последна промяна:

Калоян Христов Топалов

кандидат по процедура за Избор председател Софийски градски съд
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Текуща длъжност Съдия в Софийски градски съд
 • Кариерно израстване

  Калоян Топалов завършва юридическото си образование в СУ „Климент Охридски” през 1997 г.  Придобива юридическа правоспособност през  м. февруари 1999 г. В периода 1998 г. – 1999 г. е съдебен кандидат в СГС, а между 1999 г. и 2001 г. е младши съдия в СГС. От 2001 г. е съдия в СРС, ГО. За периода 25.05.2009 г. - 31.12.2011 г. е командирован като постоянен преподавател в НИП.

  Считано от 01.11.2012 г. е командирован в СГС, където правораздава и понастоящем. На свое заседание от 13.11.2014 г. ВСС повишава съдия Топалов в длъжност „съдия” в Софийски градски съд.

  С решение на ВСС от 15.12.2004 г. съдия Топалов е повишен в ранг „съдия в окръжен съд”. Топалов придобива статут на несменяемост с решение на ВСС от 18.05.2005 г. На 19.11.2008 г. е атестиран и получава комплексна оценка „Много добра” – 94 т. и е повишен на място в ранг „съдия в апелативен съд”. Съдия Топалов е последно повишен на място в ранг съдия във „ВКС и ВАС” с решение на ВСС от 12.01.2012 г. Последно е атестиран за периода 2008 г. – 2013 г. ПАК в състав Розинела Янчева, Мария Иванова-Вранеску и Пламен Колев предлага да му бъде поставена комплексна оценка „Много добра” – 100 т. КПА от своя страна намаля оценка с 2 точки: 1 т.  по показател „Правни познания и умения за прилагането им” предвид показателя „брой потвърдени и отменени актове и основанията за това, с оглед броя на отменените и изменени съдебни актове”. В показател „Умение за анализ на правнорелевантните факти” намаля с 1 т. предвид показател „разбираемо и обосновано мотивиране на актовете.” Така окончателната му оценка е 98 т. Атестационният формуляр  е връчен на съдията на 15.11.2015 г. и е приет от негова страна без възражения. Съдия Топалов няма налагани дисциплинарни наказания.

  Видно от становището на КПЕПК за притежаваните нравствени качества от съдия Топалов, срещу него няма заведени преписки и не са извършвани проверки в сектор Инспекторат при ВКП. В Инспектората към ВСС не са постъпвали сигнали. По протоколите на КПЕПК във ВСС след справка в деловодната система са открити 5 сигнала срещу съдията (3 от тях са от един и същ жалбоподател). Срещу съдия Топалов няма постъпвали сигнали, образувани производства, както влязъл в сила административен акт по ЗПУКИ. Заключението на становището е, че съдия Топалов притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен на длъжността адм. ръководител-председател на Софийски градски съд. 

  На 31.03.2015 г. в ДВ бр. 24 ВСС обяви процедура по избор на административен ръководител на Софийски градски съд, в която съдия Топалов е кандидат за длъжността.

  Източник: Протоколи от заседания на ВСС. Атестационен формуляр на съдия Топалов за периода 2008 г. – 2013 г., публикуван на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, съгл. чл. 5 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ. Становище на Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" при ВСС. Данни на съдия Топалов.

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  2006

  250

  509

  798

  580

  2007

  179

  605

  653

  590

  2008

  194

  872

  498

  916

  до април 2009

  279

  613

  153

  401

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Топалов за периода 2008 г. – 2013 г., публикуван на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

   

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок  до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2006

  580

  575

  5

  -

  2007

  590

  588

  2

  -

  2008

  916

  899

  17

  -

  до април 2009

  401

  401

  -

  -

  Констатации: Съдия Топалов се отличава с експедитивност и спазване на сроковете за постановяване на съдебни актове. Единични са случаите на незначително просрочие, като делата в тези конкретни случаи се отличават с голям обем на доказателствения материал и правна сложност.
  Източник:
  Атестационен формуляр на съдия Топалов за периода 2008 г. – 2013 г., публикуван на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Висящи дела

  До 3 месеца

  От 3 до 6 месеца

  От 6 месеца до 1 година

  Над 1 година

  -

  -

  -

  -

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Топалов за периода 2008 г. – 2013 г., публикуван на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Подлежащи на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  2006

  580

  -

  41

  9

  -

  2007

  590

  -

  75

  17

  -

  2008

  916

  -

  44

  19

  -

  до април 2009

  401

  -

  67

  23

  -

  Забележка:
  Отменени поради нови доказателства:
  2006 г. – 3; 2007 г. – 3; 2008 г. – 2; 2009 г. – 11.
  Изменени поради неправилно прилагане на закона:
  2006 г. – 4; 2007 г. – 5; 2008 г. – 3; 2009 г. – 5.
  Изменени поради нови доказателства:
  2006 г. – 2; 2007 г. – 2; 2008 г. – 6; 2009 г. – 6.
  Констатации: Единични са случаите на отменени и изменени съдебни актове на съдия Топалов, като от значение в случая са единствено тези, отменени поради неправилно прилагане на закона, доколкото при действието на отменения ГПК (когато са постановени огромната част от визираните по-горе съдебни актове) не съществуваха преклузии относно ангажирането на доказателства от страните пред въззивната инстанция.

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Топалов за периода 2008 г. – 2013 г., публикуван на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Натовареност

  В атестационния формуляр на съдията е отбелязано наличието на много висока натовареност в Софийски районен съд, както и за самия магистрат. 

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Няма данни за образувани дисциплинарни производства, налагани наказания и получавани поощрения.

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Топалов за периода 2008 г. – 2013 г., публикуван на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Данни от проверки на Инспектората към Висшия съдебен съвет

  Проведени са проверки в периода  04.02.2010 г. – 30.06.2010 г. и 01.10.2010 г. – 31.10.2010 г. по образуването, движението и приключването на гражданските дела в СРС – I ГО. Съгласно констатациите е отразено, че всички съдебни актове, с изключение на две дела, са постановени в законоустановения 1-месечен срок. По посочените две дела произнасянето е в срок до два месеца. Направени са констатации и изводи за отлична организация по администрирането и организацията по спрените дела, делата без движение и делата, по които тече срок: отлагането на делата е по обективни причини и през кратки интервали.

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Топалов за периода 2008 г. – 2013 г., публикуван на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Имущество и обществено положение

Други

 • В Медиите

  Публикация (заглавие и връзка)

  Източник (издание, дата, автор)

  Съдия Калоян Топалов – единствен кандидат за шеф на СГС

  Legalworld.bg (Правен свят), 14.04.2015 г.

 • Комуникационен дневник

  Представянето бе изпратено на съдия Топалов за преглед и коментар на 09.06.2015 г. На 11.06.2015 г. съдия Топалов се свърза с екипа на БИПИ, предостави допълнителна информация и потвърди съдържанието на представянето. Съдия Топалов изрази желание да попълни анкетния лист за самооценка, като уточни че към момента е възпрепятсван, но може да го направи впоследствие.

Анкетен лист

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре