последна промяна:

Красимира Тончева Донева

кандидат по процедура за Избор председател Районен съд Средец
Статус процедура: Приключила

Лична информация

Професионална дейност

 • Конфликт на интереси

  В декларацията си по ЗПУКИ от 20.01.2009 г. съдия Красимира Донева не е посочила никакви данни за конфликт на интереси.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ на съдия  Красимира Донева, налична на официалната интернет страница на ВСС.

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Красимира Тончева Донева не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни.

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, могат да бъдат видяни в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 10.09.2014 г., налична на официалната интернет страница на ВСС, както и в декларациите за данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности) за съответната година: 2006 г., 2010 г., 2012 г.

  За 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 г. съдия Донева е подала само уведомления пред Сметна палата.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на административен ръководител на Районен съд Средец - 29.08.2014 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 10.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито недвижимо имущество

  Виж придобитото недвижимо имущество на Красимира Донева към 29.08.2014 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 10.09.2014 г., налична на официалната интернет страница на ВСС, както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - Бургас за периода от 01.01.1992 г. до 20.10.2014 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Учредяване на договорна ипотека 

  Година

  2010 

  Страни

  Кредитор - ЕИК/БУЛСТАТ 831919536 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД -КЛОН БУРГАС  

  Ипотекарен длъжник - Красимира Тончева Донева  

  Имот

  Сграда, площ по док. - 54.000 кв. м., МЖС от 54 кв.м. и 1 ет. от 56 кв.м.; обл. Бургас, общ. Бургас, с. Банево 

  Страни

  Кредитор - ЕИК/БУЛСТАТ 831919536 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД -КЛОН БУРГАС    

  Ипотекарен длъжник - Красимира Тончева Донева    

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. – 1 190.000 кв. м., от 1190 кв.м., обл. Бургас, общ. Бургас, с.Банево 

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2010 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач (Частна собственост) - Красимира Тончева Донева  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 1190.000 дка, от 1 190 кв.м., обл. Бургас, общ. Бургас, с. Банево 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач (Частна собственост) - Красимира Тончева Донева    

  Имот

  Сграда, площ по док. - 110.000 кв. м., МЖС от 54 кв.м. и 1ет. от 56 кв.м.; обл. Бургас, общ. Бургас, с. Банево 

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2010 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач (Частна собственост) - Красимира Тончева Донева  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 500.000 кв.м., обл. Бургас, общ. Камено, с. Константиново 


 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Красимира Донева към 29.08.2014 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 10.09.2014 г., налична на официалната интернет страница на ВСС, както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:


 • Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността

  Виж декларираните направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността на Красимира Донева към 29.08.2014 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи през предходната календарна година

  Виж декларираните доходи през предходната календарна година на Красимира Донева към 29.08.2014 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 10.09.2014 г., налична на официалната интернет страница на ВСС.

 • Участие в НПО

  Няма участие/членство в организации.

  Източник: Данни на съдия Донева.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  Няма данни за извършени проверки на Красимира Тончева Донева от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

  Източник:  http://comdos.bg/

Други

Анкетен лист

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре