последна промяна:

Любка Димитрова Кабзималска

кандидат по процедура за Избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Статус процедура: Текущи

Лична информация

 • Име Любка Димитрова Кабзималска
 • Семейно положение

  Виж прикачения файл.

 • Езици

  Виж прикачения файл.

 • Продължаващо обучение

  Виж прикачения файл.

 • Стаж

  Към 04.11.2015 г. Любка Димитрова Кабзималска има общ юридически стаж в размер на 18 годиин, 3 месеца и 26 дни, от които стаж в съдебната система 18 годиин, 3 месеца и 26 дни, съгласно кадрова справка, издадена от административния ръководител-районен прокурор на СРП, достъпна на официалната интернет страница на Народното събрание на Република България.

  Виж прикачения файл в раздел "Професионална дейност". 

 • Текуща длъжност Заместник на ръководителя на Районна прокуратура София
 • Кариерно израстване

  Любка Димитрова Кабзималска завършва „Начална училищна педагогика” във ВПИ Благоевград през 1988 г. и право в ЮЗУ – „Неофит Рилски” гр. Благоевград през 1996 г.

  В периода 1989-1996 г. е администратор в системата на „Балкантурист”. От 1997 до 1998 г. е помощник-следовател в 03 ТО на Столична следствена служба. През 1998 г. е назначена за следовател в същото звено на Столична следствена служба, където работи до 2006 г. В периода 2006-2013 г. е прокурор в Софийска районна прокуратура. През 2009 г. е повишена на място в ранг „Прокурор в АП”, съгласно решение на ВСС по протокол № 42/29.10.2009 г.

  През 2013 г., по предложение на районния прокурор на Софийска районна прокуратура, с 16 гласа „за”, 2 „въздържал се” и 2 „против”, ВСС назначава Любка Кабзималска за заместник-административен ръководител на същата прокуратура (Протокол №27/11.07.2013 ВСС). През 2014 г. е повишена на място в ранг  „Прокурор във ВКП и ВАП”, съгласно решение на ВСС по протокол № 13/20.03.2014 г.

  Любка Кабзималска е разпитвана като свидетел по делото образувано пред ВАС по жалбата на К. Ситнилски (Решение № 7792 от 26.06.2015 г. на ВАС по адм. д. № 15461/2014 г., VI о., докладчик съдията Николай Гунчев).

  Оценката от последното ѝ атестиране, проведено през 2013 г., е „много добра” – 95 точки.

  Източници: Единен формуляр за атестиране на Любка Димитрова Кабзималска за периода 16.07.2009- 16.07.2013 г., достъпен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет (виж прикачения файл); Автобиография (виж прикачения файл в раздел "Лична информация"); Протоколи от заседания на ВСС; Решение № 7792 от 26.06.2015 г. на ВАС по адм. д. № 15461/2014 г., VI о.

 • Недвижимо имущество

  Виж прикачените файлове.

Други

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре