последна промяна:

Милчо Иванов Генжов

кандидат по процедура за Избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Статус процедура: Текущи

Лична информация

 • Текуща длъжност Прокурор в Окръжна прокуратура Габрово
 • Кариерно израстване

  Милчо Генжов е стажант-съдия в Софийски градски съд от 22.03.1982 г. до 22.03.1983 г. Развива професионалната си кариера в съдебната власт като младши прокурор в Районна прокуратура Севлиево през 1983 г. Последователно заема позициите на заместник районен прокурор в периода 07.05.1985 г. – 04.04.1988 г. и районен прокурор в периода 04.04.1988 г. до 09.06.2005 г. в същата прокуратура. Считано от 25.02.2005 г. – до 09.06.2009 г. е заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Габрово, след което е и окръжен прокурор при същата прокуратура до 09.06.2014 г. Към момента Милчо Генжов е прокурор в Окръжна прокуратура гр. Габрово. Повишен е на място в ранг „Прокурор във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура“.

  С решение 14 по Протокол 39 от заседание на ВСС от 08.10.2008 г. Милчо Иванов Генжов заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Габрово с ранг "прокурор в АП" е определена КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ОТ АТЕСТАЦИЯТА "МНОГО ДОБРА" - 140 /сто и четиридесет / точки;

  С решение 14.1. по Протокол 39 от Заседание на ВСС от 08.10.2008 г. ВСС ПОВИШАВА Милчо Иванов Генжов - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Габрово с ранг "прокурор в АП", на място в ранг "прокурор във ВКП и ВАП";

  С решение 4.1 по протокол 23 от заседание на ВСС от 03.06.2009 г. Милчо Иванов Генжоев, след изслушване и проведено електронно гласуване, при получен резултат: с 24 гласа "за", "против" - 0, "въздържал се"- 0 на основание чл. 171, ал. 1 от ЗСВ е назначен на длъжността "Административен ръководител - окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура - гр. Габрово, с ранг "прокурор във ВКП и ВАП",.

  С решение 42 по протокол 3 от заседание на ВСС от 09.02.2005 г. Милчо Иванов ГЕнжов - и.д. районен прокурор на РП гр. Севлиево, с ранг "прокурор в АП" е назначен на длъжността "Заместник на административния ръководител" на ОП гр. Габрово, с ранг "Прокурор в АП",.

   

  Източник: Автобиография на кандидата, достъпна на Интернет страницата на Народното събрание.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  С решение по т.7 от допълнителните от заседание на ВСС, проведено на 12.03.2014 г., по предложение на Инспектората към Висшия съдебен съвет, образува дисциплинарно производство за налагане на наказание на Милчо Генжов, окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Габрово и избра чрез жребий следния дисциплинарен състав: Калин Калпакчиев, Милка Итова и Васил Петров.

  С решение по т. 3 от заседание на ВСС от 17.09.2015 г. прие за сведение заповед на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура Габрово за обръщане на внимание на прокурор Милчо Генжов от същата прокуратура.

 • Недвижимо имущество

  Виж приложенията.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре