последна промяна:

Петър Савов Савчев

кандидат по процедура за 2017 Избор председател СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
Статус процедура: Текущи

Лична информация

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Съдия в Софийски районен съд (СРС) - кандидат за председател на СРС по процедура, обн. в ДВ бр. 31 от 18.04.2017 г.
 • Кариерно израстване

  Петър Савчев завършва юридическото си образование през 2003 г. в СУ „Св. Климент Охридски”. През същата година придобива юридическа правоспособност. Общият му юридически стаж е над 12 години, от които почти 9 като съдия. Започва да правораздава в СРС от 2008 г. Придобива статут на несменяемост с решение на ВСС от 03.07.2014 г. Последната му публикувана атестация е за периода 2008 – 2012 г.

  С решение на ВСС от 17.07.2014 г. е повишен на място в ранг "съдия в АС". Видно от протокол № 38 от 02.07.2015 г. по предложение на председателя на СРС, ВСС образува дисциплинарно производство по отношение на съдия Савчев – и избира чрез жребий дисциплинарен състав: Юлиана Колева, Елка Атанасова и Незабравка Стоева. В същото време, в становището за притежавани нравствени качества на кандидата, достъпно на интернет страницата на ВСС  е отбелязано, че срещу него няма образувани дисциплинарни производства. При така представените данни в становището не става ясно дали се имат предвид само висящи производства или такива, които вече са приключили. На заседание от 10.03.2016 г. ВСС взима решение  да не се налага дисциплинарно наказание на Петър Савчев - съдия в СРС. С детайлите по дисциплинарното дело можете да се запознаете чрез Решение № 10002 от 26.09.2016 г. на ВАС по адм. д. № 3897/2016 г., VI о., докладчик съдията Румяна Папазова.

  В становището на Комисия „Професионална етика“ към Съдийската колегия на ВСС се сочи, че в отдел 06 „Административен” при ВКП не са постъпвали сигнали и водени проверки срещу Петър Савчев. При специализираното междуведомствено звено за разследване на корупция при СГП са извършени две проверки, приключили с постановления за отказ да се образува досъдебно производство, съответно от 04.12.2013 г. и 01.12.2016 г. В ИВСС не са постъпвали основателни жалби и сигнали. Към КПЕПК при ВСС има образувана преписка по 2 бр. жалби с идентично съдържание с искане за отстраняването му по конкретно дело. На жалбоподателя е отговорено, че оплакванията са извън правомощията на КПЕПК. Към 01.01.2017 г. не са постъпвали сигнали по ЗПУКИ, няма висящи производства, нито административен акт, влязъл в сила по реда на този закон. Обобщеният извод на комисията е, че съдия Савчев притежава небходимите нравствени качества за заемане на длъжността адм. ръководител – председател на Софийски районен съд.

  През 2017 г. съдия Савчев е кандидат за административен ръководител на Софийски районен съд в конкурс, обявен с решение на ВСС по протокол №14/04.04.2017 г., обнародван в Държавен вестник бр. 31/18.04.2017 г.

  Източник: Протоколи от заседания на ВСС. Атестационен формуляр на съдия Савчев за периода 2008 –2012 г., достъпен на интернет страницата на ВСС. Становище за притежаваните нравствени качества, изготвено от Комисия „Професионална етика“ към Съдийската колегия на ВСС. Подробна автобиография, публикувана на интернет страницата на ВСС на 18.05.2017 г.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Подробни данни са достъпни вАтестационен формуляр на съдия Савчев за периода 2008 –2012 г., достъпен на интернет страницата на ВСС.

 • Натовареност

  За периода на последното атестиране натовареността на съдия Савчев варира, но през всичките години е над средната за II ГО, като за 2009 г. достига до 19,54% над средната натовареност на съдия в отделението.

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Савчев за периода 2008 –2012 г., достъпен на интернет страницата на ВСС.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Видно от протокол № 38 от 02.07.2015 г. по предложение на председателя на СРС, ВСС образува дисциплинарно производство по отношение на съдия Савчев, ВСС взима решение  да не се налага дисциплинарно наказание.

  Източник: Решение № 10002 от 26.09.2016 г. на ВАС по адм. д. № 3897/2016 г., VI о., докладчик съдията Румяна Папазова.

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  В декларацията си по ЗПУКИ от 19.01.2009 г. Петър Савчев не е посочил данни за наличие на конфликт на интереси.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на ВСС.

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на председател на СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД – 18.04.2017 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 26.06.2017 г.

  Името на Петър Савчев присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни. Видно от СПИСЪК на лица по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД), с ежегодна декларация или уведомление, подадени през 2015 г., за които проверката по чл. 7 от закона, е приключила със заключение за несъответствие: „Не е декларирал данни за съпругата - придобиване на употребяван лек автомобил "ФОЛКСВАГЕН ФОКС".“

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата, могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година:

 • Недвижимо имущество

  Виж придобитото недвижимо имущество на ПЕТЪР САВЧЕВ, декларирано в декларации, подавани пред Сметна палата за съответната година, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности) през:

 • Имотен регистър

  1. Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 26.06.2017 г. Публикуваната справка е без промени, само със съкращения.  

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Дарение на недвижим имот 

  Година

  2011 

  Страни

  Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ    

  Дарен (Частна собственост) – ПЕТЪР САВОВ САВЧЕВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 19.740 кв. м. гр.София.

  Страни

  Дарител - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  Дарител - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ       

  Дарен (Частна собственост) - ПЕТЪР САВОВ САВЧЕВ    

  Имот

  Поземлен имот, парцел - 2, площ по док. - 802.000 кв. м., гр.София.

  Пореден № по справката

  2

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ 

  Година

  2008 

  Условие

  ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ Т.Я. КУПУВА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ, А В ПОЛЗА НА ВНУКА СИ ПЕТЪР - С ДАРСТВЕНО НАМЕРЕНИЕ - ГОЛАТА СОБСТВЕНОСТ!!! ВИЖ АКТА!!!  

  Страни

  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  КУПУВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  КУПУВАЧ – ПЕТЪР САВОВ САВЧЕВ
     

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 70.410 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе; Тип на имота: Градски.

  Пореден № по справката

  3

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2008 

  Условие

  КУПУВАЧ ПО СДЕЛКАТА Е Л.Т.С.! ИД.Ч. ОТ УПИ!  

  Страни

  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ    

  КУПУВАЧ - ПЕТЪР САВОВ САВЧЕВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 103.850 кв.м., гр.София, Описание: АПАРТАМЕНТ.

  Страни

  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ     

  КУПУВАЧ - ПЕТЪР САВОВ САВЧЕВ    

  Имот

  Поземлен имот, площ по док. - 503.000 кв.м., гр.София, Описание: УПИ; Тип на имота: Градски.

  Страни

  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  ПРОДАВАЧ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  КУПУВАЧ – ПЕТЪР САВОВ САВЧЕВ    

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 21.310 кв.м., гр.София, Описание: ГАРАЖ.

  Пореден № по справката

  4

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  КОНСТАТИВНИ АКТОВЕ-ПО ДОКУМЕНТИ 

  Година

  2007 

  Страни

  СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
  СОБСТВЕНИК – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  СОБСТВЕНИК - ПЕТЪР САВОВ САВЧЕВ
  СОБСТВЕНИК - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ    

   

  Имот

  Поземлен имот, парцел - *, площ по док. - 900.000 кв.м., гр.София, Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Тип на имота: Градски.

  Пореден № по справката

  5

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 

  Година

  2006 

  Страни

  ДАРИТЕЛ – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  ДАРЕН -  ПЕТЪР САВОВ САВЧЕВ  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 83.310 кв.м., гр.София, АПАРТАМЕНТ; Тип на имота: Градски.

   

  2. Служба по вписванията - Самоков за периода от 01.01.1992 г. до 26.06.2017 г.

  Пореден № по справката

  1

  Книга

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

  Тип Акт

  Дарение на недвижим имот 

  Година

  2015 

  Страни

  Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
     

  Дарен (Частна собственост), условие: на които ид.ч. има отразено право на ползване на парко място, идеални части:11,50/2234,40 - ПЕТЪР САВОВ САВЧЕВ.  

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 2234.400 кв. м., гр.Самоков, Гараж.

  Страни

  Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

  Дарител – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
      

  Дарен (Частна собственост), условие:на които ид.ч. има отразено право на ползване на парко място ПЕТЪР САВОВ САВЧЕВ    

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, площ по док. - 50.240 кв. м., гр.Самоков, ведно с 6,02 кв.м., обл. СОФИЯ, общ. САМОКОВ, гр.Самоков.

 • Моторни превозни средства

  Виж придобитите и отчуждени моторни превозни средства от ПЕТЪР САВЧЕВ, декларирани в декларации, подавани пред Сметна палата за съответната година, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности) през:

  Както и в Декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото към 18.05.2017 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж влоговете на ПЕТЪР САВЧЕВ в декларации, подавани пред Сметна палата за съответната година, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности) през:

  Както и в Декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото към 18.05.2017 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Налични парични средства

  Виж налични парични средства на ПЕТЪР САВЧЕВ в декларации, подавани пред Сметна палата за съответната година, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности) през

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж доходи извън тези за заемната длъжност на ПЕТЪР САВЧЕВ в декларации, подавани пред Сметна палата за съответната година, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности) през

 • Доходи през предходната календарна година

  Доходи от трудови правоотношения

  32 462, 28 BGN

  Доходи от извънтрудови правоотношения

  17, 040 BGN

  Източник: Декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото към 18.05.2017 г., достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  Няма данни за извършени проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

  Източник:  http://comdos.bg/

Други

 • В Медиите

  Публикация (заглавие и връзка)

  Източник (издание, дата, автор)

  Двама са кандидатите за шеф на Софийския районен съд

  Дневник

  19 май 2017 г.

  На Общото събрание на съда

  Мнозинството от съдиите подкрепи Александър Ангелов за шеф на СРС

  Правен свят

  11 юни 2017 г.

 • Комуникационен дневник

  Представянето бе изпратено на съдия Савчев за преглед и коментар на 30.06.2017 г. с молба за отговор до 11.07.2017 г. Към 24.07.2017 г. съдия Савчев не е предоставил обратна връзка по публичното представяне. На интернет страницата на Висшия съдебен съвет не са публикувани отговори на въпросите на БИПИ до кандидата, изпратени чрез ВСС и публикувани на 23.06.2017 г.

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре