последна промяна:

Аксиния Борисова Атанасова

кандидат по процедура за Избор председател Районен съд Костинброд
Статус процедура: Приключила

Лична информация

Други

 • Комуникационен дневник

  Представянето бе изпратено на съдия Атанасова за преглед и коментар на 27.07.2015 г. На 11.08.2015 г. съдия Атанасова допълни информацията в публичното представяне и изпрати попълнен анкетен лист за самооценка.

Анкетен лист

 • Моля посочете приблизително какъв процент от Вашето време прекарвате:

   

  а.  в подготовка за съдебно заседание, включително изготвяне и постановяване на съдебните актове: 50%

  б.  в съдебната зала: 25%

  в.  в изпълнение на административни задължения: 10%

  г.  в допълнително професионално развитие и усъвършенстване: 15%

 • Как бихте описали Вашето професионално поведение в съдебната зала?

   

  а. изключително строго

  б. строго

  в. повече насочено  към съдействие и координиране дейността на  субектите в процесуалните отношения

  г. насочено към съдействие на страните за изясняване обстоятелствата от значение за решаване на делото

 • Колко често Ви се случва по време на съдебно заседание да се нарушава реда, да се обижда съда и/или да не се изпълняват разпореждания на съда?

   

  а. много често

  б. понякога

  в. рядко

  г. никога 

 • Налагали ли сте глоба за нарушения при разглеждане на дело по чл. 89 от ГПК, съответно чл. 266, ал. 2 от НПК през последните 2 години?

   

  а.  НЕ

  б.  ДА  моля, посочете приблизителен брой 

 • Вземали ли сте участие в общественополезни инициативи, целящи повишаване на правната култура на Вашите съграждани? Имате ли конкретни идеи в тази посока, които могат да бъдат реализирани в кратък срок?

   

  Не съм вземала участие. 

 • Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а, станало/и обект на висок медиен и обществен интерес?

   

  Моето първо дело с висок медиен и обществен интерес беше НОХД № 512/2001 г. по описа на РС – гр. Сливница. По същото подсъдимите ми бяха седем души: Боян Петракиев Борисов, Христо Костас Цардикудис, Румен Димитров Мишев, Ивайло Кирилов Иванов, Сашо Асенов Григоров, Фрунзе Генадиев Йонов и Лука Вукосав Бойович /всичките с различни обвинения/. Най- висок обществен и медиен интерес имаше към подсъдимия Боян Петракиев Борисов /Барона/ от с. Братушково, община Сливница, който беше обвинен в извършване на престъпление по чл. 143а ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20 ал. 2 и ал. 4, във вр. с ал. 1 от НК и чл. 339 ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 20 ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК. Аз приключих делото, като признах подсъдимият  Боян Петракиев Борисов за виновен и с присъда /споразумение/ №50/09.03.2009 г. му наложих едно общо наказание /за двете обвинения/ на основание чл. 23 ал. 1 от НК, а именно: „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ години и 7 /седем/ месеца. Приспаднато му беше задържането на основание чл. 59 ал. 1 от НК.

  След което се отведох от делото на основание чл. 29 ал. 1 б. „б” от НПК и същото беше продължено от друг съдия – докладчик. За съжаление спрямо другите 6 /шест/ подсъдими делото беше прекратено, поради изтичане на абсолютната погасителна давност.

  Искам да уточня, че съдът положи всички усилия делото да не бъде прекратено, но по същото призоваването на някои от подсъдимите ставаше със съдебна поръчка, която се извършваше през 6 /шест/ месец, т. е. делото се гледаше 2 /два/ пъти годишно. Също така след като бях стигнала донякъде по делото, се наложи да започна делото отначало, като отмених хода на съдебното следствие, защото едната от съдебните ми заседателки – Евгения Йорданова се разболя тежко /приложени са медицински документи/ и не можеше да присъства на съдебните заседания, а законът изисква неизменност на съдебния състав.

 • Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални предизвикателства във Вашата практика и да обусловите факторите за това:

   

  Всяко едно дело е предизвикателство за мен, а когато е нещо ново, неразглеждано до момента, е  още по-голямо предизвикателство. 

  Също така според мен предизвикателство са и наказателните дела, по които подсъдимите твърдят, че са невинни, но прокурорът събере писмени и гласни доказателства и докаже обвинението по категоричен начин, поради което съдът постанови осъдителна присъда, която след това е потвърдена от по-горната инстанция.

 • Участвали ли сте в семинари, конференции или другия събития като лектори или в сходна роля?

   

  а. НЕ

  б. ДА  моля, опишете накратко

 • Занимавате ли се с научноизследователска дейност?

   

  а. НЕ

  б. ДА  моля, посочете Ваши публикации като цитирате заглавие и издание 

 • Според Вашата лична преценка, кое оказва най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата Ви като съдия?

   

  Вътрешното ми убеждение, познаването на закона и отговорността пред хората, че съм районен съдия в Р България.

 • Какво е мнението Ви за предоставената възможност в чл. 8, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители (магистратите от органа на съдебната власт, за чието ръководство се кандидатства, по своя инициатива могат, преди изтичане на срока по чл. 7, да поканят за изслушване кандидатите, след което да изразят становището си пред Висшия съдебен съвет) и какви причини според Вас, възпират магистратите да се възползват от нея?

   

  Аз мисля, че това е една много добра възможност и ако магистратите изразят становище пред ВСС, това би улеснило същия. Може би не се практикува, защото не е възприето от колегите магистрати.

 • Коя, според Вас, е тази част от съдебната система, която най-неотложно се нуждае от реформа? Посочете накратко своите аргументи.

   

  а. кадрова политика

  б. техническа обезпеченост

  в. критерии и методология за определяне на натовареността на съдиите

  г. прилагане принципа на случайно разпределение на делата 

  По някакъв начин да се разпределят делата и по тяхната тежест. Две дела с един и същи предмет могат да се развият по съвсем различен начин. Например две дела за развод по чл. 49 ал. 1 от СК – едното дело може да приключи със споразумение по чл. 49 ал. 4 от СК, а при другото дело да се наложи съдът да постанови акт, с който да раздели децата, защото голямото е изслушано пред съда и същото желае да живее с баща си, а отглеждането на малкото дете, поради неговата ниска възраст се предоставя на майката /само веднъж ми се е случвал подобен случай /.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре