 

  Условие

  частично се заличава : ********  

  Страни

   

  Ипотекарен длъжник - Красимир Младенов Семов  

  Имот

  Поземлен имот, А. 43.29/339 ид.ч. от поземлен имот с площ от 339 кв.м. ведно с постр. в него: Б. самост. обект в сграда жил. ап. с площ от 107.95 кв.м. ведно с изб. п-ние 6.12 кв.м. и 11.34% ид. ч. от пренадл. му.; В. самост. обект в сграда с  предн. гараж в сгр. от 14.42 кв.м., ведно с 1.43 % ид.ч. от принад. му

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Договорна ипотека 

  Година

  2006 

  Свързани актове

  Тип на отношението: Заличаване на ипотека, Тип на акта: Заличаване на договорна ипотека
  Тип на отношението: Поправка на ипотека, Тип на акта: Поправка-договорни ипотеки

  Страни

   

  Ипотекарен длъжник - Красимир Младенов Семов  

  Имот

  Поземлен имот, А. 43.29/339 ид.ч. от поземлен имот с площ от 339 кв.м. ведно с постр. в него: Б. самост. обект в сграда жил. ап. с площ от 107.95 кв.м. ведно с изб. п-ние 6.12 кв.м. и 11.34% ид. ч. от пренадл. му.; В. самост. обект в сграда с  предн. гараж в сгр. от 14.42 кв.м., ведно с 1.43 % ид.ч. от принад. му

  Пореден № по справката

  5

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2006 

  Условие

  сумата ч/з кредит.  

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач - Красимир Младенов Семов  

  Имот

  Поземлен имот, А. 43.29/339 ид.ч. от поземле имот с площ от 339 кв.м., ведно с постр.в него: Б. самост.обект в сграда жил.ап. с площ 107.95 кв.м., ведно с изб. п-ние от 6.12 кв.м.; и съотв.прил.към ап. 11.34% ид.ч.; В. самост. обект в сграда с предн. гараж в сграда от 14.42 кв.м. ведно със съотв.ид.ч. от 1.43%.


 • Моторни превозни средства

  1. Моторни превозни средства – Придобити

  Виж придобитите моторни превозни средства от Красимир Семов в:

  Декларация за имотното състояние и произхода на средствата на Красимир Семов към 13.11.2014 г., налична на официалната интернет страница на ВСС.

  2. Моторни превозни средства – Отчуждени – Няма декларирани.

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните от Красимир Семов задължения над 5 000 лева в декларациите, подадени пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  Както и в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата на Красимир Семов към 13.11.2014 г., налична на официалната интернет страница на ВСС.

 • Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие

  Виж декларираните от Красимир Семов обезпечения от или в негова полза неговата съпруга или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, в декларациите, подадени пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи през предходната календарна година

  Виж доходите на Красимир Семов за 2013 и 2014 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата на Красимир Семов към 13.11.2014 г., налична на официалната интернет страница на ВСС.

 • Участие в НПО

  Член на Съюза на съдиите в България.

  Източник: Официална интернет страница на Съюза на съдиите в България

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Красимир Младенов Семов са извършени две проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - на 25.06.2008 и на 27.05.2009 г. Заключението на проверките е „неустановена принадлежност”.

  Източник:  http://comdos.bg/

Други

 • Моля посочете приблизително какъв процент от Вашето време прекарвате:

   

  а.  в подготовка за съдебно заседание, включително изготвяне и постановяване на съдебните актове: 40%

  б.  в съдебната зала: 30%

  в.  в изпълнение на административни задължения: 20%

  г.  в допълнително професионално развитие и усъвършенстване: 10%

 • Как бихте описали Вашето професионално поведение в съдебната зала?

   

  а. изключително строго

  б. строго

  в. повече насочено  към съдействие и координиране дейността на  субектите в процесуалните отношения

  г. друго

 • Колко често Ви се случва по време на съдебно заседание да се нарушава реда, да се обижда съда и/или да не се изпълняват разпореждания на съда?

   

  а. много често

  б. понякога

  в. рядко

  г. никога не съм обиждан в съдебна зала и никога не са били не изпълнявани разпорежданията ми в съдебна зала.

 • Налагали ли сте глоба за нарушения при разглеждане на дело по чл. 89 от ГПК, съответно чл. 266, ал. 2 от НПК през последните 2 години?

   

  а.  НЕ

  б.  ДА  моля, посочете приблизителен брой 

 • Вземали ли сте участие в общественополезни инициативи, целящи повишаване на правната култура на Вашите съграждани? Имате ли конкретни идеи в тази посока, които могат да бъдат реализирани в кратък срок?

   

  Традиция е вече в РС Монтана да се провеждат симулативни процеси съвместно с учениците от клуб „История на българските институции” по проект „УСПЕХ” към IV ОУ „Иван Вазов” гр. Монтана. Учениците се подготвят и участват в съдебни заседания по различен вид дела – досега по наказателен общ характер и административно наказателен, а след това се разисква с достъпен за децата език видът съдебна процедура и крайният резултат като съдебен акт.

 • Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а, станало/и обект на висок медиен и обществен интерес?

   

  НОХД №30378/09г. по описа на РС Монтана, образувано по внесен обвинителн акт спрямо петима подсъдими за престъпление по чл.167 НК по повод на проведени частични местни избори за кмет на с.Д-р Йосифово, област Монтана. Делото освен че беше многотомно, изискваше доста процесуално време заради разпита на многобройните му свидетели.

  НОХД №30250/09г. по описа на РС Монтана, образувано за престъпление по чл.195 НК, но обект на висок медиен интерес заради личността на подсъдимия, осъждан за тежко престъпрление извън РБ, с твърдение, че е партиен активист в страната.

  НОХД №30114/07г. по описа на РС Монтана, образувано по внесен от РП Монтана обвинителен акт за престъпление по чл.202, ал.2, т.3 вр. с чл.202, ал.1, т.1 вр. с чл.201 НК, с предмет присвоени средства предоставени от Европейския съюз на българската държава.

  Налице са и др. дела, в т.ч. и висящи, които в практиката ми на наказателен съдия, са били обект и са, на висок медиен и обществен интерес в регион Монтана.

 • Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални предизвикателства във Вашата практика и да обусловите факторите за това:

   

   

  Редица са делата, които през годините са представлявали и представляват професионално предизвикателство за мен като наказателен съдия, а факторите са комплексни – сложни казуси от фактическа и правна страна, по които събирането на доказателствата основно се извършва в хода на съдебното следствие пред съда.

  Административно наказателните дела са все по–сложни и изискват запознаване с множество нормативни актове и съдебна практика, преди произнасяне.

  Частно наказателните дела, образувани по Закона за здравето са много обременяващи от житейска гледна точка, заради  съществуващите пропуски в социалната и здравната политики в страната.

 • Участвали ли сте в семинари, конференции или другия събития като лектори или в сходна роля?

   

  а. НЕ

  б. ДА  

  В сходна роля на работна среща /заседание/ в МП, организирана по повод обсъждане на предложения за изменение и допълнение на ЗСВ в частта „атестиране на магистрати”.

  Като лектор на разследващи полицаи в ОДМВР Монтана и като лектор на горски надзиратели при ДГС Монтана.

 • Занимавате ли се с научноизследователска дейност?

   

  а. НЕ

  б. ДА  моля, посочете Ваши публикации като цитирате заглавие и издание 

 • Според Вашата лична преценка, кое оказва най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата Ви като съдия?

   

   

  Спокойна работна и колегиална атмосфера, достигнат професионален и житейски опит, участие в семинари и обучения.

 • Какво е мнението Ви за предоставената възможност в чл. 8, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители (магистратите от органа на съдебната власт, за чието ръководство се кандидатства, по своя инициатива могат, преди изтичане на срока по чл. 7, да поканят за изслушване кандидатите, след което да изразят становището си пред Висшия съдебен съвет) и какви причини според Вас, възпират магистратите да се възползват от нея?

   

  Положително е мнението ми разбира се. Аз като административен ръководител, чийто първи мандат изтече на 09.12.2014г., за да се кандидатирам за втори мандат, преди това получих подкрепата и насърчението на мнозинството съдии, ДСИ и съдии вписвания при РС Монтана, т.е. аз на практика бях изслушан. В моя подкрепа е налице изразено становище пред ВСС от мнозинството съдии в РС Монтана и от всички по щат ДСИ – ли и съдии вписвания при РС Монтана.

 • Коя, според Вас, е тази част от съдебната система, която най-неотложно се нуждае от реформа? Посочете накратко своите аргументи.

   

  а. кадрова политика

  б. техническа обезпеченост

  в. критерии и методология за определяне на натовареността на съдиите

  г. прилагане принципа на случайно разпределение на делата

  д. методология за класификация и определяне на тежестта, сложността на делата при прилагане на принципа на случайно разпределение на делата

   

  Кратко уточнение:

  Според мен случайното разпределение на делата и определяне натовареността на съдиите следва да вървят ръка за ръка, като това понастоящем трудно се осъществява. Една от първите ми задачи като административен ръководител беше обсъждането на общо събрание и утвърждаването на Вътрешни правила за случайно разпределение на дела в РС Монтана, които винаги е възможно да бъдат допълнени или изменени заради нормативни изменения или поради организационни промени в съда. Основната цел на случайното разпределение на дела в РС Монтана е регулиране натовареността на съдиите в двете му отделения – гражданско и наказателно, като за целта са въведени в системата за случайно разпределение  утвърдените понастоящем статистически кодове/шифри от ВСС за различните видове дела, допълнени за гражданските дела с подкодове заради целената равномерна натовареност. Натовареността на съдиите е една от често обсъжданите теми и се изработват и ще бъдат въведени  правила в тази насока от ВСС. Посочил съм кадровата политика, че се нуждае от реформа, имайки предвид, че конкурсите за назначаване на мл. съдии и съдии следва по – бързо във времето да протичат, така че да се осигурява нормалното функциониране на съдилищата чрез зает щат и целеното бързо правосъдие, при ограничаване възможностите за командироване в по-горен съд.

  Техническата обезпеченост е от съществено значение за ефективната работа на даден съд, с оглед ЕИСПП и целеното електронно правосъдие.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре