последна промяна:

Иван Димитров Бедачев

кандидат по процедура за Избор председател Районен съд Карлово
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Иван Димитров Бедачев
 • Дата и място на раждане Роден на 20.05.1971 г. в гр. Русе.
 • Семейно положение Женен. Съпруга: Стефка Петрова Дойчинска, старши юрисконсулт в „Уникредит Булбанк” АД.
 • Образование

  ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност Право, завършва през 1997 г. с общ среден успех:  “Много добър 5.43” и положени държавни  изпити със среден успех: “Много добър 4.67”.
  Източник: Копие на Диплома за завършено висше образование, изискано и предоставено от ВСС по реда на ЗДОИ.

   

 • Езици

  Не владее в значима степен чужди езици.
  Източник: Подробна автобиография за съдия Бедачев.

 • Продължаващо обучение

  Семинар "Борба с трафика на хора" (2005);
  Семинар "Основи на европейското право" (2006);
  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Бедачев, актуален към 30.09.2009 г.

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт: 
  Няма. 

  В органите на съдебната власт:
  от 01.12.1997 г. до 16.11.1998 г. – съдебен кандидат в ОС Пловдив,  стаж на длъжността: 0 г. 11 м. 15 д.
  от 22.03.1999 г. до 01.05.2006 г. – следовател в Окръжна следствена служба гр. Пловдив, стаж на длъжността:  7  г. 1 м. 10 д.
  от 01.05.2006 г. до настоящия момент – съдия в РС Карлово стаж на длъжността към 30.09.2011 г.: 5 г. 5 м. 0 д. 
  Източник: Служебна бележка, изд. от РС Карлово на съдия Бедачев. 

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Съдия в Районен съд Карлово
 • Кариерно израстване

  Иван Бедачев стартира своята юридическа кариера като следовател в Окръжна следствена служба – Пловдив. Стажът му като следовател се равнява на 7 г.1м.10д. Назначен е на длъжността „съдия” в РС Карлово, считано от 01.05.2006 г. (по протокол №14 от заседанието на ВСС от 15.03.2006 г.). На заседание от 21.11.2007 г. ВСС на основание чл.39, ал. 3 от Правилника за организация дейността на ВСС и неговата администрация  допуска поправка на явна фактическа грешка на Решението на ВСС по протокол № 14, с което Иван Димитров Бедачев е назначен на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Карлово, като решението се чете: “Назначава Иван Димитров Бедачев – следовател в Окръжна следствена служба – гр. Пловдив, с ранг “следовател в ОСлС” на длъжността “съдия” в Районен съд – гр. Карлово, с ранг “съдия в ОС”.
  Съгласно Протокол № 2 от заседанието на ВСС от 14.01.2010 г. на съдия Бедачев е определена комплексна оценка от атестацията „много добра” – 89 точки. Предложената комплексна оценка от помощната атестационна комисия е 92 точки. Комисията по предложенията и атестирането намаля  5 точки от Част VI „Оценки по общите критерии за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител”, т.5 „Резултати от проверките на Инспектората към ВСС”, предвид утвърдената практика от КПА, а в т.6 „Поощрения и наказания през периода, за който се извършва атестирането” додава 2 точки, тъй като за атестирания период съдия Бедачев няма наложени наказания, а помощната атестационна комисия не е дала максималната оценка за това. На същото заседание Бедачев е повишен на място в ранг „съдия в апелативен съд”.
  Източник: Протоколи от заседания на ВСС и Единен формуляр за атестиране на съдия Бедачев, актуален към 30.09.2009 г.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  2006

  -

  182

  139

  155

  2007*

  34

  296

  334

  276

  2008

  50

  222

  286

  235

  2009*

  39

  183

  211

  183

  *В графа брой постъпили дела през 2007 г. са включени дела, останали несвършени от друг състав на съда и преразпределени, поради преместване на съдия Стефанова в Районен съд Радомир и дела, преразпределени от съдия Георгиева, поради ползване на отпуск за отглеждане на дете до една година. През 2009 г. са включени останали несвършени дела, от друг състав на съда, поради преобразуване на един от наказателните състави в граждански. 

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2006

  155

  105

  41

  9

  2007

  276

  144

  97

  34

  2008

  235

  130

  42

  57

  2009*

  183

  105

  46

  27

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Бедачев - актуален към 30.09.2009 г. 
  * През 2009 г. в Районен съд Карлово са разгледани общо 1095 броя наказателни дела от всички видове.
  През периода  01.11.2004 г. до 30.04.2006 г. като следовател в ОСС гр. Пловдив разглежда дела, както следва:

   За 2004 г. - ноември и декември:
  - Общо разследвани дела – 45 бр. като в това число нови – 7 бр.
  - Върнати – 0 бр.
  - Приключени – 5 бр.
  - За съд – 2 бр.
  - Прекратени – 2 бр.
  - Спрени 1 бр.
  - Останали на производство – 40 бр.

   За 2005 г.:
  - Общо разследвани дела – 67 бр., като в това число нови – 29 бр.
  - Върнати – 2 бр.
  - Приключени – 44 бр.
  - За съд – 10 бр.
  - Прекратени – 30 бр.
  - Спрени 4 бр.
  - Останали на производство – 23 бр.

    До 30.04.2006 г.:
  - Общо разследвани дела – 25 бр., като в това число нови – 4бр.
  - Върнати – 1бр.
  - Приключени – 24 бр.
  - За съд – 5 бр.
  - Прекратени – 16 бр.
  - Спрени – 3 бр.
  - Останали на производство – 1 бр. 

 • Висящи дела

  Период

  Брой дела

  До 3 месеца

  30

  От 3 до 6 месеца

   5

  От 6 месеца до 1 година

   -

  Над 1 година

   2

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Бедачев, актуален към 30.09.2009 г.  

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Подлежащи на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Прекратени

  Уважени жалби за бавност

  2006

  131

  7

  6

  1

  -

  -

  -

  2007

  230

  41

  31

  8

  6

  -

  -

  2008

  163

  40

  30

  12

  3

  -

  -

  2009

  122

  27

  14

  2

  5

  -

  -

  2010

   

   

  20

  6

  2

   

   

  Източник: Единен формуляр за атестиране на съдия Бедачев, актуален към 30.09.2009 г.  и Годишен отчетен доклад за дейността на РС Карлово за 2010 г.

 • Натовареност

  Обща натовареност на съответния съдебен район и орган на съдебната власт, както и натовареност на атестирания:
  Видно от данните  в атестациционния формуляр  на съдия Бедачев РС Карлово е вторият по натовареност съд в района на ОС Пловдив. През атестирания период (01.10.2004 г. до 30.09.2009 г.), магистратът разглежда наказателни дела като първа инстанция и дела от административно-наказателен характер. Произнасял се е по частни жалби, както и е осъществявал съдебен контрол в досъдебното производство относно законосъобразността на действия по разследване  и актове на  прокуратурата. Делата, разглеждани от атестирания съдия са с предмет различни престъпления от Наказателния кодекс, които в по-голямата си част видно от атестацията, биват преценени като дела със значителна фактическа и правна сложност.
  За 2010 г. съдия Бедачев има общо за разглеждане 322 бр. дела, което сравнено с личната дейност на съдиите, разглеждащи наказателни дела в РС Карлово, е максималната стойност за периода.
  През 2010 г. е извършена комплексна планова проверка от ИВСС в РС Карлово. Дадени са препоръки за съкращаване на сроковете за изготвяне на съдебните актове, като през годината по-значителни забавяния при изготвяне на съдебни актове са допуснали двама от съдиите разглеждащи наказателни дела – единия от които е съдия Бедачев, по общо 10 броя дела мотивите, съответно решенията са изготвени в срок над три месеца /по данни от Годишния отчетен доклад на РС Карлово за 2010 г./.
  Източник:  Доклад за прилагането на Закона и дейността на Районен съд Карлово през 2010 г.  и Единен формуляр за атестиране на Съдия Бедачев, актуален към 30.09.2009 г.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Видно от извлечение от протокол № 37 от заседание на Комисия по дисциплинарни производства на Висшия съдебен съвет, проведено на 01.11.2011г. не са образувани дисциплинарни производства, респективно наложени дисциплинарни наказания на Иван Димитров Бедачев. 

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси[1]       

  В декларацията си от 16.01.2009 г. Иван Бедачев посочва, че към датата на избирането /назначаването му  на длъжност има участие в следните търговски дружества: „Синергон холдинг“АД, от участие в масовата приватизация, и че притежава 28 бр. акции на обща стойност около 55 лв. към момента. Както и че има следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): жилищен и потребителски кредит на стойност 60 000 лв. от “Уникредит Булбанк “АД.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.


  [1] Понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

   Името на Иван Димитров Бедачев не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответствие на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2008 г.

  За 2007 г., 2009 г. и 2010 г. в Сметната палата има подадени единствено уведомления от страна на Иван Бедачев. 

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на административен ръководител на Районен съд Карлово в Държавен вестник - 30.09.2011 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 10.05.2015 г.

   

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията – Пловдив за периода от  01.01.1992 г. до 25.10.2011 г.

  КНИГА

  ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 

  Тип Акт

  Законна ипотека 

  Година

  2005

  Условие

  Ипотекарните длъжници нямат данъчни задължения

  Страни

  Кредитор: ЕИК/БУЛСТАТ 825082643, ХЕБРОС АД БАНКА  и Длъжници: ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ и Иван Д. Бедачев

  Имот

  Поземлен имот, АПАРТАМЕНТ С ПЛОЩ ОТ 71.68 КВ. М., ПО ПЛАНА НА ПЛОВДИВ - МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ, ВЕДНО С ИЗБА №*, ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №* И ПРАВОТО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПАРЦЕЛА.


 • Моторни превозни средства

  Виж придобитите моторни превозни средства на Иван Бедачев към 30.09.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Иван Бедачев към 30.09.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Няма данни. 

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Иван Димитров Бедачев са извършени две проверки от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 25.06.2008 г. и на 28.10.2009 г. Заключенията и на двете проверки са  „неустановена принадлежност”.
  Източник: www.comdos.bg

 • Допълнителна информация

  1. Допълнителна информация:
  Извън професионалните си ангажименти Иван Бедачев има интереси в областта на спорта, изкуството и културата. Основните развлечения на семейството му са свързани с излети сред природата и екскурзии до всички достъпни природни и археологически забележителности в страната.
  Притежава необходимите за длъжността умения за работа с компютър, машинопис и текстообработка.
  Източник: Подробна автобиография на съдия Бедачев.


  2. Данни от Анкетния лист за самооценка (АЛС) на съдия Иван Бедачев. 

  В тази секция се представя информация, получена от Анкетния лист за самооценка, който кандидатите попълват по тяхно желание. Целта е в рамките на Инициативата за прозрачни съдебни назначения да се обогати информацията за профилираните съдии, като се вземат предвид техните професионални позиции и виждания. БИПИ си запазва правото на преценка каква част от информацията, споделена в АЛС да включва в профилите. Пълното съдържание на анкетата можете да видите в секция "Приложения".

  ---------------------------------------------------------


  Въпрос:
  Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а,  станало/и обект на висок медиен  и обществен  интерес?

  Отговор:
  „НОХД по описа на КРС за2007 г. с подсъдимо лице Божидар Стефанов Леонов действащ като ректор на „Международен  есперантски  колеж”- гр.Карлово. Във връзка с дейността на колежа и споровете за неговата легитимност като ВУЗ имаше реално пострадали или засегнати няколкостотин  студенти . Конкретния предмет на делото беше овинение за  28  измами, като отделни деяния, извършени от подсъдимия, като се е представял за длъжностно лице  и по които в крайна сметка беше оправдан  изцяло. Единствения осъдителен диспозитив беше  за престъпление по чл. 274 ал.1 от НК,  а при въззивното обжалване присъдата  бе потвърдена. Паралелно с това дело срещу същото лице със сходен предмет  протичаше и друг наказателен процес  в Районен съд – гр.Бургас отново с голям брой пострадали  лица, като деянията бяха извършени  по същото време, но с друга местна подсъдност.”

  ---------------------------------------------------------

   

  Въпрос: Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални предизвикателства във Вашата  практика и  да обусловите факторите за това:

  Отговор:
  „НОХД 307/06 г. Факторите,  комплициращи развитието и приключването на процеса бяха на първо място неговия предмет и страни. Подсъдими по делото бяха седем лица -  всички  принадлежащи към тежкия криминален контингент в региона, а обвиненията бяха за изключително голям брой квалифицирани кражби на МПС и части и принадлежности от тях, извършени при   сложни  съотношения на съучастие, като в част от деянията се включваше  и разглабяне и преработване на МПС с промяна на тяхната индивидуализация. На второ място, по-голяма част от деянията бяха извършени през отдалечен период от време, по делото имаше данни, че част от свидетелите бяха заплашвани и малтретирани от подсъдимите и реално се страхуваха да свидетелстват срещу тях, а част от доказателствата бяха манипулирани и  опорочени  в досъдебната фаза. В крайна сметка, делото приключи с осъдителна присъда  за шест от подсъдимите, единият беше оправдан, като на част  от тях бяха наложени тежки наказания и присъдата беше потвърдена от въззивната инстанция.”

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре