последна промяна:

Василка Кънева Желева

кандидат по процедура за Избор председател Административен съд Хасково - обявена в ДВ бр. 33 от 08.05.2015
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Текуща длъжност Съдия в Административен съд Хасково
 • Кариерно израстване

  Василка Желева завършва юридическото си образование през 1997 г. във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”. В периода 09.03.1998 г. - 09.03.1999 г. е съдебен кандидат при Окръжен съд Хасково. От 1999 г. до 2007 г. е работила последователно като експерт-юрист и старши юрисконсулт в Областната администрация на гр. Хасково. Правораздава в Административен съд Хасково от 15.02.2007 г. досега (назначена с решение на ВСС от 28.11.2006 г.). Юридическият й стаж е над 17 години.

  Видно от протокол №41 от 11.11.2010 г. на съдия Желева е определена комплексна оценка от атестацията „Много добра” и е повишена на място в ранг „съдия в АС”. Срещу съдия Желева няма образувани дисциплинарни производства. Придобива статут на несменяемост с решение на ВСС от 03.05.2012 г.

  Съдия Желева е последно атестирана за периода 01.05.2011 – 01.05.2015 г.  Помощна атестационна комисия (ПАК) в състав Диана Добрева, Атанаска Дишева и Искра Александрова е установила адекватна натовареност по брой вид и сложност на възложените преписки и дела за съдията. Предложената комплексна оценка от ПАК е много добра – 98 т. Комисията по предложенията и атестирането при ВСС изцяло приема така предложената оценка. Единният формуляр е връчен на съдия Желева на 02.10.2015 г. и е приет без възражения от нейна страна. С Решение на ВСС (Протокол №51, д.т. 105 от заседание на 15.10.2015 г.) е проведено периодично атестиране на основание чл.196, т.2 от ЗСВ и е приета, на основание чл.206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра”.

  Съгласно становището на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” при ВСС в сектор 06, отдел Административен при ВКП не са постъпвали сигнали и няма извършвани проверки срещу съдия Желева. В ИВСС също няма постъпвали сигнали срещу нея. Няма постъпвали сигнали, висящи производства и влязъл административен акт и по ЗПУКИ. Обобщеният извод на Комисията е, че Василка Желева притежава необходимите нравствени качества за назначаване на длъжността административен ръководител-председател на Административен съд Хасково.

  Източник: Протоколи от заседания на ВСС. Становище на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” при ВСС, достъпно на интернет страницата на ВСС. Атестационен формуляр на съдия Желева за периода 01.05.2011 – 01.05.2015 г. Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, съгл. чл. 5 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ.

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове

  - Срочност на изготвяне на съдебните актове

  Година

  Постъпили

  Свършени

  Останали несвършени

  01.05.2011  31.12.2011

  258

  220

  1

  2012

  206

  215

  -

  2013

  210

  212

  1

  2014

  287

  290

  -

  01.01.2015 01.05.2015

  71

  59

  -

  Общо за атестирания период

  1032

  996

  2

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Желева за периода 01.05.2011 – 01.05.2015 г., публикувана на интернет страницата на ВСС.

   

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок  до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  01.05.2011  31.12.2011

  220

  220

  -

  -

  2012

  215

  214

  1

  -

  2013

  212

  211

  -

  -

  2014

  290

  290

  -

  -

  01.01.2015 01.05.2015

  59

  59

  -

  -

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Желева за периода 01.05.2011 – 01.05.2015 г., публикувана на интернет страницата на ВСС.

 • Висящи дела

  - Брой висящи дела (от датата на образуване)към 01.05.2015

  До 3 месеца

  От 3 до 6 месеца

  От 6 месеца до 1 година

  Над 1 година

  33

  2

  3

  -

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Желева за периода 01.05.2011 – 01.05.2015 г.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  - Брой потвърдени и отменени актове и основанията за това

  Година

  Подлежащи на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Недопуснати до касац. обжалване

  01.05.2011  31.12.2011

  109

  49

  42

  5

  -

  2

  2012

  72

  33

  21

  10

  1

  1

  2013

  64

  33

  17

  9

  2

  -

  2014

  169

  34

  21

  4

  -

  -

  01.01.2015 01.05.2015

  25

  6

  1

  -

  -

  -

  За 2013 г. има 2 бр. прекратени дела. За 2014 г. има 1 бр. прекратени дела. Подробен списък с отменените/изменени съдебни актове, както и причините за това са описани в атестационния формуляр.

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Желева за периода 01.05.2011 – 01.05.2015 г., публикувана на интернет страницата на ВСС.

 • Натовареност

  По действителна натовареност по отношение на делата за разглеждане спрямо административните съдилища в страната Административен съд Хасково се нарежда на следните места: за 2011 г. – на 3-то място; за 2012 г. – на 6-то място; за 2013 г. – на 9-то място; за 2014 г. – на 4-то място. По действителна натовареност по отношение на свършените дела спрямо административните съдилища в страната Административен съд Хасково се нарежда на следните места: за 2011 г. – на 3-то място; за 2012 г. – на 6-то място; за 2013 г. – на 8-то място; за 2014 г. – на 4-то място. Отчитайки данните за натовареността за периода 2011 – 2014 ПАК констатира, че съдът е с натовареност над средната за страната.  
  Източник:
  Атестационен формуляр на съдия Желева за периода 01.05.2011 – 01.05.2015 г., публикувана на интернет страницата на ВСС.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Няма образувани дисциплинарни производства, налагани наказания и получавани поощрения.

  Източник: Становище на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” при ВСС, достъпно на интернет страницата на ВСС.

Имущество и обществено положение

Други

Анкетен лист

 • Моля посочете приблизително какъв процент от Вашето време прекарвате:

  а.  в подготовка за съдебно заседание, включително изготвяне и постановяване на съдебните актове: 74%                          

  б.  в съдебната зала: 18%                                                           

  в.  в изпълнение на административни задължения: 0%

  г.  в допълнително професионално развитие и усъвършенстване: 8%  

 • Как бихте описали Вашето професионално поведение в съдебната зала?

  а. изключително строго

  б. строго

  в. повече насочено  към съдействие и координиране дейността на  субектите в процесуалните отношения

  г. насочено към съдействие на страните за изясняване обстоятелствата от значение за решаване на делото

 • Колко често Ви се случва по време на съдебно заседание да се нарушава реда, да се обижда съда и/или да не се изпълняват разпореждания на съда?

  а. много често

  б. понякога

  в. рядко

  г. никога

 • Налагали ли сте глоба за нарушения при разглеждане на дело по чл. 89 от ГПК, съответно чл. 266, ал. 2 от НПК през последните 2 години?

  а.  НЕ

  б.  ДА 

 • Вземали ли сте участие в общественополезни инициативи, целящи повишаване на правната култура на Вашите съграждани? Имате ли конкретни идеи в тази посока, които могат да бъдат реализирани в кратък срок?

  Участвала съм в ежегодно провеждания в АС – Хасково „Ден на отворените врати” и срещите с ученици и граждани, проявили интерес към работата на съда.

 • Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а, станало/и обект на висок медиен и обществен интерес?

  Висок обществен отзвук, породен предимно от отменителното решение на касационната инстанция и формулираното от член на състава особено мнение, получи решението ми по адм.дело №319/2013 г. по описа на АС – Хасково (вр. адм.дело №16251/2013 г. на ВАС) – образувано по жалба срещу отказ за предоставяне достъп до обществена информация, касаеща лични данни на съдии.   

 • Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални предизвикателства във Вашата практика и да обусловите факторите за това:

  Като професионално предизвикателство отличавам делата, чието фактическо изясняване налага съдията да бъде запознат със специфични области на конкретна човешка дейност, а такива са често срещани в административното производство. Като пример мога да посоча адм.дело №817/2011 г. по описа на АС – Хасково (вр. адм.дело №6563/2012 г. на ВАС), образувано по жалба срещу заповед на Директор на Областна дирекция по безопасност на храните за спиране експлоатацията на предприятие за производство на месо, във връзка с което се наложи да си изясня подробно както регламентацията на хигиената на храните в правото на ЕС, така и същността и приложението на системите за постигане на безопасност на храните чрез вътрешен контрол – Системата НАССР или „Анализ на рисковете и критичните контролни точки”. 

  Друго дело, което предизвика професионалните ми възможности е и.адм.дело №451/2011 г. по описа на АС – Хасково (вр. адм.дело №8814/2012 г. на ВАС), образувано по иск за обезщетение по реда на ЗОСОИ за вреди, възникнали от противоречие на норма от национален закон с общностното право и неизпълнение задължението на държавата да транспонира директива в националното законодателство, доколкото към момента на произнасянето ми не открих формирана съдебна практика по сходни казуси. 

 • Участвали ли сте в семинари, конференции или другия събития като лектори или в сходна роля?

  а. НЕ

  б. ДА

 • Занимавате ли се с научноизследователска дейност?

  а. НЕ

  б. ДА

 • Според Вашата лична преценка, кое оказва най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата Ви като съдия?

  От най-съществено значение е съзнанието ми за високата обществена отговорност, която нося при всяко произнасяне и за значимостта на отделното дело за правните субекти. Тази отговорност е основният фактор, който влияе върху полагането на максимални усилия за обективното изясняване на фактите по делото, издирването на приложимия закон и правилното му прилагане, т.е. за компетентното изпълнение на работата на съдия.

 • Какво е мнението Ви за предоставената възможност в чл. 8, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители (магистратите от органа на съдебната власт, за чието ръководство се кандидатства, по своя инициатива могат, преди изтичане на срока по чл. 7, да поканят за изслушване кандидатите, след което да изразят становището си пред Висшия съдебен съвет) и какви причини според Вас, възпират магистратите да се възползват от нея?

  Приветствам такапредоставената възможност като положителен знак, очертаващ правилната посока, в която следва да се развива кадровата политика на съдебната система. Считам, че магистратите имат най-обективна представа от необходимите за развитието на конкретния орган управленски политики, а и от качествата на кандидатите за ръководител на органа, в който работят. Конкретните наблюдения, които имам, са само относно съда, в който работя и според тях   магистратите в АС – Хасково не са се възползвали до сега от тази възможност главно поради високата си натовареност с преки служебни задължения.

 • Коя, според Вас, е тази част от съдебната система, която най-неотложно се нуждае от реформа? Посочете накратко своите аргументи.

  а. кадрова политика

  б. техническа обезпеченост

  в. критерии и методология за определяне на натовареността на съдиите

  г. прилагане принципа на случайно разпределение на делата 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре