последна промяна:

Лозан Йорданов Панов

кандидат по процедура за Избор председател Върховен касационен съд
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Текуща длъжност Председател на Върховния касационен съд на Република България, назначен с указ на Президента на РБ от 03.02.2015 г.
 • Кариерно израстване

  Лозан Панов завършва юридическото си образование през 1995 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с отличен успех. Непосредствено след това е стажант-юрист в Софийски окръжен съд. Придобива юридическа правоспособност на 07.06.1996 г. През юли 1997 г. е специализирал Европейско право в Дунавския институт за държавите от Средна и Източна Европа в Австрия. В периода 2003 – 2004 г. е съдебен практикант в Областен съд по наказателни дела – Виена; Районен съд – Виена център и Областен съд по граждански дела – Виена. В периода 2001 г. – 2002 г. е хоноруван преподавател по наказателно право в СУ „Св. Клинент Охридски“. От 2006 г. е преподавател към Националния институт по правосъдието. През 2008 г. е преподавател в Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“. През 2011 г. е определен със заповед на Министъра на правосъдието за член на Комисия по провеждане на избор за кандидат за съдия в Общия съд в Люксембург. Съавтор на два монографична труда – „Процесът по ЗАНН“ (изд. „Сиела“, 2009 г.) и  систематичен коментар на АПК (изд. „Труд и право“, 2011 г.)

  Лозан Панов започва работата си в съдебната система първоначално като младши съдия в Софийски градски съд през 1996 г. След по-малко от година е назначен в Районен съд София, където работи до 2004 г., когато започва работа като съдия в Софийски градкси съд. С решение на ВСС по протокол № 54 от 20.12.2006 г. е избран за първия административен ръководител-председател на Административен съд гр. София (съгласно влезлия в сила на 12.07.2006 г. нов Административнопроцесуален кодекс, обн. ДВ бр. 30/11.04.2006 г., чл. 307, ал. 3 от ПЗР на АПК), като  встъпва в длъжност на 03.01.2007 г. Считано от 07.05.2009 г. е повишен на място в ранг „Съдия в АС”. С решение на ВСС по Протокол № 3 от заседание, проведено на 19.01.2012 г. съдия Панов е повишен в длъжност „съдия” във Върховен административен съд, където работи във Втора колегия, седмо отделение и към на издигане на кандидатурата му за председател на Върховния касационен съд.

  Като административен ръководител-председател на Административен съд София-град, съдия Лозан Панов е атестиран за периода 03.01.2007 г. – 31.07.2011 г. Комисията по предложенията и атестирането му поставя комплексна оценка „Много добра” 147 т. Единният формуляр е връчен на съдия Панов на 14.11.2011 г. и е приет без възражения от негова страна.

  Към 06.01.2015 г. съдия Лозан Панов притежава общ юридически стаж 17 години и 11 месеца.

  Източник: Атестационен формуляр за периода 2007 – 2011 г. на съдия Панов, достъпен на интернет страницата на ВСС;Протоколи от заседания на ВСС; Предложение по чл. 173, ал. 2, пр. 1 от Закона за съдебната власт, публикувано на интернет страницата на ВСС.

   

  Резултати  от проверки на Инспектората към Висшия съдебен съвет:

  Има извършени проверки на ИВСС.

  ИВСС извършва планова проверка на Административен съд София – град Първо отделение за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г., която завършва с Акт.

  ИВСС извършва планова проверка на Административен съд София – град Второ отделение за периода от 01.01.2010 г. до 15.04.2011 г., която завършва с Акт.

  Няма данни за заключенията от извършените планови проверки в атестационния формуляр. 

  Източник: Атестационен формуляр за периода 2007 – 2011 г. на съдия Панов, достъпен на интернет страницата на ВСС.

 • Брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела

  Брой и вид на преписките и делата:

  Първоинстационни дела

  Граждански

  Търговски

  Административни

  НДОХ

  НДЧХ

  АНД

  -

  -

  578

  -

  -

  -

  Касационни дела

  Граждански

  Търговски дела и преписки

  Административни

  НДОХ

  НДЧХ

  АНД

  -

  -

  -

  -

  -

  349

  Източник: Атестационен формуляр за периода 2007 – 2011 г. на съдия Панов, достъпен на интернет страницата на ВСС.

   

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове

  - Срокове за разглеждане на делото:

   Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  2007

  27

  137

  -

  110

  2008

  34

  203

  -

  196

  2009

  61

  210

  -

  183

  2010

  62

  177

  -

  176

  2011

  90

  200

  -

  172

  Източник: Атестационен формуляр за периода 2007 – 2011 г. на съдия Панов, достъпен на интернет страницата на ВСС.

  - Срокове за изготвяне на съдебните актове:

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок  до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2007

  110

  110

  -

  -

  2008

  196

  196

  -

  -

  2009

  183

  182

  1

  -

  2010

  176

  141

  34

  1

  2011

  172

  166

  5

  1

  Източник: Атестационен формуляр за периода 2007 – 2011 г. на съдия Панов, достъпен на интернет страницата на ВСС.


 • Висящи дела

  Брой висящи дела (от датата на образуване)

  До 3 месеца

  От 3 до 6 месеца

  От 6 месеца до 1 година

  Над 1 година

  35

  17

  15

  23

  Източник: Атестационен формуляр за периода 2007 – 2011 г. на съдия Панов, достъпен на интернет страницата на ВСС.


 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Подлеж. на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Прекратени

  2007

  -

  4

  3

  -

  -

  -

  2008

  -

  16

  12

  2

  2

  -

  2009

  -

  19

  14

  4

  1

  -

  2010

  -

  35

  29

  5

  1

  -

  2011

  -

  10

  7

  1

  2

  -

  Източник: Атестационен формуляр за периода 2007 – 2011 г. на съдия Панов, достъпен на интернет страницата на ВСС.
  Забележка: Посочените резултати обхващат период от 01.03.2007 г. до 21.07.2011 г.


 • Натовареност

  В Отчетния доклад за дейността на Върховния административен съд през 2013 г. е отбелязано, че: „през 2013 г. седмо отделение на Върховния административен съд е работило в постоянен числен състав от девет съдии - Веселина Тенева - председател, Йовка Дражева, Ваня Анчева, Таня Вачева, Иван Раденков, Соня Янкулова, Павлина Найденова, Лозан Панов и Даниела Мавродиева. Отделението заседава два пъти седмично в постоянни съдебни състави, формирани от по четирима съдии. На седмо отделение са разпределени делата по приложението на 36 (тридесет и шест) материални закона от националното право, уреждащи широк и твърде разнообразен спектър от обществени отношения.

  От изготвената справка за дейността на ВАС през 2013 г. се установява, че в седмо отделение има свършени 1597 дела, от които 869 – в открито, и 728 – в закрито съдебно заседание.

  Към 31.12.2012 г. броят на висящите дела е 157. Образуваните дела през 2013 г. в VІІ отделение са 1795, или общо броят на делата за разглеждане през годината е 1952, от които свършени 1597, от тях в открито съдебно заседание 869, а в закрито – 728, като към 31.12.2013 г. са останали 355 висящи дела, от тях - насрочени 307 и ненасрочени 48 бр. От общия брой образувани 1795, класифицираните са 17 бр. От образуваните дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове са 10 броя.

  В контекста на изложеното дотук следва да се има предвид, че отчитането на работата на съдиите в седмо отделение на ВАС по приетата отчетна форма - по критерий брой на свършените дела и написването им в срок, не отразява реалната им натовареност.

  Натовареността на съдиите в отделението за 2013 г. предвид свършените за периода дела е, както следва:                                                                

  Съдии

  3-чл.

  5-чл.

  7-чл.

  кл. д.

  см. с-в.           

  общо

  Веселина Тенева

  67

  27

   

  1

   

  101

  Ваня Анчева

  181

  23

  3

  4

  1

  212

  Даниела Мавродиева

  191

  21

  2

  1

  2

  217

  Иван Раденков

  185

  27

   

  3

   

  215

  Йовка Дражева

  170

  23

  2

  3

  1

  199

  Лозан Панов

  184

  25

  3

  2

  1

  215

  Павлина Найденова

  193

  26

  1

  1

  2

  223

  Соня Янкулова

  200

  24

  1

  1

  1

  227

  Таня Вачева

  196

  25

  1

  1

  1

  225

   

  По отношение на критерия срочност при постановяване на съдебни актове с минимален брой просрочени дела могат да се посочат съдиите Ваня Анчева – с решени 212 бр. дела, при нито едно просрочено дело, Даниела Мавродиева – с решени 217 дела, при просрочени 2 бр. над един месец и нито едно над три месеца, Павлина Найденова – с 223 бр. решени дела, при просрочени 4 бр. над един месец и нито едно над три месеца, Лозан Панов – с решени 215 бр. дела, при просрочени 7 бр. над един месец и нито едно над три месеца.”

  Източник: http://www.sac.government.bg/pages/bg/progress-reports  

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  За атестрирания период не са налагани наказания на съдия Лозан Панов.

  През атестирания период съдия Панов е поощряван многократно за работата му като административен ръководител-председател на Административен съд София-град с изплащане на средства за ДМС с отделни заповеди на председателя на ВАС, както следва:

  1. Заповед №106/12.07.2007 г. за първо полугодие на 2007 г. – 3 154 лв.

  2. Заповед №220/19.09.2007 г. за деветмесечие на 2007 г. – 1 770 лв.

  3. Заповед №266/13.12.2007 г. за 2007 г. – 1 770 лв.

  4. Заповед №84/20.06.2008 г. за първо полугодие на 2008 г. – 1 859 лв.

  5. Заповед №228/11.12.2008 г. за цялостен принос през 2008 г. – 3 997 лв.

  6. Заповед №164/10.12.2009 г. за цялостен принос през 2009 г. – 4 438 лв.

  7. Заповед №240/06.12.2010 г. за цялостен принос през 2010 г. – 2 442 лв.

  Източник: Атестационен формуляр за периода 2007 – 2011 г. на съдия Панов, достъпен на интернет страницата на ВСС.

 • Конфликт на интереси

  В декларацията си по ЗПУКИ от 17.02.2012 г. във връзка с промяна в обстоятелства – повишаване в длъжност „съдия” във Върховен административен съд, съдия Панов декларира задължение към „ПРОКРЕДИТБАНК” по договор за ипотечен кредит в размер на 93 000 евро.

  В декларацията си по ЗПУКИ от 05.02.2013 г. съдия Панов декларира кредит в размер на 13 000 лв. към „ПРОКРЕДИТБАНК” по договор за потребителски кредит за срок от три години, считано от 31.01.2013 г.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ на съдия Панов от 07.2012 г., Декларация по ЗПУКИ на съдия Панов от 01.2013 г.

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Лозан Йорданов Панов не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни.

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, могат да бъдат видяни в Декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото, актуална към 03.12.2014 г., представена съгласно Раздел I, т. 7 от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор (вж. приложенията), както и в декларациите за данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности) за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на председател на Върховен касационен съд - 24.07.2014 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 12.05.2015 г.

   

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито недвижимо имущество

  Виж придобитото недвижимо имущество на Лозан Панов към 24.07.2014 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото, актуална към 03.12.2014 г., представена съгласно Раздел I, т. 7 от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор (вж. приложенията).


  2. Отчуждени недвижими имоти през последните 5 години от датата на издигане на кандидатурата

  Виж отчужденото недвижимо имущество на Лозан Панов към 24.07.2014 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото, актуална към 03.12.2014 г., представена съгласно Раздел I, т. 7 от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор (вж. приложенията).

 • Имотен регистър

   

   Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 21.01.2015 г.:

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Учредяване на законна ипотека 

  Година

  2011 

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 130598160 ПРОКРЕДИТ БАНК  

  Ипотекарен длъжник - ЛОЗАН ЙОРДАНОВ ПАНОВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 144.580 кв. м., гр.София, АПАРТАМЕНТ; Мазе.

  Страни

  Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 130598160 ПРОКРЕДИТ БАНК    

  Ипотекарен длъжник, идеални части:1.7359% - ЛОЗАН ЙОРДАНОВ ПАНОВ    

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 1480.000 кв. м., гр.София, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ.

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2011 

  Страни

  Продавач – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач  (Частна собственост), идеални части:1.7359% от 0.2076% - ЛОЗАН ЙОРДАНОВ ПАНОВ  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 1480.000 кв. м., гр.София, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ.

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач (Частна собственост) - ЛОЗАН ЙОРДАНОВ ПАНОВ    

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 17.320 кв. м., гр.София.

  Страни

  Продавач – Александър. И. Захариев. 

  Купувач (Частна собственост) - ЛОЗАН ЙОРДАНОВ ПАНОВ    

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 144.580 кв. м., гр.София.

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Дарение на недвижим имот 

  Година

  2009 

  Страни

  Дарител - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Дарител - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
     

  Дарен (Частна собственост) - ЛОЗАН ЙОРДАНОВ ПАНОВ
  Титуляр на правото (Право на ползване) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Титуляр на правото (Право на ползване) - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
     

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, обект в сгр. - МАЗЕ БЕЗ №, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 68.940 кв. м., гр.София.

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  1999 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - ЛОЗАН ЙОРДАНОВ ПАНОВ
     

  КУПУВАЧ - МАРИЯНА С. РАЧЕВА  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 44.640 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски.

   

  Служба по вписванията - Варна за периода от 01.01.1992 г. до 21.01.2015 г.:

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

  Година

  2013 

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Купувач (Частна собственост), идеални части:1/2 - ЛОЗАН ЙОРДАНОВ ПАНОВ  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 480.000 кв. м., гр.Варна, местност - Манол чешме, ГАЛАТА.

  Страни

  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Продавач - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
       

  Купувач - ЛОЗАН ЙОРДАНОВ ПАНОВ    

  Имот

  Сграда, предназначение - Друг вид сграда за обитаване, площ по док. - 37.000 кв. м., гр.Варна.


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити

  Виж придобитите моторни превозни средства на Лозан Панов към 24.07.2014 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото, актуална към 03.12.2014 г., представена съгласно Раздел I, т. 7 от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор (вж. приложенията).

  2. Oтчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Лозан Панов към 24.07.2014 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Лозан Панов към 24.07.2014 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото, актуална към 03.12.2014 г., представена съгласно Раздел I, т. 7 от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор (вж. приложенията), както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Лозан Панов към 24.07.2014 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото, актуална към 03.12.2014 г., представена съгласно Раздел I, т. 7 от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор (вж. приложенията), както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Налични парични средства

  Виж декларираните налични парични средства на Лозан Панов към 24.07.2014 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Вземания над 5 000 лв.

  Виж декларираните вземания над 5 000 лв на Лозан Панов към 24.07.2014 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева на Лозан Панов към 24.07.2014 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества

  Виж декларираните дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества на Лозан Панов към 24.07.2014 г. в Декларация за имотно състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото, актуална към 03.12.2014 г., представена съгласно Раздел I, т. 7 от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор (вж. приложенията).

 • Участие в НПО

  Няма данни. 

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Лозан Йорданов Панов е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – на 25.06.2008 г. Заключението от проверката е „неустановена принадлежност”.

  Източник:  http://comdos.bg/

Отговори на Анкета към номинираните за председател на Върховния касационен съд

 • 1. Смятате ли, че председателят на Върховния касационен съд следва да организира дейности, касаещи работата на съдилищата и решаване на проблемите в тях?

  Една от основните идеи в моята Концепция е премахването на „социализма“ в съдебната система. В този смисъл председателят на ВКС би могъл да бъде катализатор в процеса на въвеждане на действен механизъм за оценка натовареността и измерване тежестта на отделните видове дела и другите служебни задължения на магистратите и съдебните служители. Необходимо е бюджетът за всяка структура на съдебната власт да е обвързан с натовареността и тежестта на делата в тази структура, както и да е ориентиран към постигнатите резултати. По този начин разпределението на финансите на съдебната власт ще се превърне в инструмент за ефективно управление и отчетност, включително съобразяване на възнаграждението на магистратите и съдебните служители с реалната натовареност и тежест на разглежданите дела.

  Освен това от доклада за дейността на ВКС през 2013 г. е видно, че значителна част от постъпилите от въззивните съдилища преписки са образувани по нередовни или недопустими жалби, поради което са постановени разпореждания за връщането им за администриране, поради неспазване на изискванията на чл. 284, ал. 2 и 3 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). През 2012г. са предприети действия на ръководството на съда за информирането на председателите на апелативните и окръжни съдилища с цел да се потърси  начин за упражняването на контрол върху администрирането на жалбите преди изпращането им до ВКС, но резултатите през 2013 г. показват, че тези мерки очевидно не са ефективни. В тази връзка при изпълнение на правомощията на председателя на ВКС по чл. 114, ал. 1, т. 6 от ЗСВ за извършване на проверки на организацията на дейността на съдиите от апелативните съдилища е необходимо да се направят много по-смели стъпки като би могло изрично да се акцентира върху задълженията на въззивните съдии за проверка на редовността на касационните жалби по чл. 284 от ГПК и да се проверяват разпорежданията на въззивните съдии в тази връзка и произнасянето на съставите на ВКС по администрирани от съответния съдия касационни жалби. Така ще се въведе ефективен механизъм за контрол, който ще даде резултати в сравнително кратки срокове, с оглед на интензитета на проверките и активността на председателя на ВКС в тази насока. За да бъде постигнат ефект, бих предложил учредяването и на дискусионен формат, с участието на административните ръководители и съдиите на апелативните и окръжни съдилища,  който да заседава на всеки четири месеца – три пъти в годината по посочените и други въпроси, като домакинството да се осъществява на ротационен принцип.

 • 2. Моля, посочете решения по тълкувателни дела, по които сте била докладчик и които най-добре илюстрират Вашето мислене като юрист и Вашата гражданска и ценностна позиция. Бихте ли посочили и свое особено мнение в същия план?

  Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. на Върховния административен съд по т.д. № 1/2013 г.

  Посоченото тълкувателно дело е образувано по искане на министъра на правосъдието до Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд за издаване на тълкувателно решение по въпроса: В хипотезата на чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) техническото средство, установяващо и заснемащо нарушение, следва ли да бъде монтирано само стационарно, или може да бъде и мобилно?

  С колегите от Върховния административен съд единодушно приехме, че в хипотезата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, установяването и заснемането на нарушение, могат да се осъществят само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган.

  Цитираното тълкувателно решение се отнася до издаването на електронния фиш и е насочено към коректните водачи. Поставянето на технически средства, които автоматично да записват административни нарушения, трябва да се извършва по определена процедура и с оглед спазването на определени изисквания (арг. чл. 32, ал. 2 от Конституцията). В практиката има случаи, когато мобилното техническо средство е монтирано на автомобил, който няма необходимото обозначение със съответните опознавателни знаци на контролните органи. Това е недопустимо поради изричната разпоредба на чл. 165, ал. 1, т. 1 ЗДвП. Служебните лица са длъжни при проверка да се обозначат ясно, осигурявайки необходимата видимост.

  Считам, че няма пречка да се направи законодателна промяна в ЗДвП, която да регламентира използването на мобилни камери, както това съществува в редица европейски държави. Във връзка с използването на мобилни технически средства обаче правилата трябва да бъдат достатъчно ясни и подробни, за да дадат на гражданите съответно указание за условията и обстоятелствата, при които контролните органи имат право да ги използват.

  С Разпореждане от 25.06.2014 г. на ВКС за образуване на т. д. № 1/2014 г. за приемане на съвместно тълкувателно постановление от ОСНК и ОС на Втора колегия на Върховния административен съд съм определен и като съдокладчик по посоченото дело. Тълкувателното дело е по постъпило искане от Омбудсмана на Република България, с което на основание чл. 124, ал. 1, т. 3, вр. чл. 125 от ЗСВ да се приеме тълкувателно решение по въпросите: 1. Какъв е характерът на сроковете по чл. 34 от Закона за административните нарушения и наказания? 2. Препраща ли разпоредбата на чл. 11 от Закона за административните нарушения и наказания към уредбата относно погасяване на наказателното преследване по давност в Наказателния кодекс?

  Делото е насрочено за 05.02.2015 г.

 • 3. Как виждате Вашата евентуална бъдеща работа като председател на Върховния касационен съд при прецизирането и уеднаквяването на съдебната практика и повишаване на професионалната квалификация на съдиите? Смятате ли, че към момента тълкувателната дейност на ВКС допринася в достатъчна степен за уеднаквяване на съдебната практика и отстояване чистотата на правото?

  Повишаването на професионалната квалификация на съдиите е от изключително значение за ефективността на съдопроизводството в рамките на ВКС. За тази цел допринася и активното сътрудничество с национални правни системи на други държави членки, а също така и активното участие на магистратите в многостранни юридически форуми. Под активно участие, разбирам реалното споделяне на опит с чуждестранните колеги в ролята на докладчици, модератори и преподаватели във всякакви трансгранични форми на обмяна на добри практики. Безцелното командироване в чужбина без реална задача и конкретен повод за проактивно участие не допринасят за постигане на целите на едно реално международноправно сътрудничество. Считам, че изключителните усилия за повишаване на квалификацията си, които положи част от магистратската общност през последните години, би следвало да получат своето логично признание и форма на изява в чужбина. Българската съдебна система върви по своя тежък път на реформи, зад които стоят реални хора – колеги с висок професионализъм, широк опит и доказан потенциал за развитие. Те трябва да бъдат чути както у нас, така и навън, тъй като реално това са лицата на реформиращата се българска съдебна система.

  През последните години значително се е увеличил и броят на тълкувателните дела, разглеждани от трите колегии на ВКС. Тълкувателната дейност на съдилищата бележи своя ръст и в друго направление – през 2014 г. са образувани две съвместни тълкувателни дела – тълкувателно дело №1/2014 г. на ВАС – на ОС на съдиите от Втора колегия на ВАС и ОС на съдиите от НК от ВКС, както и тълкувателно дело №2/2014 г. на ВКС – на ОС на съдиите от ГК на ВКС и на ОС на Първа и Втора колегия на ВАС.

  Към момента тълкувателната дейност на ВКС по чл. 124 от Конституцията на Република България не допринася в достатъчна степен за уеднаквяване на съдебната практика и е насочена към преодоляване на противоречивата практика предимно на другите съдилища, но не и на ВКС. В този смисъл критиката на професионалните среди е основателна. Отстояването на чистотата на правото изисква внимателен анализ и качествена експертиза в тълкувателната дейност, който да открои съществуващите различия, породени от правоприлагането във ВКС.

 • 4. Как в качеството си на председател на Върховния касационен съд бихте отстоявали и защитавали независимостта на съда и на съдиите, включително и в рамките на дейността си като член по право във ВСС?

  Съзнавам колко чувствителни ставаме ние представителите на съдебната власт, когато стане дума за независимостта ни. За съжаление липсата на доверие в системата е пряко свързана с усещането за липса на независимост у магистратите. Моето разбиране за независим съдия е отсъствието на всякакъв натиск и произвол, което да осигури на магистрата такива условия, че сам да може да реши кое според него е добро и как да постъпи, облягайки се на закона. Основна ми задача като председател на ВКС ще бъде да осигуря благоприятен микроклимат за работа на върховните съдии.

  Преди това обаче ще са необходими други глобални промени в съдебната система. В тази насока подкрепям Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система на Министерство на правосъдието, свързана с преструктуриране на Висшия съдебен съвет. Безспорно, това е документ с фундаментално значение за провеждането на ефективна съдебна реформа, който съдържа основните положения за промяната в начина на функциониране на съдебната власт. Позволявам си да поздравя авторите й за мотивацията, експертния подход и реформаторския дух, които са дали визия, крайно необходима за подобряване на работата на системата и която отразява и препоръките от Резолюция 1915/2013 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

  Считам, че решенията по кариерни и дисциплинарни въпроси за съдии, следва да се вземат от Колегия, включваща мнозинство от съдии, а за прокурори и следователи - от Колегия на прокурори и следователи. Активното упражняване на правото на участие на съдиите в управлението на съдебната система е огромна, неизползвана в пълен обем възможност за повишаване на ефективността на правораздаването. За мен правилният модел е независим орган на самоуправлението, който включва постоянно действащи членове, предимно съдии, избрани от техните райони от всички инстанции на съдебната власт и с оглед на плурализма в рамките на съдебната система.

  В досегашния ми професионален път винаги съм служил на обществото, съблюдавайки върховенството на закона и свободен от бремето да се харесвам на когото и да било. Израстването ми в йерахията на съдебната система никога не е било плод на прескачане на нива или преминаване от една съдебна институция в друга без конкурс. За изкачването ми в кариерата досега винаги използвах стълбите, а не асансьора. В рамките на дейността си като член по право във ВСС ще способствам за гарантиране на доверието в конкурсите за назначаване и повишаване на магистратите. Кариерното израстване на съдиите е едно от най-важните правомощия на ВСС, а за съжаление през годините се натрупаха редица лоши практики в кадровия орган на съдебната власт, които логично демотивират и обезверяват колегите да продължат пътя си нагоре в кариерата. Като член на ВСС ще мога да бъда полезен на онези колеги, които са любители на стълбите.

 • 5. Какви конкретни стъпки бихте предприели за повишаване на доверието в съда като институция призвана да реализира върховенството на правото и за подобряване на неговия медиен облик?

  Българското правосъдие се намира в тежка имиджова криза. Затова сочат редица социологически проучвания, които показват, че доверието в съдебната система е под критичния минимум. Успоредно с реформите, които предстои да бъдат проведени в системата на правораздаването, трябва да се спре с нейното „оцапване“.  Да, в системата има „гнили ябълки“ и ако продължаваме да мълчим и бездействаме, допускаме гнилостните процеси да се разпрострат върху цялата съдийска общност. Затова трябва да се отличат „гнилите“ от здравите плодове. Редица знакови дела, които се наблюдаваха както от българското общество, така и от европейските ни партньори, обезценяваха усилията на редица честни и почтени магистрати години наред.

  В своята Концепция съм посочил два примера за дела, които разбуниха българската общественост. Става дума за делото Максим Ставински, който при шофиране в нетрезво състояние причини смъртта на 23 годишен младеж, а пътувалото в ударената от спортиста кола изпадна в продължителна кома. За деянието си Ставински получи условна присъда, а за обществото остана загадка как за едни и същи престъпления може да има различни наказания. В такива случаи е изключително важно хората постановили тази присъда да имат силата и волята да се изправят пред обществеността, за да разяснят фактите около това решение. Ако един съдия е претеглил през сърцето си своето решение, след което го е облякъл в правни аргументи, то за него едва ли ще бъде проблем да обясни на гражданите защо вярва, че е постъпил справедливо. Но ако не го направи, а делото е протекло под засилен обществен интерес, липсата на автентична информация ще създаде възможност всеки да тълкува постановената присъда, както намери за добре. 

  Друг пример е убийството на българския студент Мартин Борилски във Франция. Благодарение на засиления натиск отвън се стигна в крайна сметка до осъдителна присъда. По пътя към излизането от имиджовата криза наш медиатор с обществото са медиите. 

  Единствено чрез публичност и максимална прозрачност бихме могли да убедим българските граждани, че правото се опира единствено на върховенството на закона, а не някъде извън съдебната система.

 • 6. Подкрепяте ли като постоянна практика решаването на кадровите проблеми в системата да става чрез командироване на съдии?

  Намирам, че от изключително значение за гарантиране на независимостта на един съдия е избягването на всякакво преференциално третиране, основано на познанства, приятелски кръгове, лобистки групи и други зависимости. Справедливият поглед на председателя на ВКС върху ефективността на всеки съдия е необходимо условие за гарантиране на равни възможности за кариерно израстване.

  Не подкрепям наложилата се практика за разрешаване на кадровите проблеми в съдебната система с ползването на института на командироването (чл. 114, ал. 1, т. 9 от ЗСВ). Кариерното развитие на магистратите, макар и гаратирано по закон, често попада в хипотезата на неоснователно толериране и осигуряване на условия за израстване по „бърза писта” за някои от тях. За съжаление в дейността на ВКС има случаи които не могат да се посочат като добри практики.

  Считам също така, че честото прибягване до института на командироването в по-горна инстанция, под предлог за кадрово обезпечаване, е предпоставка за демотивиране на колегите, достойно отговарящи на условията за заемане на длъжност във върховната съдебна инстанция след провеждане на обявен конкурс.  В много случаи именно командированите съдии са тези, които впоследствие печелят и конкурсите за назначаване.

  За да не се създават при института на командироването предпоставки за изграждането на зависимости или поне внушения за такива, които не са от полза нито за гражданите, нито за съда, нито за командирования магистрат, следва да се вземат мерки за своевременно запълване на щатните бройки във ВКС, което предполага конкурсите за върховната институция да се обявяват своевременно и планирано. 

 • 7. Ако бъдете избрана за председател на Върховния касационен съд, бихте ли използвала и при какви собствени критерии, упражняване на правомощието Ви по чл. 114, ал. 1, т. 9 от Закона за съдебната власт, а именно: да командировате окръжен или апелативен съдия във Върховния касационен съд, когато са налице законовите предпоставки за това?

  В своята Концепция за управлението на Върховен касационен съд изрично съм посочил, следва този институт  следва да се прилага по изключение при две условия:

  - Командироването да бъде действително един извънреден способ за кадрово обезпечаване на съда, като подробно се мотивира нуждата от него, както и

  - Да се извършва при ясни правила, след прилагането на предварително изготвени от председателите на колегии критерии към съдиите, които имат право да бъдат командировани във ВКС – не само с оглед на техния стаж, но и професионална квалификация, специализация в определена материя, оценки от атестациите и др., с оглед минимизиране на възможностите за субективизъм при подбор на съдии, които да бъдат командировани във ВКС. За осигуряване на прозрачност при определянето на съответните съдии и обезпечаване на избор сред възможно най-широк кръг съдии, полезно би било предварителното оповестяване на обсъждането на решение за командироване на съдия, с цел предоставяне на възможност на заинтересованите съдии да заявят своето желание, да представят необходимата информация на председателя на колегията чрез деловодството на съда. Всички документи, касаещи определянето на магистрат, който ще бъде командирован във ВКС, следва да се публикуват на интернет страницата на съда – например: мотиви за необходимостта от командироване на съдия; материята, която разглежда отделението и опитът и квалификацията на лицето; кадровите справки – по подобие на тази по чл. 173, ал.4 от ЗСВ - за всички лица, заявили желание кандидатурите им да бъдат разгледани; протокол от съвещание на председателите на отделения (колегия) за обсъждане на кандидатурите, вкл. професионални и лични качества; изискване на справки от Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) относно констатациите за работата на магистрата, наличието на сигнали за корупция срещу него и др.; мотивирано предложение от заместник – председателя на ВКС до председателя с подробно обосноваване на избора на конкретния съдия, който бива предлаган за командироване във ВКС.

 • 8. Председателят на Върховния касационен съд е председател на управителния съвет на Националния институт на правосъдието съгласно чл. 252, ал. 2, изр. 2 от Закона за съдебната власт. Какво е Вашето виждане за тази длъжност? Смятате ли, че НИП следва да се развива и като аналитичен център, обслужващ нуждите на съдебната власт от анализи и обобщения? Бихте ли работили за това?

  Основната цел на Националния институт на правосъдието е подобряването на ефективността на правораздаването чрез качествено професионално обучение и повишаване на квалификацията на магистратите и съдебните служители. В този смисъл  председателят на ВКС като председател на УС на НИП по право носи отговорност за изпълнението на тази основна задача. И тъй като в тази институция се формира мисленето на новото поколение съдии, подборът на преподавателския състав за мен е от изключителна важност. Като преподаватели в НИП трябва да се допускат компетентни, авторитетни и с висок морал преподаватели, като съдиите от върховните съдилища е желателно да бъдат преобладаващата част от този състав.

  Реформата, която протича в съдебната власт изисква аналитичен поглед към множество проблеми в системата. Не виждам проблем тази функция да бъде поета от НИП и бих работил в тази посока. Имаме нужда от задълбочен анализ на противоречивата съдебна практика например, защо НИП да не се заеме с тази задача. За целта обаче трябва да се помисли за увеличаването на аналитичния капацитет на институцията, както и финансирането на тази дейност.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре