последна промяна:

Александър Божидаров Мумджиев

кандидат по процедура за Избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Статус процедура: Текущи

Лична информация

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Следовател в Следствен отдел при Софийска градска прокуратура
 • Кариерно израстване

  Александър Мумджиев завършва юридическото си образование в СУ "Св. Климент Охридски" през 1995 г. Бил е съдебен кандидат в Софийски окръжен съд и по съвместимост помощник-следовател в Столична следствена служба в периода юни 1995 г. - юни 1996 г. Оттам насетне развива кариерата си като следовател, работил е в Специализиран стопански и специализиран транспортен отдел на Столична следствена служба. От октомври 2004 г. до януари 2008 г.  е ръководител на Специализираното транспортно отделение на Столична следствена служба (заеждащ отдел) с ранг Следовател в Национална следствена служба. От януари 2008 г. до януари 2012 г. е инспектор в Инспектората към ВСС. От януари 2012 г. досега е следовател в следствен отдел на Софийска градска прокуратура. Член е на Камарата на следователите в България. 

  Не са му налагани дисциплинарни наказания. Кандидатурата му за инспектор в ИВСС е издигната от ПП БСП. 

  Източник: Предложение (номинация) и автобиография, достъпни на интернет страницата на Народно събрание. Протоколи от заседания на ВСС.

Имущество и обществено положение

 • Недвижимо имущество

  Виж приложенията. 

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - Силистра за периода от 01.01.1992 г. до 15.01.2016 г.:

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2003 

  Страни

  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ -  Александър Божидаров Мумджиев
     

  КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Имот

  Поземлен имот, ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ 170 КВ.М. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ ПАРЦЕЛ V , ЗАЕДНОС МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА.

  Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 15.01.2016 г.:

   

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА 

  Година

  2007 

  Условие

  31 000 ЕВРО  

  Страни

  КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 128001319 ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ /БИВША БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ ТБ/  

  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - АЛЕКСАНДЪР БОЖИДАРОВ МУМДЖИЕВ
     

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 65.710 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.

   

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2007 

  Страни

  ПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 131451333 БЕЛСТРОЙ  

  КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ - АЛЕКСАНДЪР БОЖИДАРОВ МУМДЖИЕВ
     

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 65.710 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски; обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София.

Други

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре