последна промяна:

Катя Николова Бельова

кандидат по процедура за Избор председател Окръжен съд Благоевград
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Текуща длъжност И.ф. административен ръководител на Окръжен съд Благоевград
 • Кариерно израстване

  Катя Бельова завършва висше юридическо образование през 1985 г. в Софийския държавен университет, сега Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

  От 01.03.1986 г. до 18.04.1988 г. е юрисконсулт в Завода за магнитни глави в гр. Разлог. През 1988 г. Катя Бельова става съдия в Районен съд Разлог, а в периода 15.07.1991 г. – 01.09.1998 г. е негов председател.

  От 01.09.1998 г. тя е съдия в Окръжен съд Благоевград. В периода 16.05.2005 г. – 18.02.2010 г. е негов заместник-председател. От 18.02.2010 г. Катя Бельова е ИФ председател на Окръжен съд Благоевград, а от 02.11.2010 г. е негов председател. 

  Съгласно решение на ВСС 11/13.04.2005 г. Катя Бельова има ранг „Съдия ВКС и ВАС”. Последната атестация на съдия Бельова обхваща периода 15.07.2010 – 15.07.2014 г. Определената ѝ комплексна оценка от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС, с председател Милка Итова, е „много добра” – 145 точки. Единният формуляр за атестиране е връчен на 22.10.2014 г.

  През м. април 2016 г. Катя Бельова е кандидат за административен ръководител-председател на Окръжен съд Благоевград в конкурс, обявен с решение на ВСС по протокол №13/10.03.2016 г., обнародван в ДВ бр. 23/25.03.2016 г.

  По повод участието на съдия Бельова в конкурса Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” (КПЕПК) към ВСС изготвя становище за притежаваните от нея нравствени качества. Според становището в сектор „Инспекторат”, отдел „Административен” при ВКП са били заведени две преписки срещу съдия Катя Николова Бельова както следва:

  -      пр. пр. № 3691/2014 г. на ВКП, сектор „Инспекторат”, но не е извършвана проверка, тъй като се касае за неприключено гражданско дело, чийто инстанционен ход продължава пред Адм. съд – София.

  -      пр. пр. № 5533/2011 г. на ВКП, отдел „Инспекторат”, образувана по сигнал, изпратен от ОП – Благоевград. Сигналът е върнат на ОП – Благоевград, тъй като в него не се съдържат данни за извършено престъпление от съдията.

  В Инспектората към ВСС по отношение на Катя Николова Бельова не са постъпвали основателни жалби и сигнали.

  След извършена проверка в деловодната система на ВСС и по протоколите на КПЕПК се устованява, че срещу Катя Николва Бельова са образувани следните преписки:

  -      С № 94-00-015/2011 г. Изразява се недоволство от постановено от съдия Бельова съдебно решение. На жалбоподателя е отговорено, че КПЕПК и ВСС може да разпорежда проверка при посочени конкретни данни за корупция, в жалбата такива данни не се сочат и следва да защити правата си по реда на инстанционния контрол.

  -      С № 94-00-115/2011 г.  Излагат се твърдения за професионални нарушения, класифицирано от жалбоподателя като умишлен отказ от правосъдие. След извършена проверка е установено, че липсва основание за ангажиране на дисциплинарна отговорност.

  Срещу нея няма образувани дисциплинарни производства.

  Не са постъпвали сигнали по ЗПУКИ и няма висящи производства нито влязъл в сила административен акт по този закон срещу съдия Бельова.

  От извършена проверка в сайта на Сметната палата са константирани несъответствия между подадените от Катя Николова Бельова декларации пред Сметната палата и имотното и състояние за 2009 г. Подала е уведомление, но не е декларирала данни за съпруга – придобиване дялове в новоучредено дружество „Инвест Консулт” ООД, гр. Благоевград.

  Обобщеният извод на КПЕПК е, че Катя Николова Бельова, и.ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Благоевград, спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етично поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за заемане на длъжността административен ръководител – председател на Окръжен съд – Благоевград. 

  Мнението на Комисията по Етика при Софийски апелативен съд за съдия Бельова по повод нейното участието в конкурса за председател на Окръжен съд Благоевград е, че тя няма прояви на неетично поведение към колеги и съдебни служители. Не допуска нарушаване на етичните стандарти, залегнали в Етичния кодекс на магистратите. Етичната комисия при САС няма данни за нерегламентирани контакти на съдия Бельова, които биха могли да компроментират честта на магистрата в професията и обществото.

  Отново по повод участието на съдия Бельова в конкурса за председател на ОС Благоевград до ВСС, Съдийска колегия, чрез Комисията по правни въпроси са изпратени въпроси от Екатерина Николова, съдия в Районен съд Благоевград, фондация „Български институт за правни инициативи” и становище от Сдружение „Център на НПО в Разград”. Въпросите и становищата могат да бъдат видени в прикачените файлове, достъпни на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Катя Николова Бельова за периода 15.07.2010 – 15.07.2014 г., достъпен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет; Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, съгл. чл. 5 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ; Становище на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията”, достъпно на официалната интернет страница на Висшия съдебен съвет; Становище и въпроси от съдия Екатерина Николова, достъпни на официалната интернет страница на Висшия съдебен съвет; Въпроси от фондация „Български институт за правни инициативи”, достъпни на официалната интернет страница на Висшия съдебен съвет; Становище на Център на НПО в Разград, достъпни на официалната интернет страница на Висшия съдебен съвет.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Година

  Постъпили

  Свършени

  Останали несвършени след изтичане на една година от образуване на делото

  Брой – до 1 година

  Над 1 год.

  15.07.2010 – 31.12.2010

  84

  90

  44

  4

  2011

  107

  133

  16

  5

  2012

  100

  93

  21

  3

  2013

  93

  89

  21

  7

  01.01.2014 – 15.07.2014

  39

  52

  11

  1

  Общо за периода на атестация

  423

  457

  113

  20

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Катя Николова Бельова за периода 15.07.2010 – 15.07.2014 г., достъпен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Брой, вид, сложност и тежест на разглежданите преписки и дела

  Първоинстанционни дела

  Граждански

  Ч. гражда.

  Търговски

  Ч. търг.

  Администр.

  Ч. адм.

  87

  13

  40 + 16 ф. = 56

  -

  1

  -

  Въззивни дела

  Граждански

  Частни

  Търговски

  119

  147

  -

  Касационни дела

  Граждански

  Търговски

  Административни

  Ч. административни

  -

  -

  -

  -

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Катя Николова Бельова за периода 15.07.2010 – 15.07.2014 г., достъпен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Срокове на изготвяне на съдебните актове

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  Свършени в срок над 1 година

  15.07.2010 – 31.12.2010

  90

  75

  15

  -

  -

  2011

  133

  101

  26

  6

  -

  2012

  93

  72

  21

  -

  -

  2013

  89

  75

  13

  1

  -

  01.01.2014 – 15.07.2014

  52

  37

  12

  3

  -

  Общо за периода на атестация

  457

  360

  87

  10

  -

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Катя Николова Бельова за периода 15.07.2010 – 15.07.2014 г., достъпен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Висящи дела

  Брой висящи дела (от датата на образуване)

  До 3 месеца

  От 3 до 6 месеца

  От 6 месеца до 1 година

  Над 1 година

  4

  1

  6

  9

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Катя Николова Бельова за периода 15.07.2010 – 15.07.2014 г., достъпен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  постановени

  Подлежащи на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Прекратени

  Уважени жалби за бавност

  Недопуснати до касационно обжалване

  15.07.2010 – 31.12.2010

  90

  55

  23

  3

  3

  2

  -

  -

  10

  2011

  133

  60

  31

  23

  12

  2

  -

  -

  12

  2012

  93

  61

  22

  11

  5

  3

  -

  -

  9

  2013

  89

  40

  24

  10

  3

  1

  -

  -

  7

  01.01.2014 – 15.07.2014

  52

  31

  17

  4

  2

  2

  -

  -

  2

  Общо за периода на атестация

  457

  247

  117

  51

  25

  10

  -

  -

  40

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Катя Николова Бельова за периода 15.07.2010 – 15.07.2014 г., достъпен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Натовареност

  2010 година

   

  Брой постъпили дела

  Брой дела за разглеждане

  Брой свършени дела

  Обработени човекомесеци

  Утвърдена щатна численост

  Заета щатна численост

  Натовареност на орган на съдебната власт

  3147

  3894

  3154

  247

  27

  21

  Натовареност на отделението

  1852

  2323

  1854

  127

  14

  11

  Натовареност на атестирания ма

  176

  215

  181

  12

  -

  -

  Натовареност на равни по степен органи на съдебната власт

  2194

  ОС Велико Търново – щат 28 съдии

  2011 година

  Натовареност на орган на съдебната власт

  3285

  4021

  3334

  256

  27

  21

  Натовареност на отделението

  1960

  2441

  2000

  136

  14

  11

  Натовареност на атестирания ма

  107

  151

  133

  12

  -

  -

  Натовареност на равни по степен органи на съдебната власт

  2271

  ОС Велико Търново – щат 27 съдии

  2012 година

  Натовареност на орган на съдебната власт

  2889

  3608

  2982

  279

  27

  23

  Натовареност на отделението

  1751

  2226

  1764

  132

  14

  11

  Натовареност на атестирания ма

  100

  122

  93

  12

  -

  -

  Натовареност на равни по степен органи на съдебната власт

  2395

  ОС Велико Търново – щат 27 съдии

  2013 година

  Натовареност на орган на съдебната власт

  2739

  3382

  2684

  292

  27

  24

  Натовареност на отделението

  1769

  2250

  1705

  144

  14

  12

  Натовареност на атестирания ма

  93

  118

  89

  12

  -

  -

  Натовареност на равни по степен органи на съдебната власт

  2221

  ОС Велико Търново – щат 27 съдии

  Забележка: По посочените параметри – постъпили, общо за разглеждане и свършени дела са включени общ брой граждански и наказателни дела.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Катя Николова Бельова за периода 15.07.2010 – 15.07.2014 г., достъпен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  За атестирания период съдия Бельова не е награждавана или поощрявана. Няма наложени наказания за периода или висящи производства.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Катя Николова Бельова за периода 15.07.2010 – 15.07.2014 г., достъпен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Данни от проверки на Инспектората към Висшия съдебен съвет

  Извършена е проверка с обхват 01.01.2009 – 31.12.2010 г. на дейността на съда по образуването, движението и приключването на гражданските и търговските дела. Проверката обхваща 5 м. от периода на настоящото атестиране и дейността на магистрата в качеството ѝ на адм. ръководител (с р-е на ВСС от 18.02.2010 г. съдия Бельова е назначена за и. ф. председател на съда и с р-е на ВСС от 21.10.2010 г. за председател на ОС – Благоевград.) Констатирана е отлична организация на административната дейност, добро взаимодействие между отделните служби, което гарантира добро административно обслужване на гражданите. Направени са положителни констатации, за професионално и задълбочено изпълнение на служебните задължения от страна на магистрати и съдебни служители, по своевременното приключване на делата. Неспазване разпоредбата на чл. 235, ал. 5 от ГПК е предимно по въззивните производства, като изключние са решенията постановени след три месеца и същото е обяснено с правната сложност на делата. Констатирана е противоречива практика по отношение началния момент на срока за предявяване на обезпечения, иск по чл. 390, ал. 3 от ГПК. Отправени са препоръки за по-прецизно спазване разпоредбите на чл. 129, чл. 131, чл. 141, ал. 1 от ГПК по търговските спорове, на чл. 267, ал. 2 от ГПК по отношение на въззивните производства, както и да се обсъди и направи анализ на констатираната противоречива практика.

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Катя Николова Бельова за периода 15.07.2010 – 15.07.2014 г., достъпен на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Конфликт на интереси

  Съдия Катя Бельова е декларирала следните обстоятелства в декларации по ЗПУКИ пред ВСС:

  • Декларация от 21.01.2009 г. – договор с ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград като хоноруван преподавател по административно право и процес;
  • Декларация от 29.06.2010 г. (за настъпила промяна в обстоятелствата) – задължение към „Банка ДСК” (кредит) в размер на 15 000 лева;
  • Декларация от 23.08.2010 г. (за настъпила промяна в обстоятелствата) – задължение към „Банка ДСК” (кредит) в размер на 10 000 лева;
  • Декларация от 27.09.2010 г. (за настъпила промяна в обстоятелствата) – задължение към „Уникредит Булбанк” (кредит) в размер на 5 000 лева;
  • Декларация от 22.08.2011 г. (за настъпила промяна в обстоятелствата) – задължение към „Пощенска банка” (кредит) в размер на 10 000 лева;
  • Декларация от 21.08.2012 г. (за настъпила промяна в обстоятелствата) – задължение към „Юробанк И Еф Джи България” в размер на 45 000 лева (с цел рефинансиране на стар кредит и покриване на текущи нужди);
  • Декларация от 10.03.2014 г. (за настъпила промяна в обстоятелствата) – частен интерес по договор с ЮЗУ „Неофит Рилски” за ментор по проект „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”;
  • Декларация от 29.05.2015 г. (за настъпила промяна в обстоятелствата) – задължение към „Юробанк България” (кредит) в размер на 60 000 лева за рефинансиране на кредитни задължения.

  Източник: Декларации по ЗПУКИ на съдия Бельова, налични на официалната интернет страница на ВСС.

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на председател на ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД – 25.03.2016 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 06.06.2016 г.

  Името на Катя Николаева Бельова присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни за 2009 г. Подала е уведомление, не е декларирала данни за съпруга – придобиване дялове в новоучредено дружество „Инвест Консулт” ООД.

  Името на Катя Николаева Бельова присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни за 2014 г. Не е декларирала данни за съпруга - придобиване чрез доброволна делба по 1/3 ид.ч. от нива - 2 993 кв.м., пасище - 2 722 кв.м. и ливада - 2 811 кв.м. в землището на гр. Белица.

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата, могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014 г.

  За 2008, 2009, 2013 г. съдия Бельова е подал само уведомления пред Сметна палата.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито недвижимо имущество:

  Виж придобитото недвижимо имущество от Катя Николаева Бельовав декларациите, подадени пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  Както и в Декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото към 07.04.2016 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

  2. Отчуждено недвижимо имущество – Няма декларирано.

 • Имотен регистър

  1. Служба по вписванията – Благоевград за периода от 01.01.1992 г. до 06.06.2016 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

  Тип Акт

  ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА 

  Година

  2006 

  Страни

   

   

  Имот

   

  Идентификатор

   

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА 

  Година

  1999 

  Страни

   

   

  Имот

   

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  1999 

  Условие

  ведно с таванско помещение  

  Страни

   

   

  Имот

   

  Бележка БИПИ: Справката в графи „Страни” и „Имот” е запазена във вида, в който е публикувана в електронен имотен регистър с адрес http://icadastre.bg/

   

  2. Служба по вписванията - Разлог за периода от 01.01.1992 г. до 06.06.2016 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Решение на поземлена комисия 

  Година

  2014 

  Страни

  Собственик(Частна собственост) – физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - Катя Николова Бельова
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице 

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 7.422 дка, местност - "НАД СЕЛОТО", обл. БЛАГОЕВГРАД, общ. РАЗЛОГ, с. Бачево 

  Страни

  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - Катя Николова Бельова
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице   

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 2.693 дка, местност - "ГЮЦИ", обл. БЛАГОЕВГРАД, общ. РАЗЛОГ, с. Бачево 

  Страни

  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - Катя Николова Бельова
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице   

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 9.288 дка, местност - "РУДИНАТА", обл. БЛАГОЕВГРАД, общ. РАЗЛОГ, с. Бачево 

  Страни

  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - Катя Николова Бельова
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице   

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 8.008 дка, местност - "ТЕСЕННИЦИТЕ", обл. БЛАГОЕВГРАД, общ. РАЗЛОГ, с. Бачево 

  Страни

  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - Катя Николова Бельова
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 2.083 дка, местност - "КЛИНО", обл. БЛАГОЕВГРАД, общ. РАЗЛОГ, с. Бачево 

  Страни

  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - Катя Николова Бельова
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице
  Собственик(Частна собственост) - физическо лице   

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 7.319 дка, местност - "ПУШЕ", обл. БЛАГОЕВГРАД, общ. РАЗЛОГ, с. Бачево 

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Продажба 

  Година

  2006 

  Условие

  ПР.  

  Страни

  ПРОДАВАЧ - физическо лице
  ПРОДАВАЧ - физическо лице
  ПРОДАВАЧ - физическо лице
  ПРОДАВАЧ - физическо лице
  ПРОДАВАЧ - физическо лице
  ПРОДАВАЧ - Катя Николова Бельова
  ПРОДАВАЧ - физическо лице
  ПРОДАВАЧ - физическо лице
  ПРОДАВАЧ - физическо лице

  КУПУВАЧ - ЕИК/БУЛСТАТ 131430150 "ВАС РЕЗЕРВ"ООД  

  Имот

  Поземлен имот, пасище мера от 3.413 дка., 8 кат., м. Долците в земл. с. Бачево

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Решение на ПК 

  Година

  2006 

  Условие

  РЕШЕHИЕ №П------ ОТ 2006 Г. HА ОСЗГ-РАЗЛОГ ОТ ------ ------------ ---------- б.ж. с. БАЧЕВО  

  Страни

  СОБСТВЕНИК - физическо лице
  СОБСТВЕНИК - физическо лице
  СОБСТВЕНИК - Катя Николова Бельова
  СОБСТВЕНИК - физическо лице
  СОБСТВЕНИК - физическо лице
  СОБСТВЕНИК - физическо лице
  СОБСТВЕНИК - физическо лице
  СОБСТВЕНИК - физическо лице
  СОБСТВЕНИК - физическо лице

  Имот

  Поземлен имот, пасище мера от 3.413 дка., 8 кат., м. Долците, в земл. с. Бачево

 • Моторни превозни средства

  Виж придобитите моторни превозни средства от Катя Николаева Бельовав декларациите, подадени пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  Както и в Декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото към 07.04.2016 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж задълженията на Катя Николаева Бельовав декларациите, подадени пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  Както и в Декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото към 07.04.2016 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността

  Виж разходите от или в полза на Катя Николаева Бельовав декларациите, подадени пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500 лева

  Виж доходите извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 500/2000 лева, на Катя Николаева Бельовав декларациите, подадени пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи през предходната календарна година

  Виж доходите на съдия Катя Николаева Бельоваза 2015 г. вДекларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото към 07.04.2016 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Отчуждаване на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества

  Виж прехвърляне на дяловете в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества на Катя Николаева Бельова и/или членове на семействотов декларациите, подадени пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  Както и в Декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото към 07.04.2016 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества

  Виж дяловете в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества на Катя Николаева Бельова и/или членове на семействотов декларациите, подадени пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  Както и в Декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото към 07.04.2016 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Участие в НПО

  Няма данни.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На Катя Николаева Бельовае извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 25.06.2008 г. Заключението на проверката е „неустановена принадлежност”.

  Източник:  http://comdos.bg/

Други

Анкетен лист

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре