Публикувани профили: 276
Профили в процес на съставяне: 0

Изготвените профили са актуални към момента на обявяване и провеждане на съответната изборна процедура. Включената в профилите информация не подлежи на последващо обновяване и актуализиране. 

  • Огнян Илиев Басарболиев

    Административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура Велико Търново, назначен с решение на ВСС от 03.07.2014 г.
  • Огнян Методиев Евгениев

    Председател на Административен съд Монтана, назначен с решение на ВСС от 09.02.2012 г.