последна промяна:

Анелия Цекова Димитрова

кандидат по процедура за Избор председател Районен съд Монтана
Статус процедура: Приключила

Лична информация

Професионална дейност

 • Конфликт на интереси

  В Декларацията си по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПРКИ Анелия Димитрова е посочила задължение към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5 000 лева – задължение в размер на 25 000 лева в Първа инвестиционна банка АД София, клон Монтана.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ на съдия Димитрова от 05.01.2009 г., налична на официалната интернет страница на ВСС.

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Анелия Цекова Димитрова не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни.

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата, могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 г.

  За 2006, 2008, 2013 г. съдия Димитрова е подала само уведомления пред Сметна палата.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на административен ръководител на Районен съд Монтана в Държавен вестник – 31.10.2014 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 28.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито недвижимо имущество:

  Виж придобитото недвижимо имущество от Анелия Цекова Димитровав Декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото на Анелия Цекова Димитрова към 12.11.2014 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

   

  2. Отчуждено недвижимо имущество:

  Виж отчужденото недвижимо имущество от Анелия Цекова Димитрова в декларациите, подадени пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  Както и в Декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото на Анелия Цекова Димитрова към 12.11.2014 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Имотен регистър

  1. Служба по вписванията – Монтана за периода от 01.01.1992 г. до 25.05.2015 г.:

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Дарение на недвижим имот 

  Година

  2012 

  Страни

  Дарител – физическо лице  

  Дарен (Частна собственост), условие: имотът има запазено право на ползване от предишен собственик - Анелия Цекова Димитрова  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 971.000 кв. м., и по скица от 963 кв м, ведно с построените жил. от 58 кв м; гараж от 25 кв м; жилище от 25 кв м; и други подобрения, обл. Монтана, общ. Монтана, с. Доктор Йосифово 

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Учредяване на договорна ипотека 

  Година

  2012 

  Страни

  Кредитор - ЕИК/БУЛСТАТ 831686320 "Стопанска и инвестиционна банка" АД  

  Ипотекарен длъжник - Анелия Цекова Димитрова  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 106.600 кв. м., ведно с мазе от 19.86 кв.м.; тав. пом. от 16.27 кв.м. и 8.47% ид.ч., обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Дарение на недвижим имот и учредяване право на ползване 

  Година

  2011 

  Страни

  Дарител - Анелия Цекова Димитрова  

  Дарен (Частна собственост) – физическо лице  

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 971.000 кв. м., и по скица от 963 кв м, ведно с построените жил.от 58 кв м; гараж от 25 кв м; жилище от 25 кв м; и други подобрения, обл. Монтана, общ. Монтана, с. Доктор Йосифово 

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ВПИСВАНИЯ 

  Тип Акт

  Договор за аренда 

  Година

  2003 

  Условие

  за срок от 10 години  

  Страни

  Арендодател – физическо лице
  Арендодател - Анелия Цекова Димитрова
  Арендодател – физическо лице

  Арендатор - ЕИК/БУЛСТАТ 821143707 ЗПТК "ИЗГРЕВ" Д-р Йосифово

  Имот

  Поземлен имот, 27.266 дка от мест. Равнището, Брадарското, Лилово бранище, Баляна, Требниците, Плочите

 • Моторни превозни средства

  1. Придобити моторни превозни средства – Няма декларирани.

  2. Отчуждени моторни превозни средства – Няма декларирани.

 • Банкови влогове /депозити/

  Няма декларирани.

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж задълженията на Анелия Цекова Димитрова в декларациите, подадени пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  Както и в Декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото на Анелия Цекова Димитрова към 12.11.2014 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Налични парични средства

  Няма декларирани.

 • Вземания над 5 000 лв.

  Няма декларирани.

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Няма декларирани.

 • Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността

  Няма декларирани.

 • Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие

  Няма декларирани.

 • Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация

  Няма декларирани.

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева

  Няма декларирани.

 • Доходи през предходната календарна година

  Виж доходите на съдия Анелия Димитрова за 2014 г. в Декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото на Анелия Цекова Димитрова към 12.11.2014 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Отчуждаване на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества

  Няма декларирани.

 • Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества

  Няма декларирани.

 • Участие в НПО

  Член на Съюза на съдиите в България.

  Източник: Официална интернет страница на Съюза на съдиите в България.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Анелия Цекова Димитрова е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 25.06.2008 г. Заключението на проверката е „неустановена принадлежност”.

  Източник:  http://comdos.bg/

Други

 • В Медиите

  Не са открити медийни публикации със споменавания на съдия Анелия Цекова Димитрова.

 • Комуникационен дневник

  Представянето бе изпратено на съдия Димитрова за преглед и коментар на 28.05.2015 г. На 01.06.2015 г. съдия Димитрова изпрати до БИПИ попълнен анкетен лист за самооценка.

 • Моля посочете приблизително какъв процент от Вашето време прекарвате:

   

  а.  в подготовка за съдебно заседание, включително изготвяне и постановяване на съдебните актове: 20%, 30%, 50% - в зависимост от сложността на делото

  б.  в съдебната зала: 30%

  в.  в изпълнение на административни задължения: 20%

  г.  в допълнително професионално развитие и усъвършенстване: 30%

 • Как бихте описали Вашето професионално поведение в съдебната зала?

   

  а. изключително строго

  б. строго

  в. повече насочено  към съдействие и координиране дейността на субектите в процесуалните отношения

  г. насочено към съдействие на страните за изясняване обстоятелствата от значение за решаване на делото

 • Колко често Ви се случва по време на съдебно заседание да се нарушава реда, да се обижда съда и/или да не се изпълняват разпореждания на съда?

   

  а. много често

  б. понякога

  в. рядко

  г. никога 

 • Налагали ли сте глоба за нарушения при разглеждане на дело по чл. 89 от ГПК, съответно чл. 266, ал. 2 от НПК през последните 2 години?

   

  а.  НЕ

  б.  ДА  моля, посочете приблизителен брой 

 • Вземали ли сте участие в общественополезни инициативи, целящи повишаване на правната култура на Вашите съграждани? Имате ли конкретни идеи в тази посока, които могат да бъдат реализирани в кратък срок?

   

  Не. 

  Насочване на страните към доброволно уреждане на спорове и медиация.

 • Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а, станало/и обект на висок медиен и обществен интерес?

   

  Нямам такова.

 • Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални предизвикателства във Вашата практика и да обусловите факторите за това:

   

  Има доста, които са с фактическа и правна сложност и изискват четене на много практика.

 • Участвали ли сте в семинари, конференции или другия събития като лектори или в сходна роля?

   

  а. НЕ

  б. ДА  моля, опишете накратко

 • Занимавате ли се с научноизследователска дейност?

   

  а. НЕ

  б. ДА  моля, посочете Ваши публикации като цитирате заглавие и издание 

 • Според Вашата лична преценка, кое оказва най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата Ви като съдия?

   

  Спокойна за работа атмосфера, колегиалност, коректност и равенство.

 • Какво е мнението Ви за предоставената възможност в чл. 8, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители (магистратите от органа на съдебната власт, за чието ръководство се кандидатства, по своя инициатива могат, преди изтичане на срока по чл. 7, да поканят за изслушване кандидатите, след което да изразят становището си пред Висшия съдебен съвет) и какви причини според Вас, възпират магистратите да се възползват от нея?

   

  Не е лошо, стига нещата да са обективни.

  Може би липса на смелост.

 • Коя, според Вас, е тази част от съдебната система, която най-неотложно се нуждае от реформа? Посочете накратко своите аргументи.

   

  а. кадрова политика - много сериозен подбор и критерии за преценка - личностна, професионална, нравствена и имотна/финансова

  б. техническа обезпеченост

  в. критерии и методология за определяне на натовареността на съдиите - равномерно разпределение на делата и възможност да се отчете сложността на същите.

  г. прилагане принципа на случайно разпределение на делата  - когато се установят правила, които да не позволяват по никакъв начин въздействие и манипулиране, а това зависи единствено от  човешкия фактор. В случай, че се въведе контрол за разпределение, нещата биха били различни.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре