последна промяна:

Янко Ангелов Ангелов

кандидат по процедура за Избор председател АдмС Пловдив
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Янко Ангелов Ангелов
 • Дата и място на раждане 20.06.1971 г. в гр. Пловдив.
 • Семейно положение Женен. Съпруга: Емилия Асенова Петрова-Ангелова - адвокат, вписан в Адвокатска колегия Пловдив. Имат 2 деца.
 • Образование

  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"  от 1992 г. до 1997 г., специалност "Право", с общ среден успех: Много добър:4,67 и среден успех от положените държавни изпити: Добър 4,00. 
  Източник: Копие на диплома за висше образование, изискана и предоставена по реда на ЗДОИ от ВСС. 

 • Езици

  Владее на разговорно ниво английски и руски езици. 

 • Продължаващо обучение


  Mарт 2011 г. Участие в семинар "Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Последни изменения по ЗУТ. Приложение и съдебна практика по Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за митниците”

  Май 2011 г. Участие в семинар на тема: “Уволнения на държавни служители по Закона за държавния служител. Практика по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. Актуални проблеми в исковото и изпълнителното производство по АПК”

  Април 2010 г.  Участие в регионална среща-дискусия "Съдебна етика".

  07-08 Декември 2009 г. Семинар за обучение на административни съдии по програма BG/07/IB/JH/06 "Укрепване на единното прилагане на новото процесуално законодателство в България", проведен с австрийски магистрати. 

  Октомври 2009 г. Семинар на тема "Специфики и практически проблеми при разглеждането на съдебните производства по реда на Кодекса за социалното осигуряване"

  Март 2009 г. Обучение по проект "Компетентни административни съдии - гаранция за точното и еднакво прилагане на законите и административното правораздаване" по следните отрасли на материалното право: данъци, устройство на територията, държавна служба, искове за обезщетения, социално и здравно осигуряване. 

  Март 2008 г. Семинар по темите: "Новият ГПК", "Проблеми в практиката по данъчни дела", "Спорни въпроси по прилагането на ЗУТ", "Нови моменти в АПК", "Оспорване на административни актове по административен ред"
  Източник: 
  Атестационен формуляр, актуален към 08.2010 г. и информация за 2011 г., предоставена от съдия Ангелов.

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
  01.01.1999 г. до 31.12.1999 г. - адвокат, вписан в Адвокатска колегия Пловдив
  24.01.2000 г. до 20.07.2006 г. - главен юрисконсулт и Директор Дирекция "Административноправно обслужване, бюджет, канцелария, човешки ресурси и управление на собствеността" в община Пловдив, район Източен /6 г. 5 м. 28 д./
  21.07.2006 г. до 14.02.2007 г. - юрисконсулт в ТБ "Алианц България" АД, клон Пловдив 

  В органите на съдебната власт: 
  01.12.1997 г. до 15.11.1998 г. - стажант-съдия в Окръжен съд Пловдив /0г. 11м. 14д./
  15.02.2007 г. до настоящия момент - съдия в Административен съд Пловдив  

  Общият юридически стаж на съдия Янко Ангелов Ангелов към 01.01.2012 г. е  13 /тринадесет/ години, 8 /осем/ месеца и 23 /двадесет и три/ дни.

  В периода март 1991 г. до септември 1992 г. включително, отбива редовната си военна служба в Школа за запасни офицери "Христо Ботев", в гр. Плевен и в "Артилерийски полк" в гр. Асеновград. Присъдено офицерско звание от запаса: "лейтенант".
  Източник: Атестационен формуляр, актуален към 08.2010 г., подробна автобиография, изискана и предоставена по реда на ЗДОИ от ВСС, информация от съдия Ангелов.

 • Текуща длъжност Съдия в Административен съд Пловдив
 • Кариерно израстване

  Преди да стартира кариерата си на съдия, Янко Ангелов е практикувал като адвокат (1 год.) и като юрисконсулт (7 год.), /вж. секция "СТАЖ" за още подробности/.
  На извънредно заседание от 28.11.2006 г. ВСС назначава Янко Ангелов на длъжността "съдия" в Административен съд - гр. Пловдив, считано от 15.02.2007 г., където той практикува и до настоящия момент. 
  На 01.12.2010 г. на съдия Ангелов е връчен единен атестационен формуляр, в който окончателното предложение за комплексна оценка на ПАК е "много добра". КПА коригира предложението на ПАК и намаля оценката с 3 точки в част VII, т.6, като се мотивира с принципното решение на Комисията за ДМС да се дават 2 точки и дава комплексна оценка "добра" 89 т. на съдия Ангелов. Същият внася обосновано възражение в срок срещу гореописаното коригиране на оценката и за липсата на оценяване по Част VII, т.5 /резултати от проверките на ИВСС/. КПА приема като основателно възражението в тази му част и дава 3 точки предвид принципното решение на Комисията да се дават 3 точки, когато има извършена проверка с положителни резултати, без конкретни констатации за атестирания магистрат. Отхвърля като неоснователни останалите възражения. С оглед на това изменя комплексната оценка по протокол 44/23.11.2010 г. на "много добра" - 92 т. 
  На 12.05.2011 г. ВСС повишава Янко Ангелов на място в ранг "съдия в АС" (Протокол № 17).  

  В протоколи от заседания на ВСС 28/5.10.2005 г. и 31/26.10.2005 г. е отбелязано, че ВСС "ОТХВЪРЛЯ предложението на районния прокурор на Районна прокуратура - гр. Първомай за назначаване на Янко Ангелов Ангелов на длъжност "прокурор в Районна прокуратура - гр. Първомай.". БИПИ се свърза със съдия Ангелов с молбата да внесе уточнения относно предисторията на тези събития. Като отговор той изготви становище, чийто текст публикуваме тук:
  "През 2005 година участвах в конкурс по документи, обявен от Районния прокурор на Районна прокуратура град Първомай за заемане на вакантна длъжност „прокурор в Районна прокуратура град Първомай”. Действащата нормативна уредба към онзи момент изискваше разгласяване на конкурса чрез публикация в национален ежедневник и в сайта на Висшия съдебен съвет. Обявата е била публикувана в брой 144 на вестник “Новинар” от 25.06.2005 година. 
  В конкурса  са участвали 10 /десет/ кандидати за заемане на длъжността  „прокурор в Районна прокуратура Първомай”.
  Спечелил съм конкурса и в тази връзка е било направено предложение от Валери Велчев – тогавашен /през 2005 година/ Районен прокурор на Районна прокуратура град Първомай до Висшия съдебен съвет за назначаването ми на посочената по-горе длъжност. 
  При първото гласуване на това предложение, извършено на заседанието на ВСС, проведено на 05.10.2005 година, не са били налице необходимите 13 гласа от членовете на ВСС, за да е валидно решението за назначаване, а в протокола е записано: “ВСС отхвърля предложението на районния прокурор на Районна прокуратура град Първомай за назначаване на Янко Ангелов на длъжност в Районна прокуратура град Първомай”.
  След описаното заседание на ВСС е направено повторно предложение от Районния прокурор на Районна прокуратура град Първомай до Висшия съдебен съвет, за назначаването ми на посочената по-горе длъжност. При гласуването на повторното предложение до ВСС, за назначаването ми на длъжност „прокурор в Районна прокуратура  Първомай”, извършено на заседание на ВСС, проведено на 26.10.2005 година, е взето напълно идентично  решение с решението от гласуването, проведено на заседание на ВСС на 05.10.2005 година, т.е. не са били налице необходимите 13 гласа от членовете на ВСС, за да е валидно решението за назначаване, а в протокола е записано: “ВСС отхвърля предложението на районния прокурор на Районна прокуратура град Първомай за назначаване на Янко Ангелов на длъжност в Районна прокуратура град Първомай”.
  Нормативната уредба в коментирания период /2005 година/ не задължаваше членовете на ВСС да мотивират отказите за назначаване на лица на длъжности в съдебната система. Нещо повече: действията на членовете на ВСС не подлежаха на какъвто и да е контрол, в това число и съдебен такъв.  В последствие този законодателен пропуск, който преграждаше пътя за защита на лица, чиито предложенията за назначения в съдебната система без мотиви бях отхвърляни от ВСС, беше преодолян.
  Лично за мен нито към момента на описаните по-горе две гласувания на  членовете на ВСС, проведени през 2005 година, нито към настоящия момент съществува обяснение от какъвто и да е характер за извършеното от ВСС отхвърляне на предложението на районния прокурор на Районна прокуратура град Първомай за назначаването ми на длъжност в Районна прокуратура  град Първомай.
  След проведени разговори с прокурор Валери Велчев – бивш районен прокурор на Районна прокуратура град Първомай и с прокурор Запрянова – настоящ Районен прокурор на Районна прокуратура град Първомай, с цел изготвяне на настоящото становище, се установи, че към настоящия момент в Районна прокуратура град Първомай не са налични други документи, касаещи обсъждания конкурс, освен текста на обявата за провеждане на същия конкурс и документите, подадени от 10-те  /десетте/ кандидати, участвали в конкурса, доказващи професионална подготовка и юридически стаж."

  На 19 януари 2012 г. кандидатурата на съдия Янко Ангелов за председател на Административен съд - Пловдив получи подкрепата на само двама членове на ВСС и не беше избран.

  По информация на съдия Ангелов:
  През месец февруари 2011 г. Общото събрание на съдиите в Административен съд – Пловдив извършва избор на членове на новосъздадената в онзи момент Комисията по професионална етика към Административен съд – Пловдив. С пълно единодушие на присъстващите бях избран за член на посочената комисия.
  На 22.02.2011 г., с решение на членовете на новосъздадената Комисията по професионална етика към Административен съд - Пловдив, прието с пълно единодушие на присъстващите, съдия Янко Ангелов е избран за неин председател. 

   Източници: Атестационен формуляр, актуален към 08.2010 г., протоколи от заседания на ВСС; допълнителни данни, предоставени от съдия Ангелов.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

   

  Дела през периода на атестиране
  годинаостанали
  несвършени 
  постъпилинасроченисвършени
  2007341301296
  20084715727110
  20094018321143
  20106018817165
  20119220163170

  Срокове за изготвяне на съдебните актове:

  годинаброй
  свършени дела
  свършени в срок
  до 1 месец 
  свършени в срок
  до 3 месеца 
  свършени в срок
  до 1 година 
  2007969600
  200811094160
  2009143112283
  201016515780
  2011170160100

  Извадка от констатациите на ПАК в единния атестационен формуляр на съдия Янко Ангелов:
  Повече от 2/3 от постъпилите в посочения период дела са разгледани в тримесечен срок  от образуването, което говори за много добра организация на работата и за правосъдие в разумен срок. От друга страна, има дела, при които събирането на доказателства и процесуалното поведение на страните налагат по-дълъг срок на разглеждане. 

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Ангелов, актуален към 08.2010 г. и справка с данни за 2011 г., предоставена от съдия Ангелов.

 • Висящи дела
  Брой висящи дела от датата на образуване
  до 3 месецаот 3 до 6 месецаот 6 месеца до 1 год.над 1 год.
  4418237

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Ангелов, актуален 08.2010 г. и справка с  данни за 2011 г., предоставена от съдия Ангелов.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това
  Брой потвърдени и отменени актове и основанията за това
  постановени
  актове 
  год.подлежащи
  на 

  обжалване 
  обжалванипотвърдениизцяло
  отменени 
  измененипрекратениуважени
  жалби

  за бавност 
  недоп. 
  до

  касац. 
  обжалв. 
  9620075715330000
  1102008784933142200
  1432009103532480100
  1652010875842112100
  170201195494333000

  Извадка от констатациите на ПАК в единния атестационен формуляр на съдия Янко Ангелов:
  При 150 обжалвани съдебни актове, постановени от съдия Ангелов, изцяло са отменени 37, което е приблизително 24% от общия брой обжалвани актове. Отмяната на съдебните актове, в повечето случаи, не се дължи на съществени нарушения на процесуалните правила, което сочи, че изискванията на закона по проверка на административните актове и разпределение на доказателствената тежест се изпълняват, а постановените актове са подробно мотивирани. При оценяване на процента на отменените съдебни актове поради неправилно прилагане на материалния закон следва да се отчита и фактът на съществуваща противоречива практика на Върховния административен съд.
  Източник: Атестационен формуляр, актуален към 08.2010 г. 

 • Натовареност

  В АдмС Пловдив (сред административните съдилища с най-голям брой дела на съдия)  съдия Ангелов разглежда дела, свързани с държавната и общинска собственост, местното самоуправление и местната администрация, свързаните с тази материя различни въпроси по концесии, търгове, местни избори, реституция по ЗОСОИ, обществено осигуряване, пенсионно осигуряване, здравно осигуряване, социално подпомагане, обезщетения за временна нетрудоспособност и безработица, оценка на работоспособността, дела за достъп до обществена информация, както и всички други дела, образувани по искове по АПК.
  От констатациите  по общите критерии за атестиране на съдия Ангелов се установява степен на натоварване около средната, напр. за 2008 г. и 2009 г., когато е приключил като докладчик съответно по 110 и 143 дела за цитираните години. Средномесечното натоварване на съдия за 2009 г. е 16,57 дела месечно, като атестираният е работил при пълна натовареност.
  ПАК констатира, че съдия Ангелов е натоварен около средния процент на натовареност на неговия съдебен район, като отчита различията по брой и материя, произтичащи от въведеното електронно разпределение на делата. По-големият процент от разгледаните от съдия Ангелов дела през последната година са първоинстанционни административни дела, с произтичащата от това тежест при събирането и оценяването на доказателства. 
  общият брой на постъпилите дела за периода от 2007 г. до 2011 г. включително е 550 бр. първоинстанционни администр. дела и 227 касационни административни дела, общо 777 бр. дела. 

  Източник: Атестационен формуляр, актуален към 08.2010 г. и справка за бр. дела през 2011 г., предоставена от съдия Ангелов.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  За периода на атестиране от м. февруари 2007 г.  не са налагани дисциплинарни наказания или взети мерки по чл.308, ал.1 от ЗСВ и не е извършвана проверка от Инспектората към ВСС. 
  През периода на атестиране магистратът е получавал редовно допълнително материално стимулиране в пълен размер. 

  Източник: Атестационен формуляр на съдия Ангелов, актуален към 08.2010 г.

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси - понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)
  В декларацията на съдия Янко Ангелов от 23.01.2009 г. не са посочени данни за наличие на конфликт на интереси. Като задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000лв. той отбелязва 10 000 лв./десет хиляди лева/ кредитно задължение /потребителски кредит/ към ТБ ”Алианц Банк България” АД и 50 000 / петдесет хиляди/ евро кредитно задължение /ипотечен кредит / към ТБ ”Алианц Банк България”АД.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  Името на Янко Ангелов Ангелов не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2007 г. (встъпителна), 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г.

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на председател Административен съд Пловдив - 08.11.2011 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 18.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

   1. Придобито

  Виж придобитото недвижимо имущество на Янко Ангелов към 08.11.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър
  • Служба по вписванията - Пловдив за периода от 01.01.1992 г. до 14.12.2011 г.
   КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
   Тип Акт     Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
   Година 2009
   Страни Продавачи: ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
   Купувачи: Янко Ангелов Ангелов и ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   Имот  Поземлен имот, площ по док. - 956.500 дка,
   с.Гълъбово, местност - ЦАРИНА, обл. ПЛОВДИВ, общ. КУКЛЕН, с.Гълъбово. 
   КНИГА  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
   Тип Акт   Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
   Година 2009
   Страни Продавач: ММ ИНВЕСТ ГРУП ООД , ЕИК/БУЛСТАТ: 160000177
   Купувач: (Частна собственост), идеални части:60/1620 - Янко Ангелов Ангелов   
   Имот Поземлен имот, площ по док. - 270.000 кв.м.,
   гр.Пловдив, местност - МЛ.ХЪЛМ. 
   КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
   Тип Акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.
   Година 2008
   Страни Продавач: ММ ИНВЕСТ ГРУП ООД, ЕИК/БУЛСТАТ 160000177 
   Купувачи: (частна собственост), идеални части:СИО, Янко Ангелов Ангелов и
   идеални части:СИО, ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   Имот Самостоятелен обект в сграда, предназначение - за търговска дейност, площ по док. - 14.920 кв. м., гр.Пловдив.
   Страни Продавач: ММ ИНВЕСТ ГРУП ООД, ЕИК/БУЛСТАТ 160000177  
   Купувачи: (Частна собственост), идеални части:СИО 8/240 - Янко А. Ангелов и 
   идеални части:СИО 8/240 - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
   Имот Поземлен имот, площ по док. - 145.000 кв. м., гр.Пловдив.
   КНИГА ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 
   Тип Акт Учредяване на договорна ипотека 
   Година 2008
   Страни

   Кредитор: АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, ЕИК/БУЛСТАТ 128001319
   Ипотекарни длъжници: Янко А. Ангелов и ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

   Имот Самостоятелен обект в сграда, обект в сгр. - изба 4 в сутеренен етаж,
  предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 60.930 кв. м., гр.Пловдив.
   КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
   Тип Акт Продажба
   Година 2007
   Условие с декларация с нот.зав.№ 3441/2008г. на н-с № 470 ММ ИHВЕСТ ГРУП ООД декларира,
   че отлагателното условие се е сбъднало. ОТЛАГАТЕЛHО УСЛОВИЕ. 
   Страни

   Продавач: ММ ИНВЕСТ ГРУП ООД, ЕИК/БУЛСТАТ 160000177 и
   Купувач: Янко А. Ангелов

   Имот Поземлен имот, АПАРТАМЕНТ, в гр.ПЛОВДИВ.
   КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
   Тип Акт Продажба
   Година 2005
   Условие поправка на нот.акт № 158 том 104/2005г.  
   Страни

   Продавач: АРИСКО ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 115292530 и
   Купувач: Янко А. Ангелов 

   Имот Поземлен имот, ПРАВО НА СТРОЕЖ НА АП.-Г-, С ПЛОЩ ОТ 49,40 КВ.М.,
   ВЕДНО С ИЗБА  В СУТЕРЕН НА ШЕСТЕТАЖНА СЪС СУТЕРЕН ЖИЛ.СГРАДА,
   ГР.ПЛОВДИВ, ВЕДНО С 14/252 ИД.ЧАСТИ ОТ ДВОРНОТО МЯСТО.  
   КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
   Тип Акт Продажба 
   Година 2005
   Условие отлагателно условие; Отбелязване на 23.12.2005г.:поправка с нот.акт № 158 том 127/2005.;
   Отбелязване на 26.06.2007г.:с декларация с нот.зав.№ */2007г.
   на н-с № 131 АРИСКО ЕООД декларира, че отлагателното условие се е сбъднало;  
   Страни Продавач: АРИСКО ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 115292530 и
   Купувач: Янко А. Ангелов 
   Имот  Поземлен имот, ПРАВО НА СТРОЕЖ НА АП.-Г-, С ПЛОЩ ОТ 49,40КВ.М.
   И ИЗБА №4 НА СУТЕРЕНА С ПЛОЩ ОТ 5,28КВ.М. В ПЛОВДИВ,
   УПИ ХVIII-*, КВ.109 ВЕДНО С 14/252ИД.Ч. ОТ ДВ.М.. 
  • Служба по вписванията - Видин за периода от 01.01.1992 г. до 14.12.2011 г.
   КНИГА ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
   Тип Акт Продажба
   Година  2008
   Страни Продавачи: ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Купувач: Янко Ангелов Ангелов   

   Имот Поземлен имот,
   1.НИВА ОТ 4,228ДКА КАТ.VI МЕСТН."ПОДУ НОУ"  С.ДРУЖБА;
   2.НИВА ОТ 2,952ДКА КАТ.V МЕТН."ПЕРИШ" С.ДРУЖБА;
   3.НИВА ОТ 1,403ДКА КАТ.III МЕСТН."БЕГО"   С.ДРУЖБА;
   4.НИВА ОТ 4,670ДКА КАТ.III МЕСТН."ОСТРОВА" С.ПЕШАКОВО
 • Моторни превозни средства

  1. Придобити

  Виж придобитите моторни превозни средства на Янко Ангелов към 08.11.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждени

  Виж отчуждените моторни превозни средства на Янко Ангелов към 08.11.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Банкови влогове /депозити/

  Виж декларираните банкови влогове /депозити/ на Янко Ангелов към 08.11.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Задължения над 5 000 лв

  Виж декларираните задължения над 5 000 лв на Янко Ангелов към 08.11.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева

  Виж декларираните доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева на Янко Ангелов към 08.11.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие

  Виж декларираните дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие на Янко Ангелов към 08.11.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Членува в Асоциацията на българските административни съдии от момента на нейното създаване.

  Източник: Съдия Ангелов

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  На съдия Янко Ангелов е извършена една проверка на 25.06.2008 г., чийто резултат е неустановена принадлежност. 

  Източник: www.comdos.bg

 • Допълнителна информация

   

  1. Данни от Анкетния лист за самооценка на съдия Ангелов.
  В тази секция се представя информация, получена от Анкетния лист за самооценка, който кандидатите попълват по тяхно желание. Целта е в рамките на  Инициативата за прозрачни съдебни назначения да се обогати информацията за профилираните съдии, като се вземат предвид техните професионални позиции и виждания. БИПИ си запазва правото на преценка каква част от информацията, споделена в АЛС да включва в профилите. Пълното съдържание на анкетата можете да видите в секция "Приложения".

  ---------------------------------------------------------

   

  Въпрос: Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а,  станало/и обект на висок медиен  и обществен  интерес?

   

  Отговор:  "С Решение от 07.03.2011 годинапо  административно дело №2728 по описа за 2010 година на АдмС Пловдив е отменено Решение №10-РКИ-3 от 06.12.2010 година на Кмета на Община  Пловдив, с което е решил, че има установен конфликт на интереси по отношение на Петя Любенова Гогова, в качеството й на Заместник кмет “Образование и наука, култура и туризъм” в Община Пловдив и като ръководител на екип по Проект “Интегрирана информационна система на община за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса”.
  Административното производство се е развило след сигнал с  вх.№10СГ608/04.10.2010 година, подаден по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси /ЗПРКИ/ за образуване на производство по установяването на конфликт на интереси по отношение на Петя Любенова Гогова – заместник кмет на Община Пловдив, по повод получени от нея хонорари по граждански договори, сключени във връзка с участието й в проекти, разходващи средства от фондовете, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.
  Съдът от всички изложени обстоятелства и анализ на доказателствата е стигнал до извода за липса на "облага" по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗПРКИ. "Облага", под формата на  възнаграждение – като изпълнител по Граждански договор №09ДГ1448 от 16.09.2009 година за Петя Гогова безспорно е налице, но тя е получена в следствие на положен труд от Петя Любенова Гогова, полага и се и не е незаконна. Липсата на облага по смисъла на закона води до липса на "частен интерес", а това от своя страна означава, че липсва "конфликт на интереси". Последното от своя страна сочи на пълна липса на условията (предпоставките), визирани в хипотезите на нормите на ЗПРКИ /загл.изм./ и води до материална незаконосъобразност на решението на Кмета на Община Пловдив. 
  Делото е представлявало медиен и обществен интерес, с оглед качеството на Петя Любенова Гогова – заместник кмет на Община Пловдив.
  Решението е влязло в законна сила."

  ---------------------------------------------------------

   

  Въпрос: Според Вашата лична преценка, кое оказва най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на   работата Ви като съдия? 

   

  Отговор:  "Чувството за отговорност, ведно с проявлението на безпристрастността във всички нейни аспекти, които се съчетават с уважение към равните процесуални възможности за страните. Висока степен на самоорганизираност, водеща до ефективност при изпълнение на служебните си задължения. При осъществения инстанционален контрол на съдебните актове се констатира и компетентно изпълнение на същите."

  ---------------------------------------------------------

   

  Въпрос: Коя, според Вас, е тази част от съдебната система, която  най-неотложно се нуждае  от   реформа? Посочете накратко вашите аргументи.

   

  Отговор: 
  а. кадрова политика

  б. техническа обезпеченост

  в. критерии и методология за определяне на натовареността на съдиите

  "Констатирания дисбаланс и различната по големина натовареност на съдиите от различни по местонахождение, но равни по степен съдилища, оказва негативно влияние върху достолепието на съда, като негова  иманентна характеристика.   В тази насока следва да се извършат реформи, които като резултат да доведат до възможност за обстойно, задълбочено, качествено и в срок разрешаване на повдигнатите правни спорове, по които са образувани дела."

   

   

  2. Магистратът в медиите. 
  Съдия Янко Ангелов попада в полезрението на медиите във връзка със следния казус:

  СЛУЧАЙ

  КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

  Примерни връзки към публикации:

  Делото "ВМРО-НИЕ"  за   касиране на тазгодишните избори в Пловдив, по което съдия Ангелов си направи самоотвод. Делото е заведено по жалба на партия ВМРО-НИЕ, чийто кандидат  кмет Славчо Атанасов губи на балотажа с 2 338 гласа от Иван Тотев от ГЕРБ. 

  След като на случаен принцип и в  присъствието на представители на четири медии съдия Ангелов е избран да разглежда делото, той си прави самоотвод, който мотивира с наличие на конфликт на интереси, още преди да му бъде поискан. 

   

   

  http://bntplovdiv.com/news/crime/court/4090-vmro-nie-iska-otvod-na-sadiyata-po-deloto-za-kasirane-na-izborite.html

   

  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=806006

   

   

   

   

  2.1 Коментар и уточнения във връзка с цитирания в медиите казус, предоставени на БИПИ от съдия Ангелов на 04.01.2011 г.:

  "В периода от 08.2009 г. до 10.2011 г. включително, в който областен управител на област с адм. център Пловдив е бил сегашният Кмет на на Община Пловдив - инж. Иван Борисов Тотев, както и към настоящия момент, съпругата ми адвокат Емилия Асенова Петрова-Ангелова не е имала сключен договор за правно обслужване на областна администрация - Пловдив.
  Съгласно Договор NЧР24-1/11.01.2010 г., по който страни са Областна администрация на област с адм.център Пловдив и адвокат Емилия Асенова Петрова-Ангелова, съпругата ми адвокат Емилия Асенова Петрова-Ангелова е Ръководител на екипа за управление на проект BG0041 - "Aнтичният стадион на Филипопол - опазване, рехабилитация и градско обновяване", осъществяващ се с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо  пространство съгласно Грантово споразумение BG0041-GAE-00128-E-V1-EEAFM. 
  При определянето ми за съдия-докладчик по адм.дело N2928 по описа на АдмС Пловдив за 2011 г., със свое разпореждане от 08.11.2011 г., съм извършил необходимите процесуални действия  по конституиране на страни, указания за събиране на доказателства, насрочване на делото в открито съдебно заседание. 
  Делото е било образувано по жалба на Славчо Стоев Атанасов - в качеството му на кандидат за кмет на Община Пловдив, срещу Решение N160-МИ от 31.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия при община Пловдив - като ответник.
  Като заинтересована страна по делото, с разпореждането на съда от 08.112011 г. е бил конституиран Иван Борисов Тотев - избран за кмет на община Пловдив. Отводът ми по адм.дело N2928 по описа на АдмС Пловдив за 2011 г. от 09.11.2011 г. е съобразен единствено с една от изрично предвидените по ГПК хипотези, тази на чл.22, ал.1, т.2 /предложение последно/: "...не може да участва като съдия по делото лице, което е съпруг на представител на някоя от страните."
  Наличието на това обстоятелство се констатира от съдия Янко Ангелов на 09.11.2011 г., когато по делото постъпи молба от адвокат Емилия Асенова Петрова-Ангелова, ведно с договор за правна защита и съдействие, от който е видно, че адвокат Емилия Асенова Петрова-Ангелова е пълномощник и процесуален представител на Иван Борисов Тотев по адм.д. N2928/2011 г. по описа на АдмС Пловдив.
  С оглед направеното искане на БИПИ за изпращане текста на самоотвода, то текста на същия е както следва:

  "Делото е образувано по жалба на Славчо Атанасов Стоев - в качеството му на кандидат за кмет на община Пловдив, срещу решение N160-МИ от 31.102011 г. на Общинска избирателна комисия при Община Пловдив, с което за избран кмет на община Пловдив е обявен - Иван Борисов Тотев.
  С определение на съда от 08.11.2011 г., като заинтересована страна е конституиран Иван Борисов Тотев - избран за кмет на община Пловдив.
  По делото на 09.11.2011 г. е постъпила молба от адвокат Емилия Петрова-Ангелова, ведно с договор за правна защита и съдействие, видно от който тя е пълномощник и процесуален представител на Иван Борисов Тотев по адм.дело N2928/2011  по описа на АдмС Пловдив.
  настоящият състав намира, че по отношение  на съдията-докладчик Янко Ангелов са налице визирани от закона обстоятелства в хипотезата на чл.22, ал.1, т.2 от ГПК, които налагат отвод по настоящето дело.
  С оглед на това и на основание по чл.22, ал.1, т.2 и ал.2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдията-докладчик по настоящото дело следва да се отведе от състава на съда, разглеждащ правния спор." 

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре