Публикувани профили: 276
Профили в процес на съставяне: 0

Изготвените профили са актуални към момента на обявяване и провеждане на съответната изборна процедура. Включената в профилите информация не подлежи на последващо обновяване и актуализиране. 

  • Чанко Петков Петков

    Административен ръководител-председател на Районен съд Малко Търново, избран с решение на ВСС от 14.05.2015 г.