последна промяна:

Атанас Симеонов Иванов

кандидат по процедура за Избор председател Районен съд Благоевград
Статус процедура: Приключила

Лична информация

Имущество и обществено положение

Други

 • Комуникационен дневник

  а.  в подготовка за съдебно заседание, включително изготвяне и постановяване на съдебните актове:                           

  б.  в съдебната зала:                                                            

  в.  в изпълнение на административни задължения:

  г.  в допълнително професионално развитие и усъвършенстване:  

Анкетен лист

 • Моля посочете приблизително какъв процент от Вашето време прекарвате:

  а.  в подготовка за съдебно заседание, включително изготвяне и постановяване на съдебните актове: 50%                          

  б.  в съдебната зала: 20%                                                           

  в.  в изпълнение на административни задължения: 1%

  г.  в допълнително професионално развитие и усъвършенстване: 29%

 • Как бихте описали Вашето професионално поведение в съдебната зала?

  а. изключително строго

  б. строго

  в. повече насочено  към съдействие и координиране дейността на  субектите в процесуалните отношения

  г. насочено към съдействие на страните за изясняване обстоятелствата от значение за решаване на делото

 • Колко често Ви се случва по време на съдебно заседание да се нарушава реда, да се обижда съда и/или да не се изпълняват разпореждания на съда?

  а. много често

  б. понякога

  в. рядко

  г. никога 

 • Налагали ли сте глоба за нарушения при разглеждане на дело по чл. 89 от ГПК, съответно чл. 266, ал. 2 от НПК през последните 2 години?

  а.  НЕ

  б.  ДА

 • Вземали ли сте участие в общественополезни инициативи, целящи повишаване на правната култура на Вашите съграждани? Имате ли конкретни идеи в тази посока, които могат да бъдат реализирани в кратък срок?

  Не.

 • Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а, станало/и обект на висок медиен и обществен интерес?

  Голяма част от делата на мой доклад са с обществен интерес.

 • Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални предизвикателства във Вашата практика и да обусловите факторите за това:

  Не си спомням такова в близко време да е имало.

 • Занимавате ли се с научноизследователска дейност?

  а. НЕ

  б. ДА  моля, посочете Ваши публикации като цитирате заглавие и издание:

  І. Статии:

  1. Иванов, А. Допустимост на искането за тълкуване на съдебно решение от трето лице. Търговско право, 2006, № 3.

  2. Иванов, А. НОВЫЙ ЗАКОН О СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЯХ. сб. „Традиции и новации в Российском праве”, Москва, МГЮА, 2006.

  3. Иванов, А. Несъдебни способи за решаване на граждански и търговски спорове. сб. „Научни известия”, г. ІІІ, кн. 1, ЮЗУ „ Н. Рилски”, Благоевград, 2007.

  4. Иванов, А. Същност на съдебните актове, постановявани в обезпечителния процес. Търговско право, 2010, № 1.

  5. Иванов, А. Сущность судебного приказа, выдаваемого в приказном производстве. Сб. Международной заочной научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых "Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики", Москва, МГЮА, 2011.

  6. |Иванов, А. Сущность судебного определения. Сб. Международной научной конференции студентов и молодых ученых „Правовое образование. Гражданское общество. Справедливое государство”, Кемерово, Русия, КГУ, 2011.

  7. Иванов, А. Неправилно съдебно решение, подлежащо на касационно обжалване по новия ГПК. Сп. „Търговско право”, 2011, № 4.

  8. Иванов, А. Съдебни актове, неподлежащи на касационно обжалване по новия ГПК. Сп. „Собственост и право”, 2012, № 1.

  9. Иванов, А. Същност на съдебното определение. Сп. „Международна политика”, ЮЗУ „ Н. Рилски”, Благоевград, 2012, № 1.

  10. Иванов, А. Противоречива практика на ВКС, водеща до уеднаквяване на съдебната практика по новия ГПК. Сб. Международна научна конференция по случай 20 години Правно исторически факултет,  ЮЗУ „ Н. Рилски”, Благоевград, 2012, юбилеен сборник, т. І.

  11. Иванов, А. Определения и разпореждания, подлежащи на касационно обжалване по новия ГПК. сп. „Икономика и управление”, кн. , ЮЗУ „ Н. Рилски”, Благоевград, год. VІІІ, 2012, № 1.

  12. Иванов, А. Видове съдебни актове, постановявани в обезпечителния процес. Сб. „Научни трудове на УНСС”, София, 2012 г.

  13. Иванов, А. Законният интерес като обект на съдебна защита. Сп. „Норма”, София, 2012, № 9.

  14. Иванов, А. Предпоставки за присъждане на разноски за юрисконсулт в гражданския процес – исково и заповедно производство. Сп. „Собственост и право”, 2012, № 10, приложение.

  15. Иванов, А. Вписването на исковата молба като процесуална предпоставка. Сп. „Норма”, София, 2012, № 11.

  16. Иванов, А. По някои спорни въпроси на неприсъственото решение. Сп. „Норма”, София, 2013, № 2.

  17. Иванов, А. Същност на съдебните актове, постановявани в исковия граждански процес. Сп. „Търговско право”, София, 2013, № 2.

  18. Иванов, А. По някои спорни въпроси при инцидентното оспорване истинността на документ по новия ГПК. Сп. „Собственост и право”, 2013, № 3.

  19. Иванов, А. Решения на ВКС по чл. 290 ГПК като задължителна съдебна практика. Критични бележки по Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. на ОСГКТК на ВКС. Сб. Научна сесия, проведена на 25.04.2013 г. в Правно-исторически факултет,  ЮЗУ „ Н. Рилски”, Благоевград, 2013, в печат.

  20. Иванов, А., Станин, М. Защитимост на правото на недискриминация. - сп. „Норма”, София, 2013 г., кн. 10.

  21. Иванов, А., Възобновяване производството по дело, обявено за решаване, поради доказателствени празноти. сп. „Собственост и право”, 2013, № 12.

  22. Иванов, А. Тежест на доказване при реализиране правото на защита при нарушено право на недискриминация. Сб. Научна сесия, проведена на 11.04.2014 г. в Правно-исторически факултет,  ЮЗУ „ Н. Рилски”, Благоевград, 2014, в печат.

  23. Иванов, А. Неразбираемостта на съдебното решение като основание за нищожност. Сб. Научна сесия на тема „Актуални проблеми на съдебната практика по граждански дела и поставянето им като казуси в процеса на обучението“, проведена на 25.10.2013 г. в Правно-исторически факултет,  ЮЗУ „ Н. Рилски”, Благоевград, 2014.

  24. Иванов, А. По някои спорни въпроси на доказването в производството за защита от дискриминация. Сп. „Норма”, София, 2014, № 10.

  25. Ivanov, A. LEGAL CONSEQUENCE OF IRREGULAR REQUEST FOR EVIDENCE AS PROCEDURAL ACTION IN CIVIL LITIGATION IN BULGARIA. journal “Journal of Law and Criminal Justice”, New York, USA, june 2015, Vol. 3, № 1 , pp. 147-149, ISSN: 2374-2674 (Print), 2374-2682 (Online).

  26. Ivanov, A. THE DOCUMENT AS AN EVIDENCE IN CIVIL LITIGATION IN REPUBLIC OF BULGARIA. - journal “VERGINIA LAW REVIEW ”, VERGINIA, USA, Vol. 101 № 1, mart 2015, in print.

  27. Иванов, А. Преклузии на доказателства в гражданското съдопроизводство. Сп. „Собственост и право”, 2015, № 1, приложение.

  28. Иванов, А. Съдържание на доказателствената сила в гражданското съдопроизводство. Сп. „Норма”, София, 2015, № 1.

  29. Иванов, А. Отново по някои спорни въпроси на защитата срещу неприсъственото решение. Сп. „Норма”, София, 2015, № 4.

  30. Иванов, А. Специфики на доказването в гражданското съдопроизводство. Сб. Научна сесия на тема „Актуални проблеми на частното право“, проведена на 29.05.2015 г. в Правно-исторически факултет,  ЮЗУ „ Н. Рилски”, Благоевград, 2015.

  ІІ. Монографии, студии и учебни помагала:

  1. Иванов, А. Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК. София, Сиела, 2012.
  2. Иванов, А. Арбитраж. Учебно помагало. София, Нова звезда, 2012.
  3. Иванов, А. Арбитраж. Учебно помагало. Второ преработено и допълнено издание. София, Нова звезда, 2013.
  4. Иванов, А. Съдебните актове в гражданското съдопроизводство. София, Сиела, 2013.
  5. Корнезов, Л., Иванов, А. Казуси по гражданско съдопроизводство. Том първи. София, Нова звезда, 2013.
  6. Корнезов, Л., Иванов, А. Казуси по гражданско съдопроизводство. Том втори. София, Нова звезда, 2014.
  7. Иванов, А. Актуални въпроси на доказването в гражданското съдопроизводство. София, Нова звезда, 2015. 
 • Според Вашата лична преценка, кое оказва най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата Ви като съдия?

  Професионалната подготовка, дисциплината, свободната воля.

 • Какво е мнението Ви за предоставената възможност в чл. 8, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители (магистратите от органа на съдебната власт, за чието ръководство се кандидатства, по своя инициатива могат, преди изтичане на срока по чл. 7, да поканят за изслушване кандидатите, след което да изразят становището си пред Висшия съдебен съвет) и какви причини според Вас, възпират магистратите да се възползват от нея?

  Неефективна процедура, бих казал излишна, тъй като страхът е възпиращ фактор.

 • Коя, според Вас, е тази част от съдебната система, която най-неотложно се нуждае от реформа? Посочете накратко своите аргументи.

  а. кадрова политика

  б. техническа обезпеченост

  в. критерии и методология за определяне на натовареността на съдиите

  г. прилагане принципа на случайно разпределение на делата 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре