последна промяна:

Анна Георгиева Георгиева

кандидат по процедура за Избор председател Районен съд Карлово
Статус процедура: Приключила

Лична информация

 • Име Анна Георгиева Георгиева
 • Дата и място на раждане Родена на 02.04.1975 г. в гр. Карлово.
 • Семейно положение Неомъжена. С едно дете.
 • Образование

  ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност Право, 1992 г. до 1997 г. с общ среден успех: Много добър 4.56 и положени държавни изпити със среден успех: Много добър 5.00.
  Източник: Копие за Диплома за завършено висше образование, изискано и предоставено на БИПИ по реда на ЗДОИ от ВСС.

 • Езици

  Немски език. 

 • Продължаващо обучение

  Семинар за следователи (2002)
  Семинар „Начално обучение на съдии – второ ниво, наказателен профил” (2003), организиран от Центъра за обучение на магистрати;
  Обучение по защита на класифицираната информация (2006), организиран от Държавна комисия по сигурността на информация;
  Семинар „Договор от Лисабон – новите предложения и предизвикателства пред държавите членки. Новите положения от гледна точка  на съдебната система на ЕС и на процесуалното представителство” (2009);
  Семинар „Практически проблеми по прилагането на Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс” (2010);
  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Георгиева за периода 01.01.2003 г. – 31.08.2008 г. 

 • Стаж

  Извън органите на съдебната власт:
   от 23.09.1998 г. до 23.12.1998 г. - деловодител в нотариална кантора при нотариус  Найден Николов № 118 с район на действие РС Карлово

  В органите на съдебната власт:от 18.09.1997 г. до 18.09.1998 г. - съдебен кандидат в Окръжен съд – Пловдив  /1 г. 0 м. 0 д./
  от 22.03.1999 г. до 17.11.2002 г. - следовател в Окръжна следствена служба гр. Пловдив /3 г. 7 м. 26 д./
  от 18.11.2002 г. до 24.07.2011 г. съдия в Районен съд – Карлово
  от 25.07.2011 до 30.09.2011 г. до настоящия момент – и.ф. Административен ръководител-председател  на Районен съд Карлово.
  Към 30.09.2011 г. стажът в съдебната система на съдия Анна Георгиева се равнява на 13г. 6м. 10д.
  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Георгиева за периода 01.01.2003 г. – 31.08.2008 г. 

Професионална дейност

 • Текуща длъжност Съдия в Районен съд Карлово
 • Кариерно израстване

  Съдия Георгиева започва кариерата си в съдебната система  от 22.03.1999 г., като следовател в ОСС Пловдив. От 18.11.2002 г. досега е съдия в РС Карлово. Анна Георгиева е в отпуск за временна неработоспособност от 28.07.2007 г. до 26.08.2007 г., включително и в отпуск за  бременност и раждане от 27.08.2007 г.  Съдията се завръща на работа на 07.07.2008 г., като оттогава до края на годината е изпълнявала функциите си на районен съдия. 
  Със Заповед 105/08.07.2004 г. на Председателя на РС Карлово на съдия Георгиева са възложени функциите на служител по сигурността на информацията. Видно от Протокол № 50/03.12.2008 г. от заседанието на ВСС, Съвета определя на Анна Георгиева комплексна оценка “Много добра” – 94 (деветдесет и четири) точки.  На същото заседание съдията придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението. През 2009 г. по предложение на административния ръководител, на място в ранг е повишен един съдия, а именно Анна Георгиева - в ранг „съдия в Окръжен съд”  (протокол на ВСС № 12/18.03.2009 г.).
  На свое заседание от 21.07.2011 г. ВСС предсрочно освобождава Дарина И. Попова от заеманата длъжност "Административен ръководител-председател" на Районен съд гр. Карлово, считано от датата на вземане на решението на основание чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България и чл. 175, ал. 1 от ЗСВ[1] и  назначава съдия Георгиева за изпълняващ функциите на длъжността.                              [1] Чл. 129, ал. 3 от КРБ:  С навършване на петгодишен стаж като съдия, прокурор или следовател и след атестиране, с решение на Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите и следователите стават несменяеми. Те, включително лицата по ал. 2, се освобождават от длъжност само при: ... т. 2. подаване на оставка
  Чл. 175, ал. 1 от  ЗСВ: Административен ръководител се освобождава от длъжност предсрочно на основанията по чл. 129, ал. 3 от Конституцията на Република България.

  Източник: Протоколи от заседания на ВСС, подробна автобиография и Единен атестационен формуляр на съдия Георгиева за периода 01.01.2003 г. – 31.08.2008 г.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

  Година

  Останали несвършени

  Постъпили

  Насрочени

  Свършени

  2003

  34

  361

  594

  316

  2004

  79

  407

  744

  355

  2005

  136

  316

  766

  295

  2006

  214

  205

  802

  345

  2007

  92

  78

  315

  148

  2008

  13

  17

  7

  7

   

  Година

  Брой свършени дела

  Свършени в срок до 1 месец

  Свършени в срок до 3 месеца

  Свършени в срок до 1 година

  2003

  316

  224

  55

  34

  2004

  355

  236

  48

  66

  2005

  295

  112

  65

  112

  2006

  345

  92

  57

  104

  2007

  148

  52

  28

  39

  2008

  7

  7

  0

  0

  Забележка: Броят на останалите несвършени дела през 2007 г. не съответства на броя на останалите несвършени дела през 2008 г., тъй като през периода на атестацията, считано от 27.08.2007 г. до 06.07.2008 г. съдия Георгиева е ползвала отпуск поради бременност и раждане. При излизането и в отпуск, висящите през 2007 г. 80 броя дела са разпределени между останалите докладчици. 
  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Георгиева за периода 01.01.2003 г. – 31.08.2008 г. 

 • Висящи дела

  Период

  Брой дела

  До 3 месеца

  13

  От 3 до 6 месеца

  0

  От 6 месеца до 1 година

  0

  Над 1 година

  0

  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Георгиева за периода 01.01.2003 г. – 31.08.2008 г. 

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това

  Година

  Подлежащи на обжалване

  Обжалвани

  Потвърдени

  Изцяло отменени

  Изменени

  Прекратени

  Уважени жалби за бавност

  2003

  171

  14

  10

  4

  0

  0

  0

  2004

  177

  17

  11

  3

  3

  0

  0

  2005

  219

  23

  13

  8

  1

  1

  0

  2006

  246

  45

  28

  7

  3

  0

  0

  2007

  111

  58

  44

  12

  5

  1

  0

  2008

  1

  0

  1

  0

  0

  0

  0

  Забележка: Справката включва данни за всички обжалвани през периода дела, част от които, към датата на изготвянето и, се намират във въззивна и касационна инстанция, и не са приключили с  влязъл в сила съдебен акт, както и за всички приключени през периода дела, част от които са обжалвани в предходен период. 
  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Георгиева за периода 01.01.2003 г. – 31.08.2008 г. 

 • Натовареност

  За 2008 г. при съдия Георгиева има общо постъпили 109 наказателни дела, от които общо свършени 95 дела - решени по същество 77 бр., от които НОХД - 11 бр., НЧХД - 1 бр., НАХД - 16 бр., ЧНД - 46 бр. и прекратени 18 бр., от които НОХД - 13 бр., ЧНД - 5 бр.
  Данни от Годишните отчетни доклади на РС Карлово за 2009 г. и за 2010 г. относно личната дейност на съдия Георгиева, като съдия разглеждащ наказателни дела:

  Година

   

  Несвършени в началото на периода

  Постъпили

   

  Общо за разглеждане

  Свършени

   

  Останали несвършени

  2009 

  15

  273

  288

  248

  40

  2010

  41

  250

  291

  224

  67

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

  Няма данни за наложени поощрения и наказания през периода на атестирането: 01.01.2003 г. до 31.08.2008 г.
  Източник: Единен атестационен формуляр на съдия Георгиева за периода 01.01.2003 г. – 31.08.2008 г.  

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

  Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от    2010 г., в сила от 10.12.2010 г.): 
  В декларацията си от 16.01.2009 г. Анна Георгиева не е декларирала данни за конфликт на интереси. Отбелязала е като задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. заем, сключен през месец май 2005 г., на стойност 15 000 лв. /словом: петнадесет хиляди лева/ към Банка “Уникредит Биохим”, Клон Карлово.  Като друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо), съдия Георгиева посочва участие в масовата приватизация към фонд “Индустриален капитал”, където не й е известно наличието на дивиденти.

  Източник: Декларация по ЗПУКИ на съдия Анна Георгиева Георгиева, достъпна на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 

 • Декларации пред Сметна палата по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

  За 2007 г. и за 2009 г. от страна на  съдия Георгиева има подадени само уведомления пред Сметната палата.

  Името на Анна Георгиева Георгиева не присъства в заключенията за несъответствие на декларираните данни в Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

  Публикуваните по-долу данни и обстоятелства, които подлежат на деклариране пред Сметната палата (Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности), могат да бъдат видяни в декларациите за съответната година: 2008 г.2010 г. 

  Представените данни са актуални към датата на обявяване на процедурата по избор на административен ръководител на Районен съд Карлово в Държавен вестник - 30.09.2011 г. URL адресите на всички посочени хипервръзки са последно посетени на 07.05.2015 г.

 • Недвижимо имущество

  1. Придобито недвижимо имущество

  Виж придобитото недвижимо имущество на Анна Георгиева към 30.09.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

  2. Отчуждено недвижимо имущество

  Виж отчужденото недвижимо имущество на Анна Георгиева към 30.09.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Имотен регистър

  Служба по вписванията - Карлово за периода от 01.01.1992 г. до 04.11.2011 г.

  КНИГА

  ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

  Тип Акт

  Дарение на недвижим имот

  Година

  2008

  Условие

  Н-С Ранджева

  Страни

  Дарители: ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

  Имот

  Самостоятелен обект в сграда, обект в сгр. - ИЗБА, предназначение - Жилище, апартамент, площ по док. - 70.760 кв. м., гр. Карлово, общ. КАРЛОВО, гр.Карлово.


 • Моторни превозни средства

  Виж декларираните придобити моторни превозни средства на Анна Георгиева към 30.09.2011 г. в декларацията, подадена пред Сметна палата, съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности през:

 • Участие в НПО

  Няма данни. 

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

  Няма данни за извършвани проверки на съдия Георгиева.
  Източник: www.comdos.bg

        

 • Допълнителна информация

  1. Други умения:
  Работа с Windows XP. Умения по машинопис и стенография.
  Източник: Подробна автобиография на съдия Георгиева. 

  2. Данни от Анкетния лист за самооценка (АЛС) на съдия Анна Георгиева.
  В тази секция се представя информация, получена от Анкетния лист за самооценка, който кандидатите попълват по тяхно желание. Целта е в рамките на  Инициативата за прозрачни съдебни назначения да се обогати информацията за профилираните съдии, като се вземат предвид техните професионални позиции и виждания. БИПИ си запазва правото на преценка каква част от информацията, споделена в АЛС да включва в профилите. Пълното съдържание на анкетата можете да видите в секция "Приложения":
  Въпрос: Моля опишете накратко разглеждано/и от Вас дело/а,  станало/и обект на висок медиен и обществен  интерес?
  Отговор: "Взета мярка за неотклонение „Задържане под стража” спрямо двама полицаи с обвинения за подкуп." 

  Въпрос: Моля да посочите дело/дела, които определяте като особени професионални предизвикателства във Вашата  практика и  да обусловите факторите за това: 
  Отговор: 
  "НОХД № 318/2010 г. по описа на КРС, публикувано в интернет страницата на съда." Интернет страница на РС Карлово: http://www.rs-karlovo.com/

Пояснения

 • Пояснителни бележки

  По-долу предоставяме кратки описания на източниците, използвани за попълване на съдържанието в профилите, както и методологията на тяхното отразяване. Подробна информация за методологията може да видите тукПредставените описания следват четирите структурни секции в профила. Конкретните източници се указват в рамките на самата секция. БИПИ полага всички възможни усилия информацията в профила да бъде комуникирана и потвърдена и от магистратите.       

  I. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Данните, представени в тази секция са заимствани предимно от изисканите и предоставени по реда на Закона за достъп до обществена информация документи по чл. 181, ал. 3 от ЗСВ за кандидатите за административни ръководители (или предоставени от самите магистрати при съставените профили във връзка с процедурата по атестиране за придобиване статут на несменяемост). Сред тях са подробна автобиография на кандидата, диплома за завършено висше образование, сертификати за допълнителни специализации и квалификации, както и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. Данни се извличат още и от атестационния формуляр (ако е достъпен) на конкретния магистрат. 
  Освен това, в отделните случаи БИПИ може да извършва допълнителни справки в Търговски регистър и други информационни масиви.

  Уточнение:
  В практиката атестация и атестационен формуляр често се ползват като синоними на единният формуляр за атестиране на съдия, прокурор и следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.
  Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на  магистратите, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестирането се провежда в случаите на придобиване на несменяемост и периодично – на всеки 4 (четири) години от последното атестиране до навършване на 61-годишна възраст. 

  II. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

  Информацията в тази секция се извлича предимно от атестационния формуляр и от годишните отчетни доклади на съответния орган на съдебната власт (съд, прокуратура), публикувани на неговата интернет страница. Тъй като подсекция „Кариерно израстване” представя резюмирано основните събития в професионалния път на магистрата (напр. повишаванията в длъжност и в ранг), като надежден източник на информация се ползват протоколите от заседания на Висшия съдебен съвет, достъпни на официалния интернет сайт на институцията. Отбелязваме, че линкове към интернет сайта на ВСС не могат да отварят отделни подстраници, а водят винаги към начална. 

  III. ИМУЩЕСТВО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ  

  В тази секция се включва декларирането на несъвместимост и частни интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), посредством отразяване на декларациите по чл. 12 от същия. Декларациите са достъпни на официалния интернет сайт на Висшия съдебен съвет.

  Включват се и данните, отразени в декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), от 2006 г. насам. Когато няма промяна в подлежащите на деклариране обстоятелства, съдията или прокурора уведомява писмено председателят на Сметната палата в срок до 30 април на текущата година. В тези случаи в профила се отбелязва изрично, че през съответната година има подадено единствено уведомление от магистрата. 
  Декларациите се публикуват на официалната интернет страница на Сметна палата на Република България. Съдържанието на тези декларации се включва в профилите в табличен вид, следвайки формата на отразяване на информация в самите декларации (с малки съкращения), като данните в таблиците се представят хронологично по години във възходящ ред.

  Например, подсекция задължения над 5000 лв.: при получен кредит през 2008 г. той следва да се декларира като такъв, а през следващите години предмет на деклариране ще бъдат оставащите дължими суми по кредита, т.е. актуалните задължения в края на текущата година. В този смисъл, някои таблици са със значителен обем, тъй като включват както декларирани промени във задълженията, така и предоставени нови кредити за съответните години.

  В секция „Имущество и обществено положение” попадат още данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, съобразно наличните данни в съответната служба по вписванията за физическото лице. Представените данни от Имотен регистър са в съкратен формат.      

  Включват се още данни за участие в неправителствени и съсловни организации, данни за принадлежност към службите на Държавна сигурност. Справка за последното се извършва на интернет страницата на Комисията по разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и службите на Българската народна армия.

  IV. ДРУГИ

  В тази секция се публикуват данни от Анкетния лист за самооценка, допълнителна информация за магистрата (включително интереси, хобита), както и данни от медиите, когато същият е попадал в тяхното полезрение. За повече информация виж Методология за цитиране на медийни публикации.

  Магистратите  могат да предлагат обосновани допълнения, уточнения, становища и коментари по информацията в своите профили. БИПИ си запазва правото на преценка доколко те са релевантни и относими за целите на проекта при изготвянето на всеки конкретен профил.

   

Нагоре