последна промяна:

Венцислав Димитров Василев

кандидат по процедура за Избор председател Окръжен съд Русе
Статус процедура: Приключила

Лична информация

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Административен ръководител-председател на Районен съд Русе, назначен с решение на ВСС от 17.06.2010 г.
 • Кариерно израстване

  Венцислав Димитров Василев завършва юридическото си образование през 1998 г. в Русенския университет „Анегл Кънчев”. Юридическа правоспособност придобива на 11.02.1999 г.

  От 01.04.1997 до 04.03.1998 г. той е помощник-следовател в Окръжна следствена служба Русе. В същата структура Венцислав Василев продължава своята кариера в периода 05.03.1999 – 01.06.2004 г.

  От 01.06.2004 той е преназначен за съдия в РС Бяла (Протокол № 18/2004 г. ВСС). На 20.06.2005 г. е избран от ВСС за административен ръководител- председател на РС Русе с ранг „съдия в ОС” (Протокол № 19/2005 ВСС).*

  През 2009 г. Венцислав Василев е атестиран. Комплексната оценка от атестацията е „много добра” и на 06.08.2009 г. той е повишен на място в ранг „съдия в АС” (Протокол № 33/2009 ВСС).

  На 11.02.2010 г. Венцислав Василев е поощрен от ВСС с отличие "служебна благодарност и грамота" и парична награда в размер на основното месечно възнаграждение (Протокол № 6/2010 ВСС; за повече информация виж т. 4 „Поощрения и наказания” по-долу).

  Венцислав Василев е единствен кандидат за председател на РС Русе през 2010 г. Кандидатурата му е гласувана от членовете на ВСС със 17 /седемнадесет/ гласа „за”, 0 /нула/ „против” и 0 /нула/ „въздържали се” и той е назначен за втори мандат на длъжността „административен ръководител-председател” на РС Русе  (Протокол № 23/2010 ВСС).

  През 2013 г. работата на Венцислав Василев отново е атестирана. Оценката от атестацията, връчена му на 23.07.2013 г., е „много добра” – 145 точки. Решението на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи на ВСС е прието без възражения от него.

  През 2014 г. Венцислав Василев е кандидат за административен ръководител-председател на РС Русе.

  По повод кандидатурата му за административен ръководител Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” към ВСС изготвя становище относно притежаваните от него нравствени качества. Установява се, че в Инспектората към ВСС и в отдел „Инспекторат” към ВКП не са постъпвали и няма заведени сигнали срещу съдия Венцислав Василев. След извършена проверка в деловодната система на ВСС и по протоколите на КПЕКП от 2008 г. до настоящия момент е открита една жалба с вх.№94-00-007/05.01.2009 г. С решение по протокол №3/2009 г. на жалбоподателя е отговорено, че ВСС и комисията нямат правомощия да извършват проверка и да се произнасят по првилността на постановените от магистратите актове. Срещу съдия Василев няма образувани дисциплинарни производства. Обобщеният извод на КПЕПК е, че Венцислав Василев спазва изискванията на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества за заемане на длъжността административен ръководител-председател на ОС Русе.

  *Бележка: В протокола за назначаване на Венцислав Василев за административен ръководител-председател на РС Русе от 15.06.2005 г. е посочен ранг „съдия в АС”.С протокол № 23 от заседанието на ВСС, проведено на 12.07.2005 г., отпада посоченият ранг „съдия в АС", тъй като става дума за явна фактическа грешка. Тази грешка е поправена с Протокол № 12 от заседанието на ВСС от 11.04.2007 г., като е посочено, че Венцислав Василев е с ранг „съдия в ОС”.

  Източник: Единен формуляр за атестиране, наличен на официалната интернет страница на ВСС; Подробна автобиография, налична на официалната интернет страница на Висшия съдебен съвет; Становище на КПЕПК, достъпно на официалната интернет страница на ВСС; Протоколи от заседания на ВСС.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Дела през периода на атестиране

  Година

   

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  07.08.2009 – 31.12.2009

  Нак.

  16

  94

  3

  106

  1

  92

  3

  Гр.

  0

  2010

  Нак.

  18

  202

  106

  240

  2

  210

  106

  Гр.

  0

  2011

  Нак.

  10

  0

  183

  117

  197

  0

  184

  117

  Гр.

  2012

  Нак.

  9

  0

  185

  6

  181

  0

  183

  6

  Гр.

  01.01.2013 – 15.03.2013

  Нак.

  11

  0

  33

  1

  34

  0

  32

  1

  Гр.

  Източник: Единен формуляр за атестиране, наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела

  1.1

  Първоинстанционни дела

   

  Граждански

  Търговски

  Администр.

  НДОХ

  НДЧХ

  ЧНД

  АНД

   

  233

  0

  0

  214

  18

  221

  244

  1.2

  Въззивни дела

   

  Граждански

  Търговски

  НДОХ

  НДЧХ

   

  0

  0

  0

  0

  1.3

  Касационни дела

   

  Граждански

  Търговски

  Администр.

  НДОХ

  НДЧХ

  ЧНД

  АНД

   

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Констатации: През периода 07.08.2009 – 15.03.2013 г. съдия Венцислав Василев е бил председател на IV наказателен състав при Районен съд Русе. През периода от 11.10.2010 г. до 31.12.2010 г. и от 01.03.2011 г. до 27.01.2012 г., съгласно заповеди на председателя на Районен съд Русе, на съдия Венцислав Василев са били разпределяни за разглеждане и заповедни производства по чл. 410 и чл. 417 от ГПК.

  Източник: Единен формуляр за атестиране, наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове

  Дела през периода на атестиране

  Година

   

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до един месец

  Свършени в срок от 1 до 3 месеца

  Свършени в срок от 3 месеца до 1 година

  07.08.2009 – 31.12.2009

  Нак.

  92

  61

  3

  19

  0

  12

  0

  Гр.

  3

  2010

  Нак.

  210

  131

  106

  65

  0

  14

  0

  Гр.

  106

  2011

  Нак.

  184

  117

  116

  117

  52

  0

  16

  0

  Гр.

  2012

  Нак.

  183

  6

  103

  6

  68

  0

  12

  0

  Гр.

  01.01.2013 – 15.03.2013

  Нак.

  32

  1

  23

  1

  7

  0

  2

  0

  Гр.

  Констатации: От общо постановените 934 бр. съдебни акта, 929 акта са изготвени в срок до 1 месец, а 5 след този срок.

  Източник: Единен формуляр за атестиране, наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Висящи дела

  Брой висящи дела (от датата на образуване)

  До 3 месеца

  От 3 до 6 месеца

  От 6 месеца до 1 година

  Над 1 година

  10

  0

  2

  0

  Източник: Единен формуляр за атестиране, наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Постановени

  Подлежащи
  на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло
  отменени

  Изменени

  Прекратени

  07.08.2009 – 31.12.2009

  95

  62

  19

  14

  4

  1

  0

  2010

  316

  247

  47

  32

  10

  5

  0

  2011

  301

  248

  44

  25

  12

  7

  0

  2012

  189

  147

  49

  26

  12

  6

  1

  01.01.2013 – 15.03.2013

  33

  24

  15

  5

  1

  0

  0

  Няма уважени жалби за бавност и недопуснати до касационно обжалване актове.

  Констатации: Справката включва данни за всички обжалвани дела, част от които към датата на изготвянето ѝ се намират във въззивна или касационна инстанция и не са приключили с влязъл в сила съдебен акт.

  Източник: Единен формуляр за атестиране, наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Натовареност

  Действителната натовареност на Районен съд Русе и съдия Венцислав Василев през периода 2009-2012 г. са както следва:

   

  Районен съд Русе

  Венцислав Василев

  За раглеждане

  Свършени

  За разглеждане

  Свършени

  2009

  54.47

  48.37

  23.54

  19.79

  2010

  67.76

  61.63

  27.17

  26.33

  2011

  60.63

  55.47

  25.83

  25.08

  2011

  53.33

  48.22

  16.67

  15.75

  *Забележка: В горната таблица е дадена общата натовареност на съдиите в Районен съд Русе през цялата 2009 г., докато натовареността на съдия Венцислав Василев е дадена само за периода 07.08.2009 – 31.12.2009 г. През цялата 2009 г. действителната натовареност на съдия Венцислав Василев е както следва: дела за разглеждане 21.00, свършени дела 19.58.

  Констатации:

  Действителната натовареност на РС Русе – брой свършени дела месечно на един съдия е 48.22 при средна действителна натовареност на районните съдилища за същия период 37.82.

  Източник: Единен формуляр за атестиране, наличен на официалната интернет страница на ВСС.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  1. Поощрения  и награди

  • Висшият съдебен съвет с протокол № 6/11.02.2010 г. е поощрил съдия Венцислав Василев, административен ръководител-председател на Районен съд Русе с отличие „служебна благодарност и грамота” и парична награда.
  • През 1999 г. Венцислав Василев е награден със служебна благодарност и грамота от Министъра на вътрешните работи „За активно участие и осъществен принос в борбата с организираната престъпност, проявен професионализъм и взаимодействие с полицейските служители от Регионална дирекция на вътрешните работи – Русе при провеждането на оперативно-следствени действия, в резултат на които по безспорен начин е доказано деянието на извършителя на тежко криминално престъпление на 23.05.1999 г. в ресторант „Севастопол” – гр. Русе.
  • През 1999 г. е награден с Грамота от Управителния съвет на Камарата на следователите в България.

  Източник: Единен формуляр за атестиране, наличен на официалната интернет страница на ВСС; Заповед № К-2665/29.06.1999 г. на министъра на вътрешните работи и Грамота от Камарата на следователите в България, изискани и предостоавена по реда на ЗДОИ.

  2. Наказания

  На съдия Венцислав Василев за периода 07.08.2009-15.03.2013 г. не са налагани дисциплинарни наказания. Спрямо него не е прилаган чл. 327 от ЗСВ.

  Източник: Единен формуляр за атестиране, наличен на официалната интернет страница на ВСС.

Други

Анкетен лист

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре