последна промяна:

Лазар Йорданов Мичев

кандидат по процедура за Избор председател Окръжен съд Разград
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Конфликт на интереси

  В декларацията си от 30.01.2009 г. съдия Лазар Мичев е посочил, че към датата на назначаването си на длъжността и дванадесет месеца преди това е участвал в следните търговски дружества: „Петрол” АД, гр. София – 406 безналични акции, „Доверие Обединен Холдинг” АД, гр. София – 50 безналични акции, „Балкантурист Елит холдинг” АД, гр. София – 25 безналични акции. Бил е член на УС на Ловно-рибарско сдружение „Сокол”, гр. Разград.

  В същата декларация съдията е посочил следните задължения към кредитни или финансови институции на стойност над 5 000 лв.

  -      потребителски кредит с остатък 8 028 лева от „Банка ДСК”, клон Разград;

  -      жилищен кредит с остатък 5 700 лева от „Банка ДСК”, клон Разград;

  -      потребителски кредит с остатък 5 900 лева от „SG Експресбанк”, клон Разград.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ на съдия Лазар Мичев от 30.01.2009 г., налична на официалната интернет страница на ВСС.

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Лазар Йорданов Мичев не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни.

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, могат да бъдат видяни в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 20.06.2014 г., налична на официалната интернет страница на ВСС, както и в декларациите за данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности) за съответната година: 2006 г., 2007 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г.

  За 2008, 2012, 2013 г. съдия Мичев е подал само уведомление пред Сметна палата.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на административен ръководител на Окръжен съд Разград - 06.06.2014 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 12.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  Виж придобитото недвижимо имущество на Лазар Мичев към 06.06.2014 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 20.06.2014 г., налична на официалната интернет страница на ВСС.

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - Разград за периода от 01.01.1992 г. до 05.01.2015 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2005 

  Условие

  Р.Д.  

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - Лазар Йорданов Мичев

  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, апартамент, находящ се в Лозница, със застр.площ от 75.18 кв.м., с прилежащо избено помещение с пол.площ от 6.00 кв.м.

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  Договор за замяна 

  Година

  1995

  Условие

  Д.П.  

  Страни

  ЗАМЕНИТЕЛ 1 - ЕИК / БУЛСТАТ 000505853 Община Лозница  

  ЗАМЕНИТЕЛ 2 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ЗАМЕНИТЕЛ 2 - Лазар Йорданов Мичев

  Имот

  Поземлен имот, апартамент гр. Лозница, от 75.18 кв.м., изба от 6 кв.м.

  Страни

  ЗАМЕНИТЕЛ 1 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ЗАМЕНИТЕЛ 1 - Лазар Йорданов Мичев

  ЗАМЕНИТЕЛ 2 - ЕИК/БУЛСТАТ 000505853 Община Лозница    

  Имот

  Поземлен имот, апартамент от 36.74 кв.м., с изба от 6 кв.м. 

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2004 

  Условие

  Д.П.  

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  КУПУВАЧ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ - Лазар Йорданов Мичев

  Имот

  Поземлен имот, имот в гр. Разград: 1/3 ид.ч., от дворно място, цялото с площ от 325 кв.м., и реално построените в това дворно място самостоятелни обекти: апартамент от 143 кв.м., етаж *, от масивна жилищна сграда; гараж с южно изложение в партерния етаж на сградата от 21.06 кв.м; складжво помещение в средната част на партерния етаж на сградата от 8.18 кв.м.


 • Моторни превозни средства

  1. Придобити моторни превозни средства

  Виж придобитите моторни превозни средства на Лазар Мичев към 06.06.2014 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 20.06.2014 г., налична на официалната интернет страница на ВСС, както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждени моторни превозни средства

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Лазар Мичев към 06.06.2014 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Лазар Мичев към 06.06.2014 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 20.06.2014 г., налична на официалната интернет страница на ВСС, както и в  декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Лазар Мичев към 06.06.2014 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Налични парични средства

  Виж декларираните налични парични средства на Лазар Мичев към 06.06.2014 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 20.06.2014 г., налична на официалната интернет страница на ВСС, както и в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация

  Виж декларираните ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация на Лазар Мичев към 06.06.2014 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 20.06.2014 г., налична на официалната интернет страница на ВСС.

 • Доходи през предходната календарна година

  Виж декларираните доходи през предходната календарна година на Лазар Мичев към 06.06.2014 г. в Декларация за имотното състояние и произхода на средствата към 20.06.2014 г., налична на официалната интернет страница на ВСС.

 • Участие в НПО

  Член на Ловно-рибарско сдружение „Сокол”, гр. Разград.

  Източник: Данни на съдия Мичев.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Лазар Йорданов Мичев е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия – на 25.06.2008 г. Заключението на проверката е „неустановена принадлежност”.

  Източник:  http://comdos.bg/

Други

 • Моля посочете приблизително какъв процент от Вашето време прекарвате:

   

  а.  в подготовка за съдебно заседание, включително изготвяне и постановяване на съдебните актове: 70%

  б.  в съдебната зала: 15%

  в.  в изпълнение на административни задължения: 5%

  г.  в допълнително професионално развитие и усъвършенстване: 10%

 • Как бихте описали Вашето професионално поведение в съдебната зала?

   

  а. изключително строго

  б. строго

  в. повече насочено  към съдействие и координиране дейността на  субектите в процесуалните отношения

  г. насочено към съдействие на страните за изясняване обстоятелствата от значение за решаване на делото

 • Колко често Ви се случва по време на съдебно заседание да се нарушава реда, да се обижда съда и/или да не се изпълняват разпореждания на съда?

   

  а. много често

  б. понякога

  в. рядко

  г. никога 

 • Налагали ли сте глоба за нарушения при разглеждане на дело по чл. 89 от ГПК, съответно чл. 266, ал. 2 от НПК през последните 2 години?

   

  а.  НЕ

  б.  ДА  моля, посочете приблизителен брой 

 • Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а, станало/и обект на висок медиен и обществен интерес?

   

  Има такива дела, но не бих желал да конкретизирам.

 • Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални предизвикателства във Вашата практика и да обусловите факторите за това:

   

  Не бих желал да конкретизирам и обсъждам дела, които съм разглеждал.

 • Участвали ли сте в семинари, конференции или другия събития като лектори или в сходна роля?

   

  а. НЕ

  б. ДА  моля, опишете накратко

 • Занимавате ли се с научноизследователска дейност?

   

  а. НЕ

  б. ДА  моля, посочете Ваши публикации като цитирате заглавие и издание 

 • Според Вашата лична преценка, кое оказва най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата Ви като съдия?

   

  Личните качества, професионалната подготовка, житейския и професионален опит.

 • Коя, според Вас, е тази част от съдебната система, която най-неотложно се нуждае от реформа? Посочете накратко своите аргументи.

   

  а. кадрова политика

  б. техническа обезпеченост

  в. критерии и методология за определяне на натовареността на съдиите

  г. прилагане принципа на случайно разпределение на делата 

  Мисля, че всичко изброено по-горе се нуждае от промяна и развитие и то комплексно, а не поотделно. Всички тези части имат пряко отношение към повишаване ефективността в работата на съдебната система, а оттам и към повишаване на общественото доверие към нея.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре