последна промяна:

Корнелия Димитрова Колева

кандидат по процедура за Избор председател Окръжен съд Велико Търново
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Корнелия Димитрова Колева
 • Дата и място на раждане

  Родена на 01 юни 1967 г. в гр. София.

  Източник: www.comdos.bg  

 • Семейно положение

  Неомъжена.
  Източник: Данни на съдия Колева. 

 • Образование

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, специалност Право - завършва през 1994 г.

  Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, съгл. чл. 5 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ.

 • Езици

  Не владее.

  Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, съгл. чл. 5 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ.

 • Продължаващо обучение

  2006 г. - Практическо приложение на новия НПК

  2006 г. – Българо-германски семинар Европейско право за съдии

  2006 г. – Основни структури на европейското право и европейската система за защита правата на човека

  2006 г. – Новата система за правна помощ в България – важна стъпка за подобряването на достъпа до правосъдие

  2006 г. – Европеизация на наказателното право на държавите-членки на ЕС

  2007 г. – Актуални проблеми на борбата с трафика на хора като форма на организираната престъпна дейност

  2007 г. – Професионална етика и антикорупция

  2007 г. – Основи на европейското право

  2007 г. – Защита на класифицираната информация в съдебната система

  2008 г. – Участие в информационен ден по Оперативна програма „Административен капацитет“

  2009 г. – Влияние на общностното право върху националното наказателно право, практическо приложение, прозедура за преюдициално заключение в Съда на ЕО

  2009 г. – Защита от дискриминация – гражданско-правни аспекти

  2010 г. – Национална конференция „Мониторинг на въздействието на законодателството за борба срещу корупцията и организираната престъпност“

  2010 г. – Съдебна етика

  2010 г. – Сексуална злоупотреба и експлоатация на деца и подрастващи

  2010 г. – Определяне показателите за натовареност на магистратите

  2011 г. – Публична лекция на г-жа Здравка Калайджиева, съдия в Европейския съд по правата на човека, на тема „Правото на справедлив съдебен процес в разумен срок според практиката на Европейския съд по правата на човека“

  2011 г. – Национална среща на съдиите по повод уеднаквяване на практиката на съдилищата за трансгранична престъпност

  2012 г. – Обучение по разследване на компютърни престъпления за участници от северозападна България

  2012 г. – Лидерство и стратегическо планиране

  2012 г. – Практически проблеми при осъществяването на международно сътрудничество по наказателно-правни въпроси

  2013 г. – Организация и управление на съда

  2013 г. – Защита на финансовите интереси на ЕС. Престъпни състави. Функции на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)

  2013 г. – Престъпления, свързани с класифицирана информация, класифициране на съдебни дела – основание, ред, процесуалноправни последици, основните принципи по НПК и ЗЗКИ с оглед използването на класифицирана информация като доказателство в наказателния процес. Процесуално правни и материално правни проблеми при приложението на чл. 78а от НК; други практически проблеми по приложението на материалния и процесуалния закон

  2013 г. – Престъпления, имащи предмет средствата от фондовете, принадлежащи на ЕС или предоставени на ЕС от българската държава

  2015 г. – Общо опасни престъпления по глава XI от НК; Престъпление по чл. 343 – 345 НК, Порестъпления по чл. 354а-354в НК. Настанавяне на задължително лечение по Закона за здравето.

  Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, съгл. чл. 5 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ.

 • Стаж

  В органите на съдебната власт: 

  01.06.1994 г. – 30.11.1994 г. – стажант-съдия при Окръжен съд Велико Търново

  01.01.1995 г. – 15.11.1996 г. – младши съдия в Окръжен съд Велико Търново

  18.11.1996 г. – 09.06.1999 г. – съдия в Районен съд Елена

  09.06.1999 г. – 15.09.2000 г. – председател на Районен съд Елена

  18.09.2000 г. – 15.06.2004 г. – съдия в Окръжен съд Велико Търново

  15.06.2004 г. – 02.03.2016 г. – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Окръжен съд Велико Търново

  02.03.2016 г. – до настоящия момент – и.ф. административен ръководител на Окръжен съд Велико Търново

  Източник: Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, съгл. чл. 5 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ.

 • Текуща длъжност И.ф. административен ръководител на Окръжен съд Велико Търново
 • Кариерно израстване

  Корнелия Колева завършва юридическото си образование през 1993 г. в СУ "Св. Климент Охридски". Професионалният й опит е продибит изцяло в съдебната власт.

  Влиза в съдебната система като стажант-съдия в Окръжен съд Велико Търново през 1994 г. От началото на 1995 г. до 15.11.1996 г. правораздава като младши съдия в Окръжен съд Велико Търново. Става съдия в районен съд Елена от 18.11.1996 г., а от 09.06.1999 г. до 15.09.2000 г. е негов председател. Съдия в Окръжен съд Велико Търново в периода 18.09.200 г. – 15.06.2004 г. Заместник-административен ръководител-заместник председател на Окръжен съд Велико Търново от 15.06.2004 г. до 02.03.2016 г. Към настоящия момент, считано от 02.03.2016 г., изпълнява функциите на администартивен ръководител-председател на същия съд. Председател на наказателното отделение на съда.

  Съдия Колева е повишена в ранк „Съдия във ВКС и ВАС“ с решение по протокол № 9/20.02.2008 г. на ВСС.

  Атестирана е за периода 2009 г. – 2013 г., като комплексната оценка, съгласно протокол решение по протокол №52/24.009.2013, т.С-5, е "много добра" - 140 т. Видно от изготвеното становище от КПЕПК за притежаваните нравствени качества в отдел 06 "Административен" сектор Инспекторат при ВКП по сигнал срещу Корнелия Колева е образувана преписка 1234/2015 г., сигналът е препратен по компетентност към КПЕПК при ВСС. В ИВСС няма постъпвали сигнали. След проверка в деловодната система на ВСС е открита една преписка препратена по компетентност от ИВКП с оплакване за нарушаване принципа на случайно разпределение на делата. При извършена обстойна проверка от ОС и АС Велико Търново не са установени нарушения в разпределението на делата. Срещу съдията няма образувани дисциплинарни производства и постъпвали сигнали по ЗПУКИ. Обобщеният извод на КПЕПК е, че съдия Колева притежава необходимите нравствени качества за заемане на длъжността административен ръководител.  

  Източник: Протоколи от заседания на ВСС. Становище за притежаваните нравствени качества от съдия Колева, изготвено от КПЕПК при ВСС.

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове

  Година

  Постъпили

  Свършени

  Останали несвършени от предходната година

  2009

  21

  16

  2

  2010

  103

  100

  7

  2011

  102

  102

  10

  2012

  94

  93

  10

  2013

  28

  39

  11

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Колева за периода 2009 – 2013 г., публикуван на интернет страницата на ВСС. Последната колона е втора по ред след годината. Това са останали несвършени дела от предходната година.

  Брой потвърдени и отменени актове и основанията за това: подробна справка може да бъде направена в атестационния формуляр на съдията.

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Колева за периода 2009 – 2013 г., публикуван на интернет страницата на ВСС.

 • Висящи дела

  До 3 месеца

  От 3 до 6 месеца

  От 6 месеца до 1 година

  Над 1 година

  3

  1

  -

  -

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Колева за периода 2009 – 2013 г., публикуван на интернет страницата на ВСС.

 • Натовареност

  Натовареността на Окръжен съд Велико Търново е малко под средната общата натовареност за окръжните съдилища в страната.

  Индивидуалната средна натовареност на магистрата за атестационния период към свършени дела по години е както следва: за 2009 г. /шестмесечие/ - 4,5; за 2010 г. – 9,09; за 2011 г. – 9,27; за 2012 г. – 8,45; за 2013 г. – 6,2.

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Колева за периода 2009 – 2013 г., публикуван на интернет страницата на ВСС.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Няма образувани дисциплинарни производства, налагани наказания и получавани поощрения.

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Колева за периода 2009 – 2013 г., публикуван на интернет страницата на ВСС.

Имущество и обществено положение

Други

Анкетен лист

 • Моля посочете приблизително какъв процент от Вашето време прекарвате:

  а.  в подготовка за съдебно заседание, включително изготвяне и постановяване на съдебните актове: 20%                          

  б.  в съдебната зала: 10%                                                           

  в.  в изпълнение на административни задължения: 65%

  г.  в допълнително професионално развитие и усъвършенстване: 5% 

 • Как бихте описали Вашето професионално поведение в съдебната зала?

  а. изключително строго

  б. строго

  в. повече насочено  към съдействие и координиране дейността на  субектите в процесуалните отношения

  г. насочено към съдействие на страните за изясняване обстоятелствата от значение за решаване на делото

 • Колко често Ви се случва по време на съдебно заседание да се нарушава реда, да се обижда съда и/или да не се изпълняват разпореждания на съда?

  а. много често

  б. понякога

  в. рядко

  г. никога 

 • Налагали ли сте глоба за нарушения при разглеждане на дело по чл. 89 от ГПК, съответно чл. 266, ал. 2 от НПК през последните 2 години?

  а.  НЕ

  б.  ДА

 • Вземали ли сте участие в общественополезни инициативи, целящи повишаване на правната култура на Вашите съграждани? Имате ли конкретни идеи в тази посока, които могат да бъдат реализирани в кратък срок?

  Ден на отворените врати. 

 • Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а, станало/и обект на висок медиен и обществен интерес?

  Делото "Лясковец". 

 • Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални предизвикателства във Вашата практика и да обусловите факторите за това:

  Делото "Лясковец", както и други дела, които се отличават с фактическа и правна сложност.

 • Участвали ли сте в семинари, конференции или другия събития като лектори или в сходна роля?

  а. НЕ

  б. ДА

 • Занимавате ли се с научноизследователска дейност?

  а. НЕ

  б. ДА

 • Според Вашата лична преценка, кое оказва най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата Ви като съдия?

  Стремеж към непрекъснато усъвършенстване в правораздавателната дейност и в административното управление, както и сериозен и задълбочен  подход при разглеждане и  решаване на делата.

 • Какво е мнението Ви за предоставената възможност в чл. 8, ал. 2 от Правилата за избор на административни ръководители (магистратите от органа на съдебната власт, за чието ръководство се кандидатства, по своя инициатива могат, преди изтичане на срока по чл. 7, да поканят за изслушване кандидатите, след което да изразят становището си пред Висшия съдебен съвет) и какви причини според Вас, възпират магистратите да се възползват от нея?

  Няма такава практика.

 • Коя, според Вас, е тази част от съдебната система, която най-неотложно се нуждае от реформа? Посочете накратко своите аргументи.

  а. кадрова политика

  б. техническа обезпеченост

  в. критерии и методология за определяне на натовареността на съдиите

  г. прилагане принципа на случайно разпределение на делата 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре